Čekejte, prosím...
A A A
189/2020 Sb. znění účinné od 24. 4. 2020

189

 

ZÁKON

ze dne 16. dubna 2020,

kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu

některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto:

1.

Za § 9d se vkládá nový § 10, který včetně nadpisu zní:

§ 10

Online zprostředkování

 

(1)

Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy

a)

počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

b)

celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,

c)

adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a

d)

označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu, a to

1․

u fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště,

2.

u podnikající fyzické osoby její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby,

3.

u právnické osoby její obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby a

4.

další kontaktní údaje osob uvedených v bodech 1 až 3, pokud jsou zprostředkovateli známy.

(2)

Obecní živnostenský úřad může předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc na základě jeho žádosti údaje získané podle odstavce 1.“.

 

2.

V § 10b se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9)

Zprostředkovatel podle § 10 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že živnostenskému úřadu na výzvu a ve stanovené lhůtě nesdělí údaje podle § 10 odst. 1.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

 

3.

V § 10b odst. 10 písm. b) se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „ , 6 nebo 9“.

 

4.

V § 10b se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11)

Za přestupek podle odstavce 9 lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

Čl. II

Technická notifikace

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.