Čekejte, prosím...
A A A
267/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

267

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. června 2020

o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu

a zahraničního investičního fondu České národní bance

 

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462 až 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468§ 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., České národní bance

a)

obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou nebo který je zahraniční osobou1 (dále jen „obhospodařovatel“),

b)

osobou srovnatelnou s obhospodařovatelem zapsanou v seznamu vedeném Českou národní bankou2 (dále jen „správce majetku“) a

c)

hlavním administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

vykazující osobou osoba, která předkládá výkazy podle této vyhlášky,

b)

výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,

c)

datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,

d)

údaji předkládanými za obhospodařovaný fond i údaje předkládané samostatně za každý jednotlivý vytvořený podfond nebo zařízení srovnatelné s podfondem.

§ 3

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele

(1)

Investiční společnost předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do

a)

35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.

OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a

2.

OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,

b)

40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.

OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“ a

2.

OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“.

(2)

Samosprávný investiční fond kolektivního investování předkládá za svou osobu výkazy podle odstavce 1 písm. b).

(3)

Samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního roku do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, výkazy podle odstavce 1 písm. b).

§ 4

Výkazy fondu kolektivního investování

(1)

Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do

a)

30 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“ s údaji k poslednímu dni kalendářního měsíce,

b)

35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:

1.

OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a

2.

OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,

c)

40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:

1.

OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu“ a

2.

OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku obhospodařovaného fondu“.

(2)

Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1 písm. b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.

(3)

Obhospodařovatel speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za tento fond do 40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“ s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

§ 5

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů

(1)

Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu předkládá za každý takový obhospodařovaný fond do konce čtvrtého měsíce po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy s údaji k poslednímu dni kalendářního roku:

a)

OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“,

b)

OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“ a

c)

OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“.

(2)

Pokud obhospodařovaný fond podle odstavce 1 vytváří podfondy nebo zařízení srovnatelná s podfondem, obhospodařovatel předkládá za každý podfond takového obhospodařovaného fondu výkazy podle odstavce 1 písm. a) až c) a za celý obhospodařovaný fond výkazy podle odstavce 1 písm. a) a b) bez zahrnutí údajů za vytvořené podfondy.

§ 6

Výkazy alternativního fondu

(1)

Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který splňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133, předkládá výkaz OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní fond výkaz OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

(2)

Obhospodařovatel, který je správcem alternativního fondu a který nesplňuje požadavky podle čl. 110 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/20133, předkládá výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý alternativní fond výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách podle tohoto nařízení.

§ 7

Výkazy v ostatních případech

(1)

Obhospodařovatel předkládá za každý obhospodařovaný fond do konce prvního měsíce po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“ s údaji k poslednímu dni kalendářního roku.

(2)

Správce majetku předkládá výkaz OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“ a jednotlivě za každý spravovaný alternativní fond nebo obdobné zařízení výkaz OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“, a to ve lhůtách podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

§ 8

Výkazy hlavního administrátora

Hlavní administrátor předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do

a)

35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1.

OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“ a

2.

OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“,

b)

40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“.

§ 9

Společná ustanovení

(1)

Obsah výkazů podle § 3 až 8 je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2)

Údaje obsažené ve výkazech podle této vyhlášky vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky4 nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie5.

(3)

Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech podle této vyhlášky v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

§ 10

Způsob a forma předkládání výkazů

(1)

Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 8 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2)

Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3)

Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4)

Vykazující osoba sdělí České národní bance jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.

§ 11

Opravy chyb ve výkazech

(1)

Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba v údajích výkazu, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2)

Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující osoba předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3)

Opravené výkazy vykazující osoba předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem podle § 10 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1)

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 249/2013 Sb․, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2)

Výkaz podle § 7 odst. 1 této vyhlášky předloží obhospodařovatel poprvé za kalendářní rok následující po dni podle čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/20146.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 249/2013 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance, se zrušuje.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha

Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

1.

OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha“

Výkaz obsahuje údaje o finanční situaci vykazující osoby a obhospodařovaného fondu.

2.

OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty“

Výkaz obsahuje údaje o výsledcích hospodaření vykazující osoby a obhospodařovaného fondu. Údaje jsou vykazovány od počátku roku do konce sledovaného období.

3.

OFZ (ČNB) 11-12 „Cenné papíry emitované obhospodařovaným fondem“

Výkaz obsahuje údaje o počtu a objemu cenných papírů vydaných obhospodařovaným fondem, včetně údajů o jejich emisi a odkupech, údaje o struktuře emitovaných cenných papírů podle tříd a údaje o počtu investorů.

4.

OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu“

Výkaz obsahuje údaje o jednotlivých investičních nástrojích v majetku fondu, výpočet celkové expozice fondu a hodnotu zajištění v jednotlivých cizích měnách.

5.

OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku fondu kolektivního investování“

Výkaz obsahuje souhrnné údaje o skladbě majetku fondu kolektivního investování v členění podle druhů majetkových hodnot, do kterých může fond investovat ve vazbě na stanovené limity.

6.

OFZ (ČNB) 33-04 „Hlášení nadlimitního správce alternativního fondu“

Výkaz obsahuje údaje týkající se obhospodařovatele a část údajů o speciálním fondu a fondu kvalifikovaných investorů podle přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

7.

OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“

Výkaz obsahuje údaje o počtu a objemu cenných papírů vydaných fondem kvalifikovaných investorů, včetně údajů o jejich emisi a odkupech, údaje o struktuře emitovaných cenných papírů podle tříd a údaje o počtu investorů.

8.

OFZ (ČNB) 35-04 „Hlášení o alternativním fondu nadlimitního správce“

Výkaz obsahuje část údajů o speciálním fondu a fondu kvalifikovaných investorů podle přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013.

9.

OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení podlimitního správce alternativního fondu“

Výkaz obsahuje údaje podle přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 týkající se obhospodařovatele a část údajů o speciálním fondu, fondu kvalifikovaných investorů a o majetku spravovaném správcem.

10.

OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce“

Výkaz obsahuje část údajů podle přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 o speciálním fondu, fondu kvalifikovaných investorů a o majetku spravovaném správcem.

11.

OFZ (ČNB) 40-04 „Údaje o nemovitostech“

Výkaz obsahuje údaje o nemovitostech a účastech v nemovitostních společnostech, do kterých fond investuje. Údaje o nemovitostech zahrnují základní identifikační údaje o nemovitostech v majetku nemovitostního fondu a nemovitostní společnosti a kvantitativní údaje o nemovitosti v majetku nemovitostního fondu a nemovitostní společnosti. Údaje o účastech speciálního fondu nemovitostí na nemovitostní společnosti zahrnují zejména údaje o vlastním kapitálu nemovitostní společnosti, o výši majetkové účasti fondu na nemovitostní společnosti, reálných hodnotách účastí a zápůjčkách.

12.

OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace“

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o vykazující osobě. V případě investiční společnosti vykonávající činnost svěřenského správce svěřenského fondu, který není investičním fondem, jsou vykazovány také souhrnné údaje o spravovaných svěřenských fondech.

13.

OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti“

Výkaz obsahuje informace o struktuře kapitálu, minimálních požadavcích na kapitál a o složení aktiv podle likvidnosti.

14.

OFZ (ČNB) 70-01 „Klíčové informace“

Výkaz obsahuje informace o retailových investičních produktech a o tvůrcích těchto produktů předkládané retailovým investorům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014. V případě investičních produktů jsou vykazovány vybrané údaje nutné k jejich systematizaci z hlediska druhu, výnosnosti, rizikovosti, délky jejich držby a dalších relevantních kategorií. Údaje jsou vykazovány až na úrovni jednotlivých tříd účastnických cenných papírů vydávaných fondem. V případě fondů, které nespadají do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, protože jsou dostupné pouze profesionálním zákazníkům, výkaz obsahuje informaci o tom, že daný fond do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 nespadá.Poznámky pod čarou:

§ 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15§ 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

§ 14 odst. 1 nebo 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 15§ 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb.

3

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

4

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

5

Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.