Čekejte, prosím...
A A A
287/2020 Sb. znění účinné od 26. 6. 2020

287

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 18. června 2020

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře,

farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států

Evropské unie1 a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů,

zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek,

udělovaných na území členských států Evropské unie

ČÁST I

Doklady osvědčující nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (lékař se základní odbornou přípravou), lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný lékař), zubního lékaře s odbornou způsobilostí (zubní lékař), zubního lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný zubní lékař), farmaceuta, všeobecné sestry (zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči) a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1

Díl první

Nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky2

 

(1)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, příslušníků členských států, získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu3, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před:

a)

3. říjnem 1990 pro lékaře s odbornou způsobilostí (se základní odbornou přípravou), zubní lékaře s odbornou způsobilostí, zubní lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuty, všeobecné sestry a porodní asistentky a

b)

3. dubnem 1992 pro lékaře se specializovanou způsobilostí.

Tyto doklady o dosažené kvalifikaci opravňují držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a uvedené pro Německo v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1,4.1, 5.1 tohoto sdělení.

(2)

Aniž jsou dotčena specifická práva zubních lékařů uvedená v části I v dílu druhém v bodě B.1. uzná Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 1993, jako dostatečný důkaz, pokud příslušné orgány slovenska nebo české republiky potvrdí, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém vzdělání, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 směrnice1)], jakož i výkon těchto odborných činností. Toto potvrzení musí být doplněné osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 37 odst. 1 směrnice1)].

(3)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalého Sovětského svazu

a)

pro Estonsko před 20. srpnem 1991,

b)

pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991 a

c)

pro Litvu před 11. březnem 1990,

uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto tří uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1], jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(4)

Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalé Jugoslávie

a)

pro Slovinsko před 25. červnem 1991 a

b)

pro Chorvatsko před 8. říjnem 1991,

uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto dvou uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1], jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 43b směrnice1].

Díl druhý

Specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, všeobecné sestry a porodní asistentky

 

A. Specifická nabytá práva lékařů se specializovanou způsobilostí4

A.1.

Jestliže Česká republika zruší právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedené v části II bodě 1.2 tohoto sdělení a přijme opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého Česká republika přestala vydávat takové doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech. Dny, od kterých Česká republika zruší tyto předpisy, budou uvedeny v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.

 

B. Specifická nabytá práva zubních lékařů s odbornou způsobilostí5

B.1.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány.

Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek:

a)

dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii v části II bodě 2.1 tohoto sdělení,

b)

dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti podle článku 36 směrnice 2005/36/ES6 po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,

c)

dotyčné osoby jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 směrnice 2005/36/ES za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v části II bodě 2.1 tohoto sdělení nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávají.

Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium potvrzené (osvědčené) příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice7, jsou osvobozeny od složení zkoušky způsobilosti uvedené výše v písmenu a).

Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 31. prosincem 1994.

 

C. Specifická nabytá práva všeobecných sester8

C.1.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci, které

a)

byly vydané v Polsku všeobecným sestrám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu9, a

b)

jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle

článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, č. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo

článku 52.3 odst. 2 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),

za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se všeobecnými sestrami, kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II bodě 4.1 tohoto sdělení.

C.2.

V případě rumunských dokladů o kvalifikaci všeobecných sester se uplatňují pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, kteří v Rumunsku absolvovali odbornou přípravu jako všeobecné sestry a jejichž vzdělání nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu9, Česká republika uzná jako dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry, je-li doplněn potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti všeobecné sestry v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě jdoucích let v průběhu pěti let před datem vydání potvrzení

a)

Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist s postsekundárním vzděláním získaným na škole typu „scoala postliceala“ jako potvrzení o tom, že odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007;

b)

„Diploma de absolvire de asistent medical generalist“ s krátkodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003;

c)

„Diploma de licenta de asistent medical generalist“ s dlouhodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003.

 

D. Specifická nabytá práva porodních asistentek10

D.1.

Česká republika v případě státních příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu11, ale nesplňují požadavek jednoleté odborné praxe následované po řádné odborné přípravě pro porodní asistentky v délce nejméně 18 měsíců podmíněné získáním dokladu o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry uvedeného v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení, uzná za dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci vydaný těmito členskými státy před referenčními dny uvedenými v části II v bodu 5.1 tohoto sdělení, doplněný potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto potvrzení.

D.2.

Česká republika uznává automaticky dosažené kvalifikace porodních asistentek, pokud dotyčná osoba zahájila odbornou přípravu před 18. lednem 2016 a požadavkem pro přijetí bylo 10 let všeobecného vzdělání nebo odpovídající úroveň pro směr I12 či ukončená odborná příprava pro všeobecné sestry doložená dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení před zahájením odborné přípravy pro porodní asistentky pro směr II13.

D.3.

Podmínky bodu D.1. se použijí pro státní příslušníky členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzující ukončení odborné přípravy zahájené před 3. říjnem 1990 na území bývalé Německé demokratické republiky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu11, ale nesplňují požadavek jednoleté odborné praxe následované po řádné odborné přípravě pro porodní asistentky v délce nejméně 18 měsíců podmíněné získáním dokladu o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry uvedeného v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení.

D.4.

Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, které:

a)

byly vydané v Polsku porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu11, a

b)

jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle:

článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, čl. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo

článku 53.3 odst. 3 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),

za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II v bodě 5.1 tohoto sdělení.

D.5.

V případě rumunských dokladů o kvalifikaci porodních asistentek se uplatňují pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž osvědčení o dosažené kvalifikaci porodní asistentky (asistent medical obstetrica-ginecologie) byly vydány v Rumunsku před dnem přistoupení a nesplňují minimální požadavky odborné přípravy11, uzná Česká republika jako dostatečný důkaz pro výkon činnosti porodní asistentky osvědčení o dosažené kvalifikaci, jsou-li doloženy potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti porodní asistentky v Rumunsku po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících vydání osvědčení.

D.6.

Nabytá práva v případě porodních asistentek se nevztahují na tyto kvalifikace získané v Chorvatsku před 1. červencem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vrchní zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), viša medicinska sestra primaljskog smjera (vrchní zdravotní sestra v oboru porodní asistence), medicinska sestra primaljskog smjera (zdravotní sestra v oboru porodní asistence), ginekološko-opstetrička primalja (gynekologicko-porodní asistentka) a primalja (porodní asistentka).

ČÁST II

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů s odbornou způsobilostí, lékařů se specializovanou způsobilostí, zubních lékařů s odbornou způsobilostí, zubních lékařů se specializovanou způsobilostí, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají1

Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu14

(Automatické uznávání odborné kvalifikace)

 

Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci obsahuje název dokladu o dosažené odborné kvalifikaci vydávaný na území daného členského státu, který opravňuje k výkonu povolání v příslušné profesi, název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, označení odbornosti v zemi původu, datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství (dále jen "referenční den"), popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být uznán automaticky.

 

1. LÉKAŘI15

1.1

Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (oblast základní lékařské odborné přípravy)16

1.2

Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí17

1.3

Názvy oborů specializační přípravy lékařů18

1.4

Doklady o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství19

 

2. ZUBNÍ LÉKAŘI20

2.1 Doklady o dosažené kvalifikaci zubního lékaře s odbornou způsobilostí21

2.2 Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů se specializovanou působností22

 

3. FARMACEUTI23

3.1 Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta24

 

4. VŠEOBECNÉ SESTRY25

4.1 Doklady o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry26

 

5. PORODNÍ ASISTENTKY27

5.1 Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky28

 

Podle sdělení č. 275/2007 Sb․ se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Článek 23 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Článek 27 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 37 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 33 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 31 a příloha V bod 5.2.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 31 a příloha V bod 5.2.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 43 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 40 a příloha V bod 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 41 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 41 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 40 a příloha V bod 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 40 a příloha V bod 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Článek 40 a příloha V bod 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Příloha V. směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha V. 1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.1.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.1.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.1.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.1.4 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha V. 3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.3.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.3.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha V. 6 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.6.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha V. 2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.2.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha V. 5 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Příloha 5.5.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

2

Článek 23 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

3

Články 24, 25, 31, 34, 35, 40 a 44 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

4

Článek 27 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

5

Článek 37 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

6

Článek 36 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

7

Článek 34 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

8

Článek 33 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

9

Článek 31 a příloha V bod 5.2.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

10

Článek 43 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

11

Článek 40 a příloha V bod 5.5.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

12

Článek 41 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

13

Článek 41 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

14

Příloha V. směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

15

Příloha V. 1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

16

Příloha 5.1.1 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

17

Příloha 5.1.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

18

Příloha 5.1.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

19

Příloha 5.1.4 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

20

Příloha V. 3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

21

Příloha 5.3.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

22

Příloha 5.3.3 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

23

Příloha V. 6 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

24

Příloha 5.6.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

25

Příloha V. 2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

26

Příloha 5.2.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

27

Příloha V. 5 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.

28

Příloha 5.5.2 směrnice 2005/36/ES, ve znění všech pozdějších úprav.