Čekejte, prosím...
A A A
215/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016

215

 

ZÁKON

ze dne 20. června 2013,

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:

b)

z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“.

 

2.

V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

3.

V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.

 

4.

V § 41c písmeno b) zní:

b)

20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.

 

5.

V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

 

6.

Za § 41d se vkládá nový § 41da, který včetně nadpisu zní:

§ 41da

Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her

 

(1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit

a)

dílčí odvod z loterií,

b)

dílčí odvod z kursových sázek.

(2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup․

(3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 2)

Čl. II

V § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za větu čtvrtou vkládá věta „Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.