Čekejte, prosím...
A A A
379/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

379

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2020,

kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.,

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., k provedení § 47 odst. 6, § 48 odst. 7, § 52c odst. 11 a § 52i odst. 3 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., se mění takto:

1.

V části první nadpis hlavy I zní:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

 

2.

V části první hlavě I se označení dílu 1 včetně nadpisu zrušuje.

 

3.

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

§ 1

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje

a)

učební osnovu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,

b)

podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního a pravidelného školení,

c)

obsah výuky a výcviku vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,

d)

rozsah společné části a zvláštních částí výuky vstupního školení a část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru,

e)

rozsah části výuky pravidelného školení, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky,

f)

rozsah výuky a výcviku školení bezpečné jízdy,

g)

nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,

h)

obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání,

i)

vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku,

j)

obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání zkoušky,

k)

vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče,

l)

základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení k poskytování školení bezpečné jízdy a na výcvikovou plochu, její vybavení a technické zajištění výcviku na ní,

m)

vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy.

__________

16)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15․ července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.

Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414 /EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59 /ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

 

4.

V části první se za § 1 vkládá označení a nadpis hlavy II a označení a nadpis dílu 1, které znějí:

HLAVA II

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

 

Díl 1

Vstupní a pravidelná školení“.

 

Dosavadní hlava II se označuje jako hlava III.

 

5.

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

§ 1a

(K § 47 odst. 6 zákona)

 

(1)

Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení a rozsah společné části a zvláštních částí výuky jsou stanoveny pro

a)

základní rozsah 140 hodin v příloze č. 1,

b)

rozšířený rozsah 280 hodin v příloze č. 2.

(2)

Nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení je 30 osob.“.

 

6.

V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

meze použití brzd a retardéru, kombinované použití brzd a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a převodovým poměrem, využití setrvačnosti vozidla, užití způsobů zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v případě poruchy, využívání elektronických a mechanických zařízení, jako jsou elektronický stabilizační program (ESP), vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakce (TCS) a palubní monitorovací systémy (IVMS) a další asistenční nebo automatizační zařízení, která jsou schválena k používání,“.

 

7.

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , důležitost předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené vzdálenosti od ostatních vozidel a využívání hybnosti vozidla, ustálená rychlost jízdy, plynulý styl jízdy a náležitý tlak v pneumatikách a obeznámenost s inteligentními dopravními systémy, které zlepšují účinnost řízení a pomáhají při plánování trasy“.

 

8.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

předvídání a hodnocení rizik v silničním provozu za různých stavů vozovky, dopravních a povětrnostních podmínek a přizpůsobení způsobu řízení těmto rizikům, plánování cesty během mimořádných povětrnostních podmínek, rozhodnutí, kdy cestu v důsledku extrémních povětrnostních podmínek odložit nebo zrušit, přizpůsobení způsobu řízení rizikům provozu, včetně nebezpečného chování v dopravě nebo rozptýlení při jízdě,

g)

schopnost identifikovat nebezpečné situace a zvládat stres, který z toho vyplývá, zejména ve vztahu k velikosti a hmotnosti vozidel a zranitelným účastníkům silničního provozu a přizpůsobovat tomu způsob řízení, předvídat potenciálně nebezpečné situace a volit vhodná opatření, která zvyšují bezpečnost do té míry, aby jim bylo možné předejít.“.

 

9.

V § 2 odst. 2 se za slovo „silnice,“ vkládají slova „používání automatických převodových soustav,“.

 

10.

V § 2 odst. 3 písm. b) se za slovo „silnice,“ vkládají slova „používání automatických převodových soustav,“.

 

11.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě“ nahrazují slovy „a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě17)“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

__________

17)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

 

12.

V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

b)

dokumenty, které se podle jiných právních předpisů musí nacházet ve vozidle,“.

 

13.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

m)

omezení jízdy některých vozidel,

n)

užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.“.

 

14.

V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

problematiku přepravy osob se zdravotním postižením.“.

 

15.

V § 10 odst. 2 se slova „C+E a D+E a podskupiny řidičského oprávnění C1+E a D1+E“ nahrazují slovy „C+E, D+E, C1+E nebo D1+E“.

 

16.

V § 10 odst. 4 se slovo „skupinu“ nahrazuje slovem „skupiny“ a slova „a podskupinu řidičského oprávnění“ se nahrazují slovem „nebo“.

 

17.

V § 10 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „C a C+E a podskupin řidičského oprávnění C1 a C1+E“ nahrazují slovy „C, C+E, C1 nebo C1+E“.

 

18.

V § 10 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „řidičských oprávnění D, D+E a podskupiny řidičských oprávnění D1, D1+E“ nahrazují slovy „řidičského oprávnění D, D+E, D1 nebo D1+E“.

 

19.

V § 11 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

(4)

Pravidelné roční školení sestává z 6 hodin výuky a 1 hodiny výcviku.

(5)

Výuka musí zahrnovat nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy.

(6)

Výuka může být v rozsahu 1 hodiny nahrazena výukou prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup. U výuky prováděné způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být zajištěna jednoznačná identifikace vyučované osoby, zaznamenání data a času zahájení a ukončení výuky, zaznamenání probíraných témat a potvrzení o absolvování výuky jednotlivými vyučovanými osobami. Výuku prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup lze absolvovat až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky a výcviku.

(7)

Obsahem výcviku je nácvik praktických dovedností, které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo zdokonalování v řízení vozidla.“.

 

20.

V § 15 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

21.

V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „vytištěnou v bílé barvě v modrém obdélníku a umístěnou v kruhu dvanácti žlutých hvězd“.

 

22.

V § 15 odst. 3 písm. c) se slova „8. nevyplňuje se,“ a slova „a podskupiny“ zrušují.

 

23.

V § 15 odst. 4 se slova „a podskupiny“ zrušují.

 

24.

V § 15 odst. 4 se slovo „Společenství11)“ nahrazuje slovem „Unie“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

 

25.

V § 15 odst. 4 se text „95.dd.mm.rrrr“ nahrazuje textem „95(dd.mm.rr)“.

 

26.

V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „AM a A a podskupinu A1“ nahrazují slovy „AM, A1, A2 nebo A“.

 

27.

V § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „B, C a D a podskupiny B1, C1 a D1“ nahrazují slovy „B, C, D, B1, C1 nebo D1“.

 

28.

Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb.

Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče

 

PŘEDNÍ STRANA

 

ZADNÍ STRANA

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.