Čekejte, prosím...
A A A
11/2013 Sb. znění účinné od 1. 2. 2013

Účinnost zákona č. 11/2013 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 1. 2013, ve Sbírce zákonů však byl zákon publikován až dne 17. 1. 2013. Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 1. 2. 2013.

11

 

ZÁKON

ze dne 28. prosince 2012,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., se za slovo „roku“ vkládá slovo „2,75násobek“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Platová základna podle tohoto zákona se použije poprvé pro určení platu a náhrady výdajů za měsíc leden 2013.

Část druhá

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čl. 3)

Čl. III

V § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se za slova „funkčních požitků“ vkládají slova „ , s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudců74)“.

Poznámka pod čarou č. 74 zní:

__________

74) Zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. IV

V § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za slova „funkčních požitků“ vkládají slova „ , s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům53)“.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:

__________

53) Zákon č․ 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Část čtvrtá

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Účinnost zákona č. 11/2013 Sb. byla v jeho textu stanovena na 1. 1. 2013, ve Sbírce zákonů však byl zákon publikován až dne 17. 1. 2013. Retroaktivita v právním řádu ČR není obecně přípustná. Proto v souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11 .2008 ve věci č.j. 4 Ans 5/2007-60 aplikujeme § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, a považujeme tento zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 1. 2. 2013.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.