Čekejte, prosím...
A A A
121/2020 Sb. znění účinné od 1. 5. 2020

121

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a nařízení vlády č. 146/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se slova „příslušný předpis“ nahrazují slovy „příslušné předpisy“.

 

2.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.“.

 

3.

V příloze č. 2 se doplňují položky 43 a 44, které znějí:

43

Bis(2-ethylhexyl)-ftalát v pryžových dílech v motorech pro použití v zařízeních, jež nejsou určena výhradně pro použití spotřebitelem, pokud žádné měkčené plastové materiály nepřicházejí do styku s lidskou sliznicí nebo do dlouhodobého styku s lidskou kůží a hodnota koncentrace bis(2-ethylhexyl)-ftalátu nepřesahuj e:

a) 30 % hmotnostních kaučuku v případě

1․ povrchové úpravy těsnících kroužků,

2. celopryžových těsnících kroužků, nebo

3. pryžových dílů, které jsou součástí sestav složených z alespoň 3 součástí připojených k motoru a využívajících elektrický, mechanický nebo hydraulický pohon, nebo

b) 10 % hmotnostních kaučuku v případě dílů s obsahem kaučuku, které nejsou uvedeny v písmenu a).

Pro účely této položky se „dlouhodobým stykem s lidskou kůží" rozumí nepřetržitý styk o délce více než 10 minut nebo přerušovaný styk o délce více než 30 minut denně.

Platnost do 21. července 2024 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

44

Olovo v pájkách pro čidla, ovládací prvky a řídicí jednotky motoru ve spalovacích motorech v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, jež jsou instalovány v zařízeních provozovaných ve stabilní poloze a určených pro profesionální použití, ale používaných

Platnost do 21. července 2024 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.