Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

398/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

398

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách

jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách

jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele a odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 a odstavce 3“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se slova „připadajícího na zajištěného věřitele“ nahrazují slovy „jednotlivého předmětu zajištění“, slova „zajištěnému věřiteli“ se nahrazují slovy „věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot․“.

 

3.

V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí při výtěžku

od 0 do 500 tis. Kč

25 %

od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč

125 000 Kč + 20 % z částky přesahující 500 tis. Kč

od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč

225 000 Kč + 15 % z částky přesahující 1 mil. Kč

od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč

825 000 Kč + 13 % z částky přesahující 5 mil. Kč

od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč

1 475 000 Kč + 10 % z částky přesahující 10 mil. Kč

od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč

5 475 000 Kč + 5 % z částky přesahující 50 mil. Kč

od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč

7 975 000 Kč + 1 % z částky přesahující 100 mil. Kč

od 250 mil. Kč 9

475 000 Kč + 0,5 % z částky přesahující 250 mil. Kč. “.

 

4.

§ 2 zní:

§ 2

Odměna insolvenčního správce při reorganizaci

 

Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku reorganizace a neschválí-li schůze věřitelů se souhlasem insolvenčního správce jinou výši odměny, náleží insolvenčnímu správci za každý započatý měsíc

a)

v prvním roce po rozhodnutí o povolení reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu, a

b)

v následujících letech trvání reorganizace odměna, která je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu za účetní období předchozího roku trvání reorganizace:

při obratu

od 0 do 100 mil. Kč

33 000 Kč

od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč

83 000 Kč

od 250 mil. Kč do 500 mil. Kč

166 000 Kč

od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč

249 000 Kč

od 750 mil. Kč do 1 mld. Kč

332 000 Kč

nad 1 mld. Kč

415 000 Kč. “.

5.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

§ 2a

 

Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč.“.

 

6.

V § 3 písm. b) a § 3 písm. c) se za slova „750 Kč“ vkládají slova „a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč“ a slova „trvání účinků schválení oddlužení plněním“ se nahrazují slovy „od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění“.

 

7.

V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 2a tím není dotčeno.“.

 

8.

V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Zařadilo-li přihlášky pohledávek do seznamu přihlášených pohledávek více insolvenčních správců, pak náleží každému z nich

a)

odměna podle § 2a, nejvýše však podíl z částky 1 000 000 Kč odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek, nebo

b)

podíl z odměny podle § 2a věty poslední odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek.“.

 

9.

V § 7 odst. 4 se za slova „150 Kč“ vkládají slova „a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč“ a slova „trvání účinků schválení oddlužení plněním“ se nahrazují slovy „od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

2.

V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna podle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nedošlo k přezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčním správcem podle insolvenčního zákona.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.