Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

92/2012 Sb. znění účinné od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 284/2017 Sb.

1.11.2017

92

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2012

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

a kontaktních pracovišť domácí péče

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona:

§ 1

(1)

Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen „technické a věcné vybavení“) zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2)

Další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

a)

ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b)

jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c)

lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d)

lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e)

zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f)

zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g)

přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h)

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3)

Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4)

Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení a kontaktní pracoviště domácí péče stanovené jinými právními předpisy1.

§ 2

(1)

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) oprávněn poskytovat zdravotní služby ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky

a)

do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, je-li tímto poskytovatelem osoba uvedená v § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách,

b)

do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, je-li tímto poskytovatelem osoba uvedená v § 122 odst. 1 zákona o zdravotních službách.

(2)

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3)

Zdravotnická zařízení uvedená v odstavcích 1 a 2 musí do doby splnění požadavků na technické a věcné vybavení stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na technické a věcné vybavení podle dosavadních právních předpisů.

§ 3

(1)

Kontaktní pracoviště poskytovatele, který je oprávněn poskytovat domácí péči ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

(2)

Kontaktní pracoviště poskytovatele, který je oprávněn poskytovat domácí péči na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí být technicky a věcně vybaveno podle této vyhlášky do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(3)

Kontaktní pracoviště uvedená v odstavcích 1 a 2 musí do doby splnění požadavků na technické a věcné vybavení stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na technické a věcné vybavení podle dosavadních právních předpisů.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Příloha č. 1

Obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

1.

Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz.

 

2.

Zdravotnické zařízení dále musí

a)

tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,

b)

být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,

c)

mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě,

d)

mít zajištěn odvod odpadních vod,

e)

být vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění,

f)

mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie,

g)

být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále uvedeno jinak,

h)

být vybaveno počítačem s připojením k internetu; toto vybavení se nevyžaduje, jde-li o zdravotnické zařízení uvedené v části I. přílohy č. 2 k této vyhlášce, pokud není dále uvedeno jinak.

 

3.

Prostory určené pro

a)

manipulaci s biologickým materiálem,

b)

provádění operačních výkonů, nebo

c)

provádění endoskopických výkonů s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce, musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 180 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, pokud není dále uvedeno jinak.

 

Příloha č. 2

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče

I.

Požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť lékařů a zubních lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a pracovišť jiných odborných pracovníků

 

A. Společné požadavky

 

1.

Základní provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou:

a)

ordinace lékařů a ordinace zubních lékařů2 (dále jen „ordinace lékaře“), pracoviště dalších zdravotnických pracovníků nebo pracoviště jiných odborných pracovníků3, ve kterých jsou prováděny zdravotní výkony (dále jen „výkon“),

b)

čekárna,

c)

WC pro pacienty,

d)

zákrokový sál, pokud jsou prováděny

-

operační výkony, nebo

-

endoskopické výkony s porušením integrity tělesného povrchu nebo se zvýšeným rizikem infekce,

e)

přípravna pro výkony, pokud je zřízena.

 

2.

Vedlejší provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

skladovací prostory,

c)

místnost pro odpočinek zaměstnanců, pokud je zřízena.

Vedlejší provozní prostory mohou být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

3.

Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí mít minimální podlahovou plochu (dále jen „plocha“) 13 m2.

 

4.

Přípravnou pro výkony se rozumí místnost, kde je připravován pacient k výkonům a dále kde jsou připravovány zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a léčivé látky před jejich aplikací pacientovi a vykonávány další činnosti s tím související. Přípravna pro výkony musí mít minimální plochu 10 m2.

 

5.

Čekárna musí mít minimální plochu 7 m2, pokud není dále uvedeno jinak, a musí být vybavena sedacím nábytkem. Čekárna může být společná pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud má minimální plochu 10 m2. Pokud je zdravotní péče (dále jen „péče“) poskytována kojencům, musí mít čekárna minimální plochu 8 m2 a být vybavena přebalovacím stolem, není-li tento stůl v ordinaci lékaře.

 

6.

WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty v případě, kdy zdravotnické zařízení ambulantní péče sestává maximálně ze 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud není dále uvedeno jinak. WC pro pacienty může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

7.

Zákrokový sál musí mít minimální plochu 10 m2 a mít podlahy, stropy i stěny odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci.

 

8.

Skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních potřeb. Skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistých věcí znečištěnými věcmi.

 

9.

Vybavení ordinace lékaře, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a pracoviště jiných odborných pracovníků:

a)

vyšetřovací lehátko,

b)

umyvadlo,

c)

dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

d)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

e)

židle nebo křeslo pro pacienta,

f)

skříň na léčivé přípravky,

g)

stolky na přístroje a nástroje,

h)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující5,

i)

skříň na nástroje a pomůcky,

j)

kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě nebo pokud není zřízena centrální kartotéka,

k)

chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

l)

tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní váha, výškoměr,

m)

přebalovací stůl, pokud je poskytována péče novorozencům a kojencům,

n)

pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj․ resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu,

o)

sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů,

p)

lokální svítidlo vyšetřovací,

q)

prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu.

 

Vybavení uvedené v písmenech h), j), n) a o) může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Vybavení uvedené v písmenech a) až c) a e) až q) může být umístěno v kterémkoli ze základních provozních prostor uvedených v části I.A bodě 1 písmenu a), d) nebo e) této přílohy. Kartotéční skříň, osobní váha a výškoměr mohou být umístěny i v čekárně.

 

10.

Vybavení zákrokového sálu:

a)

umyvadlo,

b)

operační stůl nebo křeslo s operačním svítidlem,

c)

kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje,

d)

kontejner na použitý operační materiál,

e)

infuzní stojan nebo jiné zařízení umožňující bezpečné zavěšení infuzních lahví a vaků (dále jen „infuzní stojan“),

f)

instrumentační stolek,

g)

další přístroje a nástroje podle oboru poskytované péče.

 

11.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče ve více oborech, musí být splněny požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče.

 

12.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče v oboru, který není uveden v části B této přílohy, musí být splněny požadavky na vybavení stanovené pro obor věcně nejbližší.

 

13.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče dětem, musí být vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům.

 

14.

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v části I. této přílohy nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

15.

Pokud jsou na vybavení jednotlivých ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky.

 

B. Zvláštní požadavky

 

1. Zvláštní požadavky podle oborů péče

 

1.1. Alergologie a klinická imunologie

 

Vybavení:

-

spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.2. Algeziologie

 

Vybavení:

a)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

b)

pulzní oxymetr.

 

1.2.1. Stacionární péče - algeziologie

 

Vybavení:

a)

lůžka nebo křesla,

b)

infuzní stojan,

c)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

d)

pulzní oxymetr,

e)

odsávačka.

 

1.3. Angiologie

 

Vybavení:

a)

ultrazvukový indikátor průtoku,

b)

sonograf s dopplerovským modulem, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

c)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

d)

dávkovač stříkačkový.

 

1.4. Cévní chirurgie

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

instrumentárium pro chirurgické výkony.

 

1.5. Dermatovenerologie

 

Vybavení:

a) lupa,

b) gynekologický vyšetřovací stůl, pokud je poskytována venerologická péče.

 

Pokud je poskytována venerologická péče, nemůže být WC společné pro zaměstnance a pacienty.

 

1.5.1. Stacionární péče - dermatovenerologie

 

Vybavení:

a)

lůžka nebo křesla,

b)

vybavení pro fototerapii,

c)

vany pro aplikaci očistných a léčebných koupelí, pokud je poskytována hydroléčba nebo synchronní balneofototerapie,

d)

infuzní stojan.

 

1.6. Diabetologie

 

Vybavení:

a) glukometr,

b) ladička.

 

1.7. Dorostové lékařství

 

Vybavení:

a) optotypy,

b) vybavení k určení barvocitu.

 

1.8. Endokrinologie

 

Vybavení:

-

sonograf se sondou pro vyšetření štítné žlázy, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.9. Foniatrie

 

Vybavení:

a)

křeslo vyšetřovací,

b)

sedačka pro lékaře,

c)

mikroskop,

d)

zdroj studeného světla,

e)

endoskopické optiky pro vyšetření nosu a hrtanu,

f)

laryngostroboskop,

g)

odsávačka,

h)

sady ORL nástrojů,

i)

tichá komora,

j)

audiometr klinický,

k)

tympanometr,

l)

zařízení pro slovní audiometrii ve volném poli, pokud jsou zkoušena a vydávána sluchadla.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, osobní váha a výškoměr.

 

1.10. Gastroenterologie

 

Vybavení:

a)

endoskopický stůl nebo polohovací lehátko,

b)

gastroskop nebo kolonoskop,

c)

zdroj studeného světla,

d)

elektrochirurgický generátor,

e)

odsávačka,

f)

základní endoskopické instrumentárium,

g)

infuzní stojan,

h)

výlevka na biologický a kontaminovaný odpad,

i)

mycí a dezinfekční přístroj, pokud není mytí a dezinfekce nástrojů zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Vybavení uvedené v písmenu d) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), pokud jsou výkony prováděné pomocí elektrochirurgického generátoru zajištěny smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.11. Geriatrie

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

c)

pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

 

1.11.1. Stacionární péče - geriatrie

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

lůžka nebo křesla,

c)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

d)

pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

 

Zřizuje se místnost pro terapii s minimální plochou 10 m2.

 

1.12. Gerontopsychiatrie

 

Nejsou zvláštní požadavky na vybavení.

 

1.13. Gynekologie a porodnictví

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

kolposkop,

c)

sedačka pro lékaře,

d)

vyšetřovací světlo,

e)

pelvimetr,

f)

sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

g)

přístroj pro poslouchání ozev plodu (fetální doppler), pokud není pracoviště vybaveno sonografem.

 

Vybavení uvedené v písmenu e) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud je vyšetření pelvimetrem zajištěno smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Pokud se provádí screeningová gynekologická cytologie, zřizuje se cytologická laboratoř splňující požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 5 této přílohy.

 

1.13.1. Perinatologie a fetomaternální medicína

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.13 této přílohy a dále ve vybavení musí být

a)

sonograf s dopplerovským modulem,

b)

kardiotokograf.

 

1.13.2. Onkogynekologie

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

kolposkop,

c)

sedačka pro lékaře,

d)

vyšetřovací světlo,

e)

sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.13.3. Urogynekologie

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

kolposkop,

c)

sedačka pro lékaře,

d)

vyšetřovací světlo,

e)

urodynamická jednotka pro cystometrii, profilometrii, uroflowmetrii.

 

1.14. Hematologie a transfuzní lékařství

 

Vybavení:

-

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Dále musí být zajištěna dostupnost služby laboratoře hematologie splňující požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 3.1 a laboratoře transfuzního lékařství splňující požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodě 3.2 této přílohy.

 

1.14.1. Stacionární péče - hematologie

 

Vybavení:

a)

lůžka nebo křesla,

b)

monitor vitálních funkcí (EKG, NIBP, SpO2),

c)

infuzní pumpa,

d)

odsávačka,

e)

infuzní stojan.

 

1.14.2. Stacionární péče - hemaferézy

 

Vybavení:

a)

lůžka nebo křesla,

b)

separátor krevních složek vhodný pro terapeutické výkony,

c)

generátor elektrické energie nebo připojení na náhradní zdroj elektrické energie.

 

1.15. Hygiena a epidemiologie

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.

 

1.16. Hyperbarická a letecká medicína

 

Vybavení:

a)

hyperbarická komora,

b)

pulzní oxymetr,

c)

optotypy v ordinaci potápěčské medicíny a letecké medicíny,

d)

otoskop v ordinaci potápěčské medicíny.

 

1.17. Chirurgie

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

instrumentárium pro chirurgické výkony.

 

Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, která musí mít minimální plochu 10 m2 a být vybavena

a)

vyšetřovacím lehátkem nebo sádrovacím stolem,

b)

plochou pro přípravu obvazů,

c)

oscilační pilou,

d)

sádrovacími nástroji.

 

1.17.1. Onkochirurgie

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

instrumentárium pro chirurgické výkony.

 

1.18. Infekční lékařství

 

Vybavení:

-

infuzní stojan.

 

WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty.

 

1.19. Kardiologie

 

Vybavení:

a)

EKG přístroj,

b)

infuzní stojan,

c)

defibrilátor, pokud jsou prováděny zátěžové testy,

d)

echokardiografický sonograf, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

e)

bicyklový ergometr nebo běhátko a EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

f)

zařízení pro 24 hodinovou monitoraci EKG, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

g)

zařízení pro 24 hodinovou monitoraci TK, pokud není vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.20. Klinická biochemie

 

Vybavení:

-

glukometr.

 

1.21. Klinická farmakologie

 

Vybavení:

a)

EKG přístroj,

b)

glukometr,

c)

pulzní oxymetr,

d)

infuzní stojan.

 

1.22. Klinická onkologie

 

Vybavení:

a)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

b)

glukometr,

c)

infuzní stojan.

 

1.22.1. Stacionární péče - onkologie

 

Vybavení:

a)

lůžka nebo křesla,

b)

pomůcky pro podávání léčiv,

c)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

d)

infuzní stojan,

e)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

odsávačka,

g)

pulzní oxymetr.

 

1.23. Klinická osteologie

 

Vybavení:

-

kostní denzitometr periferní nebo celotělový.

 

1.24. Korektivní dermatologie

 

Vybavení:

-

lupa.

 

Zřizuje se zákrokový sál.

 

1.25. Lékařská genetika

 

Vybavení:

-

fotodokumentační zařízení.

 

1.26. Medicína dlouhodobé péče

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

EKG přístroj, pokud není elektrokardiografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

c)

pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

 

1.27. Návykové nemoci

 

Vybavení:

a)

alkotest,

b)

tester na přítomnost drog,

c)

samostatné bezpečnostní signalizační zařízení, pokud je poskytována substituční léčba.

 

1.27.1. Stacionární péče - adiktologie

 

Zřizuje se místnost pro terapii.

 

1.28. Nefrologie

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

stolní odstředivka, pokud není zajištěna služba biochemické laboratoře na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele; stolní odstředivka musí být umístěna v samostatné místnosti,

c)

mikroskop, pokud není zajištěna služba biochemické laboratoře na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

d)

sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.28.1. Dialýza

 

Vybavení:

a)

váhové lůžko nebo jiné kalibrovatelné zařízení ke stanovení hmotnosti pacienta,

b)

dialyzační přístroj na 1 dialyzační místo,

c)

náhradní dialyzační přístroj, minimálně 1 na každých 5 dialyzačních míst,

d)

infuzní stojan,

e)

infuzní pumpa,

f)

glukometr,

g)

kardiomonitor,

h)

přístroj k měření recirkulace krve v cévním přístupu,

i)

defibrilátor,

j)

EKG přístroj,

k)

pulzní oxymetr,

l)

systém detekce hydratace pacienta,

m)

zařízení na úpravu vody s reverzní osmózou,

n)

základní přístroj pro měření koagulačního času, pokud není zajištěno vyšetření v laboratoři,

o)

zdroj medicinálního kyslíku,

p)

generátor elektrické energie nebo připojení na centrální náhradní zdroj elektrické energie.

 

Zřizuje se:

a)

vyšetřovna s lůžkem pro sledování pacientů po zákroku,

b)

sál nebo prostor pro dialyzační léčbu HBsAg a antiHCV negativních pacientů a neinfekčních pacientů se stanovištěm pro sestry; stanoviště pro sestry se nevyžaduje, pokud je komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou,

c)

vyčleněný prostor pro léčbu HBsAg nebo antiHCV pozitivních pacientů a infekčních pacientů se stanovištěm pro sestry; stanoviště pro sestry se nevyžaduje, pokud je komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou,

d)

místnost na úpravnu vody s předfiltry a reverzní osmózou,

e)

skladový prostor na čisté prádlo,

f)

skladový prostor na použité prádlo,

g)

skladový prostor na dialyzační koncentráty,

h)

skladový prostor na dialyzační potřeby,

i)

čisticí místnost,

j)

místnost pro náhradní dialyzační přístroje a opravu dialyzačních přístrojů. Plocha na jedno lůžko musí být minimálně 8 m2.

 

1.29. Neurochirurgie

 

Vybavení:

a)

neurologické kladívko,

b)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

 

1.30. Neurologie

 

Vybavení:

a)

neurologické kladívko,

b)

ladičky,

c)

elektroencefalograf, pokud není elektroencefalografie zajištěna na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

d)

elektromyograf, pokud není elektromyografie zajištěna na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.31. Oftalmologie

 

Vybavení:

a)

křeslo s vyšetřovací lampou,

b)

sedačka otáčecí,

c)

oftalmoskop přímý,

d)

automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko,

e)

lampa štěrbinová,

f)

oční tonometr,

g)

optotypy,

h)

perimetr,

i)

brýlová skříň,

j)

zařízení k zatemnění oken.

 

Vybavení uvedené v písmenu h) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud je vyšetření perimetrem zajištěno smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, pokud není nitrooční tlak měřen jinak než impresně.

 

1.32. Ortopedie

 

Vybavení:

a)

stůl vyšetřovací,

b)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

c)

sonograf, pokud je prováděno preventivní vyšetření kyčlí u kojence a pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.33. Otorinolaryngologie

 

Vybavení:

a)

křeslo vyšetřovací,

b)

sedačka pro lékaře,

c)

endoskopické optiky k vyšetření nosu a hrtanu,

d)

mikroskop,

e)

tympanometr, pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

f)

odsávačka,

g)

sady ORL nástrojů.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, osobní váha a výškoměr.

 

Pokud není audiologické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele, zřizuje se tichá komora vybavená audiometrem.

 

1.34. Paliativní medicína

 

Vybavení:

a)

infuzní stojan,

b)

pulzní oxymetr,

c)

glukometr.

 

1.35. Plastická chirurgie

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.17 této přílohy.

 

1.36. Pneumologie a ftizeologie

 

Vybavení:

a)

spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

b)

inhalátor,

c)

pulzní oxymetr,

d)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop.

 

1.37. Popáleninová medicína

 

Vybavení:

a)

polohovací hydraulický převazový stůl,

b)

sprchovací křeslo nebo lůžko,

c)

očistná sprcha.

 

Pokud je zřízen zákrokový sál, je jeho vybavení shodné s vybavením uvedeným v části I.A bodech 7 a 10 této přílohy a dále ve vybavení musí být

a)

elektrokoagulační přístroj,

b)

vyhřívací podložka.

 

1.38. Pracovní lékařství

 

Vybavení:

a)

spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem, pokud není vyšetření spirometrie zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

vybavení pro vodní chladové testy,

c)

pletysmograf prstový, pokud není vyšetření pletysmografie zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

screeningový audiometr, pokud není vyšetření audiometrie zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

e)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

f)

optotypy,

g)

vybavení k určení barvocitu,

h)

neurologické kladívko.

 

1.39. Praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství

 

Vybavení:

a)

váha pro kojence,

b)

odsávačka,

c)

optotypy,

d)

pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence.

 

Čekárna musí mít minimální plochu 10 m2.

 

1.40. Psychiatrie

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko.

 

1.40.1. Stacionární péče - psychiatrie - psychoterapie

 

Zřizuje se:

a)

místnost pro skupinovou psychoterapii,

b)

denní místnost pro pacienty.

 

1.40.2. Psychiatrická krizová péče

 

Vybavení:

-

signalizační zařízení.

 

Zřizuje se:

a)

místnost pro poskytování telefonické krizové intervence s minimální plochou 6 m2,

b)

místnost pro pacienty s minimální plochou 12 m2, která musí být vybavena minimálně 2 lůžky,

c)

denní místnost pro pacienty.

 

1.41. Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

olovnice,

c)

goniometr,

d)

neurologické kladívko.

 

1.41.1. Stacionární péče - rehabilitační a fyzikální medicína

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

olovnice,

c)

goniometr.

 

Další vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodech 2.3 až 2.6 této přílohy, pokud je poskytována péče ergoterapeuta, fyzioterapeuta, klinického logopeda nebo klinického psychologa.

 

Zřizuje se odpočinková místnost.

 

1.42. Reprodukční medicína

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

sedačka pro lékaře,

c)

vyšetřovací světlo,

d)

sonograf s vaginální sondou.

 

Pokud je poskytována asistovaná reprodukce, zřizuje se:

a)

zákrokový sál pro odběrové a transferové procedury, jehož vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.A bodech 7 a 10 této přílohy doplněným o

-

zařízení pro odběr oocytů,

b)

místnost pro sledování pacientů po zákroku vybavená lůžkem,

c)

místnost pro odběr spermatu masturbací vybavená

-

umyvadlem,

-

židlí nebo křeslem,

d)

laboratoř vybavená

-

náhradním zdrojem elektrické energie,

-

2 kultivačními boxy,

-

laminárním boxem,

-

preparačním stereomikroskopem pro práci s oocyty a embryi,

-

invertovaným mikroskopem,

-

laboratorním mikroskopem,

-

kryokonzervačním zařízením,

-

centrifugou,

-

mikromanipulátorem.

 

1.43. Revmatologie

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

goniometr.

 

1.44. Sexuologie

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl, pokud není somatické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

b)

testimetr,

c)

optický mikroskop s příslušenstvím pro hodnocení spermiogramu.

 

1.45. Tělovýchovné lékařství

 

Vybavení:

a)

měřidlo pro měření antropometrických parametrů,

b)

ergometr,

c)

EKG přístroj s programem pro ergometrii,

d)

defibrilátor,

e)

spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem.

 

1.46. Urologie

 

Vybavení:

a)

urologický vyšetřovací stůl,

b)

cystoskop s příslušenstvím,

c)

sonograf se snímačem abdominálním, snímačem transrektálním a snímačem pro malé části (k vyšetření skróta), pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

nástroje k odběru studené biopsie,

e)

extrakční kleště,

f)

sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů,

g)

zařízení pro biopsii s příslušenstvím,

h)

uroflowmetr,

i)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

j)

urodynamická aparatura, pokud není invazivní urodynamické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Vybavení uvedené v písmenech d), e) a h) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud výkon, k jehož provedení je vybavení určeno, je zajištěn smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

1.47. Vnitřní lékařství

 

Vybavení:

a)

EKG přístroj,

b)

glukometr, pokud není vyšetření hladiny glukózy zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

c)

sonograf, pokud není sonografické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

d)

infuzní stojan.

 

1.48. Všeobecné praktické lékařství

 

Vybavení:

a)

optotypy,

b)

vybavení k určení barvocitu,

c)

glukometr.

 

Čekárna musí mít minimální plochu 10 m2.

 

1.49. Zubní lékařství

 

Vybavení:

a)

stomatologická souprava s křeslem,

b)

vyšetřovací svítidlo,

c)

plivátko,

d)

přívod stlačeného vzduchu a odsávání,

e)

separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu,

f)

stabilní RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, pokud není vyšetření RTG přístrojem zubním zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele v témže objektu po celou dobu ordinačních hodin,

g)

RTG zařízení zubní panoramatické (ortopantomograf) a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, pokud není vyšetření ortopantomografem zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

h)

temná komora, pokud není automatizované vyvolávání filmů nebo digitální (bezfilmový) systém a je-li ordinace vybavena RTG přístrojem zubním nebo ortopantomografem.

 

Nevyžaduje se omyvatelný povrch stěn do výšky 180 cm; dále se nevyžaduje vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr, přebalovací stůl a prostor pro svlékání pacienta.

 

Na radiologická vyšetření a vyšetření jinými zobrazovacími metodami v rámci ambulantní péče zubních lékařů se nevztahují požadavky stanovené v části II. této přílohy. Nezřizuje se zákrokový sál.

 

1.49.1. Ortodoncie

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.49 této přílohy doplněným o

-

RTG zařízení pro zhotovování dálkových snímků, pokud není radiodiagnostické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Nevyžaduje se omyvatelný povrch stěn do výšky 180 cm; dále se nevyžaduje stabilní RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém, separátor odpadních vod - odlučovač amalgámu, vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr, přebalovací stůl a prostor pro svlékání pacienta.

Na radiologická vyšetření a vyšetření jinými zobrazovacími metodami v rámci ambulantní péče zubních lékařů se nevztahují požadavky stanovené v části II. této přílohy. Nezřizuje se zákrokový sál.

 

2. Zvláštní požadavky podle oborů péče - nelékařská zdravotnická povolání

 

2.1. Adiktolog

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části I.B bodě 1.27 této přílohy.

 

2.2. Dentální hygienistka

 

Vybavení:

a)

stomatologická souprava s křeslem,

b)

vyšetřovací svítidlo,

c)

plivátko,

d)

přívod stlačeného vzduchu a odsávání.

 

Toto vybavení se nevyžaduje, pokud dentální hygienistka pouze vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu, stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontroluje jejich účinnost a provádí kolektivní zdravotněvýchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií a ortodontických anomálií a na racionální výživu.

 

Dále se nevyžaduje vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha, výškoměr a prostor pro svlékání pacienta.

 

2.3. Ergoterapeut

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou nebo polohovací lůžko,

b)

pomůcky pro vyšetření čití,

c)

pomůcky pro vyšetření a nácvik úchopů, hrubé a jemné motoriky,

d)

pomůcky pro vyšetření a nácvik motoriky, hybnosti a soběstačnosti,

e)

pomůcky pro vyšetření a nácvik kognitivních funkcí,

f)

stopky,

g)

zrcadlo.

 

Nevyžaduje se tonometr a fonendoskop.

 

2.4. Fyzioterapeut

 

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena podle druhu terapie (body 2.4.1 až 2.4.6); nevyžaduje se tonometr a fonendoskop.

 

2.4.1. Individuální fyzioterapie

 

Vybavení:

a)

místnost pro individuální pohybovou léčbu s minimální plochou 10 m2,

b)

vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou,

c)

zrcadlo,

d)

2 osobní váhy nášlapné.

 

2.4.2. Skupinová pohybová léčba

 

Vybavení:

a)

tělocvična s plochou 5 m2 na 1 pacienta; minimální plocha tělocvičny činí 13 m2,

b)

žíněnky nebo podložky na cvičení.

 

2.4.3. Pohybová léčba pomocí přístrojů

 

Vybavení:

a)

pracoviště s plochou 5 m2 na 1 pacienta; minimální plocha pracoviště činí 8 m2,

b)

přístroje podle druhu terapie - pro posilování, nácvik chůze a aktivní a pasivní procvičování hybnosti.

 

2.4.4. Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu

 

Vybavení:

a)

bazén s plochou 4,5 m2 na 1 dospělého pacienta a 4 m2 na 1 dítě,

b)

sprcha a prostor pro odložení oděvu.

 

2.4.5. Fyzikální terapie

 

Vybavení:

a)

pracoviště s plochou 5 m2 na 1 pacienta,

b)

lehátko s minimální výškou 60 cm nebo židle s opěrkou,

c)

stolek pro umístění přístroje,

d)

přístroje pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace a ovlivnění trofiky a svalového tonu, vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů,

e)

přístroje pro aplikaci magnetoterapie, pokud je tato terapie poskytována,

f)

přístroje pro aplikaci fototerapie, pokud je tato terapie poskytována,

g)

přístroje pro aplikaci termoterapie, pokud je tato terapie poskytována.

 

2.4.6. Vodoléčba

 

Vybavení:

a)

zařízení pro aplikaci lokální i celotělové hydroterapie, vířivky pro dolní nebo horní končetiny, zařízení pro podvodní masáž nebo katedra pro skotské střiky,

b)

sprcha a prostor pro odložení oděvu.

 

2.5. Klinický logoped

 

Vybavení:

a)

zařízení pro zvukovou nahrávku,

b)

výpočetní technika a software pro komunikaci s pacientem a trénink komunikace,

c)

pomůcky pro klinicko - logopedickou intervenci,

d)

rotavibrátor,

e)

bzučák,

f)

zrcadlo.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, skříň na léčivé přípravky, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr.

 

2.6. Klinický psycholog

 

Vybavení:

a)

pracoviště s minimální plochou 10 m2; pokud je prováděna skupinová nebo rodinná psychoterapie, činí minimální plocha pracoviště 15 m2 ,

b)

pomůcky pro klinicko-psychologická vyšetření.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, skříň na léčivé přípravky, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr.

 

2.7. Nutriční terapeut

 

Vybavení:

a)

základní měřič bioimpedance, pokud není měření bioimpedance zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

b)

výpočetní technika a software pro výpočet nutričních hodnot. Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko a fonendoskop.

 

2.8. Optometrista

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací křeslo s lampou,

b)

brýlová skříň,

c)

štěrbinová lampa,

d)

optotypy,

e)

vybavení k určení barvocitu,

f)

zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením,

g)

přístroj na měření zakřivení oční rohovky,

h)

fokometr,

i)

skiaskop nebo autorefraktometr,

j)

zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr.

 

2.9. Ortoptista

 

Vybavení:

a)

sedačka s nastavitelnou výškou,

b)

optotypy,

c)

troposkop nebo synoptofor,

d)

prismata,

e)

CAM stimulátor,

f)

stereoskop,

g)

Bagoliniho skla,

h)

HB test, pokud není součástí synoptoforu,

i)

cheiroskop,

j)

fixační světlo,

k)

pomůcky pro pleoptiku.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop a osobní váha.

 

2.10. Ortotik - protetik

 

Vybavení:

a)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

b)

podobaroskop,

c)

plantograf,

d)

destičky různé výšky,

e)

olovnice,

f)

úhloměr.

 

2.11. Porodní asistentka

 

2.11.1. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody

 

Vybavení:

a)

přístroj pro detekci ozev plodu,

b)

jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné ženy.

 

Pokud se zřizuje místnost pro cvičení těhotných žen, musí mít plochu 5 m2 na 1 těhotnou ženu; minimální plocha místnosti činí 10 m2. Místnost je vybavena žíněnkami nebo podložkami na cvičení.

 

2.11.2. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody

 

Zřizuje se místnost pro vedení porodu, místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu a sprcha. Místnost pro vedení porodu musí mít minimální plochu 15 m2, podlahy, stěny a stropy musí být odolné proti poškození při pravidelném čištění, mytí a dezinfekci. Místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha místnosti činí 8 m2.

 

Vybavení místnosti pro vedení porodu:

a)

porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,

b)

vyšetřovací světlo u porodního místa,

c)

sterilní svorka nebo gumička na pupečník,

d)

sterilní nůžky,

e)

kardiotokograf,

f)

pulzní oxymetr,

g)

odsávačka,

h)

laryngoskop a pomůcky k zajištění dýchacích cest,

i)

prostor a plocha pro ošetřování novorozenců,

j)

váha pro novorozence,

k)

měřidlo délky novorozence,

l)

vaginální zrcadla,

m)

zdroj medicinálního kyslíku.

 

Místnost pro péči o ženu a novorozence po porodu musí být vybavena lůžkem pro ženu po porodu.

 

Pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující k ukončení porodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace porodu, zřizuje se porodní sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části II. bodě 1.8 přílohy č. 4 k této vyhlášce a vybavení pracoviště porodní asistentky se doplňuje o vybavení uvedené v části I. bodě 19 písmenech b), f), g) a u) a části II. bodě 1.18 písmenech a), b), e) a g) přílohy č. 4 k této vyhlášce.

 

2.12. Zrakový terapeut

 

Vybavení:

a)

vyšetřovací křeslo,

b)

světelný panel stolní nebo přenosný,

c)

luxmetr,

d)

světelný optotyp řádkový pojízdný nebo nástěnný,

e)

stolní kamerová nebo digitální televizní lupa,

f)

sada speciálních optických pomůcek, pokud jsou využívány k provádění zrakového výcviku,

g)

brýlová skříň,

h)

zařízení k zatemnění oken.

 

Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní váha a výškoměr.

 

II.

Požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť diagnostické a léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, nukleární medicína a radiační onkologie

 

A. Společné požadavky

 

1.

Pracoviště jsou zřizována jako uzavřená oddělení, kde do vyhrazených prostor nebo do prostor označených jako kontrolované pásmo je omezen vstup nepovolaným osobám. Nepovolanou osobou se rozumí osoba, která v těchto prostorách nepracuje nebo není jinak oprávněna ke vstupu do těchto prostor.

 

2.

Pracoviště se mohou sdružovat do funkčních celků provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší provozní prostory a společně zajišťují provozní činnosti. Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií.

 

3.

Pracoviště jsou vybavena nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a výpočetní technikou podle používaných technologií. Pokud je užíváno jednotné úložiště dat, může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení.

 

4.

Pracoviště jsou dále vybavena léčivými přípravky a pomůckami pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouškou nebo samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody, rukavicemi, výbavou pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu.

 

5.

Základní provozní prostory pracovišť jsou:

a)

vyšetřovna nebo ozařovna,

b)

technické zázemí vyšetřovny nebo ozařovny, tj. pracovní místo, ze kterého se ovládají zdroje ionizující záření nebo zobrazovací přístroje v nukleární medicíně,

c)

čekárna,

d)

WC pro pacienty,

e)

umývárna instrumentária, pokud je zřízena,

f)

přípravna pacienta před výkonem, pokud je zřízena,

g)

prostor pro příjem žádanek, pokud je zřízen,

h)

prostor pro popis a vyhodnocování snímků, pokud je zřízen,

i)

prostory pro zpracování RTG filmového materiálu, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy,

j)

sklad, pokud j e zřízen,

k)

archiv zdravotnické dokumentace, pokud není využíván jednotný archiv zdravotnického zařízení.

 

6.

Vedlejší provozní prostory pracovišť jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

prostory pro skladování zdravotnického materiálu,

c)

prostory pro skladování použitého prádla,

d)

prostory pro skladování čistého prádla,

e)

prostory pro úklidové a dezinfekční prostředky, pokud jsou zřízeny,

f)

místnost pro shromažďování nebezpečného odpadu, pokud je zřízena,

g)

místnost pro odpočinek, pokud je zřízena,

h)

prostor pro skladování chemických látek, pokud je zřízen.

 

Pokud jsou pracoviště součástí zdravotnického zařízení, které je zároveň zařízením lůžkové péče, mohou být vedlejší prostory společné.

 

7.

Pokud jsou součástí pracovišť samostatné ordinace lékařů, vztahují se na ně požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodě 9 této přílohy, vyjma vybavení uvedeného v písmenech f), g), i), m) a n).

 

8.

Pracovní místo, ze kterého se ovládají zdroje ionizujícího záření, musí být odděleno od vyšetřovny, ve které je umístěn zdroj ionizujícího záření. Tento požadavek se nevztahuje na zubní RTG, mobilní RTG, mamograf, kostní denzitometr a RTG přístroje na operačních sálech.

 

9.

Umývárna instrumentária musí mít minimální plochu 7 m2.

 

10.

Přípravna pacienta před výkonem musí mít minimální plochu 10 m2. Vybavení:

a)

umyvadlo a na provozně nutných místech výlevka,

b)

chladicí prostory v rozsahu potřebném k zajištění provozu,

c)

prostor pro ukládání instrumentária, léčivých přípravků a kontrastních látek.

 

11.

Prostor pro popis a vyhodnocování snímků se zřizuje, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy.

 

12.

Prostor pro skladování chemických látek se zřizuje, pokud nejsou používány výhradně digitální (bezfilmové) systémy.

 

13.

Pokud je pracoviště vybaveno RTG přístrojem, musí mít RTG přístroj zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta; toto zařízení nebo příslušenství se nevyžaduje u RTG přístrojů uvedených do provozu před rokem 2002. Pracoviště je dále vybaveno negatoskopem nebo monitorem, pokud je digitální přenos obrazů.

 

14.

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v části II. této přílohy nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

15.

Pokud jsou na vybavení jednotlivých pracovišť další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky.

 

B. Zvláštní požadavky

 

1. Skiagrafické pracoviště

 

Vybavení:

a)

skiagrafický přístroj,

b)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

2. Skiaskopické pracoviště

 

Vybavení:

a)

skiaskopický nebo skiaskopicko - skiagrafický komplet s automatickou regulací dávkového příkonu,

b)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

3. Pracoviště výpočetní tomografie

(CT pracoviště)

 

Vybavení:

a)

výpočetní tomograf (CT) vybavený zařízením nebo příslušenstvím, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta,

b)

tlakový injektor,

c)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

4. Mamografické pracoviště

 

Vybavení:

a)

mamografický přístroj,

b)

čtecí systémy pro digitální nebo analogové zobrazení určené pro mamografii,

c)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

5. Ultrazvukové pracoviště

 

Vybavení:

a)

sonograf se sondou pro dané vyšetření,

b)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

6. Pracoviště magnetické rezonance

 

Vybavení:

a)

přístroj magnetická rezonance,

b)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

7. Angiografické pracoviště a pracoviště intervenční radiologie

 

Vybavení:

a)

angiografický přístroj,

b)

tlakový injektor,

c)

monitor vitálních funkcí,

d)

defibrilátor,

e)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě. Zřizuje se přípravna pacienta před výkonem.

 

8. Pracoviště nukleární medicíny

 

Vybavení:

a)

minimálně jeden z následujících přístrojů: scintilační kamera SPECT (jednofotonová emisní tomografie), PET (pozitronová emisní tomografie), hybridní zobrazovací systém SPECT/CT (jedno fotonová emisní tomografie/výpočetní tomografie), PET/CT (pozitronová emisní tomografie/výpočetní tomografie), SPECT/CT pro anatomické značení, planární scintilační kamera,

b)

injektor CT kontrastních látek, pokud je pracoviště vybaveno hybridním přístrojem s diagnostickým CT,

c)

infuzní pumpa,

d)

infuzní stojan,

e)

archiv obrazové dokumentace v digitální nebo konvenční podobě.

 

Pokud jsou připravována a aplikována radiofarmaka, je pracoviště dále vybaveno

a)

měřidly pro měření veličin a parametrů důležitých z hlediska radiační ochrany6,

b)

zařízením pro měření aktivity aplikovaných radiofarmak,

c)

chladicím zařízením a mrazicím boxem,

d)

sprchou a umyvadlem.

 

Uchovávání radioaktivních a ostatních přípravků v chladicím zařízení a mrazicím boxu musí být řešeno odděleně.

 

Pokud jsou aplikována radiofarmaka, zřizuje se

a)

místnost pro aplikaci radiofarmak,

b)

místnost pro přípravu radiofarmak, pokud jsou na pracovišti připravována,

c)

místnost pro radioaktivní odpad, pokud není jeho umístění zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu6,

d)

oddělené WC a čekárna pro pacienty, kterým bylo aplikováno radiofarmakum.

 

9. Pracoviště radiační onkologie

 

Vybavení:

a)

minimálně jeden z následujících přístrojů podle druhu lékařského ozáření: lineární urychlovač, kobaltový ozařovač, cesiový ozařovač, RTG ozařovač,

b)

verifikační systém, pokud je prováděna radikální radioterapie, radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, stereotaktická radioterapie nebo stereotaktická radiochirurgie,

c)

plánovací systém, pokud je prováděna radikální radioterapie, radioterapie s modulovanou intenzitou, stereotaktická radioterapie, stereotaktická radiochirurgie nebo brachyterapie,

d)

přístroj pro afterloading, přístroj pro lokalizaci aplikátorů, aplikátory, pomůcky pro manipulaci s URZ při havárii, lokalizační můstek a anesteziologický přístroj, pokud je prováděna brachyterapie,

e)

zobrazovací systém pro verifikaci pozice pacienta, pokud je prováděna radikální radioterapie nebo radioterapie s modulovanou intenzitou svazku,

f)

fixační pomůcky, pokud je prováděna radikální radioterapie nebo radioterapie s modulovanou intenzitou svazku,

g)

simulátor, CT simulátor nebo zařízení pro lokalizaci, pokud je prováděna radikální radioterapie nebo radioterapie s modulovanou intenzitou svazku,

h)

stereotaktické instrumentárium, pokud je prováděna stereotaktická radioterapie nebo stereotaktická radiochirurgie,

i)

měřidla pro měření veličin a parametrů důležitých z hlediska radiační ochrany6, j) dozimetrické vybavení pro měření svazku ionizujícího záření.

 

Pokud je součástí pracoviště samostatná ordinace lékaře, vztahují se na ni požadavky na vybavení uvedené v části I.A této přílohy a vybavení se doplňuje o EKG přístroj a infuzní stojan.

 

III.

Požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče

 

A. Společné požadavky

 

1.

Laboratorní pracoviště jsou zřizována jako uzavřená oddělení; nepovolané osoby mohou vstupovat pouze do vyhrazených prostor. Nepovolanou osobou se rozumí osoba, která na tomto pracovišti nepracuje nebo není jinak oprávněna ke vstupu na toto pracoviště.

 

2.

Základní provozní prostory laboratorního pracoviště jsou:

a)

laboratoř,

b)

prostor pro příjem biologického materiálu,

c)

odběrová místnost nebo box, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu,

d)

umývárna skla, pokud je zřízena,

e)

čekárna, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu,

f)

WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu.

 

3.

Vedlejší provozní prostory laboratorního pracoviště jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

prostor pro skladování zdravotnického materiálu,

c)

prostor pro skladování kontejnerů s biologickým materiálem určeným k likvidaci,

d)

prostor pro skladování použitého prádla,

e)

prostor pro skladování čistého prádla,

f)

prostor pro skladování chemických látek,

g)

místnost pro odpočinek zaměstnanců.

 

4.

Prostory určené pro manipulaci s biologickým materiálem musí mít omyvatelný povrch stěn minimálně do výšky 150 cm a povrch nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné.

 

5.

Laboratoř musí mít minimální plochu 6 m2 na 1 pracovní místo, na každé další pracovní místo se plocha zvyšuje o 2 m2.

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

laboratorní stůl,

c)

chladicí zařízení,

d)

zařízení pro přípravu vzorků, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

e)

zařízení pro měření teploty prostředí, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

f)

zdroj destilované či deionizované vody, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

g)

horkovzdušný sterilizátor nebo sušárna na sklo, pokud to provoz laboratoře vyžaduje,

h)

vybavení pro alikvotaci vzorků, pokud to provoz laboratoře vyžaduje nebo alikvotace není zajištěna v prostoru pro příjem biologického materiálu.

 

6.

Prostor pro příjem biologického materiálu musí mít minimální plochu 4 m2. Vybavení:

a)

umyvadlo,

b)

stůl laboratorní.

 

7.

Umývárna skla se zřizuje, pokud se nepracuje výhradně s materiálem na jednorázové použití; musí mít minimální plochu 5 m2.

 

8.

Odběrová místnost nebo box musí mít minimální plochu 5 m2 na jedno odběrové křeslo, na každé další odběrové křeslo se plocha zvyšuje o 3 m2.

 

Vybavení:

a)

umyvadlo,

b)

odběrové křeslo nebo lehátko pro pacienta,

c)

zástěna, pokud se odebírá materiál z tělních dutin,

d)

pojízdná sedačka pro zdravotnického pracovníka,

e)

stůl laboratorní nebo manipulační plocha.

 

9.

Pokud je v laboratoři odebírán biologický materiál pacientům, pracoviště musí být vybaveno léčivými přípravky a pomůckami pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouškou nebo samorozpínacím vakem včetně masky, vzduchovody, rukavicemi, výbavou pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu.

 

10.

Laboratorní pracoviště uvedená v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy se mohou sdružovat do funkčních celků provozně uspořádaných tak, že mají společné vedlejší provozní prostory a společně zajišťují provozní činnosti (víceoborová laboratorní pracoviště). Taková pracoviště umožňují multioborové sdílení technologií.

 

11.

Laboratorní přístrojová technika jednotlivých laboratoří musí odpovídat prováděnému spektru analýz.

 

12.

Pracoviště musí být vybavena nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a výpočetní technikou podle používaných technologií.

 

13.

Požadavky na provoz pracovišť, kde se nakládá a zachází s transfuzními přípravky, stanoví jiné právní předpisy7.

 

14.

Pokud jsou na laboratorních pracovištích používány zdroje ionizujícího záření, musí být vybavena měřidly pro měření veličin a parametrů důležitých z hlediska radiační ochrany6.

 

15.

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v části III. této přílohy nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

16.

Pokud jsou na vybavení jednotlivých laboratorních pracovišť další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky.

 

B. Zvláštní požadavky

 

1. Klinická biochemie

 

Vybavení:

a)

odstředivky,

b)

biochemický analyzátor,

c)

mikroskop,

d)

analyzátor imunochemický, pokud jsou prováděna imunochemická vyšetření,

e)

zařízení pro elektroforézu, pokud jsou prováděna elektroforetická vyšetření.

 

2. Lékařská mikrobiologie

(Pracoviště bakteriologie, mykologie, parazitologie a virologie)

 

Vybavení:

a)

odstředivky,

b)

mikroskop pro světelnou mikroskopii,

c)

laminární box nebo box pro práci s infekčním agens, pokud je zpracováván biologický materiál obsahující zvlášť nebezpečné agens,

d)

termostaty,

e)

systém pro kultivaci ve zvýšené tenzi CO2,

f)

přístroj pro anaerobní kultivaci,

g)

mrazicí box,

h)

systém pro měření nebo porovnání denzity mikrobiálních suspenzí,

i)

systém pro vyhodnocování hemokultivace,

j)

ELIS A technologie, pokud jsou prováděna sérologická vyšetření,

k)

zařízení pro prostorovou dekontaminaci (např. autokláv).

 

2.1. Antibiotické středisko

 

Vybavení:

a)

odstředivky,

b)

mikroskop pro světelnou mikroskopii,

c)

laminární box nebo box pro práci s infekčním agens,

d)

termostaty, z toho alespoň jeden se zvýšenou tenzí CO2,

e)

systém pro kultivaci ve zvýšené tenzi CO2,

f)

přístroj pro anaerobní kultivaci,

g)

mrazicí box s teplotou - 80 °C,

h)

systém pro měření nebo porovnání denzity mikrobiálních suspenzí,

i)

systém pro vyhodnocování hemokultivace,

j)

ELIS A technologie,

k)

zařízení pro prostorovou dekontaminaci (např. autokláv),

l)

systém pro kvantifikaci výsledků vyšetření citlivosti na antibiotika.

 

Uvedené vybavení se nevyžaduje, pokud je zajištěna služba mikrobiologické laboratoře vybavené podle požadavků uvedených v písmenech a) až l) na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

Pracoviště musí být vybaveno nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

3. Hematologie a transfuzní lékařství

 

3.1. Hematologie

 

Vybavení:

a)

mikroskop pro světelnou mikroskopii,

b)

analyzátor krevního obrazu,

c)

koagulometr,

d)

odstředivka,

e)

zařízení k promíchání krevních vzorků,

f)

pomůcky k barvení.

 

3.2. Transfuzní lékařství

 

Vybavení:

a)

odstředivka,

b)

systém pro imunohematologickou analýzu.

 

4. Alergologie a klinická imunologie

 

Vybavení:

a)

mikroskop pro světelnou a fluorescenční mikroskopii,

b)

biochemický nebo imunochemický analyzátor, pokud jsou prováděna biochemická nebo imunochemická vyšetření,

c)

ELIS A technologie, pokud jsou prováděna ELIS A vyšetření,

d)

průtokový cytometr, pokud je prováděno vyšetření buněčné imunity,

e)

odstředivka.

 

5. Cytologie

 

Vybavení:

a)

mikroskop pro světelnou mikroskopii,

b)

barvicí automat.

 

Pokud se provádí screeningová gynekologická cytologie, doplňuje se mikroskop pro světelnou mikroskopii o zařízení pro fotodokumentaci.

 

6. Lékařská genetika

 

6.1. Cytogenetika

 

Vybavení:

a)

zařízení pro zpracování a barvení preparátů,

b)

laminární box,

c)

termostat,

d)

odstředivka,

e)

mikroskop,

f)

mrazicí box.

 

6.2. Molekulární genetika

 

Vybavení:

a)

laminární box,

b)

systém pro detekci nukleových kyselin nebo PCR fragmentů,

c)

systém pro PCR,

d)

odstředivka,

e)

systém pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin,

f)

zařízení pro prostorovou dekontaminaci,

g)

mrazicí box.

 

7. Klinická farmakologie

 

Vybavení:

a)

odstředivka,

b)

systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog,

c)

chromatografické systémy.

 

8. Toxikologie

 

Vybavení:

a)

odstředivka,

b)

systém pro imunochemické nebo biochemické stanovení hladin léčiv a drog,

c)

chromatografické systémy.

 

9. Víceoborová laboratoř

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány.

 

10. Nukleární medicína

 

Vybavení:

a)

imunoanalytický analyzátor, pokud je prováděna imunoanalýza,

b)

gamačítač, pokud se provádí RIA vyšetření,

c)

odstředivka,

d)

mrazicí box,

e)

měřidla pro měření veličin a parametrů důležitých z hlediska radiační ochrany6.

 

Uchovávání radioaktivních a ostatních přípravků v chladicím zařízení a mrazicím boxu musí být řešeno odděleně.

 

Zřizuje se místnost pro skladování radioaktivního odpadu, pokud není jeho skladování zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu6.

 

11. Zubní laboratoř

 

Vybavení:

a)

zubotechnický stůl s odsáváním pro každé pracovní místo,

b)

kahan, pokud to prováděné činnosti vyžadují,

c)

leštička, pokud to prováděné činnosti vyžadují,

d)

bruska na sádru,

e)

polymerátor,

f)

mikromotor,

g)

sádrovací stůl,

h)

digestoř, pokud to prováděné činnosti vyžadují,

i)

dřez.

 

Laboratoř musí mít minimální plochu 8 m2.

Nevyžaduje se prostor pro příjem biologického materiálu, laboratorní stůl a chladicí zařízení.

 

V laboratoři, kde se zpracovávají kovy, se zřizuje samostatná přístrojová místnost, která musí mít minimální plochu 8 m2; vybavení se doplňuje o

a)

váhu,

b)

vypalovací pec,

c)

pískovač,

d)

licí přístroj,

e)

kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu umístěný mimo laboratoř.

 

IV.

Požadavky na technické a věcné vybavení pracovišť soudního lékařství, patologie a transfuzní služby

 

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v části IV. této přílohy nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

1. Soudní lékařství

 

Základní provozní prostory pracoviště jsou:

a)

pitevna,

b)

prostor pro příjem a výdej zemřelých,

c)

prostor chladicích zařízení a mrazicích boxů pro zemřelé,

d)

histologická laboratoř,

e)

toxikologická laboratoř,

f)

sérologická laboratoř, pokud je zřízena,

g)

administrativní místnost.

 

Vedlejší provozní prostory pracoviště jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4 včetně hygienické smyčky,

b)

místnost pro odpočinek zaměstnanců,

c)

sklady materiálu,

d)

sklady čistého a použitého prádla,

e)

úložiště biologického odpadu,

f)

úklidová místnost.

 

1.1. Pitevna

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

c)

pitevní stůl,

d)

soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému, mikrobiologickému a dalším vyšetřením,

e)

operační svítidlo,

f)

stolek na orgány,

g)

instrumentační stolek,

h)

váhy na orgány,

i)

vybavení pro fotodokumentaci zemřelých,

j)

vozík k převážení těl zemřelých.

 

Pitevna musí mít minimální plochu 20 m2.

 

1.2. Laboratoře

 

Vybavení laboratoří je shodné s vybavením uvedeným v části III.B bodech 1 až 8 této přílohy podle oborů, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány. Další požadavky na vybavení jsou uvedeny dále u jednotlivých laboratoří.

 

1.2.1. Histologická laboratoř

 

Laboratoř se může členit na úsek laboratoře autoptické, histochemické, imunohistochemické a další.

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

laboratorní stoly,

c)

chladicí zařízení,

d)

mrazicí box,

e)

přikrajovací stůl s odsáváním,

f)

přístroj a pomůcky pro odvodňování a zalévání materiálu do parafinu,

g)

termostat,

h)

mikrotom na krájení histologických preparátů,

i)

laboratorní váhy nebo předvážky,

j)

pHmetr,

k)

mikroskop,

l)

zařízení ke zhotovení zmrazených řezů tkání.

 

1.2.2. Toxikologická laboratoř

 

Laboratoř se člení na úsek vyšetřování alkoholu a těkavých látek v krvi a úsek laboratoře instrumentální a chemické.

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

laboratorní stoly,

c)

digestoř,

d)

laboratorní váhy a předvážky,

e)

odstředivka,

f)

chladicí zařízení,

g)

mrazicí box,

h)

termostat,

i)

přístrojové vybavení ke stanovení alkoholu,

j)

přístrojové vybavení pro screening, separaci, průkaz a stanovení těkavých, extraktivních organických a anorganických toxikologicky významných látek,

k)

uzamykatelná skříň na jedy.

 

1.2.3. Sérologická laboratoř

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

laboratorní stůl,

c)

chladicí zařízení,

d)

mrazicí box,

e)

termostat,

f)

laboratorní váhy nebo předvážky,

g)

odstředivka,

h)

mikroskop.

 

2. Patologie

 

Základní provozní prostory pracoviště jsou:

a)

pitevna,

b)

prostor pro příjem a výdej zemřelých,

c)

prostor pro příjem bioptického, cytologického a nekrotického materiálu,

d)

prostor chladicích zařízení pro zemřelé a mrazicích boxů,

e)

histopatologická laboratoř; laboratoř se může členit na úseky laboratoře autoptické, bioptické, cytologické, molekulárně patologické, imunohistochemické a elektronmikroskopické,

f)

administrativní místnost.

 

Lze zřídit samostatně pracoviště, kde bude histopatologická laboratoř, prostor pro příjem bioptického a cytologického materiálu a administrativní místnost.

Dále lze zřídit samostatně pracoviště, kde bude pitevna, prostor pro příjem a výdej zemřelých, prostor chladicích zařízení pro zemřelé a mrazicích boxů a administrativní místnost.

 

Vedlejší provozní prostory pracoviště jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4 včetně hygienické smyčky,

b)

místnost pro odpočinek zaměstnanců,

c)

sklady materiálu,

d)

archiv histologických preparátů a parafinových bloků,

e)

sklady čistého a použitého prádla,

f)

úložiště biologického odpadu,

g)

úklidová místnost.

 

2.1. Pitevna

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

c)

pitevní stůl,

d)

soubor nástrojů k pitvě, pila na kosti, pomůcky pro odběr tkání k histologickému, mikrobiologickému a dalším vyšetřením,

e)

operační svítidlo,

f)

stolek na orgány,

g)

instrumentační stolek,

h)

váhy na orgány,

i)

vybavení pro fotodokumentaci zemřelých, j) vozík k převážení těl zemřelých.

 

Pitevna musí mít minimální plochu 20 m2.

 

2.2. Histopatologická laboratoř

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dřez nebo výlevka,

b)

laboratorní stoly,

c)

přikrajovací stůl s odsáváním,

d)

přístroje pro odvodňování materiálu a zalévání do parafinu,

e)

termostat,

f)

mikrotom pro krájení histopatologických řezů,

g)

vyhřívací plotna,

h)

chladicí zařízení,

i)

mrazicí box,

j)

laboratorní váhy nebo předvážky,

k)

pHmetr,

l)

laboratorní mikroskop pro kontrolu histologických preparátů,

m)

ultramikrotom a elektronový mikroskop, pokud se provádí elektronová mikroskopie,

n)

cyklátor, fluorescenční mikroskop, laminární box - podle druhu vyšetření, pokud se provádí molekulárně patologické vyšetření,

o)

přístroj pro recyklaci roztoků, pokud se provádí jejich recyklace,

p)

kryostat, pokud se provádí peroperační diagnostika,

q)

odstředivka,

r)

fluorescenční mikroskop, pokud se provádí fluorescenční mikroskopie.

 

Laboratoř musí mít minimální plochu 6 m2 na 1 pracovní místo, na každé další pracovní místo se plocha zvyšuje o 2 m2; laboratoř se může členit na úseky.

 

3. Transfuzní služba

 

Požadavky na technické a věcné vybavení pracoviště stanoví jiné právní předpisy7.

 

Použité zkratky:

EKG - elektrokardiogram

RESP - projevy dechové činnosti

NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku

SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

ORL - otorinolaryngologie

RTG - rentgenový přístroj

HB test - Hering Bielschowski test

CT - výpočetní tomografie

CAM stimulátor - Campbell stimulátor

ELISA - elektroimunoanalýza

PCR - polymerázová řetězová reakce

RIA - radioimunoanalýza

URZ - uzavřený radionuklidový zářič

Příloha č. 3

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče

1.

Základní provozní prostory zdravotnického zařízení jsou:

a)

místnost pro provádění výkonů s minimální plochou 10 m2, zákrokový sál nebo operační sál,

b)

přípravna pro výkony,

c)

WC a sprcha pro pacienty,

d)

čekárna, pokud j e zřízena,

e)

prostor pro sledování pacientů po zákroku,

f)

vyšetřovna nebo ordinace, pokud jsou zřízeny,

g)

pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno.

 

2.

Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

skladové prostory.

 

3.

Přípravnou pro výkony se rozumí místnost, kde je připravován pacient k výkonům a dále kde jsou připravovány zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a léčivé látky před jejich aplikací pacientovi a vykonávány další činnosti s tím související. Přípravna pro výkony musí mít minimální plochu 10 m2.

 

4.

Vybavení zdravotnického zařízení:

a)

křeslo, lehátko nebo lůžko,

b)

dřez na mytí pomůcek, je-li prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

c)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

d)

skříň na léčivé přípravky,

e)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné a psychotropní látky nebo přípravky je obsahující5,

f)

skříň na nástroje a pomůcky,

g)

kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě nebo pokud není zřízena centrální kartotéka,

h)

chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

i)

infuzní stojan,

j)

tonometr,

k)

fonendoskop,

l)

teploměr lékařský,

m)

osobní váha,

n)

výškoměr,

o)

léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení, prostředky k zajištění žilního vstupu a odsávačka,

p)

sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů,

q)

kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje,

r)

kontejner na použitý materiál,

s)

instrumentační stolek,

t)

počítač a tiskárna,

u)

lokální svítidlo,

v)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

w)

zdroj medicinálního kyslíku, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

x)

defibrilátor, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

y)

připojení na náhradní zdroj elektrické energie,

z)

prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu.

 

Další vybavení musí odpovídat spektru prováděných výkonů.

 

5.

Prostor pro sledování pacientů po zákroku musí mít minimální plochu 8 m2, minimální plocha na každé další lůžko je 5 m2; prostor musí mít přímé denní osvětlení.

 

6.

Požadavky na technické a věcné vybavení operačního sálu jsou uvedeny v části I. bodech 22 a 23 přílohy č. 4 k této vyhlášce.

 

7.

Požadavky na technické a věcné vybavení zákrokového sálu jsou uvedeny v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

8.

Pokud je péče poskytována dětem, musí být technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům.

 

9.

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

Použité zkratky:

EKG - elektrokardiogram

RESP - projevy dechové činnosti

NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku

SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

Příloha č. 4

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče

I.

Společné požadavky

 

1.

Základní provozní prostory lůžkového oddělení jsou:

a)

pokoje pro pacienty,

b)

vyšetřovny,

c)

pracoviště sester,

d)

pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno,

e)

WC a sprcha pro pacienty,

f)

šatna pro pacienty, pokud je zřízena,

g)

koupelna pro pacienty, pokud je zřízena,

h)

denní místnost pro pacienty, která může sloužit jako jídelna pro chodící pacienty, pokud je zřízena,

i)

mléčná kuchyně na dětských odděleních, kde je poskytována péče kojencům a novorozencům, pokud je zřízena.

 

2.

Vedlejší provozní prostory lůžkového oddělení jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

skladovací prostory,

c)

prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu,

d)

místnost pro odpočinek zaměstnanců, pokud je zřízena,

e)

místnost pro zemřelé, pokud je zřízena.

 

3.

Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie a lokální osvětlení; v pokoji musí být komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC vybavené umyvadlem, a dále vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů, pokud není zřízena jídelna samostatně. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb pacienta a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.

 

4.

Pokud je lůžková péče poskytována dětem, musí být přizpůsobena velikost lůžek těmto pacientům.

 

5.

Pokoje pro novorozence, kojence a děti do 3 let věku musí být technicky upraveny tak, aby byla zajištěna vizuální kontrola pacienta z pracoviště sestry, pokud se nejedná o hospitalizaci pacienta s průvodcem na jednom pokoji.

 

Vybavení:

a) přebalovací stůl,

b) dětská vanička,

c) váha.

 

6.

Pokoje pro pacienty ve zdravotnických zařízeních poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu).

 

7.

Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m2.

 

Vybavení:

a) nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,

b) vyšetřovací lehátko nebo lůžko,

c) umyvadlo.

 

8.

Vybavení pracoviště sester:

a)

nábytek pro činnost sester,

b)

pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu,

c)

plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,

d)

komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou,

e)

umyvadlo,

f)

dřez pro mytí a čištění pomůcek.

 

9.

Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků.

 

10.

WC pro pacienty se zřizují odděleně pro muže a ženy.

 

11.

Koupelna určená pro pacienty částečně nebo zcela imobilní může sloužit pacientům z několika oddělení; koupelna musí být vybavena zvedákem nebo sprchovacími pojízdnými lůžky.

 

12.

Šatna pro pacienty může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi.

 

13.

Šatny pro zaměstnance mohou být společné pro několik oddělení nebo mohou být zřízeny šatny centrální.

 

14.

Skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace. Tyto prostory mohou být společné pro několik oddělení.

 

15.

Prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou.

 

16.

Místnost pro zemřelé může být společná pro několik oddělení.

 

17.

Mléčná kuchyně na dětských odděleních pro novorozence a kojence, herna a učebna mohou být společné pro několik dětských oddělení v rámci jednoho zdravotnického zařízení.

 

18.

Prostory lůžkových oddělení včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory.

 

19.

Vybavení lůžkového oddělení:

a)

lůžka a stolky pro pacienty,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj,

d)

odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,

e)

pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

f)

infuzní pumpa,

g)

dávkovač stříkačkový,

h)

zdroj medicinálního kyslíku,

i)

zvedací zařízení pro imobilní pacienty, pokud jsou hospitalizováni,

j)

léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu,

k)

resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

l)

sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů,

m)

skříň na léčivé přípravky,

n)

chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

o)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující5,

p)

transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů,

q)

glukometr,

r)

tonometr,

s)

fonendoskop,

t)

teploměr lékařský,

u)

infuzní stojan,

v)

mobilní vyšetřovací svítidlo,

w)

osobní váha a výškoměr,

x)

počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení,

y)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop na lůžkových odděleních akutní lůžkové péče standardní a následné lůžkové péče uvedené v částech II.1 a II.3 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,

z)

připojení na náhradní zdroj elektrické energie.

 

20.

Defibrilátor, EKG přístroj, odsávačka, pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a zdroj medicinálního kyslíku nemusí být přímo na lůžkovém oddělení, ale musí být snadno dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení, pokud není dále uvedeno jinak.

 

21.

Pokud je ve zdravotnickém zařízení poskytována péče dětem, musí být vybavení lůžkového oddělení přizpůsobeno těmto pacientům.

 

22.

Pokud je péče poskytována v oborech, kde se provádějí operační výkony, zřizuje se operační sál, který musí splňovat tyto požadavky:

a)

minimální plocha činí 20 m2,

b)

podlahy, stropy a stěny jsou snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, podlahy mají antistatickou úpravu,

c)

klimatizace s filtrací vzduchu musí zajistit mikrobiologickou čistotu vzduchu odpovídající prováděným operačním výkonům,

d)

má připojení na náhradní zdroj elektrické energie,

e)

má instalovány vývody elektřiny a médií.

 

Při operačním sále se zřizuje:

a)

umývárna a prostor pro podávání anestezie; tyto prostory mohou být společné pro více operačních sálů,

b)

prostory pro přísálovou sterilizaci, pokud není ve zdravotnickém zařízení centrální sterilizace,

c)

prostory pro přípravu instrumentária, dekontaminaci nástrojů, případně pro uložení anesteziologických pomůcek a materiálu a sklad sterilního materiálu,

d)

hygienická smyčka.

 

Materiálové filtry oddělující operační sál od sousedních prostor musí být situovány tak, aby byla zaručena jednosměrnost pohybu materiálu.

 

23.

Vybavení operačního sálu:

a)

operační stůl s příslušenstvím,

b)

operační lampa a satelit nebo dvojité operační svítidlo,

c)

anesteziologický přístroj včetně odsávání odpadu anesteziologických par a plynů,

d)

defibrilátor, pokud jsou prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči,

e)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud jsou prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči,

f)

elektrická odsávačka nebo zdroj vakua,

g)

elektrochirurgický generátor,

h)

instrumentační stolek,

i)

kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje,

j)

kontejner na použitý operační materiál,

k)

infuzní pumpa,

l)

dávkovač stříkačkový,

m)

zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

n)

instrumentárium podle zaměření pracoviště a věku pacientů,

o)

úložné plochy a pojízdné stolky pro instrumentárium a přístroje.

 

24.

Pokud je poskytována péče ve dvou nebo více oborech, kde se provádějí operační výkony, musí operační sál splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče.

 

25.

Pokud je poskytována péče ve dvou nebo více oborech, kde se provádějí operační výkony, mohou se vytvářet komplexy více operačních sálů se společným zázemím (např. přísálová sterilizace a příprava instrumentária).

 

26.

Pokud je zřízen zákrokový sál, musí splňovat požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

27.

Pokud je poskytována lůžková i ambulantní péče, připouští se společné přístrojové vybavení lůžkového oddělení a pracovišť ambulantní péče podle částí I., II. a III. přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

28.

Pokud je pracoviště vybaveno RTG přístrojem, musí mít RTG přístroj zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta; toto zařízení nebo příslušenství se nevyžaduje u RTG přístrojů uvedených do provozu před rokem 2002. Pracoviště je dále vybaveno negatoskopem nebo monitorem, pokud je digitální přenos obrazů.

 

29.

Pokud je na lůžkovém oddělení poskytována péče ve více oborech (společný lůžkový fond), musí lůžkové oddělení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče nebo musí být vybavení dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

30.

Pokud jsou přijímány na lůžkové oddělení děti s průvodcem, musí být zdravotnické zařízení k ubytování průvodce věcně vybaveno.

 

31.

Pokud je poskytována lůžková péče v oboru, který není uveden v části II. této přílohy, musí být splněny požadavky na technické a věcné vybavení stanovené pro obor, který je tomuto oboru věcně nejbližší.

 

32.

Pokud je zdravotnické zařízení vybaveno zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

33.

Kontaktní místo pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče8 musí být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, počítačem s tiskárnou, pokud není elektronické zpracování dat zabezpečeno jiným způsobem, a být připojeno na náhradní zdroj elektrické energie. Pokud je zřízen urgentní příjem, je kontaktní místo jeho součástí.

 

34.

Pokud je zřízen urgentní příjem, musí mít minimální plochu 40 m2, podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. Urgentní příjem musí mít bezbariérový přístup a bezbariérovou návaznost na oddělení akutní lůžkové péče intenzivní, pracoviště radiodiagnostiky a operační sály a mít viditelně označený příjezd pro sanitní vozidla.

 

Vybavení:

a)

umyvadlo a dvoudřez,

b)

skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál,

c)

vyšetřovací lehátko nebo lůžko, které umožňuje RTG vyšetření,

d)

transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů,

e)

sprchovací lehátko,

f)

mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

g)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, Temp),

h)

transportní ventilátor,

i)

defibrilátor,

j)

anesteziologický přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

k)

resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

l)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop,

m)

infuzní stojan,

n)

infuzní pumpa,

o)

dávkovač stříkačkový,

p)

zdroj medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty - rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami,

q)

chladnička,

r)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky j e obsahující5,

s)

počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení,

t)

náhradní zdroj elektrické energie.

 

35.

Pokud jsou na vybavení lůžkových oddělení a operačních a porodních sálů další nebo odlišné požadavky, jsou uvedeny dále jako zvláštní požadavky v návaznosti na obor péče.

 

II.

Zvláštní požadavky

 

1. Akutní lůžková péče standardní

 

1.1. Angiologie

 

Vybavení:

a)

ultrazvukový indikátor průtoku,

b)

sonograf s dopplerovským modulem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

c)

pletysmograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

angiografické RTG zařízení, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

1.2. Cévní chirurgie

 

Vybavení:

a)

ultrazvukový indikátor průtoku,

b)

mobilní RTG přístroj skiaskopický s C ramenem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP vícenásobné, Temp),

d)

autotransfuzní přístroj (cell saver), pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

1.3. Dermatovenerologie

 

Vybavení:

a)

vana pro léčebné koupele,

b)

fototerapeutické přístroje,

c)

mikroskop,

d)

termostat,

e)

dermatoskop,

f)

velkoplošná lupa s osvětlením,

g)

gynekologický vyšetřovací stůl.

 

1.4. Dětské lékařství

 

Vybavení:

a)

monitor vitálních funkcí (EKG/ RESP, NIBP, SpO2),

b)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

 

1.5. Diabetologie a endokrinologie

 

Vybavení:

a)

sonograf se sondou pro vyšetření štítné žlázy, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

1.6. Gastroenterologie

 

Vybavení:

a)

endoskopický stůl nebo polohovací lehátko,

b)

gastroskop,

c)

kolonoskop,

d)

zdroj studeného světla,

e)

elektrochirurgický generátor,

f)

základní endoskopická instrumentária.

 

1.7. Geriatrie

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace,

c)

židle s područkami,

d)

polohovací pomůcky,

e)

WC židle pojízdná a stabilní,

f)

chodítko pojízdné nízké a vysoké,

g)

mechanické pojízdné křeslo,

h)

pojízdné lůžko do sprchy,

i)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

j)

pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení mobility.

 

1.8. Gynekologie a porodnictví

 

Vybavení:

a)

gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

sedačka pro lékaře,

c)

kolposkop,

d)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

e)

kardiotokograf,

f)

laparoskopická věž,

g)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

h)

vyšetřovací světlo,

i)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, j) pelvimetr.

 

Pokud jsou vedeny porody, zřizuje se porodní sál, který musí mít minimální plochu 18 m2.

Vybavení porodního sálu:

a)

porodní lůžko pro porodní místo nebo jiné vhodné zařízení pro vedení fyziologického porodu,

b)

operační svítidlo u porodního místa,

c)

kardiotokograf - alespoň 1 i pro snímání dvojčat,

d)

sonograf,

e)

stolky na nástroje,

f)

anesteziologický přístroj,

g)

zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch,

h)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

i)

lehátko,

j)

přebalovací stůl pro novorozence,

k)

novorozenecký box.

 

Vybavení novorozeneckého boxu na porodním sále:

a)

vyhřívané resuscitační lůžko nebo lůžko,

b)

laryngoskop,

c)

instrumentárium pro kanylaci pupečníkové žíly,

d)

přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou, pokud není dostupný na lůžkovém oddělení neonatologie,

e)

pulzní oxymetr,

f)

odsávačka,

g)

váha pro novorozence,

h)

měřidlo délky novorozence.

 

1.9. Hematologie a transfuzní lékařství

 

Musí být zajištěna dostupnost služeb laboratoře hematologie a laboratoře transfuzního lékařství splňujících požadavky na vybavení uvedené v části III.B bodech 3.1 a 3.2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

1.10. Hrudní chirurgie

 

Vybavení:

a)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp).

 

1.11. Chirurgie

 

Vybavení:

a)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

extenční zařízení,

c)

mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

d)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

Pokud se provádí fixace pomocí sádry, zřizuje se sádrovna, která musí mít minimální plochu 10 m2 a musí být vybavena zařízením pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovacím lehátkem nebo sádrovacím stolem, plochou pro přípravu obvazů, oscilační pilou a sádrovacími nástroji.

 

1.12. Infekční lékařství

 

Vybavení:

a)

dávkovač na přípravek k dezinfekci rukou v každém pokoji pacientů,

b)

dezinfektor podložních mís a močových lahví,

c)

vstupní a výstupní filtr pro pacienty,

d)

ochranný systém likvidace odpadů a odpadních vod.

 

1.13. Kardiochirurgie

 

Vybavení:

a)

kontrapulzační přístroj,

b)

echokardiografický sonograf,

c)

kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP vícenásobný, Temp),

e)

zařízení pro mimotělní oběh,

f)

zařízení pro ohřev/ochlazování pacienta,

g)

autotransfuzní přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

h)

thorako - laparoskopická věž, pokud není dostupná na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

i)

měřič koagulačního času (Hemochron),

j)

analyzátor krevních plynů, pokud není snadno dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

k)

transfuzní pumpa s vysokým průtokem minimálně 3000 ml/hod.

 

1.14. Kardiologie

 

Vybavení:

a)

echokardiografický sonograf,

b)

ergometr, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

c)

bicyklový ergometr nebo běhátko a EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

kardiologické angiografické RTG zařízení pro provádění koronarografií a pro intervenční kardiologii, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

e)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

1.15. Klinická onkologie

 

Vybavení:

- sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

Ve zdravotnickém zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele musí být zajištěna péče radiační onkologie.

 

1.16. Návykové nemoci

 

Vybavení:

a)

alkotest,

b)

tester na přítomnost drog,

c)

pulzní oxymetr, monitor s funkcí pulzní oxymetrie nebo monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2), pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

Nevyžaduje se transportní lehátko nebo stretcher a zvedací zařízení pro imobilní pacienty. Dále se nevyžaduje komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, pokud je zajištěn dohled.

 

Ve zdravotnickém zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele musí být zajištěno toxikologické vyšetření moče statim.

 

1.17. Nefrologie

 

Vybavení:

a)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

stolní odstředivka,

c)

mikroskop.

 

Pokud je zajišťována péče o peritoneálně dialyzované nemocné, doplňuje se vybavení o

a)

ohřívač peritoneálních roztoků,

b)

mincíř nebo digitální váhu pro vážení peritoneálních roztoků.

 

Pokud je zřízen zákrokový sál, musí splňovat požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

1.18. Neonatologie

 

Vybavení:

a)

inkubátor pro standardní péči,

b)

přístroj pro resuscitaci novorozence s definovanými hodnotami inspiračních tlaků nebo novorozenecký samorozpínací vak s maskou,

c)

odsávačka,

d)

pulzní oxymetr,

e)

vybavení pro fototerapii včetně odpovídajícího monitorovacího zařízení,

f)

váha pro novorozence,

g)

měřidlo délky novorozence.

 

Nevyžaduje se zvedací zařízení pro imobilní pacienty.

 

1.19. Neurochirurgie

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka nebo lůžka pro extenzi krční páteře,

b)

elektroencefalograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

c)

elektromyograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

e)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP/ICP vícenásobné, Temp),

f)

operační mikroskop,

g)

tříbodový držák hlavy,

h)

vysokorychlostní vrtačka,

i)

kavitační chirurgický aspirátor,

j)

jednotka ohřívací,

k)

odsávačka s mikroregulací tlaku,

l)

přístroj pro proplachovou koagulaci,

m)

neurologické kladívko.

 

1.20. Neurologie

 

Vybavení:

a)

elektroencefalograf,

b)

elektromyograf,

c)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

přístroj pro vyšetření evokovaných potenciálů,

e)

ladičky,

f)

neurologické kladívko.

 

1.21. Nukleární medicína

 

Vybavení:

a)

vybavení pro odběry,

b)

měřidla pro měření veličin a parametrů důležitých z hlediska radiační ochrany6,

c)

zařízení pro měření aktivity aplikovaných radiofarmak, pokud není měření zajišťováno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

Zřizuje se:

a)

místnost pro aplikaci terapeutických radiofarmak,

b)

místnost pro skladování radioaktivního odpadu, pokud není jeho skladování zajištěno na jiném pracovišti podle jiného právního předpisu6.

 

Pokoje pro pacienty musí mít vyčleněné samostatné WC a sprchu.

 

1.22. Oftalmologie

 

Vybavení:

a)

křeslo s vyšetřovací lampou,

b)

sedačka otáčecí,

c)

lampa štěrbinová,

d)

oftalmoskop,

e)

statický automatický perimetr,

f)

automatický refraktometr nebo skiaskopické lišty a zrcátko,

g)

optotypy,

h)

oční tonometr,

i)

brýlová skříň,

j)

perimetr,

k)

zařízení k zatemnění oken.

 

1.23. Orální a maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie

 

Vybavení:

a)

stomatologická souprava s křeslem,

b)

RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém,

c)

RTG přístroj pro konvenční skiagrafii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

RTG zařízení zubní panoramatické (ortopantomograf) a zařízení pro vyvolávání snímků nebo digitální systém,

e)

elektrochirurgický generátor,

f)

nástroje pro osteosyntézu kostí,

g)

fibroskop,

h)

mikrovrtačka,

i)

dermatos,

j)

nástroj pro chirurgii měkkých tkání v dutině ústní (mukotom).

 

1.24. Ortopedie

 

Vybavení:

a)

stůl vyšetřovací,

b)

extenční zařízení,

c)

dynamometr,

d)

úhlová a délková měřidla,

e)

zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl, plocha pro přípravu obvazů, oscilační pila, sádrovací nástroje,

f)

ortopedická vrtačka,

g)

ortopedická pila,

h)

výstružník (reamer),

i)

artroskopická sestava,

j)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

1.25. Otorinolaryngologie

 

Vybavení:

a)

křeslo vyšetřovací polohovací,

b)

sedačka otáčecí,

c)

optická zařízení k vyšetření nosu a krku (epipharyngoskop a zvětšovací laryngoskop),

d)

mikroskop vyšetřovací,

e)

zdroj studeného světla,

f)

tympanometr,

g)

elektrochirurgický generátor,

h)

otoskop,

i)

zařízení pro diafanoskopie,

j)

kalorický stimulátor,

k)

sady ORL nástrojů,

l)

vybavení na sprej stlačeným vzduchem,

m)

tichá komora, pokud není audiometrické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

n)

audiometr, pokud není audiometrické vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

1.26. Plastická chirurgie

 

Vybavení:

-

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

1.27. Pneumologie a ftizeologie

 

Vybavení:

a)

přístroj pro vyšetřování plicních funkcí, tj. spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem nebo impulzní oscilometr nebo bodypletysmograf,

b)

flexibilní bronchoskop s příslušenstvím,

c)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

d)

inhalátory,

e)

zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů a nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů.

 

Zřizuje se:

a)

zákrokový bronchoskopický sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)

pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny, pokud jsou hospitalizováni,

c)

oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud jsou hospitalizováni.

 

Ve zdravotnickém zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele musí být zajištěno vyšetření skiagrafické, skiaskopické a CT.

 

1.28. Popáleninová medicína

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

lůžka vzdušná,

c)

antidekubitní podložky nebo matrace,

d)

polohovací hydraulický převazovací stůl,

e)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp),

f)

křesla na rehabilitaci,

g)

chodítka,

h)

sprchovací lůžko nebo vozík,

i)

vyhřívací podložka.

 

1.29. Pracovní lékařství

 

Vybavení:

a)

spirometr pro vyšetření křivky průtok - objem, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

ergometr, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

c)

EKG přístroj s programem pro ergometrii, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

vybavení pro vodní chladové testy,

e)

audiometr, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

vybavení k vyšetření alergických respiračních onemocnění, pokud není dostupné na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

g)

optotypy,

h)

neurologické kladívko,

i)

měřidlo pro měření antropometrických parametrů.

 

1.30. Psychiatrie

 

Vybavení:

- alkotest.

 

Nevyžaduje se zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka, komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou a umyvadlo na pokoji pacienta.

 

1.31. Radiační onkologie

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části II.B bodu 9 přílohy č. 2 k této vyhlášce podle druhu lékařského ozáření, pokud nejsou vybrané výkony prováděny na pracovišti uvedeném v části II.B bodu 9 uvedené přílohy.

 

1.32. Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Vybavení:

a)

antidekubitní podložky nebo matrace,

b)

židle s područkami,

c)

sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

d)

mechanické pojízdné křeslo,

e)

polohovací pomůcky,

f)

pomůcky pro nácvik chůze statické a dynamické,

g)

cvičební pomůcky,

h)

zrcadlo,

i)

olovnice,

j)

goniometr,

k)

neurologické kladívko.

 

Součástí oddělení je pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením:

a) lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

rehabilitační výškově nastavitelný stůl šíře minimálně 90 cm, pokud je péče poskytována dětem,

c)

polohovací stůl,

d)

přístroje pro fyzikální terapii a pohybovou léčbu podle zaměření pracoviště.

 

Součástí oddělení je pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro výcvik jemné motoriky rukou a nácvik postury celého těla, výcvik soběstačnosti a terapeutickou pracovní činnost.

 

1.33. Revmatologie

 

Vybavení:

- goniometr.

 

1.34. Traumatologie

 

Vybavení:

a)

extenční zařízení,

b)

fixační pomůcky,

c)

defibrilátor,

d)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

e)

průtokový ohřívač infuzí,

f)

zdroj medicinálních plynů,

g)

transportní ventilátor,

h)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

i)

mobilní RTG přístroj skiagraficko - skiaskopický s C ramenem,

j)

zařízení pro aplikaci a snímání sádry, tj. vyšetřovací lehátko nebo sádrovací stůl s trakčním zařízením pro repozice zlomenin, plocha pro přípravu obvazů, oscilační pila a sádrovací nástroje.

 

1.35. Urologie

 

Vybavení:

a)

urologický vyšetřovací stůl,

b)

cystoskop rigidní a flexibilní s příslušenstvím,

c)

resektoskop s příslušenstvím,

d)

ureteroskop,

e)

optický uretrotom s příslušenstvím,

f)

ureterorenoskop s příslušenstvím,

g)

nefroskop s příslušenstvím,

h)

přístroje pro intrakorporální litotrypsi,

i)

sonograf s dopplerovským modulem se snímačem abdominálním, snímačem transrektálním a snímačem pro malé části, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

j)

nástroje k odběru studené biopsie,

k)

extrakční kleště,

l)

zařízení pro biopsii s příslušenstvím,

m)

urodynamická aparatura,

n)

sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů.

 

1. 36. Vnitřní lékařství

 

Vybavení:

a)

sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

b)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

c)

gastroskop, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

d)

kolonoskop, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

Vybavení uvedené v písmenu d) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud je vyšetření kolonoskopem zajištěno smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele.

 

2. Akutní lůžková péče intenzivní

 

Nemusí být zřízena vyšetřovna a pokoje pacientů, pracoviště sester může být nahrazeno stanovištěm sestry.

 

Lůžka pacientů mohou být umístěna v boxech, které mají přímou návaznost na pracoviště sester. Celková plocha boxu nebo pokoje musí být minimálně 12 m2, plocha na jedno lůžko pacienta musí být minimálně 9 m2, u dětských lůžek přiměřeně k lůžku nebo inkubátoru. Minimální šíře manipulačního prostoru v pokoji nebo boxu musí být 100 cm. Lůžka musí být umístěna tak, aby byla zajištěna vizuální kontrola pacientů z pracoviště nebo stanoviště sestry.

 

Nevyžaduje se vybavení pokojů nebo boxů umyvadlem, pokud je umyvadlo na pracovišti sester a pokud se nejedná o pokoje či boxy určené pro infekční pacienty. Dále se nevyžaduje stolek u lůžka a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, pokud není dále uvedeno jinak.

 

Oddělení musí být vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu pro ventilované pacienty. Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

 

Na infekčním oddělení nebo infekční části oddělení musí být zřízena hygienická smyčka.

 

2.1. Intenzívní péče o dospělé

 

2.1.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

mobilní polohovací lůžka,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový,

b)

infuzní pumpa,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

2.1.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

resuscitační lůžka,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj,

d)

ventilátor transportní,

e)

mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

monitorovací centrála nebo síťové propojení lůžkových monitorů s přenosem alarmů.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový 2 ks,

b)

infuzní pumpa,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

 

2.1.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

 

Vybavení:

a)

resuscitační lůžka,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj,

d)

ventilátor transportní,

e)

mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

monitorovací centrála,

g)

přístroj pro extrakorporální eliminaci (CVVH),

h)

přístroj nebo modul pro měření hemodynamiky.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový 4 ks,

b)

infuzní pumpa 2 ks,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2, IBP, Temp),

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

e)

ventilátor pro umělou ventilaci pacienta.

 

2.1.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče převážně pacientům s kardiologickým onemocněním, je vybavení shodné s vybavením oddělení intenzívní péče 3. stupně a doplňuje se o

a)

kardiostimulátor,

b)

sonograf,

c)

další defibrilátor,

d)

přístroj na kontrapulzaci, pokud se provádějí výkony srdeční intervence.

 

2.2. Intenzívní péče o děti

 

2.2.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

mobilní lůžka,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový,

b)

infuzní pumpa,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

 

2.2.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

resuscitační lůžka,

b)

vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

c)

defibrilátor,

d)

EKG přístroj,

e)

mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový 2 ks,

b)

infuzní pumpa 2 ks,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

 

2.2.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

 

Vybavení:

a)

resuscitační lůžka,

b)

vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku,

c)

defibrilátor,

d)

EKG přístroj,

e)

ventilátor transportní,

f)

mobilní RTG přístroj,

g)

monitorovací centrála,

h)

anesteziologický přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový 3 ks,

b)

infuzní pumpa 3 ks,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, IBP, SpO2, Temp),

d)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

e)

ventilátor pro umělou plicní ventilaci pokrývající všechny věkové skupiny pacientů.

 

2.2.3.1. Pokud je poskytována intenzívní péče pacientům s kardiologickým onemocněním, je vybavení shodné s vybavením oddělení intenzivní péče 3. stupně a doplňuje se o

a) externí kardiostimulátor,

b) jícnový stimulátor,

c) sonograf.

 

2.3. Neonatologická intenzívní péče

 

2.3.1. Intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

přístroj dýchací pro nasální CPAP,

b)

vybavení pro fototerapii.

 

Vybavení u lůžka:

a)

inkubátor pro standardní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

b)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

2.3.2. Intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče

 

Vybavení:

a)

přístroj dýchací pro nasální CPAP 1 ks na 2 lůžka,

b)

vybavení pro fototerapii,

c)

EKG přístroj,

d)

mobilní RTG přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

e)

mobilní sonograf, pokud není dostupný na jiném pracovišti zdravotnického zařízení,

f)

přístroj pro umělou plicní ventilaci novorozenců.

 

Vybavení u lůžka:

a)

inkubátor pro standardní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

b)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 2 ks,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2).

 

2.3.3. Intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče

 

Vybavení:

a)

vybavení pro fototerapii,

b)

mobilní RTG přístroj,

c)

EKG přístroj,

d)

transportní inkubátor s přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

e)

analyzátor krevních plynů,

f)

mobilní sonograf,

g)

vybavení pro terapii selektivní plicní vasodilatace,

h)

ventilátor pro umělou plicní ventilaci novorozenců 1 ks na 2 lůžka.

 

Vybavení u lůžka:

a)

inkubátor pro intenzívní péči nebo vyhřívané novorozenecké lůžko,

b)

dávkovač stříkačkový nebo infuzní pumpa 4 ks,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP nebo IBP, SpO2),

d)

přístroj pro nasální CPAP.

 

2.4. Intenzívní péče o těhotné ženy

(Porodnická intenzívní a intermediární péče)

 

Vybavení:

a)

mobilní lůžka,

b)

sonograf.

 

Vybavení u lůžka:

a)

dávkovač stříkačkový,

b)

infuzní pumpa,

c)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

d)

kardiotokograf.

 

2.5. Intenzívní hematologická péče

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v části II. bodě 2.1.2 této přílohy.

 

3. Následná lůžková péče

 

Lůžkové oddělení musí být vybaveno prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky.

 

Pokud je poskytována následná lůžková péče pouze dětem, zřizuje se pokoj pro izolaci dětí s infekčním onemocněním nebo s podezřením na infekční onemocnění.

 

3.1. Následná lůžková péče vyjma péče uvedené v bodech 3.2. až 3.7.

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace,

c)

židle s područkami,

d)

polohovací pomůcky,

e)

pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

f)

chodítko pojízdné,

g)

WC židle pojízdná a stabilní,

h)

mechanické pojízdné křeslo,

i)

sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

j)

pomůcky pro nácvik soběstačnosti a pro funkční hodnocení,

k)

dávkovače stříkačkové,

l)

inhalátor pro individuální terapii.

 

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením:

a)

lehátko s nastavitelnou výškou,

b)

přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

c)

vybavení pro senzomotorickou stimulaci,

d)

přístroj pro aplikaci elektroterapie, magnetoterapie nebo ultrazvukové terapie.

 

3.2. Návykové nemoci

 

Vybavení:

- alkotest.

 

Nevyžaduje se transportní lehátko nebo stretcher, zvedací zařízení pro imobilní pacienty, monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop, umyvadlo a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou na pokoji pro pacienta a dále zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka.

 

Zřizuje se místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2 (minimálně jedna ve zdravotnickém zařízení).

 

Ve zdravotnickém zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele musí být zajištěna dostupnost laboratorního vyšetření moči na přítomnost návykové látky nebo jejích metabolitů.

 

3.3. Pneumologie a ftizeologie

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace,

c)

pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

d)

spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

e)

bronchoskop,

f)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

g)

inhalátory,

h)

zdroj medicinálního kyslíku,

i)

odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,

j)

monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop,

k)

RTG přístroj, pokud není rentgenové vyšetření zajištěno na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele,

l)

zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů, nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů.

 

Zřizuje se:

a)

zákrokový bronchoskopický sál splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.A bodech 7 a 10 přílohy č. 2 k této vyhlášce (minimálně jeden ve zdravotnickém zařízení),

b)

pracoviště skupinové pohybové léčby splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce doplněné o polohovací lůžko a žebřiny,

c)

pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny (minimálně jeden ve zdravotnickém zařízení),

d)

oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC.

 

Pokud je poskytována následná lůžková péče pouze dětem, nevyžaduje se:

a)

oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud nejsou hospitalizováni nemocní s infekční TBC,

b)

polohovací lůžka, antidekubitní podložky nebo matrace,

c)

bronchoskop,

d)

přístroj pro aplikaci elektroléčby s možností analgesie, elektrostimulace a ovlivnění trofiky a svalového tonu, a to vše pomocí nízko, středně nebo vysokofrekvenčních proudů.

 

Pokud je poskytována následná lůžková péče pouze dětem, nezřizuje se zákrokový bronchoskopický sál; podle zaměření se zřizují pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce a dále musí být k dispozici venkovní areál vybavený herními pomůckami pro děti do šesti let a sportovní hřiště.

 

3.4. Psychiatrie, sexuologie

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka pro imobilní pacienty,

b)

alkotest.

 

Nevyžaduje se zdroj elektrické energie u lůžka, komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, umyvadlo na pokoji pacienta, dále monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop.

 

Zřizuje se:

a)

izolační místnost, kde se nevyžaduje zdroj elektrické energie a lokální osvětlení u lůžka a umyvadlo (minimálně jedna ve zdravotnickém zařízení),

b)

místnost pro skupinovou psychoterapii s minimální plochou 15 m2 (minimálně jedna ve zdravotnickém zařízení).

 

Pokud je poskytována péče v oboru sexuologie, musí být zajištěna dostupnost služeb spermiologické laboratoře a pletysmografického vyšetření sexuálních reakcí na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele a vybavení se doplňuje o

a)

urologický a gynekologický vyšetřovací stůl,

b)

pelvimetr,

c)

testimetr.

 

3.5. Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace,

c)

židle s područkami,

d)

polohovací pomůcky,

e)

cvičební pomůcky,

f)

pomůcky pro nácvik chůze statické i dynamické,

g)

WC židle pojízdná a stabilní,

h)

mechanické pojízdné křeslo,

i)

sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík,

j)

inhalátor.

 

Pokud jsou léčeni plně imobilní pacienti trvale odkázaní na lůžko, doplňuje se vybavení o

a)

polohovací lůžka elektrická,

b)

antidekubitní systémy - podložky nebo matrace včetně aktivních,

c)

zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

d)

zařízení pro oxygenoterapii.

 

Nevyžaduje se:

a)

pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

b)

infuzní pumpa,

c)

dávkovač stříkačkový.

 

Zřizuje se pracoviště fyzioterapie s tímto vybavením:

a)

lehátko s nastavitelnou výškou nebo rehabilitační výškově nastavitelný stůl šíře minimálně 90 cm,

b)

zařízení pro cvičení v závěsu,

c)

vertikalizační stůl nebo jiné zařízení pro vertikalizaci,

d)

přístroje pro pasivní i aktivní procvičování hybnosti,

e)

přístroje pro fyzikální terapii a pohybovou léčbu podle zaměření pracoviště.

 

Dále se podle zaměření léčebně rehabilitační péče zřizují:

a)

pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)

pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro nácvik jemné a hrubé motoriky, úchopů a nácvik postury celého těla, pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu, pomůcky pro nácvik soběstačnosti, a dále prostory vybavené pro nácvik soběstačnosti a terapeutických činností, např. ergoterapeutická dílna,

c)

pracoviště pro individuální inhalaci vybavené inhalátorem,

d)

pracoviště pro skupinovou inhalaci vybavené kabinou pro společnou inhalaci a inhalátorem,

e)

pracoviště pro suché CO2 koupele vybavené individuálním aplikátorem CO2 nebo suchým bazénem,

f)

pracoviště pro vodní CO2 koupele vybavené vanou pro uhličité koupele, případně saturátorem CO2,

g)

pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí.

 

K dispozici musí být venkovní areál s vybavením pro nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu a na delší trase, v dětských zdravotnických zařízeních s vybavením herními prvky pro děti do šesti let a sportovním hřištěm.

 

3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče

 

Pokoje pro pacienty nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu).

 

Nevyžaduje se:

a)

komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, jde-li o plně soběstačné pacienty,

b)

vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů v pokojích pro pacienty,

c)

pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie,

d)

monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop,

e)

infuzní pumpa,

f)

dávkovač stříkačkový.

 

Podle zaměření lázeňské léčebně rehabilitační péče se dále zřizují:

a)

pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)

pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro nácvik jemné a hrubé motoriky, nácvik postury celého těla, nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu,

c)

pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí,

d)

pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů vybavené pro přípravu a podávání procedur, úložištěm výtěžků z přírodních léčivých zdrojů a prostorem a zařízením pro jejich aplikaci, WC a sprchou pro pacienty a prostorem pro odkládání oděvu.

 

3.6.1. Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem a defibrilátorem.

 

3.6.2. Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok-objem.

 

3.7. Následná intenzivní péče

 

Vybavení:

a)

lůžka resuscitační,

b)

defibrilátor,

c)

EKG přístroj,

d)

monitorovací centrála,

e)

enterální pumpa 1 ks na 3 lůžka,

f)

ventilátory pro umělou plicní ventilaci 8 ks na 10 lůžek,

g)

transportní ventilátor.

 

Vybavení u lůžka:

a)

monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

b)

odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,

c)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest,

d)

infuzní pumpa,

e)

dávkovač stříkačkový.

 

Oddělení musí být vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku a centrálního vakua pro ventilované pacienty. Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

 

4. Dlouhodobá lůžková péče

 

Lůžkové oddělení musí být vybaveno prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky.

 

Vybavení:

a)

polohovací lůžka,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních,

c)

židle s područkami,

d)

WC židle pojízdné a stabilní,

e)

chodítka pojízdná nízká a vysoká,

f)

mechanické pojízdné křeslo,

g)

pojízdné lůžko do sprchy,

h)

dávkovače stříkačkové.

 

4.1. Pokud je péče poskytována též pacientům se specifickým plicním onemocněním, doplňuje se vybavení o

a)

spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem,

b)

inhalátory,

c)

zařízení pro dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci přístrojů, nástrojů a pomůcek, pokud není zajištěna dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění výkonů.

 

Zřizuje se:

a)

pokoj pro izolaci nemocných s infekční TBC s účinnou klimatizací nebo ventilací s podtlakem nebo možností přirozeného větrání okny,

b)

oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC.

 

4.2. Pokud je péče poskytována též pacientům se závažným postižením míchy, doplňuje se vybavení o

a)

polohovací lůžka elektrická,

b)

zařízení pro zvedání pacienta z lůžka,

c)

terapeutické přístroje pro pasivní i aktivní léčbu dolních a horních končetin,

d)

přístroj pro elektroterapii,

e)

přístroj pro laserovou terapii.

 

4.3. Pokud je péče poskytována pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o základní životní funkce, je vybavení následující:

a)

monitor vitálních funkcí 1 ks na 3 lůžka (EKG/RESP, NIBP, SpO2),

b)

enterální pumpa 1 ks na 3 lůžka,

c)

ventilátor pro umělou plicní ventilaci,

d)

defibrilátor,

e)

EKG přístroj,

f)

dávkovač stříkačkový,

g)

infuzní pumpa.

 

Vybavení u lůžka:

a)

antidekubitní podložky nebo matrace,

b)

odsávačka - nevyžaduje se, pokud je centrální rozvod vakua,

c)

zařízení pro zvlhčování dýchacích cest.

Rozvod vakua se nevyžaduje, pokud je oddělení vybavené elektrickými odsávačkami u lůžka.

 

4.4. Pokud je poskytována péče paliativní, je vybavení následující:

a)

polohovací lůžka automatická,

b)

antidekubitní podložky nebo matrace včetně aktivních,

c)

židle s područkami,

d)

WC židle pojízdné a stabilní,

e)

chodítka pojízdná nízká a vysoká,

f)

mechanické pojízdné křeslo,

g)

pojízdné lůžko do sprchy,

h)

dávkovače stříkačkové,

i)

koncentrátor kyslíku, pokud není centrální rozvod kyslíku,

j)

glukometr,

k)

odsávačka,

l)

pulzní oxymetr.

 

V pokoji pacientů musí být křeslo nebo lůžko pro doprovod pacientů.

 

5. Dětský domov pro děti do 3 let věku

 

Vybavení:

a)

vyhřívané lůžko nebo vyhřívací podušky, pokud je péče poskytována kojencům,

b)

monitory dechu typu „baby sens“, pokud je péče poskytována kojencům,

c)

zařízení pro zvlhčování a odsávání dýchacích cest,

d)

inhalátor,

e)

chladnička,

f)

mrazicí box.

 

Nevyžaduje se defibrilátor, EKG, pulzní oxymetr, infuzní pumpa, dávkovač stříkačkový, glukometr a komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou.

 

Zřizuje se:

a)

pracoviště klinického psychologa,

b)

pracoviště fyzioterapeuta vybavené výškově nastavitelným stolem šíře minimálně 90 cm,

c)

prostor pro návštěvy s herním prostorem pro dítě,

d)

pokoj pro izolaci dětí s infekčním onemocněním nebo s podezřením na infekční onemocnění,

e)

pokoj pro společný pobyt matky s dítětem,

f)

mléčná kuchyně, pokud je péče poskytována dětem do jednoho roku,

g)

kuchyně pro přípravu batolecí stravy, pokud je péče poskytována dětem do dvou let.

 

Použité zkratky:

EKG - elektrokardiogram

RESP - projevy dechové činnosti

NIBP - neinvazivní měření krevního tlaku

IBP - invazivní měření krevního tlaku

ICP - invazivní měření intrakraniálního tlaku

SpO2 - saturace kyslíku v arteriální krvi, měřené metodou pulzní oxymetrie

CPAP - (Continuous Positive Airway Pressure) - kontinuální přetlak ve vzduchové cestě

Temp - měření teploty

RTG - rentgenový přístroj

ORL - otorinolaryngologie

TBC - tuberkulóza

CT - výpočetní tomograf

Stretcher - univerzální transportní lůžko

Příloha č. 5

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče

I. Lékárna

 

1.

Základní provozní prostory lékárny jsou:

a)

místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost,

b)

místnost pro přípravu a úpravu léčivých přípravků,

c)

umývárna,

d)

prostor pro uchovávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,

e)

místnost pro příjem dodávek zásob,

f)

prostor pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením lůžkové péče, pokud jsou léčivé přípravky a zdravotnické prostředky těmto zdravotnickým zařízením vydávány,

g)

odborná pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, medicinálních plynů a radiofarmak, pokud jsou tato připravována,

h)

odborná pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel, pokud je kontrola a příprava prováděna,

i)

prostor pro konzultační činnost a hodnocení účelné terapie nebo pro poskytování lékových informací, pokud jsou tyto činnosti prováděny,

j)

odborné pracoviště pro poskytování lékových informací, pokud je tato činnost prováděna.

 

Dále se mohou zřizovat tyto další základní provozní prostory:

a)

odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků,

b)

odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

2.

Vedlejší provozní prostory lékárny jsou:

a)

prostor pro práci farmaceuta,

b)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

c)

prostor pro úklidové prostředky.

 

3.

Místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost musí mít minimální plochu 28 m2 a člení se na prostor pro výdej s výdejním místem, prostor pro veřejnost vybavený židlemi a prostor pro konzultační činnost, pokud je konzultační činnost prováděna.

 

4.

Místnost pro přípravu a úpravu léčivých přípravků musí mít minimální plochu 12 m2; pokud jsou připravovány léčivé přípravky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče, musí mít minimální plochu 20 m2. Místnost musí být vybavena umyvadlem, chladničkou a přístrojem pro přípravu čištěné vody, pokud není zajištěna dodávka hromadně vyráběné čištěné vody nebo vody pro injekční použití jiným způsobem. Přístroj pro přípravu čištěné vody může být umístěn v jiné místnosti lékárny.

 

5.

Umývárna musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybavena dřezem a zařízením pro sušení laboratorních nástrojů a obalů; pokud jsou připravovány nebo upravovány léčivé přípravky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče, musí mít minimální plochu 15 m2 a být řešena jako oddělená místnost. Pokud jsou používány vratné transportní obaly pro dodávky léčivých přípravků do zdravotnických zařízení lůžkové péče, musí mít prostor pro jejich dezinfekci. Pokud se v lékárně připravují sterilní léčivé přípravky, musí být umývárna vybavena též přístrojem na sterilizaci.

 

6.

Prostor pro uchovávání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2; pokud jsou uchovávány nebo vydávány léčivé přípravky zdravotnickým zařízením lůžkové péče, musí mít minimální plochu 28 m2. Prostor musí být vybaven chladnicím zařízením a dále nepřenosnou uzamykatelnou schránkou z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující5.

 

7.

Místnost pro příjem dodávek zásob musí mít minimální plochu 8 m2; pokud jsou připravovány nebo vydávány léčivé přípravky zdravotnickým zařízením lůžkové péče, musí mít minimální plochu 15 m2.

 

8.

Prostor pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením lůžkové péče musí mít minimální plochu 10 m2.

 

9.

Odborná pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků

a)

pro genovou terapii,

b)

s obsahem cytotoxických látek, nebo

c)

ostatních - bez protimikrobní přísady,

musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků.

 

10.

Odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků.

 

11.

Odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak musí mít místnost pro přípravu léčivých přípravků, místnost pro dokumentaci a místnost pro uchovávání léčivých přípravků.

 

12.

Odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel musí mít minimální plochu 10 m2 a být vybaveno dřezem, umyvadlem a digestoří.

 

13.

Odborné pracoviště pro poskytování lékových informací musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybaveno nábytkem pro práci zdravotnických pracovníků.

 

14.

Odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2 a být vybaveno zkušebním boxem s místem pro sezení.

 

15.

Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků musí mít místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost, prostor pro úpravu léčivých přípravků, místnost pro příjem dodávek zásob, prostor pro práci farmaceuta, sanitární zařízení pro zaměstnance4 a prostor pro úklidové prostředky.

 

Místnost pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost musí mít minimální plochu 24 m2 a člení se na prostor pro výdej s výdejním místem, prostor pro veřejnost vybavený židlemi, prostor pro uchovávání léčiv a zdravotnických prostředků a prostor pro konzultační činnost, pokud je konzultační činnost prováděna.

 

Prostor pro úpravu léčivých přípravků musí mít minimální plochu 6 m2 a být vybaven umyvadlem.

 

Místnost pro příjem dodávek zásob musí mít minimální plochu 6 m2.

 

Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků je umístěno mimo ostatní prostory lékárny a musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek. Musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob.

 

Odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků lze zřídit v obci nebo v městské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní zdravotní služby.

 

16.

Lékárna musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob.

 

17.

Pokud je lékárna vybavena zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

 

II. Výdejna zdravotnických prostředků

 

1.

Základní provozní prostory výdejny zdravotnických prostředků jsou:

a)

místnost pro výdej zdravotnických prostředků,

b)

místnost pro výdej na žádanky, pokud jsou zdravotnické prostředky vydávány zdravotnickým zařízením lůžkové péče,

c)

prostor pro skladování zdravotnických prostředků,

d)

prostor pro příjem dodávek.

 

2.

Vedlejší provozní prostory výdejny zdravotnických prostředků jsou:

a)

prostor pro administrativní činnost zdravotnických pracovníků,

b)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

c)

prostor pro úklidové prostředky.

 

3.

Místnost pro výdej zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 18 m2 a být vybavena zkušebním boxem s místem pro sezení.

 

4.

Místnost pro výdej na žádanky musí mít minimální plochu 10 m2.

 

5.

Prostor pro skladování zdravotnických prostředků musí mít minimální plochu 15 m2.

 

6.

Výdejna zdravotnických prostředků musí mít oddělený vstup pro veřejnost a oddělený vstup pro zaměstnance a příjem zásob.

 

Příloha č. 6

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické dopravní služby

1.

Základní provozní prostory zdravotnického zařízení zdravotnické dopravní služby jsou:

a)

stanoviště dopravních prostředků,

b)

pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a pomocným operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky. Toto pracoviště se nezřizuje ve zdravotnických zařízeních zdravotnické dopravní služby ozbrojených sil, pokud jsou k poskytování zdravotnické dopravní služby využívána výhradně vozidla ozbrojených sil9, a ve zdravotnických zařízeních zdravotnické dopravní služby Vězeňské služby.

 

2.

Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení zdravotnické dopravní služby jsou:

a)

místnost pro odpočinek zaměstnanců,

b)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

c)

skladovací prostory.

 

3.

Vybavení pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a pomocným operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky:

a)

připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní,

b)

radiostanice pro radiové spojení s dopravními prostředky, pokud není komunikace s dopravními prostředky zajišťována výhradně prostřednictvím veřejné telefonní sítě mobilní,

c)

nahrávací zařízení telefonních nebo rádiových relací s časovým údajem,

d)

náhradní zdroj elektrické energie.

 

4.

Další vybavení zdravotnického zařízení zdravotnické dopravní služby:

a)

umyvadlo,

b)

dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

c)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků,

d)

počítač s připojením k internetu a tiskárna.

 

Toto vybavení lze umístit libovolně v prostorách uvedených v bodě 1 písmenu b) nebo bodě 2 písmenu a) nebo c) této přílohy.

 

5.

Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem.

 

Příloha č. 7

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické záchranné služby

I.

Společné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby

 

1.

Základní provozní prostory zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby jsou:

a)

pracoviště zdravotnického operačního střediska,

b)

pracoviště pomocného operačního střediska, pokud je zřízeno,

c)

prostor pro výpočetní a spojovou techniku,

d)

pracoviště krizové připravenosti,

e)

výjezdové základny se stanovištěm dopravních prostředků,

f)

vzdělávací a výcvikové středisko.

 

2.

Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby jsou:

a)

místnosti pro odpočinek zaměstnanců,

b)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

c)

skladovací prostory.

 

Výjezdové základny mají vedlejší provozní prostory uvedené v písmenech b) a c).

 

3.

Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování osobních ochranných pomůcek, zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem.

 

II.

Zvláštní požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby

 

1. Pracoviště zdravotnického operačního střediska

 

Vybavení:

a)

bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o výjezdu výjezdové skupiny,

b)

vstupní telefonní linky pro příjem volání z pevné i mobilní veřejné telefonní sítě na národní číslo tísňového volání 155 (dále jen „číslo tísňového volání“) a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému, a to nejméně

-

tři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 10 volání za hodinu,

-

čtyři linky, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 20 volání za hodinu,

-

šest linek, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 40 volání za hodinu,

-

sedm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je do 60 volání za hodinu,

-

osm linek, pokud průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání je více než 60 volání za hodinu,

c)

radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby na území operačního řízení zdravotnického operačního střediska,

d)

telefonní přístroj s možností obousměrného volání na každém operátorském pracovišti,

e)

přímé spojení s krajským operačním střediskem Policie České republiky a operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru kraje dostupné na každém operátorském pultu,

f)

nejméně jedna telefonní linka pro komunikaci s ostatními zdravotnickými operačními středisky na každém operátorském pultu,

g)

panel organizačně-provozního radiového systému,

h)

digitální záznamové zařízení s možností záznamu a archivace časových údajů, tj. zařízení pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na všech telefonních linkách používaných pro zajištění zdravotnické záchranné služby a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu,

i)

technologie pro příjem a zobrazení datových zpráv z telefonního centra tísňového volání 112 na každém operátorském pracovišti,

j)

zařízení pro komunikaci s neslyšícími osobami,

k)

přístroj pro příjem faxů,

l)

počítač s připojením k internetu a tiskárna,

m)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

n)

systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně po dobu 24 hodin,

o)

televizní přijímač a rozhlasový přijímač,

p)

umyvadlo.

 

Průměrný počet příchozích volání na číslo tísňového volání se stanoví jako průměrný počet příchozích volání včetně volání předávaných z telefonního centra tísňového volání 112 za 24 hodin.

 

2. Pracoviště pomocného operačního střediska

 

Vybavení:

a)

bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o výjezdu výjezdové skupiny,

b)

nejméně dvě vstupní telefonní linky pro příjem volání na číslo tísňového volání z pevné i mobilní veřejné telefonní sítě,

c)

radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby na území operačního řízení pomocného operačního střediska,

d)

digitální záznamové zařízení s možností záznamu a archivace časových údajů, tj. zařízení pro trvalý záznam obsahu všech hovorů na všech telefonních linkách používaných pro zajištění zdravotnické záchranné služby a všech radiových relací se záznamem časového údaje a možností okamžitého přístupu k hovorům a relacím nejméně za 4 hodiny zpětně na každém operátorském pultu,

e)

systém náhradního zásobování elektrickou energií schopný zajistit neomezený provoz technologií operátorských pracovišť zdravotnického operačního střediska nejméně po dobu 24 hodin,

f)

umyvadlo,

g)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

 

3. Pracoviště krizové připravenosti

 

Vybavení:

a)

připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní,

b)

počítač s připojením k internetu a tiskárna,

c)

kopírka,

d)

skenovací zařízení,

e)

nástěnné zobrazovací zařízení propojitelné s počítačem (např. dataprojektor, projekční televize, monitor nebo televize s velkou úhlopříčkou),

f)

radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti,

g)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,

h)

náhradní zdroj elektrické energie,

i)

umyvadlo.

 

4. Výjezdové základny

 

Vybavení:

a)

připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní,

b)

bezdrátové komunikační prostředky k signalizaci a vyrozumění o výjezdu výjezdové skupiny,

c)

radiostanice pro radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby ve stanovené spádové oblasti podle plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami,

d)

umyvadlo,

e)

dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem; dřez na mytí pomůcek nelze umístit v sanitárním zařízení pro zaměstnance4,

f)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků.

 

Příloha č. 8

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení přepravy pacientů neodkladné péče

1.

Základní provozní prostory zdravotnického zařízení přepravy pacientů neodkladné péče jsou:

a)

stanoviště dopravních prostředků,

b)

pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a pomocným operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky. Toto pracoviště se nezřizuje ve zdravotnických zařízeních přepravy pacientů neodkladné péče ozbrojených sil, pokud jsou k poskytování přepravy pacientů neodkladné péče využívána výhradně vozidla ozbrojených sil9, a ve zdravotnických zařízeních přepravy pacientů neodkladné péče Vězeňské služby.

 

2.

Vedlejší provozní prostory zdravotnického zařízení přepravy pacientů neodkladné péče jsou:

a)

místnost pro odpočinek zaměstnanců,

b)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

c)

skladovací prostory.

 

3.

Vybavení pracoviště pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem poskytovatele zdravotnické záchranné služby, s dalšími poskytovateli zdravotních služeb a vlastními dopravními prostředky:

a)

připojení k veřejné telefonní síti pevné a mobilní,

b)

radiostanice pro radiové spojení s dopravními prostředky,

c)

nahrávací zařízení rádiových a telefonních relací s časovým údajem,

d)

náhradní zdroj elektrické energie.

 

4.

Další vybavení:

a)

umyvadlo,

b)

dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem,

c)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků,

d)

počítač s připojením k internetu a tiskárna.

 

Toto vybavení lze umístit libovolně v prostorách uvedených v bodě 1 písmenu b) nebo bodě 2 písmenu a) nebo c) této přílohy.

 

5.

Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování zdravotnických prostředků, prádla, uklízecích potřeb a dezinfekčních prostředků; skladovací prostory lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování materiálu musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci čistého materiálu znečištěným materiálem.

 

Příloha č. 9

Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

1.

Základní provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)

pokoje pro pacienty,

b)

izolační místnost pro dočasné umístění pacientů,

c)

vyšetřovna,

d)

pracoviště sester,

e)

pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud je zřízeno,

f)

WC pro pacienty,

g)

koupelna pro pacienty,

h)

šatna pro pacienty.

2.

Vedlejší provozní prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice jsou:

a)

sanitární zařízení pro zaměstnance4,

b)

skladovací prostory,

c)

prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu,

d)

místnost pro odpočinek zaměstnanců4.

3.

Pokoj pro pacienty musí mít minimální plochu na 1 lůžko 5 m2, minimální plocha pokoje musí být 8 m2. V pokoji musí být signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou. Pokoj musí mít přímé denní osvětlení. Mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu. Podlahy musí být snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné. Stěny musí mít omyvatelný povrch minimálně do výšky 180 cm.

4.

Izolační místnost pro dočasné umístění pacientů musí splňovat požadavky na vybavení pokoje pro pacienty uvedené v bodě 3 této přílohy.

5.

Vyšetřovna musí mít minimální plochu 8 m2.

Vybavení:

a)

nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků,

b)

vyšetřovací lehátko nebo lůžko,

c)

umyvadlo.

6.

Vybavení pracoviště sester:

a)

nábytek pro činnost sester,

b)

plocha pro manipulaci s biologickým materiálem,

c)

signalizační zařízení mezi pacientem a sestrou,

d)

umyvadlo,

e)

dřez pro mytí a čištění pomůcek.

7.

Pracoviště zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí být vybaveno nábytkem pro činnost těchto pracovníků.

8.

WC pro pacienty, pokud není součástí pokoje pro pacienty, se zřizuje odděleně pro muže a ženy. Je-li WC pro pacienty součástí pokoje pro pacienty, musí být odděleno od zbývajícího prostoru pokoje alespoň neprůhlednou zástěnou pevně spojenou s podlahou nebo zdivem.

9.

Šatna pro pacienty může být nahrazena uzamykatelnými skříněmi.

10.

Skladovací prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a močových lahví s možností jejich dekontaminace.

11.

Prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo výlevkou a myčkou.

12.

Prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice včetně chodeb musí být řešeny tak, aby byla možná manipulace s lehátkem nebo křeslem, případně pojízdným lůžkem pacienta. Tento požadavek se nevztahuje na vedlejší prostory.

13.

Další vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice:

a)

lůžka pro pacienty,

b)

odsávačka,

c)

pulzní oxymetr,

d)

léčivé přípravky a pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace,

e)

resuscitační vozík pro uložení pomůcek a léčivých přípravků,

f)

skříň na léčivé přípravky,

g)

chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál,

h)

nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahuj ící5,

i)

glukometr,

j)

tonometr,

k)

fonendoskop,

l)

teploměr lékařský,

m)

infuzní stojan,

n)

alkotest a tester na přítomnost drog,

o)

počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné úložiště dat může být společné pro více pracovišť nebo celé zdravotnické zařízení.

14.

Pokud je protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice vybavena zařízeními nebo přístroji, které prokazatelně funkčně plně nahrazují technické a věcné vybavení uvedené v této příloze nebo jeho část a činí je nadbytečným, takto nahrazené vybavení nebo jeho část se nevyžaduje.

Příloha č. 10

Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče

1. Kontaktní pracoviště ošetřovatelské péče

 

Vybavení:

a)

nábytek pro práci všeobecné sestry,

b)

kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě,

c)

připojení k veřejné telefonní síti mobilní,

d)

tonometr,

e)

fonendoskop,

f)

teploměr lékařský,

g)

pomůcky k odběru biologického materiálu,

h)

pomůcky pro ošetřování chronických ran,

i)

pomůcky pro katetrizaci močového měchýře ženy,

j)

glukometr,

k)

irigátor, pokud je péče poskytována pacientům s potížemi při vyprazdňování,

l)

pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška, rukavice, výbava pro stavění krvácení,

m)

box pro přepravu biologického materiálu.

 

Kontaktní pracoviště musí mít minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení pro zaměstnance4.

 

1.1. Kontaktní pracoviště ošetřovatelské péče v gynekologii a porodní asistenci

 

Vybavení:

a)

nábytek pro práci porodní asistentky,

b)

kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě,

c)

připojení k veřejné telefonní síti mobilní,

d)

přístroj pro detekci ozev plodu,

e)

jednorázové pomůcky k vyšetření těhotné ženy,

f)

tonometr,

g)

fonendoskop,

h)

teploměr lékařský,

i)

pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška, rukavice, výbava pro stavění krvácení,

j)

box pro přepravu biologického materiálu.

 

Kontaktní pracoviště musí mít minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení pro zaměstnance4.

 

2. Kontaktní pracoviště léčebně rehabilitační péče

 

Vybavení:

a)

nábytek pro práci zdravotnických pracovníků,

b)

kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně v elektronické podobě,

c)

připojení k veřejné telefonní síti mobilní,

d)

pomůcky pro vyšetření a trénink funkčních schopností a činností sebeobsluhy v domácím prostředí,

e)

pomůcky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška, rukavice, výbava pro stavění krvácení.

 

Kontaktní pracoviště musí mít minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení pro zaměstnance4.

 

3. Kontaktní pracoviště paliativní péče

 

Vybavení je shodné s vybavením uvedeným v bodě 1 této přílohy a dále ve vybavení musí být:

a)

dávkovač stříkačkový,

b)

odsávačka,

c)

box pro přepravu biologického materiálu.

 

Kontaktní pracoviště musí mít minimální plochu 10 m2 a sanitární zařízení pro zaměstnance4.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 284/2017 Sb.1.11.2017


Poznámky pod čarou:

Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 odst. 4 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

§ 2 odst. 10 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

§ 2 odst. 10 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

4

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

5

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6

Vyhláška č. 307/2002 Sb.

7

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.

8

§ 6 odst. 4 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

9

§ 2 odst. 10 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.