Čekejte, prosím...
A A A
423/2020 Sb. znění účinné od 23. 10. 2020

423

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2020,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání (čl. 1)

Čl. I

V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání (čl. 2)

Čl. II

V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách (čl. 3)

Čl. III

V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací․“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání (čl. 4)

Čl. IV

V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání (čl. 5)

Čl. V

V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

(5)

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

(6)

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.