Čekejte, prosím...
A A A
280/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

280

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2020

o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel

do emisních kategorií a o emisních plaketách

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

§ 1

Úvodní ustanovení

 

Toto nařízení stanoví

a)

způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,

b)

vzory emisních plaket,

c)

pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a

d)

bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

§ 2

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií

 

(1)

Silniční motorové vozidlo se zařadí do emisní kategorie 1 až 6 podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu Evropské unie1. Není-li údaj o stupni plnění mezních hodnot emisí k dispozici, použije se datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu.

(2)

Stupeň plnění mezních hodnot emisí nebo datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel se pro účely zařazení do emisní kategorie prokazuje zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla.

(3)

Do emisní kategorie E se zařadí silniční motorové vozidlo, které splňuje požadavky uvedené v části IV. přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4)

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Vzory emisních plaket

 

(1)

Emisní plakety se liší barevným provedením podle příslušné emisní kategorie. Jako základní podkladové barvy jsou pro plakety použity

a)

červená pro emisní kategorii 2,

b)

žlutá pro emisní kategorii 3,

c)

zelená pro emisní kategorii 4,

d)

modrá pro emisní kategorii 5,

e)

fialová pro emisní kategorii 6 a

f)

bílá pro emisní kategorii E.

(2)

Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší žádná emisní plaketa.

(3)

Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po obvodu černý rámeček o šířce 2 mm.

(4)

Na přední straně emisní plakety viditelné z vnější strany silničního motorového vozidla jsou

a)

číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm umístěné 5 mm pod horním okrajem,

b)

bílé pole pro zápis registrační značky vozidla o rozměrech 45 × 15 mm umístěné v dolní části,

c)

originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,

d)

holografický prvek stříbrné barvy s chráněným grafickým vzorem umístěný v horní polovině plakety nalevo od čísla emisní kategorie a

e)

ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací2 obsažené v části technické specifikace produktu.

(5)

Na zadní straně emisní plakety viditelné z vnitřní strany silničního motorového vozidla jsou

a)

informace o jejím použití a umístění a

b)

písemné označení série a šestimístné pořadové číslo emisní plakety.

(6)

Vzory emisních plaket jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Pravidla pro označení

silničního motorového vozidla emisní plaketou

 

(1)

Emisní plaketa musí obsahovat údaj o státní poznávací značce silničního motorového vozidla, jehož oprávněný vjezd do nízkoemisní zóny se plaketou prokazuje. Údaj o státní poznávací značce se vyznačí při vydání emisní plakety po provedení kontroly dokladů prokazujících zařazení silničního motorového vozidla do příslušné emisní kategorie.

(2)

Emisní plaketa musí být celou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna silničního motorového vozidla na pravém dolním okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.

(3)

V případě, že silniční motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, postačí, prokáže-li jeho řidič, že má plaketu u sebe.

§ 5

Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket

 

(1)

Cena emisní plakety je 90 Kč.

(2)

Je-li žádost o emisní plaketu zaslána poštou nebo v elektronické formě, přiloží k ní žadatel kopii technického průkazu silničního motorového vozidla. Ten, kdo zajišťuje distribuci emisní plakety, zašle v tomto případě emisní plaketu žadateli poštou. Náklady spojené se zasláním emisní plakety hradí žadatel.

(3)

Distributor emisních plaket vede evidenci jím vydaných emisních plaket. Evidence obsahuje sérii a šestimístné pořadové číslo emisní plakety uvedená na zadní straně emisní plakety, emisní kategorii, státní poznávací značku silničního motorového vozidla a informaci, kdo a kdy emisní plaketu vydal.

§ 6

Technický předpis

 

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 7

Zrušovací ustanovení

 

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb․, o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií

I.

Vozidla kategorie M nebo N se vznětovými motory

 

Mezní hodnoty emisí

První zápis vozidla kategorie Ml nebo NI do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu

První zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu

Emisní kategorie 1

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1, EURO I nebo horší

před 1. lednem 1997

před 1. říjnem 1996

Emisní kategorie 2

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 2 nebo EURO II

od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2000

od 1. října 1996 do 30. září 2001

Emisní kategorie 3

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo EURO III

od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2005

od 1. října 2001 do 30. září 2006

Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 4 nebo EURO IV

od 1. ledna 2006 do 31. srpna 2010

od 1. října 2006 do 30. září 2009

Emisní kategorie 5

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 5 nebo EURO V

od 1. září 2010 do 31. srpna 2015

od 1. října 2009 do 31. prosince 2013

Emisní kategorie 6

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 6 nebo vyšší anebo EURO VI nebo vyšší

od 1. září 2015

od 1. ledna 2014

 

II.

Vozidla kategorie M nebo N se zážehovými motory

 

Mezní hodnoty emisí

První zápis vozidla kategorie Ml nebo NI do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu

První zápis vozidla kategorie M2, M3, N2 nebo N3 do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu

Emisní kategorie 1

vozidla nesplňující žádné mezní hodnoty emisí EURO

před 1. lednem 1993

před 1. říjnem 1993

Emisní kategorie 4

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 1 nebo EURO I

od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1996

od 1. října 1993 do 30. září 1996

Emisní kategorie 5

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 2 nebo EURO II

od 1. ledna 1997 do 31. prosince 2000

od 1. října 1996 do 30. září 2001

Emisní kategorie 6

vozidla splňující mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo vyšší anebo EURO III nebo vyšší

od 1. ledna 2001

od 1. října 2001

 

III.

Vozidla kategorie L

 

První zápis vozidla kategorie L do registru silničních vozidel ve státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu

Emisní kategorie 1

před 1. září 1980

Emisní kategorie 3

od 1. září 1980 do 16. června 1999

Emisní kategorie 6

od 17. června 1999

 

IV.

Do emisní kategorie E se zařazují vozidla kategorie M, N nebo L, které používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík

a)

výlučně, nebo

b)

v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Příloha č. 2

Vzory emisních plaket

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020

Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023

Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024

Emisní plaketa pro emisní kategorii 5 - modrá RAL 5012

Emisní plaketa pro emisní kategorii 6 - fialová RAL 4006

Emisní plaketa pro emisní kategorii E - bílá RAL 9016Poznámky pod čarou:

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

2

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.