Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

525/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 437/2021 Sb.

1.1.2022

vyhláškou č. 335/2021 Sb.

14.9.2021

525

 

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2020

o formulářových podáních pro daně z příjmů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů

a)

podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)

formát elektronického formulářového podání a

c)

vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1)

Vzor

a)

přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)

vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)

přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č․ 5 k této vyhlášce,

f)

hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)

přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)

přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)

přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j)

oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k)

žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF.

§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a)

textová část je v jiném než českém jazyce,

b)

obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c)

obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d)

se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1)

Tiskopis formulářového podání pro daně z příjmů vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2)

Struktura formulářového podání pro daně z příjmů zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3)

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. VIII vyhlášky č. 437/2021 Sb.1.1.2022
čl. II vyhlášky č. 335/2021 Sb.14.9.2021