Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

441/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 337/2022 Sb.

1.1.2023

vyhláškou č. 424/2021 Sb.

1.1.2022

vyhláškou č. 488/2020 Sb.

1.1.2021

Více...

441

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2013

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

 

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:

Část první

Základní ustanovení (§ 1)

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb.

Část druhá

Obvyklá cena a tržní hodnota (§ 1a-1c)

§ 1a

Určení obvyklé ceny

(1)

Obvyklá cena se určuje porovnáním sjednaných cen stejných, popřípadě obdobných předmětů ocenění v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Do porovnání se nezahrnují ceny sjednané za vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího a kupujícího ani vlivu zvláštní obliby.

(2)

Postup určení obvyklé ceny zahrnuje

a)

výběr údajů do souboru pro porovnání s předmětem ocenění nejméně od 3 obdobných předmětů na základě kritérií podle druhu předmětu ocenění a jeho zvláštností ke dni ocenění,

b)

srovnávací analýzu údajů z vybraného souboru obdobných předmětů ocenění s údaji o oceňovaném předmětu ocenění,

c)

určení základní jednotky pro porovnání a parametrů s významným podílem na výši ceny, určení rozdílů parametrů mezi oceňovanými předměty ocenění a obdobnými předměty ocenění,

d)

úpravu sjednaných cen v návaznosti na odlišnost obdobných předmětů ocenění od předmětů oceňovaných jejich korekcí, přičemž odchylka způsobená korekcí musí být řádně odůvodněna,

e)

výběr, odůvodnění a provedení analýzy s vyhodnocením souboru upravených cen včetně zdůvodněného případného vyloučení odlehlých údajů a

f)

určení obvyklé ceny, která vychází z vyhodnocení souboru upravených cen.

(3)

Údaje použité pro určení obvyklé ceny musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování musí být z ocenění zřejmý a doložený.

(4)

Nemožnost určení obvyklé ceny podle odstavců 1 a 2 je nutné doložit, zejména uvést postupy, které byly pro zjištění realizovaných cen obdobných předmětů ocenění provedeny, a jejich výsledky.

§ 1b

Určení tržní hodnoty

(1)

Tržní hodnotou předmětu ocenění je odhadovaná částka, která se určuje zpravidla na základě výběru z více způsobů oceňování, a to zejména způsobu porovnávacího, výnosového nebo nákladového. Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění se zohledňují tržní rizika a předpokládaný vývoj na dílčím či místním trhu, na kterém by byl obchodován.

(2)

Při určení tržní hodnoty předmětu ocenění, s výjimkou služeb, se přihlíží k možnosti jeho nejvyššího a nejlepšího využití, které je ke dni ocenění možné, fyzicky dosažitelné, právně přípustné a ekonomicky proveditelné.

(3)

Údaje použité pro určení tržní hodnoty musí být kontrolovatelné a postup jejich zpracování, včetně použití jednotlivých způsobů oceňování, musí být z ocenění zřejmý a doložený.

§ 1c

(1)

Spolu s určením obvyklé ceny nemovité věci nebo její tržní hodnoty se určí i cena zjištěná.

(2)

Odstavec 1 se nepoužije v případě ocenění předmětu zajištění pro účely související s činností banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva.

Část třetí

Oceňování pozemků (§ 2-9)

§ 2

Cenová mapa stavebních pozemků

(1)

Cenová mapa stavebních pozemků zahrnuje

a)

textovou část obsahující

1.

věcnou analýzu stavu místního trhu s nemovitými věcmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje, zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu a úroveň cen,

2.

popis použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

3.

komentář ke zdrojům cen, použitým pro vypracování grafické části, a výsledky jejich rozboru,

4.

popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti,

b)

grafickou část obsahující

1.

mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku 1: 5 000 nebo větším,

2.

popisné údaje, kterými jsou zejména názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků,

3.

ceny u jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se stavebními pozemky se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(2)

Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření v listinné podobě složené do formátu A4 nebo v elektronické podobě na nosiči dat.

(3)

Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(4)

Stavební pozemek, který je zařazen do cenové mapy stavebních pozemků, se ocení podle § 3 až 5, pokud ho nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a)

je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b)

má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami,

c)

je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, nebo

d)

je zatížen právem stavby.

(5)

Pozemek, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavebním pozemkem, nelze podle cenové mapy stavebních pozemků ocenit. Takový pozemek se ocení podle příslušného ustanovení této vyhlášky.

(6)

Stavební pozemek neoceněný cenou v cenové mapě stavebních pozemků se ocení podle § 3 až 5.

§ 3

Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

(1)

Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro

a)

vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedenou základní cenou ZC v Kč za m2,

b)

obce nevyjmenované v tabulce č. 1 v příloze č. 2 k této vyhlášce podle vzorce

ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6,

kde

ZC

základní cena stavebního pozemku v Kč za m2,

ZCv

základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce

 

1.

vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromě Františkových Lázní, Mariánských Lázní, Poděbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec členěna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku (ZCv) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce,

 

2.

vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází,

O1

hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O2

hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O3

hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O4

hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O5

hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce,

O6

hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Základní cena stavebního pozemku určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.

§ 4

(1)

Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU

základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,

I

index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

 

I = IT x IO x IP,

kde

IT

index trhu, není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce, který se určí podle vzorce

kde

1

konstanta,

Pi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i

pořadové číslo znaku indexu trhu,

IO

index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

kde

1

konstanta,

Pi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce,

i

pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů,

IP

index polohy, který se určí podle vzorce

kde

Pi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby,

i

pořadové číslo znaku indexu polohy,

n

počet znaků indexu polohy.

v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní stavby

(2)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku, nebo jeho části, určeného k zastavění regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou, kromě pozemků uvedených v odstavcích 3 až 6, je cena určená podle odstavce 1, vynásobená koeficientem 0,80 v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě.

(3)

Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace včetně jejich součástí, a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemku k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU

základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

I

index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

kde

Pi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku pro úpravu základních cen pozemků komunikací uvedeného v tabulce č. 5 v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Pro veřejné pozemní komunikace se zpevněným povrchem a dráhy platí, že

ZC x 0,15 < ZCU < ZC x 0,75.

(4)

Omezení základní ceny upravené podle odstavce 3 neplatí pro pozemní komunikaci, která je veřejnosti nepřístupná nebo přístupná omezeně, nebo je-li společně užívaná s nemovitou věcí využívanou k podnikání, včetně parkovacích a obslužných ploch.

(5)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,80,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP

index polohy, který se určí podle odstavce 1, s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce

0,8

koeficient.

(6)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP

index polohy, který se určí podle odstavce 1, s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce

k

koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.

(7)

Základní cena upravená podle odstavců 1 až 5 činí nejméně 30 Kč za m2, podle odstavce 6 činí nejméně pro zastavěné pozemky 20 Kč za m2, pro nezastavěné pozemky 10 Kč za m2.

§ 5

Společná ustanovení pro stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků

(1)

Pozemky oceňované podle § 4 odst. 3 a 5 se oceňují tak, jakoby jednotný funkční celek netvořily.

(2)

Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se ocení podle § 4 bez ohledu na skutečný rozsah zastavění.

(3)

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

(4)

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(5)

Oceňují-li se pozemky podle § 3 a 4 v jednotném funkčním celku spolu s pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím, a součet jejich výměr je větší než 1 000 m2, vynásobí se základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem vypočteným podle vzorce

kde

R

redukční koeficient,

vpi

výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2,

n

celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku,

200

a 0,8…konstanty.

(6)

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že

a)

roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 3 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

b)

budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na pozemku,

c)

pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat zatěžující právo stavby jako reálné břemeno, cena reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce

kde

CPPS…… cena pozemku zatíženého právem stavby v Kč,

CP…..….. cena pozemku v Kč,

ou…….… roční omezení užívání pozemku právem stavby v Kč za rok,

p……míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,

n ……….. počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

Z………... zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, které získá bezúplatně vlastník pozemku při zániku práva stavby, je-li na pozemku k datu ocenění stavba vyhovující právu stavby v Kč,

CRB……. cena reálného břemena v Kč, pokud byl sjednán stavební plat v opětujících se dávkách, která vyjadřuje úplatu zatěžující právo stavby.

§ 6

Zemědělský pozemek

(1)

Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a)

územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b)

regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití.

(2)

Základní cena zemědělského pozemku se určí

a)

podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b)

průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován.

(3)

Lze-li pro pozemek určit více základních cen, ocení se jeho jednotlivé části se stejnou základní cenou samostatně. Cena pozemku se určí jako součet cen jeho dílčích částí.

(4)

Základní cena zemědělského pozemku se určí podle odstavců 2 a 3 a upraví se včetně zdůvodnění přirážkami a srážkami podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(5)

Není-li zemědělský pozemek více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 43 v nezastavěném území starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 9 odst. 5 a vynásobí se koeficientem 0,65.

(6)

Cena určená podle odstavců 4 až 5 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 7

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1)

Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“) se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a)

územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b)

regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití.

(2)

Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3)

Základní cena podle odstavce 2 se upraví srážkami se zdůvodněním podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(4)

Je-li na pozemku více porostních skupin s různými plošně převládajícími soubory lesních typů, ocení se části pozemku se stejnou základní cenou samostatně a cena pozemku je součtem cen jeho dílčích částí.

(5)

Cena určená podle odstavce 3 činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 8

Pozemek vodní plochy

(1)

Cena pozemku vodní plochy se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku vodní plochy funkčně souvisejícího se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 4 odst. 6 jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem a vynásobí se koeficientem 0,15.

(3)

Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.

(4)

Základní cena upravená pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i základní cena upravená přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,06.

(5)

Základní cena upravená pozemků vodních ploch podle odstavců 2 až 4 je nejméně 10 Kč za m2.

(6)

Základní cena upravená pozemku zamokřené plochy močálu, mokřadu a bažiny se určí jako součin koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

§ 9

Jiný pozemek

(1)

Cena jiného pozemku se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené.

(2)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x 0,50,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP

index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1, s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce

0,50

konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3)

Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC x IT x IP x k,

kde

ZCU

základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC

základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP

index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1 s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce f uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k

koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40 ...... v obcích s počtem nad 250 000 obyvatel,

0,50 ...... v obcích s počtem od 5 000 do 250 000 obyvatel,

0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4)

Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a)

který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30, nelze-li jej ocenit podle písmene b) nebo c),

b)

na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c)

na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(5)

Základní cena upravená pozemku hospodářsky nebo komerčně nevyužitelného se určí podle průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území, upravené přirážkou za polohu podle položky č. 1 přílohy č. 5 k této vyhlášce, a vynásobí se koeficientem 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč za m2.

(6)

Základní cena upravená pozemku neuvedeného v odstavcích 2, 3, 4 a 5, který není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, a lze jej hospodářsky nebo komerčně využít, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,04. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.

Část čtvrtá

Oceňování staveb (§ 10-38)

Hlava I

Oceňování staveb nákladovým způsobem (§ 10-30)

§ 10

(1)

Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby.

(2)

Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce

CS = CSN x pp,

kde

CS

cena stavby v Kč,

CSN

cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

pp

koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle vzorce

 

pp = IT x Ip,

kde

IT

index trhu podle § 4 odst. 1,

Ip

index polohy podle § 4 odst. 1.

§ 11

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce

kde

CSN

cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,

ZCU

základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel užití stavby podle § 12 až 21,

Pmj

počet měrných jednotek stavby,

o

opotřebení stavby v %,

1 a 100

konstanty.

§ 12

Budova a hala

(1)

Jako budova se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m.

(2)

Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Ki

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby,

ZC

základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 8, pro haly uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

K1

koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce,

K2

koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

kde

0,92 a 6,60

konstanty,

PZP

průměrná zastavěná plocha v m2,

K3

koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

pro budovy

 

pro haly

ne však méně než 0,60,

 

kde

v

průměrná výška podlaží v m,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60

konstanty,

K4

koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 1 pro budovy, v tabulce č. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl dle bodu č. 8 písm. a) této přílohy. Cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů; přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8 nebo 9 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a určí se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(3)

Cena podzemní budovy a podzemní haly se určí podle § 23.

§ 13

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1)

Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K4 x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC

.základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této vyhlášce,

K4

koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2)

Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.

(3)

Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu užívání, stavba se ocení podle § 12.

(4)

Na obytnou část navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou s ní provozně nebo stavebně propojeny, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria stavby podle odstavce 2, se ocení podle § 13. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.

(5)

Jako rekreační domek se ocení stavba v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží. Za rekreační chalupu se považuje stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci.

(6)

Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavce 3.

§ 14

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1)

Základní cena upravená rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K4 x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC

základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru uvedená v příloze č. 12 k této vyhlášce,

K4

koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

 

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5

koeficient polohový, uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2)

Jako rekreační chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

(3)

Jako zahrádkářská chata se ocení stavba s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras, má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví a může být podsklepená.

§ 15

Garáž

(1)

Základní cena upravená samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, společně užívané s jinou stavbou, která je nemovitou věcí, nebo s jinou stavbou, která je součástí pozemku, neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K4 x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru,

ZC

základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 13 k této vyhlášce,

K4

koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 6 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 13 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů.

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(2)

Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 16

Vedlejší stavba

(1)

Jako vedlejší stavba se ocení stavba, která je společně užívaná se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádkářskou chatu.

(2)

Základní cena upravená vedlejší stavby, kromě té, která je společně užívána se stavbou nebo pozemkem, jehož součástí je stavba oceňovaná porovnávacím způsobem, která je zahrnuta v ceně těchto staveb, se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K4 x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená za měrnou jednotku,

ZC

základní cena za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,

K4

koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 21 v tabulce č. 5 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. b) této přílohy; cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení uvedeného v příloze č. 14 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 17

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Základní cena upravená pro inženýrské a speciální pozemní stavby uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC

základní cena v Kč za měrnou jednotku, kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, uvedenou v příloze č. 15 k této vyhlášce,

K5

koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

§ 18

Venkovní úpravy

(1)

Cena venkovní úpravy, kromě té, která je zahrnuta v ceně stavby oceňované porovnávacím způsobem, se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2)

Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce na pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, jsou-li s těmito stavbami společně užívány, se určí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 17 k této vyhlášce, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby oceňované podle § 12 typu J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby oceňované podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, určených podle § 10.

(3)

Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příloze č. 15 k této vyhlášce se určí podle nákladů na pořízení v době oceňování.

§ 19

Studna

(1)

Základní cena upravená studny se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za metr hloubky studny,

ZC

základní cena v Kč za metr hloubky studny, uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce,

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, vynásobená koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

(2)

Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3)

Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.

(4)

Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z její ceny, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 20

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Základní cena upravená jednotlivých částí hřbitovní stavby se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K5 x Ki,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku,

ZC

základní cena v Kč za měrnou jednotku, uvedená v příloze č. 18 k této vyhlášce,

K5

koeficient polohový uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

Cena celé stavby se určí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 k této vyhlášce a Ki z přílohy č. 41 k této vyhlášce.

§ 21

Oceňování jednotek

(1)

Cena jednotky se určí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavců 2 až 4.

(2)

Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým způsobem podle vzorce

kde

CJN

cena jednotky určená nákladovým způsobem v Kč,

CBi

cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

pCP

cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i

pořadové číslo bytu nebo nebytového prostoru v jednotce,

n

počet bytů nebo nebytových prostorů v jednotce.

(3)

Cena bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

CB = PP x ZCU,

kde

CB

cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč,

PP

podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU

základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2.

(4)

Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce

ZCU =ZC x K1 x K4 x K5 x Ki

kde

ZCU

základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2,

ZC

základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená

a)

u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce,

b)

u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce,

K1

koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1=1,000,

K4

koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde

1 a 0,54

konstanty,

n

součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely výpočtu K4 dále platí, že

a)

není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění,

b)

je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a),

c)

chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů,

K5

koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové úrovni roku 1994.

(5)

Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

(6)

Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí třetí a šesté.

§ 22

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

(1)

Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže se určí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění nebo podle následujících odstavců. Tyto náklady se upraví podle vzorce pro

a)

rybník s intenzívním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x Ki ,

kde

CSChR

cena stavby chovného rybníku,

CS

základní cena stavby chovného rybníku určená podle odstavce 2,

KR1

koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2

koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR3

koeficient zásobení vodou uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR4

koeficient produkčního objemu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR5

koeficient začlenění do soustav uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR6

koeficient přístupnosti uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR7

koeficient zabahnění uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR8

koeficient kontaminace uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce,

b)

ostatní rybníky a malou vodní nádrž se určí podle vzorce

CSO = CS x KR1 x KR2 x Ki ,

kde

CSO

cena stavby ostatního rybníku nebo malé vodní nádrže v Kč,

CS

základní cena stavby rybníka nebo malé vodní nádrže v Kč, určená podle odstavce 2,

KR1

koeficient opotřebení uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

KR2

koeficient vodohospodářského významu uvedený v příloze č. 19 k této vyhlášce,

Ki

koeficient změn cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce.

(2)

Základní cena stavby rybníka a malé vodní nádrže se určí podle vzorce

CS = CH + CO + CS ,

kde

CH

cena hráze v Kč určená podle odstavce 3,

CO

cena rybničních objektů v Kč určená podle odstavce 4,

CS

cena stok v Kč určená podle odstavce 5.

(3)

Cena hráze se určí na základě určení jejího objemu sypané hráze podle vzorce

CH = S x c,

kde

S

objem hráze v m3 určený podle přílohy č. 19 k této vyhlášce,

c

jednotková cena hráze včetně zpevnění proti erozi v Kč za m3 se určí podle vzorce

c = 300 + 100 x V

kde

V

maximální výška hráze v m,

přičemž platí, že minimální jednotková cena hráze činí 500 Kč za m3 a maximální cena 1 200 Kč za m3.

(4)

Cena rybničních objektů se uvažuje samostatně pouze u případů uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, jinak jsou součástí ceny hráze.

(5)

Cena rybničních stok se určí včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se určí podle přílohy č. 19 k této vyhlášce.

(6)

Cena stavby vodního díla neuvedeného v odstavci 1 se určí podle § 17.

§ 23

Jiné stavby

Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se určí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění. Použije-li se k určení ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki uvedenými v příloze č. 41 k této vyhlášce podle skutečného účelu užití a dále se v ocenění zohlední, zda je stavba nemovitou věcí, nebo je její součástí.

§ 24

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou, se určí podle § 10 až 23. Je-li umělecké a uměleckořemeslné dílo součástí konstrukce nebo vybavení stavby, jeho cena se zpravidla zohlední v koeficientu K4 určením nového cenového podílu této konstrukce, pokud není stavba národní kulturní památkou․ U těchto památek se cena uměleckých a uměleckořemeslných děl určí samostatně a přičte se k ceně stavby.

§ 25

Rozestavěná stavba

(1)

Cena rozestavěné stavby se určí podle ustanovení části čtvrté hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce. Pro stavby neuvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce se výše cenových podílů nedokončených konstrukcí určí odhadem.

(2)

Jednotka, popřípadě její část, která vznikne nebo se mění její velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě, se z hlediska oceňování posuzuje jako rozestavěná. Jejich cena se určí podle ustanovení části čtvrté hlavy I na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.

§ 26

Stavba určená k odstranění

(1)

Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění, případně povoleno odstranění, se určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2)

Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu, se určí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3)

Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 27

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že určená cena u staveb oceňovaných podle § 12 až 16 nebo § 23 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 28

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 29

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 29a

Cena stavby, popřípadě jednotky, které jsou součástí práva stavby, se určí podle § 10 až 30. To neplatí v případě ocenění stavby pro určení výše náhrady, pokud bylo ve smlouvě ujednáno jinak.

§ 30

Opotřebení stavby

(1)

Opotřebení stavby se určí způsobem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. K ceně stavby po opotřebení se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, určená podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o jeho opotřebení.

(2)

U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 23 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3)

Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v tabulce č. 7 v příloze č. 21 k této vyhlášce se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost doložena.

(4)

Při výpočtu opotřebení stavby, která je kulturní památkou, se přihlédne ke konstrukcím a vybavení, které jsou uměleckým nebo uměleckořemeslným dílem, popřípadě jsou tato díla jejich součástí. U těchto děl se opotřebení neuvažuje. Je-li dílo poškozeno, je nutné oprávněnost uplatněného snížení ceny doložit.

(5)

V případě výskytu radonu ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné v ocenění doložit měřením.

(6)

V případě stavby, jejíž dispoziční a konstrukční řešení již nevyhovuje současným standardním požadavkům příslušného způsobu využití stavby nebo již nevyhovuje stavebním normám, lze cenu stavby, upravenou podle odstavců 1, 3 a 5, po zdůvodnění snížit až o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby.

Hlava II

Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu (§ 31-33)

§ 31

(1)

Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí nákladovým způsobem podle § 12, pokud k datu ocenění

a)

je celá stavba pronajatá,

b)

je částečně pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její převažující část, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce,

c)

není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 k této vyhlášce a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje.

(2)

Nájemné za nepronajaté plochy se určí ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle části čtvrté hlavy I.

(3)

Je-li nájemné v nájemní smlouvě stanoveno pro více staveb, které netvoří příslušenství k jiným nemovitým věcem nebo jsou součástí různých nemovitých věcí bez jeho rozlišení na jednotlivé stavby, oceňují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté.

(4)

Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavce 1 písm. a) pronajato i příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným kombinací nákladového a výnosového způsobu, ale i stavbám oceňovaným jiným způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5)

Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 12 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6)

Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 písm. a), ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu, kromě národních kulturních památek.

(7)

Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu stavby je uveden v příloze č. 23 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny v tabulce č. 1 k této vyhlášce na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 32

(1)

Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 se určí podle vzorce

kde

CV

cena určená výnosovým způsobem v Kč,

N

roční nájemné v Kč za rok, upravené podle následujících odstavců,

p

míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.

(2)

Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti měsíců.

(3)

Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2.

(4)

Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(5)

Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného podle odstavce 2.

§ 33

Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v případě, že je nemovitá věc propachtovaná, pokud lze z pachtovného, uvedeného ve smlouvě, určit samostatně peněžitou hodnotu plnění za nájemné.

Hlava III

Oceňování staveb porovnávacím způsobem (§ 34-38)

§ 34

Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce

CSp = OP x ZCU x IT x Ip,

kde

CSp

cena stavby určená porovnávacím způsobem,

OP

obestavěný prostor v m3,

ZCU

základní cena upravená stavby v Kč za m3,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

Ip

index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

§ 35

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1)

Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně.

(2)

Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IV,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC

základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

IV

index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

kde

Vi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3)

V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(4)

Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce nebo je-li na pozemcích v jednotném funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, určí se jejich cena podle § 13.

(5)

Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6)

Je-li součet výměr zastavěných ploch všech společně užívaných vedlejších staveb s rodinným domem, rekreační chalupou nebo rekreačním domkem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části čtvrté hlavy I.

§ 36

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1)

Cena porovnávacím způsobem se určuje u dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty vymezených v § 14 odst. 2 a 3.

(2)

Základní cena upravená rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IV,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC

základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 25 k této vyhlášce,

IV

index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

kde

Vi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle tabulky č. 2 přílohy č. 25 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 25 k této vyhlášce. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3)

V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce. Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v tabulce č. 1 v příloze č. 25 k této vyhlášce, určí se jejich cena podle § 14.

(4)

Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5)

Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb společně užívaných se stavbou rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části čtvrté hlavy I.

§ 37

Garáž

(1)

Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36.

(2)

Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IV,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru,

ZC

základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v příloze č. 26 k této vyhlášce,

IV

index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

kde

Vi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3)

Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7.

(4)

Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.

§ 38

Jednotky

(1)

Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, v budově typu J a K z přílohy č. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci, se určí podle vzorce

kde

CJP

cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč,

CBi

cena i-tého bytu v Kč,

pCP

cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč,

i

pořadové číslo bytu v jednotce,

n

počet bytů v jednotce.

 

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce

CBP = PP x ZCU x IT x Ip,

kde

CBP

cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč,

PP

podlahová plocha v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

ZCU

základní cena upravená za m2 v Kč,

IT

index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

Ip

index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1.

 

Základní cena upravená se určí podle vzorce

ZCU = ZC x IV,

kde

ZCU

základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu,

ZC

základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27 tabulky č. 1 k této vyhlášce,

IV

index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce

kde

Vi

hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 přílohy č. 27 k této vyhlášce.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2)

Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(3)

Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí třetí a šesté.

Část pátá

Věcná práva k nemovitým věcem (§ 39-39c)

§ 39

Oceňování práva stavby

(1)

Cena práva stavby s nezřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí podle vzorce

CPSN = ru x t,

kde

CPSN

cena práva stavby s nezřízenou stavbou,

ru

roční užitek z práva stavby v Kč,

t

počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, nejvýše však 5 let.

(2)

Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného z pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle § 4, ve výši 5 %.

(3)

Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby podle vzorce

kde

CPSZ

cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,

ru

roční užitek z práva stavby v Kč,

p

míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, podle druhu a účelu užití stavby vyhovující právu stavby, v setinném vyjádření,

n

počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,

N

náhrada při zániku práva stavby v Kč.

(4)

Roční užitek práva stavby se zřízenou stavbou vyhovující právu stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a ceny stavby vyhovující právu stavby, určené podle § 10.

(5)

Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno.

(6)

Počtem let dalšího užívání práva stavby se rozumí počet let, který uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do roku zániku práva stavby uvedeného ve veřejném seznamu.

(7)

Výše náhrady se určuje podle ujednání ve smlouvě; není-li ujednáno, postupuje se podle občanského zákoníku. Určuje-li se výše náhrady z ceny stavby a pokud nebylo ujednáno jinak, stavba se oceňuje

a)

při zániku práva stavby cenou obvyklou, nebo

b)

cenou zjištěnou podle § 11, určuje-li se výše náhrady pro ocenění práva stavby; přitom se zohledňuje její předpokládaný stavebně technický stav při běžné údržbě v době zániku práva stavby.

§ 39a

Oceňování věcného břemene

(1)

Cena věcného břemene se určuje v závislosti na počtu let jeho dalšího trvání a ročního užitku oprávněného, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti. Je-li věcné břemeno zřízeno na dobu

a)

neurčitou, cena věcného břemene, s výjimkou zjednodušeného ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, se určí podle vzorce

kde

CBN

cena věcného břemene zřízeného na dobu neurčitou v Kč,

ruo.

roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p

míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

 

b)

určitou nebo na dobu života, cena věcného břemene se určí podle vzorce

kde

CBU

cena věcného břemene zřízeného na dobu určitou nebo na dobu života v Kč,

ruo

roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč, určený podle odstavce 2,

p

míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

n

počet let dalšího trvání věcného břemene určený podle odstavce 3.

(2)

Roční užitek oprávněného z věcného břemene se určí jako součet všech dílčích ročních užitků, které plynou oprávněnému z věcného břemene, podle vzorce

kde

ruo

roční užitek oprávněného z věcného břemene v Kč,

rui

dílčí roční užitek oprávněného z věcného břemene z nemovité věci nebo její části zatížené věcným břemenem v Kč, který se obvykle zjistí pro ocenění

a)

služebnosti pozemkové s výjimkou věcného břemene pro technickou infrastrukturu podle § 39b, nebo užívacího práva, popřípadě obdobného práva z ročního obvyklého nájemného určeného podle § 1a plynoucího ze zatížené nemovité věci nebo její části se zohledněním případných nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný; obvyklé nájemné se určí vynásobením počtu měrných jednotek nemovité věci zatížených služebností ročním obvyklým nájemným za měrnou jednotku v Kč; u věcného břemene pro technickou infrastrukturu a pokud nelze v ostatních případech obvyklé nájemné z nemovité věci zjistit, se vychází při určení ročního užitku ze simulovaného nájemného, které se určí ve výši 5 % ze zjištěné jednotkové základní ceny upravené věcným břemenem zatížené nemovité věci, určené dle oceňovací vyhlášky; od takto zjištěného nájemného se odečte obvyklá cena nákladů na zachování a opravu zatížené nemovité věci, které nese oprávněný,

b)

služebnosti požívacího práva, ze součtu dílčího ročního užitku oprávněného určeného podle písmene a) a dílčího ročního užitku ve výši obvyklé ceny plodů a užitků vzešlých ze zatížené nemovité věci za rok touto služebností, při zohlednění obvyklých dosažitelných výnosů a užitků, a odpočtu nákladů, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo, není-li ve smlouvě uvedeno jinak,

c)

reálného břemene, z ročního prospěchu plynoucího ze závazku, který je vlastník nemovité věci povinen poskytovat oprávněnému; u naturálního plnění nebo poskytované služby se určí ve výši obvyklé ceny určené podle § 1a v rozsahu podle smlouvy, pokud nebyl ve smlouvě určen, pak podle běžné zvyklosti,

i

pořadové číslo dílčího ročního užitku plynoucího z věcného břemene,

n

počet dílčích ročních užitků plynoucí z věcného břemene,

koi

koeficient míry užitku, který zohledňuje podíl oprávněného z věcného břemene na ročním užitku plynoucím z nemovité věci vlastníkovi a míru omezení vlastníka věci, vyjadřuje způsob a četnost využívání nemovité věci oprávněným. Koeficient míry užitku se určuje podle účelu užívání zatížené nemovité věci věcným břemenem oprávněným. Pokud

a)

oprávněný nemovitou věc užívá shodně s jejím účelem užití, hodnota koeficientu se určí jako podíl na užívání nebo spoluužívání nemovité věci oprávněným,

b)

oprávněný nemovitou věc využívá k jinému účelu, než ke kterému je nemovitá věc určena a skutečně užívána, hodnota koeficientu se určí ve výši omezení užívání vlastníka v souvislosti s tímto zatížením,

c)

se jedná o věcné břemeno pro technickou infrastrukturu, a to na dobu neurčitou, určí se hodnota koeficientu podle tabulky č. 2 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(3)

Počet let dalšího trvání věcného břemene se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku věcného břemene. Nelze-li datum zániku věcného břemene ze smlouvy o zřízení věcného břemene určit, vyjma věcného břemene zřízeného na dobu života, má se za to, že bylo zřízeno na dobu neurčitou. V případě, že se jedná o

a)

osobní věcné břemeno sjednané na dobu života, průměrný počet let dalšího trvání věcného břemene n se určí z tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce podle věku oprávněného k datu ocenění,

b)

časově neomezenou osobní služebnost, kde oprávněnou osobou je právnická osoba, má se za to, že služebnost byla sjednána na dobu neurčitou,

c)

služebnost opory cizí stavby, počet let dalšího trvání věcného břemene se určí podle další životnosti stavby nebo konstrukce, která je zatížena touto služebností.

(4)

Nelze-li cenu věcného břemene zjistit podle odstavců 1 až 3, oceňuje se peněžní částkou ve výši 10 000 Kč.

(5)

Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo reálnému břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 4.

§ 39b

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu

(1)

Zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu se použije pro umístění podzemního vedení technické infrastruktury do silničního nebo pomocného silničního pozemku, pokud je zřízeno na dobu neurčitou. Cena se určuje v závislosti na umístění vedení na těchto pozemcích, a to podle vzorce

kde

CBZ

cena věcného břemene pro technickou infrastrukturu v Kč určená zjednodušeným způsobem,

ruz

roční užitek oprávněného v Kč za m z věcného břemene pro podzemní technickou infrastrukturu, který se určí podle vzorce

 

ruz = ZC × 0,015× Dk

kde

ZC

základní cena stavebního pozemku v Kč za 1 m2 určená podle § 3,

0,015

konstanta,

Dk

diferenciační konstanta, která má hodnotu 2 v případě podzemního elektrického vedení v napěťové hladině do 110 kV včetně a hodnotu 1 v případě ostatních podzemních vedení technické infrastruktury,

d

délka vedení technické infrastruktury v m,

ku

koeficient míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci pro zjednodušené ocenění věcného břemene pro technickou infrastrukturu, který se určí podle tabulky č. 1 přílohy č. 22a k této vyhlášce, v závislosti na umístění vedení v silničním pozemku nebo pomocném silničním pozemku, a který zohledňuje šíři technické infrastruktury.

(2)

Hodnota ročního užitku činí nejméně 10 Kč za 1 m a nejvíce 1 500 Kč za 1 m.

§ 39c

Oceňování závady na nemovité věci

(1)

Celková cena závad zatěžujících nemovitou věc se určuje v závislosti na počtu let jejich dalšího trvání, podle vzorce

kde

CZ

celková cena závad zatěžujících nemovitou věc v Kč,

n

počet dílčích závad připadajících na dobu neurčitou,

u

počet dílčích závad připadajících na dobu určitou nebo dobu života oprávněného,

CZni

cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

 

kde

CZni

cena i-té dílčí závady na dobu neurčitou v Kč,

rjv

dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady v Kč, určená podle odstavce 2,

p

míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

CZui

cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč, kromě časově neomezeného reálného břemene a vykupitelné služebnosti, která se určí podle vzorce

 

kde

CZui

cena i-té dílčí závady na dobu určitou nebo na dobu života oprávněného v Kč,

rjv

dílčí roční újma vlastníka nemovité věci v Kč, určená podle odstavce 2,

p

míra kapitalizace podle přílohy č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,

k

počet let dalšího trvání dílčí závady zatěžující nemovitou věc, určený podle odstavce 3, nebo počet let trvání určený v závislosti na době života oprávněného k datu ocenění, určeném podle tabulky č. 3 přílohy č. 22a k této vyhlášce.

(2)

Dílčí roční újma vlastníka nemovité věci ze závady rjv se určí jako rozdíl mezi výší dílčího ročního užitku plynoucího z nemovité věci bez zatížení závadou a výší dílčího ročního užitku z nemovité věci se zatížením závadou. V případě, že dílčí roční újma vlastníka nemovité věci odpovídá dílčímu ročnímu užitku oprávněného z věcného břemene, postupuje se obdobně podle § 39a odst. 2.

(3)

Počet let dalšího trvání závady se určí jako doba, která uplyne od roku, ke kterému se ocenění provádí, do zániku závady. Je-li závadou věcné břemeno, pak se počet let dalšího trvání určí podle § 39a odst. 3. V ostatních případech dalšího trvání závady se postupuje obdobně.

(4)

Celková cena souhrnu závad zatěžujících nemovitou věc nesmí činit více jak 80 % určené ceny nemovité věci.

Část šestá

Oceňování trvalých porostů (§ 40-47)

§ 40

Lesní porost na lesním pozemku

(1)

Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2)

Základní cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

kde

Ha

základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění v Kč za m2,

Au

cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň v Kč za m2,

c

náklady na zajištěnou kulturu v Kč za m2,

fa

věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba

zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(3)

Pro účely výpočtu dále platí, že

a)

údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce,

b)

cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 30; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se cena mýtní výtěže Au určí jako přiměřená hodnota interpolací,

c)

obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 30 k této vyhlášce, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 30 k této vyhlášce, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí,

d)

náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 31 k této vyhlášce. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky,

e)

věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce.

(4)

Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 28 k této vyhlášce, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

kde

Ha

základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au

cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c

náklady na zajištěnou kulturu,

Ba

zakmenění ve věku ke dni ocenění,

fa

se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

1/fuv

je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 32 k této vyhlášce pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(5)

Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 32 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au x Ba,

kde

Au

cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

Ba

zakmenění ve věku ke dni ocenění.

(6)

Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 30 k této vyhlášce, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa x Ba,

kde

Aa

cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a, to znamená skutečný věk skupiny dřevin, pro příslušný bonitní stupeň určený interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 30 k této vyhlášce,

Ba

zakmenění ve věku ke dni ocenění.

§ 41

(1)

Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, určí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2)

Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(3)

Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 31 k této vyhlášce upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců, nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.

(4)

Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 45 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

(5)

Při oceňování více etážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

§ 42

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1)

Základní ceny skupin dřevin určené podle § 40 a 41 se upraví přirážkami a srážkami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 33 k této vyhlášce se zdůvodněním.

(2)

Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok [dále jen „věkový koeficient lesního porostu“ Kv = 1 – (u – a) x 0,005].

(3)

Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %, nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %.

§ 43

Lesní porost na nelesním pozemku

Má-li trvalý porost na nelesním pozemku charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 40 až 42.

§ 44

Nelesní porost

(1)

Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č. 34 k této vyhlášce.

(2)

Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

(3)

Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen určených pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 34 tabulkách č. 2 a 3 k této vyhlášce.

(4)

Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí do příslušných skupin podle přílohy č. 28 k této vyhlášce.

(5)

Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle příloh č. 39 a 40 k této vyhlášce a určí podle vzorce

CSD = VNP x PSD x CNP x SSBSD x Kvp x Ksv x Kz,

kde

CSD

cena skupiny dřevin,

VNP

výměra nelesního porostu v m2,

PSD

podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP

cena nelesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v příloze č. 34 k této vyhlášce v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3,

SSBSD

součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v příloze č. 34 v tabulce č. 1 k této vyhlášce,

Kvp

koeficient vegetační pokryvnosti uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 7 k této vyhlášce,

Ksv

koeficient sadovnického významu uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 8 k této vyhlášce,

Kz

koeficient typu zeleně uvedený v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

§ 45

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

(1)

Výnosová cena lesního porostu se určí zjednodušeným způsobem.Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42.

(2)

Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

(3)

Cena jednotlivých skupin dřevin se určí podle vzorce

ZCSD = VSD x CSD x Ba,

kde

ZCSD

určená cena skupiny dřevin v Kč,

VSD

výměra zastoupené skupiny dřevin v m2,

CSD

cena v Kč za m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 uvedená v tabulkách č. 1 až 6 v příloze č. 35 k této vyhlášce,

Ba

zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění.

(4)

Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se určí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29 k této vyhlášce.

§ 46

Ovocné dřeviny, rychle rostoucí dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1)

Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny

a)

pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 – intenzivní výsadba v Kč za m2 a část 2 – extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks,

b)

pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 37 k této vyhlášce, pro část 1 – komerční vinice v Kč za m2, část 2 – podnožové vinice v Kč za m2, část 3 – nekomerční vinice v Kč za m2 a část 4 – ostatní výsadba vinné révy v Kč za keř,

c)

pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 38 k této vyhlášce, pro část 1 – chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 – chmelnice s ozdravenými rostlinami.

(2)

Základní cena a druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích na zemědělské půdě jsou uvedeny v přílohách č. 43 a 42 k této vyhlášce v Kč za m2. Základní cena se vynásobí korekčními faktory porostů a pozemků podle přílohy č. 44 k této vyhlášce a výměrou výmladkové plantáže v m2.

(3)

Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č. 39 a 40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č. 39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 20 v tabulce č. 1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č. 39 v tabulce č. 9 k této vyhlášce.

(4)

Určená cena okrasné rostliny podle odstavce 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v příloze č. 39 v tabulkách č. 2 až 6 k této vyhlášce.

§ 47

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem

(1)

Cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích v jednotném funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 13, 14, 21, 35, 36 a 38, se pro účely podle jiného právního předpisu1) určí způsobem podle odstavců 3 až 5 postupem podle odstavce 2.

(2)

Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích v jednotném funkčním celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 46. Cena pokryvné plochy se určí jako součin její výměry a základní ceny upravené pozemku, nebo jako součin její výměry a ceny z cenové mapy stavebních pozemků obce.

(3)

Cena ovocných dřevin uvedených v příloze č. 36 části 2 k této vyhlášce a ostatní vinné révy podle přílohy č. 37 části 4 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.

(4)

Cena okrasných rostlin uvedená v příloze č. 39 k této vyhlášce je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.

(5)

Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy, oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin oceňovaných podle odstavce 4, je součinem ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 4 odst. 1 nebo podle cenové mapy stavebních pozemků obce, a koeficientu 0,065.

Část sedmá

Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických a obchodních poznatků (§ 48)

§ 48

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena určí podle vzorce

kde

Cv

cena majetkového práva určená výnosovým způsobem,

zj

roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, určený postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o oceňování majetku nebo roční čistý výnos určený podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona o oceňování majetku,

p

míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce,

j

pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n

počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona o oceňování majetku.

Část osmá

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení (§ 48a-55)

§ 48a

Zatřídění pro určení indexu polohy

(1)

Pro výpočet indexu polohy se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4 přílohy č. 3, určené pro pozemek

a)

podle druhu a účelu užití hlavní stavby, která se na něm nachází nebo se kterou je v jednotném funkčním celku, bez ohledu zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby,

b)

příslušející k jednotce podle druhu a účelu užití stavby, ve které se jednotka nachází,

c)

s více hlavními stavbami, které nejsou společně užívané, podle účelu jejich užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; je-li jejich účel užití uvedený pouze v tabulce č. 4, pak v pořadí sloupců e, g, f, h, i; jsou-li některé hlavní stavby součástí pozemku a současně některé samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby, zatřídění se provede pouze podle účelu užití hlavních staveb, které jsou jeho součástí,

d)

nebo pozemky v jednotném funkčním celku s více stavbami, které jsou společně užívané, podle účelu užití hlavní stavby, pokud jej lze určit; nelze-li určit jeden účel užití, pak pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku se účel užití určí obdobně jako v písmenu c).

(2)

Hlavní stavbou se pro účely oceňování rozumí stavba, která není určena k tomu, aby se jí trvale užívalo s jinou stavbou v rámci jejího hospodářského účelu, a určuje účel využití pozemku.

(3)

U nezastavěného pozemku, který je určen k zastavění územním rozhodnutím, regulačním plánem nahrazujícím územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem, se postupuje podle odstavce 1 podle určeného účelu užití stavby.

(4)

U nezastavěného pozemku nebo pozemku pouze se stavbami, které nemají charakter hlavní stavby, a nelze ho ocenit podle odstavce 3, se pro určení indexu vychází z předpokládaného účelu užití, pro který je pozemek určen v územním plánu, nebo regulačním plánu, bez ohledu na to, zda je stavba součástí pozemku, nebo samostatnou věcí, nebo součástí práva stavby. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, použijí se hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e, nebo f v tabulce č. 3 přílohy č. 3.

(5)

Pro stavbu, která je

a)

součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu polohy určená pro pozemek, jehož je součástí,

b)

samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je stavbou hlavní, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulek č. 3, nebo 4 přílohy č. 3 podle jejího druhu a účelu užití,

c)

samostatnou věcí, nebo je součástí práva stavby, a je užívána společně se stavbou hlavní, se použije hodnota indexu polohy určená pro hlavní stavbu; je-li společně užívaná s více hlavními stavbami, použije se zatřídění podle stavby, ke které její užívání převažuje.

(6)

Pro stavbu, u které nelze jednoznačně určit účel užití, se použijí hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků ze sloupce e až i z tabulky č. 3, nebo č. 4, přílohy č. 3 podle převažujícího účelu užití v pořadí sloupců e, nebo f, g, i, h tabulky č. 3; pokud jsou části stavby užívané pouze k účelům uvedeným v tabulce č. 4, zatřídí se v pořadí sloupců e, g, f, h, i.

§ 48b

Nelze-li při porovnání oceňované nemovité věci provést začlenění do žádného kvalitativního pásma určitého znaku, protože nesplňuje všechna jeho kritéria, začlení se do kvalitativního pásma s nejvíce srovnatelnými kritérii. Pokud oceňovanou nemovitou věc lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, použije se pro výpočet nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem. Začlenění do kvalitativního pásma je v těchto případech nutno zdůvodnit.

§ 49

(1)

Cena nemovité věci se sníží o cenu závady, kterou je nemovitá věc zatížena, určenou podle § 16c zákona o oceňování majetku a § 39c.

(2)

Cena nemovité věci může být z důvodu závad, jimiž je zatížena, snížena nejvýše o 80 % určené ceny nemovité věci.

§ 50

[Zaokrouhlení]

Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 51

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 52

Ustanovení této vyhlášky o jednotce se použijí obdobně i na byt nebo nebytový prostor, které jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů jako jednotka, spolu se s nimi spojeným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a pokud je s nimi spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu se spoluvlastnickým podílem na tomto pozemku.

§ 53

(1)

Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí.

(2)

V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

(3)

Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

§ 54

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

2.

Vyhláška č. 456/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

3.

Vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.

4.

Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

5.

Vyhláška č. 387/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

6.

Vyhláška č. 450/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

§ 55

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Příloha č. 1

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

 

1. Délky

(1)

Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 12 až 16a§ 18.

(2)

Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3)

Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a)

podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b)

nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c)

nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4)

Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

 

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1)

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2)

Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3)

Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

 

3. Měření podlaží

(1)

Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a)

dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b)

nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c)

u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d)

u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2)

Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3)

Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4)

Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5)

Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6)

Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

 

3.1. Výšky podlaží

(1)

Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2)

Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.

(3)

V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.

(4)

Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

(5)

Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(6)

Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

 

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1)

Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším

obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2)

Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3)

Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

 

4. Podlahová plocha

(1)

Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

(2)

Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a)

arkýřů,

b)

výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c)

místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d)

průmětu vnitřního schodiště (schodišťový prostor) v mezonetovém bytě nebo nebytovém prostoru do dolního podlaží,

e)

prostoru galerií, v případě bytu nebo nebytového prostoru, kdy je horní prostor galerie s dolním prostorem propojen schodištěm a pokud světlé výšky galerie a prostoru pod ní dosahují alespoň 230 cm, pokud podmínky minimální světlé výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolního prostoru.

(3)

Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte podlahová plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a)

teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b)

nezasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,20,

c)

zasklených lodžií vynásobená koeficientem 0,70,

d)

sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.

(4)

V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.

(5)

Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.

 

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1)

Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2)

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a)

po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b)

dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c)

nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3)

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a)

po stranách vnějšími plochami staveb,

b)

dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c)

nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4)

Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5)

Neodečítají se

a)

otvory a výklenky v obvodových zdech,

b)

lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c)

nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6)

Neuvažují se

a)

balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b)

římsy, pilastry, půlsloupy,

c)

vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7)

Připočítají se

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

 

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1)

Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a)

po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b)

dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c)

nahoře

1.

vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2.

u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3.

u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2)

Ploty se měří v m pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3)

U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2

Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti

některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti

některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2)

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*

Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PLZEŇSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Praha - oblast 1

101 195

Plzeň - oblast 1

7 862

Česká Lípa

943

Blansko

1 406

Praha - oblast 2, 3, 6 a 21

23 754

Plzeň - oblast 2

4 101

Jablonec nad Nisou

1 682

Břeclav

1 711

Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18

11 007

Plzeň - oblast 3

2 558

Liberec - oblast 1

3 578

Hodonín

1 420

Praha - oblast 7, 11 a 20

9 526

Plzeň-jih

1 060

Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5

2 201

Vyškov

1 792

Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 19

6 832

Plzeň - sever

922

Semily

715

Znojmo

1 905

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Domažlice

2 222

KRÁL. HRADECKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Benešov

2 430

Klatovy

1 392

Hradec Králové

- oblast 1

4 741

Jeseník

1 071

Beroun

3 188

Rokycany

1 557

Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 5

2615

Olomouc - oblast 1

8 380

Kladno - oblast 1

2 921

Tachov

1 132

Jičín

1 744

Olomouc - oblast 2, 3 a 4

2 469

Kladno - oblast 2 a 3

2 565

KARLOVARSKÝ KRAJ

Náchod

834

Prostějov

1 968

Kolín

2 535

Karlovy Vary - oblast 1

9 886

Rychnov nad Kněžnou

896

Přerov - oblast 1 a 2

1 824

Kutná Hora

2 767

Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4

2 198

Trutnov

776

Přerov - oblast 3, 4 a 5

832

Mělník

1 823

Cheb

932

PARDUBICKÝ KRAJ

Šumperk

1 546

Mladá Boleslav

2 392

Františkovy Lázně - oblast 1

2 190

Chrudim

1 183

ZLÍNSKÝ KRAJ

Nymburk

2 773

Františkovy Lázně - oblast 2

1 583

Pardubice - oblast 1

3 556

Kroměříž

1 646

Poděbrady - oblast 1

4 852

Mariánské Lázně - oblast 1

6 325

Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6

1 881

Luhačovice

1 934

Poděbrady - oblast 2

3 204

Mariánské Lázně - oblast 2 a 3

1 852

Svitavy

904

Uherské Hradiště

1 923

Praha - východ

1 642

Sokolov

965

Ústí nad Orlicí

841

Vsetín

1 563

Praha - západ

2 490

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJ VYSOČINA

Zlín - oblast 1

2 865

Příbram

1 576

Děčín

928

Havlíčkův Brod

936

Zlín - oblast 2 a 3

1 723

Rakovník

1 793

Chomutov

1 140

Jihlava - oblast 1

2 874

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

Litoměřice

1 691

Jihlava - oblast 2 a 3

1 732

Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9

1 428

České Budějovice - oblast 1

13 186

Louny

1 410

Pelhřimov

652

Ostrava - oblast 1, 3 a 10

1 668

České Budějovice - oblast 2, 3 a 4

3 304

Most

1 312

Třebíč

1 191

Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12

1 391

Český Krumlov

3 075

Teplice

1 586

Žďár nad Sázavou

1 059

Bruntál

755

Jindřichův Hradec

1 167

Ústí nad Labem - oblast 1 a 2

2 217

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Frýdek-Místek

1 097

Písek

1 487

Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6

1 253

Brno - oblast 1 a 2

24 694

Karviná

594

Prachatice

1 067

 

Brno - oblast 3, 4 a 5

8 368

Nový Jičín

1 146

Strakonice

1 037

 

Brno - oblast 6, 7, 8 a 9

5 422

Opava - oblast 1

2 591

Tábor

1 619

 

Brno - venkov

1 759

Opava - oblast 2, 3 a 4

1 409

* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

 

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

 

Tabulka č. 2

Označení

znaku

Název znaku

Hodnota

znaku

O1

Velikost obce

 

- Velikost obce podle počtu obyvatel:

 

I.

Nad 5000 obyvatel

0,85

II.

2001 -5000

0,80

III.

1001 -2000

0,70

IV.

501 - 1000

0,65

V.

Do 500 obyvatel

0,50

O2

Hospodářsko-správní význam obce

 

I.

Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli

0,95

II.

Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách

0,90

III.

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)

0,85

IV.

Ostatní obce

0,60

O3

Poloha obce

 

I.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem

1,05

II.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)

1,03

III.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně

1,02

IV.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

1,01

v.

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VI.

V ostatních případech

0,80

O4

Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)

 

- V obci je:

I.

Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn

1,00

II.

Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn

0,85

III.

Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn

0,70

IV.

Elektřina

0,55

O5

Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)

 

- V obci je:

I.

Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava

1,00

II.

Železniční zastávka a autobusová zastávka

0,95

III.

Železniční, nebo autobusová zastávka

0,90

IV.

Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)

0,70

O6

Občanská vybavenost v obci

 

- Občanská vybavenost obce:

 

I.

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školab), pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

1,00

II.

Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, školab) a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)

0,98

III.

Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a školab))

0,95

IV.

Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo školab))

0,90

V.

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)

0,85

VI.

Žádná vybavenost

0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a)

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.

b)

Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.

 

Zařazení katastrálních území obcí do oblastí

a) Podle abecedního uspořádání katastrálních území obcí do oblastí

 

Tabulka č. 3

Praha

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo oblasti

název

kód

název

kód

1

Benice

602582

12

 

57

Lysolaje

729931

8

2

Běchovice

601527

14

 

58

Malá Chuchle

729183

18

3

Bohnice

730556

8

59

Malá Strana

727091

1

4

Braník

727873

4

 

60

Malešice

732451

10

5

Břevnov

729582

6

61

Michle

727750

4

6

Březiněves

614131

15

 

62

Miškovice

731552

15

7

Bubeneč

730106

6

 

63

Modřany

728616

12

8

Čakovice

731561

15

64

Motol

728951

5

9

Černý Most

731676

19

 

65

Nebušice

729876

20

10

Čimice

730394

8

 

66

Nedvězí

702323

13

11

Ďáblice

730629

7

67

Nové Město

727181

1

12

Dejvice

729272

6

 

68

Nusle

728161

21

13

Dolní Chabry

730599

8

69

Petrovice

732613

11

14

Dolní Měcholupy

732541

11

70

Písnice

720984

13

15

Dolní Počernice

629952

14

 

71

Pitkovice

773417

12

16

Dubeč

633330

14

 

72

Podolí

728152

21

17

Háje

728233

11

 

73

Prosek

731382

9

18

Hájek u Uhříněvsi

773395

14

74

Přední Kopanina

734373

17

19

Hloubětín

731234

9

 

75

Radlice

728641

5

20

Hlubočepy

728837

5

 

76

Radotín

738620

16

21

Hodkovičky

727857

4

77

Ruzyně

729710

20

22

Holešovice

730122

3

 

78

Řeporyje

745251

16

23

Holyně

750573

18

 

79

Řepy

729701

18

24

Horní Měcholupy

732583

11

 

80

Satalice

746134

15

25

Horní Počernice

643777

19

 

81

Sedlec

730041

8

26

Hostavice

731722

19

 

82

Slivenec

750590

18

27

Hostivař

732052

11

83

Smíchov

729051

21

28

Hradčany

727121

1

 

84

Sobín

793256

17

29

Hrdlořezy

731765

10

85

Staré Město

727024

1

30

Chodov

728225

11

 

86

Stodůlky

755541

18

31

Cholupice

652393

13

 

87

Strašnice

731943

10

32

Jinonice

728730

5

 

88

Střešovice

729302

6

33

Josefov

727008

1

 

89

Střížkov

730866

9

34

Kamýk

728438

12

 

90

Suchdol

729981

8

35

Karlín

730955

3

91

Šeberov

762130

12

36

Kbely

731641

7

 

92

Štěrboholy

732516

11

37

Klánovice

665444

19

 

93

Točná

652407

13

38

Kobylisy

730475

9

94

Trója

730190

6

39

Koloděje

668508

14

 

95

Třebonice

770353

18

40

Kolovraty

668591

14

 

96

Třeboradice

731528

15

41

Komořany

728519

12

 

97

Uhříněves

773425

14

42

Košíře

728764

5

98

Újezd nad Lesy

773778

19

43

Královice

672629

13

99

Újezd u Průhonic

773999

12

44

Krč

727598

4

 

100

Veleslavín

729353

6

45

Křeslice

676071

12

101

Velká Chuchle

729213

18

46

Kunratice

728314

12

 

102

Vinohrady

727164

2

47

Kyje

731226

19

 

103

Vinoř

782378

15

48

Lahovice

729248

17

104

Vokovice

729418

20

49

Letňany

731439

7

 

105

Vršovice

732257

21

50

Lhotka

728071

4

 

106

Vyšehrad

727300

2

51

Libeň

730891

9

107

Vysočany

731285

9

52

Liboc

729795

20

 

108

Záběhlice

732117

10

53

Libuš

728390

12

109

Zadní Kopanina

745278

17

54

Lipany

668605

13

110

Zbraslav

791733

16

55

Lipence

683973

17

 

111

Zličín

793264

18

56

Lochkov

686425

17

 

112

Zličín

793264

18

 

Brno

Poř. číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Bohunice

612006

7

 

25

Město Brno

610003

1

2

Bosonohy

608505

7

26

Mokrá Hora

611701

8

3

Brněnské Ivanovice

612227

9

 

27

Nový Lískovec

610283

7

4

Bystrc

611778

4

 

28

Obřany

612553

6

5

Černá Pole

610771

3

 

29

Ořešín

712680

8

6

Černovice

611263

6

 

30

Pisárky

610208

3

7

Dolní Heršpice

612111

9

 

31

Ponava

611379

5

8

Dvorská

633895

9

32

Přízřenice

612146

9

9

Holásky

612243

9

 

33

Řečkovice

611646

4

10

Horní Heršpice

612065

9

34

Sadová

611565

4

11

Husovice

610844

6

 

35

Slatina

612286

7

12

Chrlice

654132

9

 

36

Soběšice

751910

4

13

Ivanovice

655856

4

 

37

Staré Brno

610089

2

14

Jehnice

658201

8

 

38

Starý Lískovec

612014

7

15

Jundrov

610542

4

 

39

Stránice

610330

2

16

Kníničky

611905

4

40

Štýřice

610186

5

17

Kohoutovice

610313

4

 

41

Trnitá

610950

5

18

Komárov

611026

6

42

Tuřany

612171

9

19

Komín

610585

4

43

Útěchov u Brna

775550

8

20

Královo Pole

611484

3

 

44

Veveří

610372

2

21

Lesná

610887

4

 

45

Zábrdovice

610704

5

22

Líšeň

612405

7

46

Žabovřesky

610470

3

23

Maloměřice

612499

6

 

47

Žebětín

795674

7

24

Medlánky

611743

4

 

48

Židenice

611115

6

 

České Budějovice

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

České Budějovice 1

621919

1

 

7

České Budějovice 7

622486

3

2

České Budějovice 2

621943

2

 

8

České Vrbné

622729

3

3

České Budějovice 3

622052

2

 

9

Haklovy Dvory

636797

4

4

České Budějovice 4

622222

3

 

10

Kaliště u Českých Budějovic

662208

3

5

České Budějovice 5

622281

3

 

11

Třebotovice

662216

4

6

České Budějovice 6

622346

3

 

 

 

 

 

 

Františkovy Lázně

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Dlouhé Mosty

768880

2

5

Krapice

634662

2

2

Františkovy Lázně

634646

1

6

Slatina u Františkových Lázní

634689

2

3

Horní Lomany

634654

2

7

Žírovice

634697

2

4

Jedličná

634638

2

 

 

 

 

 

Hradec Králové

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Březhrad

613878

4

 

12

Pouchov

726559

3

2

Hradec Králové

646873

1

13

Pražské Předměstí

647101

2

3

Kluky

647225

3

 

14

Roudnička

741825

3

4

Kukleny

647209

3

 

15

Rusek

743674

5

5

Malšova Lhota

691305

4

 

16

Slezské Předměstí

646971

2

6

Malšovice u Hradce Králové

646997

2

17

Slatina u Hradce Králové

749656

4

7

Nový Hradec Králové

647187

2

 

18

Svinary

760765

5

8

Piletice

726541

5

19

Svobodné Dvory

761125

3

9

Plácky

721204

4

 

20

Třebeš

647047

2

10

Plačíce

721212

4

 

21

Věkoše

726583

3

11

Plotiště nad Labem

721930

5

 

 

 

 

 

Jihlava

Poř. číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Antonínův Důl

757900

2

 

10

Kosov u Jihlavy

691372

2

2

Bedřichov u Jihlavy

659878

3

 

11

Pančava

659835

2

3

Helenín

659827

2

 

12

Pávov

659916

2

4

Henčov

648680

2

 

13

Pístov u Jihlavy

721000

2

5

Heroltice u Jihlavy

638421

2

14

Popice u Jihlavy

725765

2

6

Horní Kosov

643084

3

 

15

Sasov

659843

2

7

Hosov

643092

3

 

16

Staré Hory

659860

3

8

Hruškové Dvory

648698

3

17

Vysoká u Jihlavy

721018

3

9

Jihlava

659673

1

 

18

Zborná

791610

2

 

Karlovy Vary

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Bohatíce

663581

3

 

9

Počemy

753831

4

2

Cihelny

631043

4

 

10

Rosnice u Staré Role

753840

4

3

Čankov

746746

4

 

11

Rybáře

663557

2

4

Doubí u Karlových Var

631051

4

12

Sedlec u Karlových Var

746754

4

5

Drahovice

663701

2

 

13

Stará Role

753858

3

6

Dvory

663549

3

 

14

Tašovice

631060

4

7

Karlovy Vary

663433

1

15

Tuhnice

663492

2

8

Olšová Vrata

663654

4

 

 

 

 

 

 

Kladno

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Dubí u Kladna

665169

3

 

5

Motyčín

764540

3

2

Hnidousy

764558

3

 

6

Rozdělov

664961

2

3

Kladno

665061

1

 

7

Vrapice

665177

3

4

Kročehlavy

665126

2

 

 

 

 

 

 

Liberec

Poř. číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Dolní Hanychov

682268

2

 

14

Machnín

689823

5

2

Doubí u Liberce

631086

4

 

15

Nové Pavlovice

682161

2

3

Františkov u Liberce

682233

2

 

16

Ostašov u Liberce

682471

5

4

Hluboká u Liberce

631094

5

 

17

Pilínkov

631108

5

5

Horní Hanychov

682462

4

 

18

Radčice u Krásné Studánky

673650

5

6

Horní Růžodol

682250

2

19

Rochlice u Liberce

682314

2

7

Horní Suchá u Liberce

682489

5

 

20

Rudolfov

682446

5

8

Janův Důl u Liberce

682241

2

21

Ruprechtice

682144

2

9

Karlinky

682497

5

 

22

Růžodol I

682209

2

10

Kateřinky u Liberce

682438

5

 

23

Staré Pavlovice

682179

2

11

Krásná Studánka

673641

5

 

24

Starý Harcov

682390

2

12

Kunratice u Liberce

785628

5

25

Vesec u Liberce

780472

4

13

Liberec

682039

1

 

26

Vratislavice nad Nisou

785644

3

 

Mariánské Lázně

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Chotěnov u Marián.Lázní

901903

3

 

3

Stanoviště u Marián. Lázní

691674

3

2

Mariánské Lázně

691585

1

 

4

Ušovice

691607

2

 

Olomouc

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Bělidla

710881

3

 

14

Neředín

710687

3

2

Černovír

710571

4

 

15

Nová Ulice

710717

3

 

3

Droždín

632635

2

 

16

Nové Sady u Olomouce

710814

3

4

Hejčín

710644

3

 

17

Nový Svět u Olomouce

710920

4

5

Hodolany

710873

3

 

18

Olomouc-město

710504

1

6

Holice u Olomouce

641227

3

 

19

Pavlovičky

710938

3

7

Chomoutov

652415

4

 

20

Povel

710784

3

8

Chválkovice

710911

3

21

Radíkov u Olomouce

737747

2

9

Klášterní Hradisko

710555

3

22

Řepčín

710946

3

10

Lazce

710598

3

 

23

Slavonín

750387

4

11

Lošov

686875

2

 

24

Svatý Kopeček

669288

2

12

Nedvězí u Olomouce

702358

4

 

25

Topolany u Olomouce

767760

4

13

Nemilany

703109

4

 

26

Týneček

772411

2

 

Opava

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Držkovice

777170

4

 

9

Opava-Město

711560

1

2

Jaktař

711730

3

10

Opava-Předměstí

711578

2

3

Jarkovice

783595

4

 

11

Palhanec

777188

4

4

Kateřinky u Opavy

711756

2

 

12

Podvihov

724637

4

5

Komárov u Opavy

711845

4

13

Suché Lazce

759180

4

6

Kylešovice

711811

3

 

14

Vávrovice

777196

4

7

Malé Hoštice

711870

4

 

15

Vlaštovičky

783609

4

8

Milostovice

695149

4

 

16

Zlatníky u Opavy

793230

4

 

Ostrava

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Antošovice

600393

2

 

21

Nová Ves u Ostravy

713937

4

2

Bartovice

715085

3

 

22

Petřkovice u Ostravy

720470

2

3

Dubina u Ostravy

798894

6

 

23

Polanka nad Odrou

725081

7

4

Heřmanice

714691

3

24

Porubá

715174

9

5

Hošťálkovice

646075

2

25

Poruba-sever

715221

9

6

Hrabová

714534

10

 

26

Proskovice

733474

7

7

Hrabůvka

714585

6

27

Přívoz

713767

5

8

Hrušov

714917

4

 

28

Pustkovec

715301

9

9

Koblov

667366

2

 

29

Radvanice

715018

3

10

Krásné Pole

673722

7

30

Slezská Ostrava

714828

5

11

Kunčice nad Ostravicí

714224

4

 

31

Stará Bělá

753661

7

12

Kunčičky

714241

4

 

32

Stará Plesná

721689

12

13

Lhotka u Ostravy

681458

2

33

Svinov

715506

8

14

Mariánské Hory

713830

5

 

34

Třebovice ve Slezsku

715433

8

15

Martinov ve Slezsku

715379

8

 

35

Vítkovice

714071

11

16

Michálkovice

714747

3

36

Výškovice u Ostravy

715620

6

17

Moravská Ostrava

713520

1

 

37

Zábřeh-Hulváky

713970

11

18

Muglinov

714941

3

 

38

Zábřeh nad Odrou

714305

6

19

Nová Bělá

704946

7

39

Zábřeh-VŽ

714089

11

20

Nová Plesná

721671

12

 

 

 

 

 

 

Pardubice

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Černá za Bory

619965

5

 

11

Pardubice

717657

1

2

Dražkovice

632252

4

 

12

Pardubičky

717835

2

3

Drozdice

619973

6

13

Popkovice

718068

4

4

Hostovice

645991

6

 

14

Rosice nad Labem

741205

3

5

Lány na Důlku

679071

6

 

15

Semtín

747386

5

6

Mnětice

619981

5

 

16

Staré Čívice

754170

5

7

Nemošice

703249

3

 

17

Staročemsko

619990

6

8

Nové Jeseně any

718084

2

 

18

Studánka

717843

2

9

Ohrazenice

709328

3

19

Svítkov

718033

4

10

Opočínek

679089

6

 

20

Trnová

717959

2

 

Plzeň

 

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Bolevec

722120

2

 

13

Lhota u Dobřan

680940

3

2

Božkov

722294

2

 

14

Litice u Plzně

722740

3

3

Bručná

722367

2

 

15

Lobzy

722618

2

4

Bukovec

722707

3

16

Malešice

690821

3

5

Černice

620106

3

 

17

Plzeň

721981

1

6

Červený Hrádek u Plzně

621081

2

 

18

Plzeň 4

722731

2

7

Dolní Vlkýš

690813

3

19

Radčice u Plzně

737411

3

8

Doubravka

722677

2

 

20

Radobyčice

620122

3

9

Doudlevce

722464

2

21

Skvrňany

722596

2

10

Hradiště u Plzně

722341

2

 

22

Újezd

722685

3

11

Koterov

671053

2

23

Valcha

722472

2

12

Křimice

676195

3

 

 

 

 

 

 

Poděbrady

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Kluk

666670

2

 

4

Přední Lhota u Poděbrad

734381

2

2

Poděbrady

723495

1

5

Velké Zboží

723550

2

3

Polabec

723541

2

 

 

 

 

 

 

Přerov

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Čekyně

619108

3

 

8

Penčičky

719064

4

2

Dluhonice

626708

5

 

9

Popovice u Přerova

782343

3

3

Henčlov

638277

4

10

Předmostí

734977

2

4

Kozlovice u Přerova

734985

3

 

11

Přerov

734713

1

5

Lověšice u Přerova

735001

4

12

Újezdec u Přerova

774073

3

6

Lýsky

782335

4

 

13

Vinary u Přerova

782351

3

7

Penčice

719056

4

 

14

Žeravice

796441

3

 

Ústí nad Labem

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

 

Poř.

číslo

Katastrální území

Číslo

oblasti

název

kód

název

kód

1

Božtěšice

608955

4

 

14

Neštěmice

703869

3

2

Brná nad Labem

609901

4

 

15

Nová Ves

705616

5

3

Budov u Svádova

759805

5

16

Olešnice u Svádova

759813

5

4

Bukov

775096

2

 

17

Předlice

775002

3

5

Církvice

746410

5

 

18

Sebuzín

746428

5

6

Dělouš

775894

6

19

Skorotice u Ústí nad Labem

748480

4

7

Dobětice

757772

2

 

20

Strážky u Habrovic

636444

4

8

Habrovice

636436

4

 

21

Střekov

775258

2

9

Hostovice u Ústí nad Labem

645982

5

 

22

Svádov

759830

5

10

Klišé

775053

2

 

23

Tuchomyšl

771368

6

11

Kojetice u Malečova

690686

5

 

24

Ústí nad Labem

774871

1

12

Krásné Březno

775266

3

25

Vaňov

776807

4

13

Mojžíř

698164

3

 

26

Všebořice

775118

2

 

Zlín

Poř.

Katastrální území

Číslo

 

Poř.

Katastrální území

Číslo

číslo

název

kód

oblasti

 

číslo

název

kód

oblasti

1

Jaroslavice u Zlína

635863

3

 

9

Mladcová

636177

3

2

Klečůvka

666041

3

 

10

Prštné

636142

2

3

Kostelec u Zlína

670138

3

 

11

Příluky u Zlína

635812

3

4

Kudlov

635898

3

 

12

Salaš u Zlína

745952

3

5

Lhotka u Zlína

636053

3

 

13

Štípa

670146

3

6

Louky nad Dřevnicí

636118

2

 

14

Velíková

778028

3

7

Lužkovice

795887

3

 

15

Zlín

635561

1

8

Malenovice u Zlína

635987

2

 

 

 

 

 

 

b) Podle začlenění katastrálních území obcí do oblastí

 

Hlavní město Praha

Oblast

Katastrální území

1

Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město

2

Vinohrady, Vyšehrad

3

Holešovice, Karlín, Žižkov

4

Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle

5

Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice

6

Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Trója, Střešovice, Veleslavín

7

Ďáblice, Kbely, Letňany

8

Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Lysolaje, Sedlec, Suchdol

9

Libeň, Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Střížkov, Vysočany

10

Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice

11

Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,

12

Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic

13

Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná

14

Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves

15

Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř,

16

Radotín, Řeporyje, Zbraslav,

17

Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina,

18

Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín,

19

Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy

20

Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice,

21

Nusle, Podolí, Smíchov, Vršovice

 

Brno

Oblast

Katastrální území

1

Město Brno

2

Staré Brno, Stránice, Veveří

3

Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky

4

Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice

5

Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice

6

Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice

7

Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín

8

Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna

9

Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorská, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany

 

České Budějovice

Oblast

Katastrální území

1

České Budějovice 1

2

České Budějovice 2, České Budějovice 3

3

České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic

4

Haklovy Dvory, Třebotovice

 

Františkovy Lázně

Oblast

Katastrální území

1

Františkovy Lázně

2

Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice

 

Hradec Králové

Oblast

Katastrální území

1

Hradec Králové

2

Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš

3

Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše

4

Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačíce, Slatina u Hradce Králové

5

Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary

 

Jihlava

Oblast

Katastrální území

1

Jihlava

2

Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Zbomá

3

Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy

 

Karlovy Vary

Oblast

Katastrální území

1

Karlovy Vary

2

Drahovice, Rybáře, Tuhnice

3

Bohatíce, Dvory, Stará Role

4

Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice

 

Kladno

Oblast

Katastrální území

1

Kladno

2

Kročehlavy, Rozdělov

3

Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice

 

Liberec

Oblast

Katastrální území

1

Liberec

2

Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I, Staré Pavlovice, Starý Harcov

3

Vratislavice nad Nisou

4

Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce

5

Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov

 

Mariánské Lázně

Oblast

Katastrální území

1

Mariánské Lázně

2

Úšovice

3

Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní

 

Olomouc

Oblast

Katastrální území

1

Olomouc - město

2

Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček

3

Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky,

Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice

4

Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír

 

Opava

Oblast

Katastrální území

1

Opava - město

2

Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí

3

Jaktař, Kylešovice

4

Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milostovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy

 

Ostrava

Oblast

Katastrální území

1

Moravská Ostrava

2

Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy

3

Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice

4

Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy

5

Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava

6

Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou

7

Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá

8

Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku

9

Porubá, Porubá - sever, Pustkovec

10

Hrabová

11

Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ

12

Nová Plesná, Stará Plesná

 

Pardubice

Oblast

Katastrální území

1

Pardubice

2

Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová

3

Nemošice, Ohrazenice, Rosice nad Labem

4

Dražkovice, Popkovice, Svítkov

5

Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čívice

6

Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročemsko

Plzeň

Oblast

Katastrální území

1

Plzeň

2

Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha

3

Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd

Poděbrady

Oblast

Katastrální území

1

Poděbrady

2

Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží

Přerov

Oblast

Katastrální území

1

Přerov

2

Předmostí

3

Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice

4

Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky

5

Dluhonice

Ústí nad Labem

Oblast

Katastrální území

1

Ústí nad Labem

2

Bukov, Dobětice, Klišé, Střekov, Všebořice

3

Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice

4

Božtěšice, Bmá nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Strážky u Habrovic, Vaňov

5

Budov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov

6

Dělouš, Tuchomyšl

Zlín

Oblast

Katastrální území

1

Zlín

2

Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné

3

Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína,

Štípa, Velíková

 

Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění obce.

V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.“.

Příloha č. 3

Index trhu s nemovitými věcmi*

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

Znak

Kvalitativní pásma

Pi

Název znaku

Číslo

Popis pásma

Hodnota

1

Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi

I.

Poptávka nižší než nabídka

-0,01 až -0,06

II.

Nabídka odpovídá poptávce

0,00

III.

Poptávka je vyšší než nabídka

0,01 až 0,06

2

Vlastnické vztahy

I.

Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci pozemku a stavby)

-0,03

II.

Pozemek s právem stavby

-0,02

III.

Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce)

-0,01

IV.

Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku nebo stavba ve spoluvlastnictví

-0,02

V.

Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku

0,00

3

Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věci

I.**

Negativní

-0,01 až -0,08

II.

Bez vlivu nebo stabilizovaná území

0,00

III. **

Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, v lázeňských a turistických střediscích

0,01 až 0,08

4

Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)

I.**

Negativní

-0,01 až -0,04

II.

Bez vlivu

0,00

III. **

Pozitivní

0,01 až 0,04

5

Ostatní neuvedené

(např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)

I.**

Vlivy snižující cenu

-0,01 až -0,30

II.

Bez dalších vlivů

0,00

III.**

Vlivy zvyšující cenu

0,01 až 0,30

6

Povodňové riziko

I.

Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)

0,70

II.

Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)

0,80

III.

Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)

0,95

IV.

Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav

1,00

7***

Význam obce

I.

Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s významnými

lyžařskými středisky nebo obce s významnými turistickými cíli.

1,20

II.

Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) a obce s lyžařskými

středisky nebo obce ve významných turistických lokalitách

1,10

III.

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da) nebo oblíbené turistické lokality

1,00

IV.

Ostatní obce

0,90

8***

Poloha obce

I.

Katastrální území obce Prahy nebo Brna

1,15

II.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem nebo Katastrální území vyjmenovaných obcí v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)

1,10

III.

Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna)

1,03

IV.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně

1,06

V.

Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně

1,02

VI.

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel

1,00

VII.

V ostatních případech

0,80

9***

Občanská vybavenost obce

I.

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)

1,05

II.

Základní vybavenost (obchod, ambulantní zařízení a základní škola)

1,00

III.

Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment) nebo žádná

0,90

Index trhu:

 

* Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5 a 6 a § 9 odst. 2 a 3 je roven 1.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

*** Znaky č. 7 až 9 se posuzují pouze u stavby, která není součástí pozemku, a u jednotky, pokud se

-

stavba nebo jednotka oceňuje nákladovým způsobem, nebo

-

stavba nebo jednotka oceňuje porovnávacím způsobem a současně se nachází v obci, která není vyjmenovaná v tabulce č. 1 s určenými základními cenami dle přílohy pro příslušný druh oceňované stavby nebo jednotky.

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je hodnota těchto znaků pro výpočet indexu trhu rovna 1.

 

Index omezujících vlivů pozemku

 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

 

Tabulka č. 2

Znak

Kvalitativní pásma

Název znaku

Číslo

Popis pásma

Hodnota

1

Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku

I.

Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití

-0,01 až -0,03

II.

Tvar bez vlivu na využití

0,00

2

Svažitost pozemku a expozice

I.

Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ

-0,02 až -0,04

II.

Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace

-0,01 až -0,02

III.

Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ

0,00 až -0,01

IV.

Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace

0,00

3

Ztížené základové podmínky

I.

Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu

-0,01 až -0,05

II.

Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)

-0,01 až -0,05

III.

Neztížené základové podmínky

0,00

4

Chráněná území a ochranná pásma

I.

Mimo chráněné území a ochranné pásmo

0,00

II.

Ochranné pásmo1-1

-0,01 až -0,03

III.

Chráněná krajinná oblast2-1 v 1. a 2. zóně, nebo národní park3),

-0,01 až -0,03

IV.

Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4)

-0,03 až -0,05

5

Omezení užívání pozemku

I.

Bez omezení užívání

0,00

II.

Stavební uzávěra

-0,01 až -0,05

III.

Stavba pod povrchem pozemku

-0,01 až -0,05

6

Ostatní neuvedené

I.*

Vlivy snižující cenu

-0,01 až -0,30

II.

Bez dalších vlivů

0

 

 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

 

1.

Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozu například:

a)

ochranná pásma zvláště chráněných území,

b)

ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,

c)

ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d)

ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e)

ochranná pásma drážní a silniční,

f)

ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.

2.

Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené

pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod

a administrativu

 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

 

Tabulka č. 3

Znak

Kvalitativní pásma

Název znaku

Číslo

Popis pásma

Druh a účel stavby na pozemku

Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně

Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000

Stavby pro rodinnou rekreaci

Budovy pro školství a zdravotnictví

Budovy pro obchod a administrativu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

Druh a účel užití stavby

I.

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku

1,01

1,00

0,85

0,55

0,65

2

Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí

I.

Rezidenční zástavba

0,03

0,04

0,01

0,10

0,08

II.

Obchodní centra

0,01

0,02

-0,01

0,00

0,10

III.

Rekreační oblasti

-0,02

-0,01

0,05

-0,15

-0,05

IV.

Bez zástavby

-0,03

-0,03

0,02

0,00

-0,01

V.

Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí

-0,10

-0,10

-0,05

-0,05

0,00

VI.

Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí

0 až-0,15

0 až-0,15

0 až -0,20

-0,10

-0,02

VII

Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené

0 až-0,10

0 až -0,10

0 až -0,05

-0,10

-0,05

3

Poloha pozemku v obci

I.

Střed obce - centrum obce

0,01

0,03

-0,01

0,10

0,10

II.

Navazující na střed (centrum) obce

0,00

0,02

0,00

0,08

0,05

III.

Okrajové části obce

-0,01

-0,05

0,05

0,02

0,00

IV.

Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)

-0,02

-0,08

0,07

0,00

-0,03

v.

Samoty

-0,08

-0,10

0,08

-0,05

-0,10

VI.

Ostatní neuvedené

-0,03

-0,03

0,03

0,05

0,02

4

Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obci

I.

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

-0,10

-0,10

-0,05

-0,07

-0,08

III.

Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci

-

-

-0,15

-

-

5

Občanská vybavenost v okolí pozemku

I.

V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce

-0,02

-0,01

0,00

0,00

-0,01

III.

V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci

-0,05

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

6

Dopravní dostupnost k pozemku

I.

Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem

-0,08

-0,08

-0,05

-

-0,10

II.

Příjezd pouze jednostopým vozidlem

-0,07

-0,07

-0,04

-

-0,07

III.

Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti

-0,05

-0,05

-0,03

-0,07

-0,05

IV.

Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti

-0,03

-0,02

-0,02

-0,03

-0,03

v.

Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku

-0,02

0,00

-0,01

-0,02

-0,02

VI.

Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII.

Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku

0,01

0,01

0,00

0,05

0,10

7

Osobní hromadná doprava,*

I.

Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m

-0,07

-0,07

-0,01

-0,05

-0,1 0

II.

Zastávka od 201 do 1000

MHD - špatná dostupnost centra obce

-0,01 až -0,06

-0,01 až -0,06

0

-0,01 až -0,03

0,01 až -0,06

III.

Zastávka do 200 m včetně

MHD - dobrá dostupnost centra obce,

0 až 0,02

0 až0,02

0,00

0 až 0,01

0 až 0,02

IV.

MHD - centrum obce

0,03

0,03

0,00

0,02

0,03

8

Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti

I.

Nevýhodná pro účel užití realizované stavby

-0,01

-0,01

0,00

0,00

-0,03

II.

Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby

0,01

0,04

0,01

0,05

0,05

IV.

Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční využitelností

0,02

0,08

0,02

0,10

0,10

9

Obyvatelstvo

I.

Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí

0 až -0,30

0 až-0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

II.

Bezproblémové okolí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Nezaměstnanost

I.

Vyšší než je průměr v kraji

-0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

II.

Průměrná nezaměstnanost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Nižší než je průměr v kraji

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

11

Vlivy ostatní neuvedené* *

I.

Vlivy snižující cenu

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

II.

Bez dalších vlivů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Vlivy zvyšující cenu

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

 

 

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku. Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

 

1.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce: e, f - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům, g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle § 13, 14, 35 a 36 , h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9, i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č. 9.

2.

Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle § 53.

 

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro

Zemědělství

 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

 

Tabulka č. 4

Znak

Kvalitativní pásma

Název znaku

Číslo

Popis pásma

Druh a účel stavby na pozemku

Garáže

Výroba

Sklady,

doprava a spoje

Inženýrské

stavby

Zemědělství

a

b

c

d

e

f

S

h

i

1

Druh a účel užití stavby

I.

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku

0,80

0,40

0,45

0,60

0,30

2

Převažující zástavba v okolí pozemku

I.

Rezidenční zástavba

0,04

-0,03

0,00

0,00

-0,01

II.

Obchodní centra

0,04

-0,02

0 až 0,08

0,00

-0,01

III.

Rekreační oblasti

0,02

-0,01

0,00

0,00

0,00

IV.

Výrobní objekty

0,02

0,00

0 až 0,10

0,00

0,00

v.

Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené

0,00

0,00

0 až 0,10

0,00

0,01

3

Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce*,**

I.

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

0,00

0,00

0,00

0 až 0,05

0,00

II.

Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci

-0,01

-0,05

0,00

0,00

0,00

III.

Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci

-0,02

-0,10

0 až-0,10

0 až -0,10

Oaž-0,10

4

Dopravní dostupnost k hranici

pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou)*

I.

Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci

0 až-0,10

0 až-0,10

0 až-0,12

0 až -0,02

-0,01

II.

Příjezd po zpevněné komunikaci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu

0 až 0,03

0 až 0,10

0 až 0,08

0 až 0,05

0,01

IV.

Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice

0,01

0,12

0,10

0,01

0,02

5

Parkovací

možnosti*

I.

Omezené parkovací možnosti

-0,01

-0,05

-0,03

0 až -0,02

-0,02

II.

Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)

0,02

0,02

0,05

0 až 0,02

0 až 0,02

6

Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti

I.

Nevýhodná poloha

0 až-0,10

0 až-0,10

0 až -0,10

0 až-0,10

Oaž-0,10

II.

Poloha bez vlivu na komerční využití

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Výhodná poloha

0 až 0,10

0 až 0,10

0 až 0,10

Oaž 0,10

Oaž 0,10

IV.

Pozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)

-

0,11 až 0,30

-

0,11 až 0,30

-

7

Vlivy ostatní neuvedené***

I.

Vlivy snižující cenu

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

0 až -0,30

II.

Bez dalších vlivů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

Vlivy zvyšující cenu

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

0 až 0,30

 

 

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

 

* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita. *** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce: e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,

 

f - budovám typu L, M, R z přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

 

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací a veřejných prostranství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

 

Tabulka č. 5

Znak

Kvalitativní pásma

Název znaku

Číslo

Popis pásma

Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah

i.

Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 1201 m a více

n.

Místní komunikace (I. až III. třídy), dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1 201 m

ni.

Účelové komunikace, vlečky a místní komunikace IV třídy (samostatné chodníky, cyklistické stezky, cesta v chatových oblastech, obytné a pěší zóny)

IV.

Ostatní a veřejná prostranství (veřejná zeleň, veřejné parky a jiné veřejné prostranství)

Charakter a zastavěnost území

I.

V kat. území sídelní části obce1

II.

V kat. území mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce

III.

V kat. území mimo sídelní části obce v nezastavěném území

Povrchy

I.

Komunikace se zpevněným povrchem

II.

Komunikace s nezpevněným povrchem

III.

Veřejné parky nebo veřejná zeleň

Vlivy ostatní neuvedené22

I.

Vlivy zvyšující cenu - (např. sídlištní zeleň, venkovní úpravy)

II.

Bez dalších vlivů

III.

Vlivy snižující cenu

Komerční využití

I.

Bez možnosti komerčního využití

II.

Možnost komerčního využití a dálnice

III.

Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)

 

 

*Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je magistrát nebo úřad obce (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek - Místek, v němž jsou jeho sídelní částí katastrální území Frýdek a katastrální území Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Příloha č. 5

Úprava základních cen zemědělských pozemků
Příloha č. 6

Základní ceny lesních pozemků podle souboru lesních typů (Kč/ m2)
Příloha č. 7

Úprava základních cen lesních pozemků
Příloha č. 8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 9

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 10

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce
Příloha č. 11

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 12

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
Příloha č. 13

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáž a jejich standardní vybavení
Příloha č. 14

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich základní vybavení
Příloha č. 15

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
Příloha č. 16

Ceny studní
Příloha č. 17

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
Příloha č. 18

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
Příloha č. 19

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 20

Koeficient polohový - k5

Tabulka č. 1

Číslo položky

Název, resp. skupiny měst a obcí

Koeficient K5

1

Praha, Brno, Ostrava

1,20 až 1,25

2

Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 2

1,10 až 1,15

3

Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B, C, D uvedená v tabulce č. 2

1,05

4

Ostatní města

1,00

5

Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více

0,90

6

Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně

0,80

Pro liniové inženýrské stavby (popřípadě její převažující část) nacházející se v zastavěném území obce se použije u položek č. 1 a 2 maximální hodnota koeficientu polohy K5 zvýšená o 10 %, a u položek 3, 4 a 5 se hodnota koeficientu zvýší o 15 %.

 

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořad. číslo

Název lázeňského místa

Typ lázeň, místa

Název katastrálního území

Kód katastrálního území

 

Pořad. číslo

Název lázeňského místa

Typ lázeň. místa

Název katastrálního území

Kód katastrálního území

1

Bechyně

C

Bechyně

601543

 

19

Lázně Kundratice

D

Lázně Kundratice

712779

2

Běloves

B

Běloves

701301

 

20

Lázně Kynžvart

C

Lázně Kynžvart

679372

3

Bílina

C

Bílina

604208

 

21

Lázně Libverda

C

Lázně Libverda

679381

4

Bludov

D

Bludov

605816

 

22

Lednice

C

Lednice na Moravě

679828

5