Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

371/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

371

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách

v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 444/2016 Sb. a vyhlášky č. 462/2017 Sb., se mění takto:

1.

V úvodní větě se text „§ 34 odst. 1 a § 38a odst. 3“ nahrazuje textem „§ 34 odst. 3 a § 38a odst. 4“.

 

2.

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“).

__________

2a)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.“.

 

3.

V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(2)

Při kontrole používá kontrolní orgán

a)

v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf“), kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo

b)

v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf“), zařízení ke kontrole záznamových listů.

__________

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

 

4.

§ 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

§ 6

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku

 

(1)

Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie6).

(2)

Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel a kontroly v provozovnách nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel.

__________

6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

 

5.

§ 7a zní:

§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

 

(1)

Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35d odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2)

Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou vystaveného podle § 35j odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3)

Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

 

6.

§ 8 se včetně nadpisu zrušuje.

 

7.

Příloha č. 1 se zrušuje.

 

8.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a vybrané kauce

 

Kontrolní orgán:

měsíc:

rok:

 

Jméno a sídlo dopravce

Jméno a příjmení řidiče

SPZ vozidla

Datum zjištění porušení

Místo zjištění protiprávního jednání

Kdo zjistil porušení

Porušení

Kauce, pokud byla vybrána

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za vypracování zprávy

Příjmení, jméno

Tel:

E-mail:

Datum: Podpis:“.

 

9.

V příloze č. 3 bod 1.7. zní:

1.7.

Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

 

 

 

Přeprava osob

Přeprava nákladu

 

Druh porušení

 

 

 

 

 

 

 

ČR

EU/EHP/ Švýcarsko

Třetí země

ČR

EU/EHP/ Švýcarsko

Třetí země

N 561/2006 čl. 6

Doba řízení:

- denní limit

- týdenní limit

- dvoutýdenní limit

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 6

Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 7

Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)

 

 

 

 

 

 

N 561/2006 čl. 8

Doby odpočinku:

- denní minimum

- týdenní minimum

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 36

Záznamy o době řízení: - záznamové listy za běžný den a předchozích 28 dnů

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 32 odst. 3, čl. 37

Záznamové zařízení:

- nesprávné fungování

- zneužití nebo manipulace záznamového zařízení

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl. 34 odst. 1 a odst. 6

Nevyplněný nebo nesprávně vyplněný záznamový list, záznamový list je použit delší dobu než je povoleno, řízení bez karty řidiče

 

 

 

 

 

 

Z § 9 odst. odst. 1,

§ 30,§ 33a

Ve vozidle chybí doklad o oprávnění k podnikání, eurolicence nebo vstupní povolení

 

 

 

 

 

 

N 165/2014 čl․ 34 odst. 3

Nedoplnění činnosti na kartu řidiče

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

10.

V příloze č. 3 bod 2.2. zní:

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady)

 

Článek

Druh porušení

Přeprava osob

Přeprava nákladu

N 561/2006 čl. 6

Doba řízení:

- denní limit

- týdenní limit

- dvoutýdenní limit

 

 

N 561/2006 čl. 6

Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo pracovní pohotovosti

 

 

N 561/2006 čl. 7

Bezpečnostní přestávky (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)

 

 

N 561/2006 čl. 8

Doby odpočinku:

- denní minimum

- týdenní minimum

 

 

N 165/2014 čl. 33 odst. 2 N 561/2006 čl. 10 odst. 5 písm. a) bod ii)

Záznamy o době řízení:

- 1 rok pro uchovávání údajů

 

 

N 165/2014 čl. 32 odst. 3, čl. 37

Záznamové zařízení:

nesprávné fůngování zneužití nebo manipulace záznamového zařízení

 

 

 

Ostatní

 

 

 

11.

Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

 

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

 

Orgán, který opatření učinil:

měsíc:

rok:

 

Jméno a sídlo dopravce

Jméno a příjmení řidiče

SPZ vozidla

Datum zjištění porušení

Místo zjištění protiprávního j ednání

Porušení

Sankce

Poznámky

561/2006

AETR

165/2014

v zemi, kde k protiprávnímu jednání došlo

v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpovědná za vypracování zprávy

Příjmení, jméno:

Tel.:

E-mail:

Datum: Podpis:

 

12.

Příloha č. 6 zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

 

Popis přestupku

Počet přestupků

Celková výše uložených pokut za tento přestupek

Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. a) zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 3 písm. b) zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu obsahující stanovené údaje nebo tento doklad neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)

 

 

Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona)

 

 

Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)

 

 

Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 1 nebo 3 nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)

 

 

Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)

 

 

Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)

 

 

Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)

 

 

Dopravce nedodržel mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)

 

 

Dopravce nedodržel podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)

 

 

Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)

 

 

Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)

 

 

Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 3a odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 písm. b) a c), odst. 6 písm. b) a d) zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení, pokud byl povinen jej vést, nebo tento záznam neuchoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)

 

 

Dopravce jako kontrolovaná osoba nesplnil některou z povinností podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu), nebo v rozporu s § 34 odst. 5 zákona nezajistil, aby řidič poskytl Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly (§ 35 odst. 2 písm. y) zákona)

 

 

Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)

 

 

Dopravce v rozporu s § 27 zákona nezajistil, aby byly ve vozidle kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 35 odst. 3 písm. b) zákona)

 

 

Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění

 

Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty

 

Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč

 

Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti

 

Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

Z toho

výsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

 

výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě nebo odpovědného zástupce

 

Počet sankcí pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské Unie1)

 

Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích podnikateli v silniční dopravě nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1), která dopravní úřad, jako orgán příslušný podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel

 

Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1), které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému podle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti

 

 

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.

 

13.

Nadpis přílohy č. 9 zní:

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla vystavené podle § 35d zákona

 

14.

Příloha č. 10 zní:

" Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb. "

15.

Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

" Příloha č. 11 k vyhlášce č. 522/2006 Sb. "

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.