Čekejte, prosím...
A A A
469/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014

469

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky č. 411/2009 Sb. a vyhlášky č. 421/2010 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

 

2.

V § 3 odst. 2 a 4, § 4 odst. 1, 4, 6, 7 a 8, § 5 odst. 1 a 3, § 10 odst. 13, § 16 odst. 10 písm. a), § 22 odst. 2 písm. g) a m), § 22 odst. 3, § 36 odst. 2 a § 37 odst. 2 se slovo „(bilanci)“ zrušuje.

 

3.

V § 3 odst. 2, § 4 odst. 2, 3 a 5, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 2 písm. f), § 23 odst. 2 písm. e), § 23 odst. 6 písm. d), § 39 odst. 4 a 5 a § 41 odst. 2 se slovo „(bilance)“ zrušuje.

 

4.

V § 3 odst. 6 se za slovo „společníky“ vkládají slova „obchodní korporace“ a slova „dividend nebo dalších“ se zrušují.

 

5.

V § 5 odst. 3 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

6.

V § 5 odst. 5 se slovo „podniků“ nahrazuje slovy „obchodních společností“.

 

7.

V § 7 odst. 3 poznámka pod čarou č. 9 zní:

__________

9)

§ 1879 občanského zákoníku.“.

 

8.

V § 7 odst. 3 se slova „právu na náhradu škody způsobené pojistnou událostí.10)“ nahrazují slovy „přechodu práv na pojistitele10).“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

__________

10)

§ 2820 občanského zákoníku.“.

 

9.

V § 7 odst. 3 se slova „přechodu práva na náhradu škody způsobené pojistnou událostí“ nahrazují slovy „přechodu práv na pojistitele“.

 

10.

V § 8 odst. 4 a 5 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

11.

V § 8 odst. 7 se slova „v plné výši předepsaných příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zaplaceného pojistného hraničního pojištění“ zrušují.

 

12.

V § 8 odst. 8 se věta druhá zrušuje.

 

13.

V § 8 odst. 9 se za slova „nákladů na finanční umístění,“ vkládají slova „podle charakteru transakce a účetního případu“ a za slova „v Netechnickém účtu“ se vkládají slova „ , v položce „I.7.c) Správní režie“, nebo v položce „I.8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění“.

 

14.

V § 8 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „V souladu s uváděním těchto nákladů se ve stejné výši uvádí použití Garančního fondu.“.

 

15.

V § 8 odst. 10 se slova „z hraničního pojištění, výnosů z příspěvků pojistitelů určených na výplaty plnění podle § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a výnosů“ a věta druhá zrušují.

 

16.

V § 8 se na konci odstavce 11 doplňuje věta „V souladu s uváděním tvorby a použití technických rezerv se ve stejné výši uvádí použití a tvorba Garančního fondu, s výjimkou částek tvorby a použití technických rezerv na pojistná plnění plynoucí z hraničního pojištění.“.

 

17.

V § 8 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

(12) Pro uvádění zajišťovacích smluv Kanceláře platí obdobně příslušná ustanovení hlavy II a hlavy III. V souladu s uváděním tohoto zajištění se ve stejné výši uvádí tvorba a použití Garančního fondu, s výjimkou zajištění k hraničnímu pojištění.“.

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14.

 

18.

V § 8 odst. 14 se slova „Pro uplatněné regresy“ nahrazují slovy „Přijaté úhrady regresů“, slovo „ , platí“ se nahrazuje slovy „se uvádějí způsobem upraveným v“ a slova „s tím, že tyto regresy se uvádějí v okamžiku a do výše inkasa peněžních prostředků na účet Kanceláře“ se zrušují.

 

19.

V § 8 se doplňuje nový odstavec 15, který zní:

(15) Přijaté úhrady příspěvků podle § 24c zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uvádí Kancelář v položce „I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění výkazu zisku a ztráty. Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.“.

 

20.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 52 zní:

§ 8a

Fond zábrany škod

 

(1) Kancelář uvádí tvorbu Fondu zábrany škod52) z příspěvku členů Kanceláře jako zvýšení jeho zůstatku v okamžiku přijetí úhrady příspěvku od člena Kanceláře, a to v položce „G․VII. Fond zábrany škod“ pasiv. Stejně se postupuje v případě tvorby Fondu zábrany škod z dotace Kanceláře z jejích prostředků do tohoto fondu.

(2) Kancelář uvádí použití Fondu zábrany škod do výše příspěvků podle odstavce 1 jako snížení jeho zůstatku v okamžiku poskytnutí prostředků na úhradu nákladů, a to v položce pasiv „G.VII. Fond zábrany škod“. Stejně se postupuje v případě použití Fondu zábrany škod pro poskytnutí dotace nebo zápůjčky.

(3) Kancelář uvádí výnosy z investování dočasně volných prostředků Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.3. Výnosy z finančního umístění (investic)“ výkazu zisku a ztráty. Současně s uvedením těchto výnosů uvádí ve stejné výši tvorbu Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.8. Ostatní náklady“.

(4) Kancelář uvádí náklady plynoucí z investování dočasně volných prostředků Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.5. Náklady na finanční umístění (investice)“ výkazu zisku a ztráty. Současně s uvedením těchto nákladů uvádí ve stejné výši použití Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.7. Ostatní výnosy“.

(5) V případě povinnosti příjemce vrátit poskytnuté prostředky do Fondu zábrany škod je Kancelář až do jejich uhrazení uvádí na podrozvahových účtech. V okamžiku úhrady se tyto prostředky uvádějí jako tvorba Fondu zábrany škod dle odstavce 1, a to včetně případně uhrazených úroků z prodlení.

__________

52)

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

21.

V části druhé nadpisu hlavy II se slovo „(BILANCE)“ zrušuje.

 

22.

V § 9 odst. 1 se slova „a členy družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „obchodního zákoníku a zvláštního právního předpisu.16)“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích a zákona upravujícího pojišťovnictví.“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

23.

V § 9 odst. 2 se slova „počítačové programy17) (software) a jiná autorská práva podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „k počítačovým programům a k jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, popřípadě jiné věci nehmotné53)“.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:

__________

53)

§ 496 odst. 2 občanského zákoníku.“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

 

24.

V § 9 odst. 2 se na konci textu věty třetí doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“)“.

 

25.

V § 10 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a slovo „(nemovitosti)“ se nahrazuje slovy „ , popřípadě jiné věci nemovité,“.

 

26.

V § 10 odst. 2 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje a slova „veškeré nemovitosti18)“ se nahrazují slovy „pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité54)“.

Poznámka pod čarou č. 54 zní:

__________

54)

Např. § 498 odst. 1 občanského zákoníku.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

 

27.

V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „uvádějí provozní nemovitosti, za které se považují nemovitosti, které“ nahrazují slovy „tento majetek uvádí jako provozní investice, pokud jej“.

 

28.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V této položce se dále uvádějí právo stavby a věcná břemena s výjimkou užívacího práva k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění v rámci položky „C.I.“ nebo položky „F.I.“.

 

29.

V § 10 odst. 3 poznámka pod čarou č. 20 zní:

__________

20)

§ 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).“.

 

30.

V § 10 odst. 3 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky nebo úvěry poskytnuté“.

 

31.

V § 10 odst. 4 poznámky pod čarou č. 21 a 22 znějí:

__________

21)

§ 31 zákona o obchodních korporacích.

22)

§ 74 zákona o obchodních korporacích.“.

 

32.

V § 10 odst. 8 písm. a) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky nebo úvěry“.

 

33.

V § 10 odstavec 10 zní:

(10) Položka „C.III.5. Ostatní zápůjčky nebo úvěry“ obsahuje částky poskytnuté pojištěným, u nichž je pojistná smlouva hlavní zárukou. V této položce se uvádějí rovněž částky poskytnuté pojištěným, které nejsou zaručeny pojistnou smlouvou.“.

Poznámky pod čarou č. 25 a 26 se zrušují.

 

34.

V § 10 odst. 13 písm. b) se slova „se závazky“ nahrazují slovy „s dluhy“.

 

35.

V § 11 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nejsou-li jako nehmotná věc movitá uváděny v položkách „B.“, popřípadě „C.“ aktiv“.

 

36.

V § 11 odst. 5 se slova „pohledávky z obchodních závazkových vztahů,“ zrušují.

 

37.

V § 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „pozemky a stavby (nemovitosti)“ nahrazují slovy „majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby““.

 

38.

V § 12 odst. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 32 zní:

__________

32)

§ 498 odst. 2 občanského zákoníku.“.

 

39.

V § 12 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a slovo „(nemovitosti)“ se nahrazuje slovy „ , popřípadě jiné věci nemovité,“ a za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.

 

40.

V § 12 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova „této položky“ nahrazují slovy „dlouhodobého hmotného majetku, včetně položky „C.I.“ aktiv,“ a na konci textu odstavce se slova „ , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví“ zrušují.

 

41.

V § 14 odst. 2 se slova „obchodního zákoníku a zvláštního právního předpisu.16)“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích a zákona upravujícího pojišťovnictví.“.

 

42.

V § 14 odst. 3 se slova „obchodního zákoníku.36)“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích36).“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

__________

36)

§ 248 zákona o obchodních korporacích.“.

 

43.

V § 14 odst. 6 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

 

44.

V § 16 odst. 10 písm. a) a b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

45.

V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „podniku nebo jeho části“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo jeho části, zejména organizační složky nebo pobočky“.

 

46.

V § 18 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

47.

V § 18 odst. 3 se slova „Výpůjčky zaručené dluhopisem“ nahrazují slovy „Závazky z dluhových cenných papírů“, slova „výpůjček určených“ se nahrazují slovem „určené“ a slovo „výpůjčky“ se nahrazuje slovem „dluhopisy“.

 

48.

V § 18 odst. 4 se slova „závazky z obchodních závazkových vztahů,“ zrušují a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.

 

49.

V § 18 odst. 4 se slova „předpisu.41)“ nahrazují slovy „předpisu41).“.

 

50.

V § 18 odst. 4 se za slova „předpisu41)“ doplňují slova „a dluhy z povinnosti členů Kanceláře odvádět příspěvek do Fondu zábrany škod52)“.

 

51.

V § 18 odst. 7 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

52.

V § 19 odst. 5 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

 

53.

V § 20 odst. 1 se slova „zvláštního právního předpisu.41a)“ nahrazují slovy „občanského zákoníku41a).“.

Poznámka pod čarou č. 41a zní:

__________

41a)

§ 2819 občanského zákoníku.“.

 

54.

V § 20 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V této položce se také uvádějí odměny odpovídající pojistnému podle občanského zákoníku55).“.

Poznámka pod čarou č. 55 zní:

__________

55)

§ 2764 odst. 2 občanského zákoníku.“.

 

55.

V § 20 odst. 3 písm. b) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

56.

V § 20 odst. 5 se slova „výnosy z obchodních závazkových vztahů, nebo“ zrušují.

 

57.

V § 22 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

k položce „C.I. Pozemky a stavby“ o držbě, vlastnickém právu a jiných věcných právech k majetku v této položce, jakož i jiné informace, které se o tomto majetku zapisují do veřejných seznamů nebo rejstříků či jiných evidencí vedených podle zvláštních právních předpisů; to platí přiměřeně i pro majetek uváděný v položce „F.I.“,“.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

 

58.

V § 22 odst. 1 písm. b) se slova „Ostatní půjčky“ nahrazují slovy „Ostatní zápůjčky nebo úvěry“, slova „půjček pojistníkům“ se nahrazují slovy „poskytnutých pojistníkům“ a slova „půjček nezaručených“ se nahrazují slovy „poskytnutých pojistníkům nezaručených“.

 

59.

V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „tomto finančním umístění“ nahrazují slovy „těchto aktivech“.

 

60.

V § 22 odst. 2 písm. f) se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

 

61.

V § 22 odst. 2 písm. g) se slovo „Závazky“ nahrazuje slovem „Dluhy“.

 

62.

V § 22 odst. 2 písm. o) se slovo „ , půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

 

63.

V § 22 odst. 3 se slova „závazky“ nahrazují slovy „dluhy“.

 

64.

V § 22 odst. 5 se za slova „organizační složku“ vkládají slova „nebo pobočku“.

 

65.

V § 26 odst. 1 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

66.

V § 26 odst. 4 písm. a) bodu 1 se slova „přijaté nezdaněné dividendy“ nahrazují slovy „přijatý podíl na zisku ve výši před zdaněním“.

 

67.

V 27 odst. 1 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

68.

V § 27 odst. 2 se slovo „(nemovitost)“ zrušuje.

 

69.

V § 27 odst. 3 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

70.

V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Odstavce 1 až 3 platí přiměřeně i pro jiné věci nemovité než pozemky a stavby.“.

 

71.

V § 29 odst. 5 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

72.

V § 29 odst. 9 se slova „ , ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.

 

73.

V § 31 odst. 1 se za slovo „zásob,“ vkládá slovo „zvířat,“ a na konci textu odstavce 1 se slova „ , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví“ zrušují.

 

74.

V § 33 odst. 1 se slova „pozemky a stavby (nemovitosti)“ nahrazují slovy „majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby““.

 

75.

V § 33 odst. 2 se slova „ , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví“ zrušují.

 

76.

V § 33 odst. 3 se slova „se odpisují podle § 65a obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „musí být odepsány nejpozději do 5 let“.

 

77.

V § 34 odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

 

78.

V § 34 odst. 4 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

 

79.

V § 35 odst. 2 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a za slova „záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.

 

80.

V § 35 odst. 3 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

81.

V § 35 odst. 4 se slova „vzájemný zápočet pohledávek a závazků uskutečněný podle ustanovení občanského a obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „započtení podle občanského zákoníku“.

 

82.

V § 36 odst. 1, 3 a 4 se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

 

83.

V § 37 odst. 1 a 2 se slovo „§ 4 odst. 6“ nahrazuje slovem „§ 4 odst. 12“.

 

84.

V § 39 odst. 8 se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „dividendy“ se nahrazuje slovy „podíly na zisku“.

 

85.

V § 41 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „obchodní korporace“.

 

86.

V § 43 odst. 2 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

 

87.

V § 43 odst. 2 písm. b) se slovo „ , půjček“ nahrazuje slovy „závdavků, zápůjček“.

 

88.

V § 43 odst. 2 písm. c) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

 

89.

V § 43 odst. 2 písm. d) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

 

90.

Poznámka pod čarou č. 48a se zrušuje.

 

91.

V příloze č. 1 položka aktiv C.I. zní:

I. Pozemky a stavby, z toho:

1.

Pozemky

2.

Stavby

a)

provozní investice“.

 

92.

V příloze č. 1 v položkách aktiv C.II.2. a C.II.4. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky a úvěry“.

 

93.

V příloze č. 1 v položce aktiv C.III.5. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovy „zápůjčky a úvěry“.

 

94.

V příloze č. 1 v položce aktiv F.I. se slova „pozemky a stavby (nemovitosti)“ nahrazují slovy „majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby““.

 

95.

V příloze č. 1 v položce pasiv G.III. se slova „Výpůjčky zaručené dluhopisem“ nahrazují slovy „Závazky z dluhových cenných papírů“ a slovo „výpůjčky“ se nahrazuje slovem „dluhopisy“.

 

96.

V příloze č. 1 v položce pasiv G. se na konci textu doplňuje položka „VII. Fond zábrany škod“.

 

97.

V příloze č. 2 v položce II.2.b) aa) se slovo „(nemovitostí)“ zrušuje.

 

98.

V příloze č. 2 v položce III.3.b) ab) se slovo „(nemovitostí)“ zrušuje.

 

99.

V příloze č. 3 se slovo „(nemovitosti)“ zrušuje.

 

100.

V příloze č. 3 se doplňuje účtová skupina „Fond zábrany škod“.

 

101.

V příloze č. 4 se vysvětlivka pod čarou „*) Čistým ziskem/ztrátou se rozumí zisk nebo ztráta z operací s finančním umístěním (investicemi) uváděnými v položkách C.III.1. a C.III.2. aktiv.“ zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující bod jinak.

2.

Účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení podle § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.