Čekejte, prosím...
A A A
251/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

251

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

 

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb․, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, se mění takto:

1.

V § 7 odst. 1 se za slova „útvaru Policie České republiky“ vkládají slova „, středisku Probační a mediační služby“ a za slovo „nejlepších“ se vkládá slovo „realizovaných“.

 

2.

V § 8 odst. 1 se slova „nebo středisku Probační a mediační služby České republiky“ nahrazují slovy „, středisku Probační a mediační služby nebo právnické osobě věnující se prevenci kriminality“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.