Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13/2021 Sb. znění účinné od 30. 1. 2021

13

 

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2020,

kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zbraních (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1)

Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

2.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 32 se doplňují slova „ , a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní“.

 

3.

V § 1 odst. 2 se slova „nakládání se střelnými zbraněmi (dále jen „zbraň“)“ nahrazují slovy „nakládání se zbraněmi“.

 

4.

V § 1 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

 

5.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1)

Zbraní se pro účely tohoto zákona rozumí střelná zbraň uvedená v kategoriích zbraní. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“.

 

6.

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „trvalého nebo přechodného pobytu5) cizince,6)“ nahrazují slovy „místa hlášeného pobytu cizince6),“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

 

7.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

__________

6)

§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f)

členským státem členský stát Evropské unie, smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace,

g)

místem pobytu v jiném členském státě adresa zapsaná v úředním dokladu prokazujícím bydliště v jiném členském státě, zejména ve vnitrostátním průkazu totožnosti.“.

 

9.

§ 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Rozdělení zbraní a střeliva

 

(1)

Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

a)

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I,

b)

zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B,

c)

zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I,

d)

ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D, a

e)

střelivo, které není zakázané (dále jen „střelivo“).

(2)

Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto hlavní části jsou nebo mají být. Na nakládání s hlavní částí zbraně se použijí ustanovení o nakládání se zbraní příslušné kategorie obdobně.

(3)

V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle § 4 až 7 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní a střeliva stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Zbraň konstrukčně odpovídající zbrani kategorie C-I nebo D, která vznikla nevratnou úpravou zbraně podléhající registraci, je zbraní stejné kategorie jako zbraň podléhající registraci, z níž byla upravena; to neplatí, jde-li o zbraň znehodnocenou nebo řez zbraně. Expanzní zbraň, která byla zhotovena úpravou ze zbraně kategorie A, je zbraní kategorie A-I.

(5)

Se samonabíjecí palnou zbraní určenou pro jednotné střelivo se středovým zápalem, do které je vložen nadlimitní zásobník, je držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, oprávněn nakládat pouze na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I anebo výjimky pro nadlimitní zásobníky; nadlimitním zásobníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.

(6)

Plynové nábojky pro expanzní zbraně musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

 

10.

V § 4 písm. a) bod 1 zní:

1.

zvláště účinné,“.

 

11.

V § 4 písm. a) se na konci bodu 4 doplňuje slovo „a“ a bod 5 se zrušuje.

Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 5 a 6.

 

12.

V § 4 písm. a) se na konci bodu 5 slovo „a“ nahrazuje středníkem a bod 6 se zrušuje.

 

13.

V § 4 písmeno b) zní:

b)

střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice;“.

 

14.

V § 4 se na konci písmene b) středník nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

15.

Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

§ 4a

Zbraně kategorie A-I

 

Zbraněmi kategorie A-I jsou

a)

zbraně

1.

samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,

2.

samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník,

3.

dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost, a

4.

plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis, a

b)

střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku.“.

 

16.

V § 6 písm. b) se za slovo „zbraně“ vkládají slova „pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux“.

 

17.

V § 6 se na konci písmene c) slovo „a“ zrušuje.

 

18.

V § 6 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby․“.

 

19.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:

§ 6a

Zbraně kategorie C-I

 

Zbraněmi kategorie C-I jsou

a)

zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40),

b)

expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem,

c)

jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo,

d)

palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě,

e)

plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně,

f)

palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J,

g)

signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,

h)

elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser).

__________

40)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.“.

 

20.

§ 7 včetně nadpisu zní:

§ 7

Zbraně kategorie D

 

Zbraněmi kategorie D jsou

a)

historické zbraně,

b)

paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,

c)

plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm,

d)

expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,

e)

znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,

f)

zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,

g)

neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,

h)

neaktivní střelivo a munice a

i)

zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I.“.

 

21.

V § 9 odst. 1 větě první se za slova „kategorie A“ vkládají slova „a A-I“.

 

22.

V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „výjimku“ vkládají slova „ , jde-li o zbraň kategorie A,“.

 

23.

V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „anebo C“ zrušují.

 

24.

V § 9 odst. 2 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

 

25.

V § 9 odst. 2 písm. e) se slova „ ; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky,“ zrušují.

 

26.

V § 9 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

 

27.

V § 9 odst. 3 se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.

 

28.

V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Sběratelskou činností podle odstavce 2 písm. a) a podle § 11a odst. 1 písm. a) se rozumí činnost spočívající ve shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich hlavních částí nebo střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické, vzdělávací nebo památkové účely.“.

 

29.

V § 10 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

 

30.

V § 10 odst. 3 se slova „ještě v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“)“ nahrazují slovy „v jiném členském státě“.

 

31.

V § 11 odst. 2 se za slovo „Výjimka“ vkládají slova „podle § 9 odst. 2“.

 

32.

Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které znějí:

§ 11a

 

(1)

Policie udělí výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli

a)

zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I nebo J za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,

b)

zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu

1.

ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách; citlivými prostorami se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle, nebo

2.

výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrana kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek,

c)

zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely, nebo

d)

zbrojního průkazu skupiny B nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H, I nebo J z důvodu uvedeného v § 12 odst. 5, jde-li o zbraň, na níž byl vydán průkaz zbraně nejpozději ke dni 13. června 2017.

(2)

V žádosti o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I žadatel kromě náležitostí žádosti podle správního řádu uvede

a)

zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1,

b)

zda má být výjimka vydána pro zbraň uvedenou v § 4a písm. a), v takovém případě žadatel uvede údaje o zbrani, jsou-li žadateli známé, nebo pro střelivo uvedené v § 4a písm. b).

(3)

Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a) nebo b), také držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, který se v rámci své činnosti zabývá sportovní střelbou, ze kterého vyplývá, že

a)

tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě a

b)

zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou sportovní střeleckou disciplínu.

(4)

Udělení výjimky podle odstavce 1 neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, pokud žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23.

(5)

Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu žádosti o vydání výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I.

 

§ 11b

 

Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené pro jednotné střelivo se středovým zápalem je oprávněn držitel zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence, který není povinen vést evidenční knihu zbraní v centrálním registru zbraní, pouze na základě výjimky podle § 11a nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky, kterou příslušný útvar policie vydá žadateli za obdobných podmínek jako výjimku podle § 11a.

 

§ 11c

 

(1)

Platnost výjimky udělené podle § 11a nebo 11b zaniká, jestliže ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.

(2)

Výjimku udělenou podle § 11a nebo 11b příslušný útvar policie odejme, pominul-li trvale zvláštní důvod, pro který byla vydána.

(3)

V případě zániku platnosti výjimky nebo jejího odejmutí je vlastník zbraně kategorie A-I povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odejmutí a postupovat podle § 64 obdobně.“.

 

33.

V § 12 odst. 3 písm. b) se slova „ ; značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně pouze v případě“ zrušují.

 

34.

V § 12 odst. 4 a v § 17 odst. 4 se slovo „ještě“ zrušuje.

 

35.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:

§ 13a

 

(1)

Příslušný útvar policie odejme povolení vydané podle § 12 pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem, pokud držitel takové zbraně má neoprávněně v držení příslušný nadlimitní zásobník.

(2)

V případě odnětí povolení podle odstavce 1 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí.“.

 

36.

Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

§ 14a

 

(1)

Zbraň kategorie C-I může, není-li dále stanoveno jinak, nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která

a)

je starší 18 let,

b)

je plně svéprávná a

c)

má místo pobytu na území České republiky.

(2)

Policie zajistí postupem uvedeným v § 57 zbraň kategorie C-I, pokud

a)

byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a) nebo b); za účelem ověření této skutečnosti může policie vyžadovat vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, nebo

b)

se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení života nebo zdraví; pro zjištění změny zdravotního stavu držitele zbraně kategorie C-I se přiměřeně použije § 20a odst. 3.

(3)

Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.

(4)

Držitel zbraně kategorie C-I nesmí

a)

zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie C-I na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,

b)

zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c)

převést vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo střelivo do ní na fyzickou osobu, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, není-li dále stanoveno jinak,

d)

přenechat zbraň kategorie C-I nebo střelivo do ní osobě, která nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), a

e)

střílet ze zbraně kategorie C-I

1.

uvedené v § 6a písm. b), d), e), f), g) nebo h) tak, aby tím byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek,

2.

uvedené v § 6a písm. c) mimo střelnici nebo místo, kde je k tomu oprávněn podle jiného právního předpisu, nejedná-li se o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

(5)

Držitel zbraně kategorie C-I je povinen způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

a)

ohlásit nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, příslušnému útvaru policie, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a

b)

vést evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti, jde-li o podnikatele v oboru zbraní a střeliva; evidenci zbraní kategorie C-I vede podnikatel v oboru zbraní a střeliva v centrálním registru zbraní.

(6)

Prováděcí právní předpis stanoví vzor formuláře ohlášení podle odstavce 5 písm. a), způsob a rozsah, v němž se pro ohlášení nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo pro vedení evidence o zbraních kategorie C-I využije centrální registr zbraní nebo jiný informační systém umožňující přístup s využitím zaručené elektronické identity.“.

 

37.

V § 15 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak“.

 

38.

V § 15 odst. 1 větě druhé se za slova „a držet též“ doplňují slova „držitel zbrojního průkazu nebo“.

 

39.

V § 15 odst. 2 se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo i)“.

 

40.

V § 15 odst. 3 se slova „c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k)“ nahrazují slovy „b) až d)“.

 

41.

V § 15 odstavec 4 zní:

(4)

Držitel zbraně kategorie D je povinen

a)

dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami a dodržovat provozní řád střelnice,

b)

zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.“.

 

42.

V § 15 odst. 5 písmeno a) zní:

a)

zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,“.

 

43.

V § 15 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze však přenechat též osobě, která dosáhla věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník“.

 

44.

V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Na vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, se obdobně použijí ustanovení upravující vývoz, dovoz, tranzit nebo přepravu zbraně kategorie C-I; žádost o povolení přepravy podává podnikatel na předepsaném tiskopise. Převod zbraně kategorie D, která je palnou zbraní, na osobu, která nemá místo pobytu na území České republiky, se považuje za trvalý vývoz takové zbraně.“.

 

45.

V § 23 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova „před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ nahrazují slovy „zdraví před škodlivými účinky návykových látek“.

 

46.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

§ 24a

 

Příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g).“.

 

47.

V § 28 odst. 1 písm. a), § 29 odst. 1 písm. k), § 38 odst. 4 písm. a), § 38 odst. 5 písm. a), § 38 odst. 6 písm. a), § 38 odst. 7 větě první a v § 38 odst. 8 písm. a) se za slova „kategorie A“ vkládají slova „nebo A-I“.

 

48.

V § 28 odst. 1 písm. b), § 28 odst. 3 písm. a), § 29 odst. 1 písm. b), e), g) a i), § 29 odst. 3 písm. c), § 38 odst. 8 písm. c), § 39 odst. 1 písm. l) bodech 1 a 2, § 39 odst. 2 písm. a), § 39a odst. 1 větě první, § 39a odst. 2, § 41 odst. 1, § 41 odst. 3 písm. b), § 42 odst. 1 větě první, § 42 odst. 2, § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 42 odst. 3 písm. b), § 44 odst. 2 větě druhé, § 50 odst. 1, § 50 odst. 2 větě první, § 50 odst. 4 písm. d), § 50 odst. 5 větě druhé, § 50 odst. 6 větě první, § 50 odst. 7 úvodní části ustanovení větě druhé, § 50 odst. 7 písm. d) a g), § 50 odst. 8 větě první, § 50 odst. 9 až 11, § 50a odst. 1 úvodní části ustanovení větách první a třetí, § 50a odst. 1 písm. d) a g), § 50a odst. 2 větě první, § 50a odst. 3 a 5, § 50b větách první a druhé, § 52 odst. 1, § 56 odst. 1, § 56 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 57 odst. 1 písm. c) bodě 6, § 57 odst. 2 větě první, § 58 odst. 1 větě první, § 58 odst. 2 větě první, § 58 odst. 4, § 58 odst. 7 větě druhé, § 61 odst. 1, § 63 odst. 1 větě první, § 63 odst. 6 větách první a čtvrté, § 64 odst. 1 písm. a), b) a c), § 64 odst. 2 a 4, § 64 odst. 3 větě první, § 65 odst. 1 větě první, § 66 odst. 1 větě první, § 69 odst. 5 větě první, § 71 odst. 2 písm. d), § 73a odst. 10 písm. b) a c), § 76 odst. 1 písm. c) a j), § 76a odst. 3 a 9, § 76a odst. 4 písm. b), § 76a odst. 8 písm. a), § 76a odst. 8 písm. b) bodech 1 a 2, § 76a odst. 10 písm. c), § 76d odst. 1 písm. h) bodech 1 a 2, § 76d odst. 1 písm. l), § 76d odst. 2 písm. a), § 76d odst. 8 úvodní části ustanovení, § 76d odst. 8 písm. a), d) a e), § 76d odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 76d odst. 9 písm. a) a c) se za slova „kategorie A,“ vkládá text „A-I,“.

 

49.

V § 28 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C; tuto zbraň, případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, a“.

 

50.

V § 28 odst. 2 písm. b) se za slovo „kategorie“ vkládá text „A-I,“.

 

51.

V § 28 odst. 3 písm. a) se za slova „vydána zbrojní licence“ vkládají slova „ , přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu“.

 

52.

V § 28 odst. 4 písm. a) se za slovo „nosit“ vkládají slova „zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka,“.

 

53.

V § 28 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Střelbu, při které se ze zbraní nevystřelují střely, a střelbu ze signální zbraně za použití signálních nábojů je držitel zbrojního průkazu oprávněn provádět též na místě, kde je zajištěno, že nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.“.

 

54.

V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a dodržovat provozní řád střelnice“.

 

55.

V § 29 odst. 1 písm. j) a § 56 odst. 2 písm. b) se slova „ , střelivo a zakázaný doplněk zbraně“ nahrazují slovy „a střelivo“.

 

56.

V § 29 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí, jde-li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší“.

 

57.

V § 29 odst. 3 písm. a) a § 76a odst. 4 písm. e) se slova „ , střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně“ nahrazují slovy „nebo střelivu“.

 

58.

V § 29 odst. 3 písmeno e) zní:

e)

nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo“.

 

59.

V § 29 odstavec 4 zní:

(4)

Držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu. Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat pouze

a)

v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně,

b)

je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; v případě využití dopravního prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu,

c)

pokud lze viditelnou přepravu zbraně nebo střeliva považovat za přiměřenou místním podmínkám a povaze dané akce nebo činnosti a

d)

není-li tím ohrožen veřejný pořádek.

Ustanovení o nošení zbraně se na takovou přepravu použijí obdobně.“.

 

60.

Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

§ 29a

 

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem.“.

 

61.

V § 31 písmeno e) zní:

e)

E – zhotovování řezů nebo znehodnocování zbraní anebo ničení nebo znehodnocování střeliva,“.

 

62.

V § 32 odst. 1 písm. c) se slova „ , způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovně a v případě žádosti o zbrojní licenci skupiny E postup používaný pro ničení zbraně nebo střeliva a odstraňování zničené zbraně nebo střeliva, pokud nejsou tyto činnosti upraveny zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu,15)“ nahrazují slovy „a způsob zabezpečení zbraní a střeliva v provozovně,“.

 

63.

V § 32 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 

64.

V § 33 odst. 1 písm. b) a § 38 odst. 4 písm. c) se slova „ , střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně“ nahrazují slovy „nebo střelivo“.

 

65.

V § 33 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

jedná se o sportovně střeleckou organizaci, žádá-li o vydání zbrojní licence skupiny F, H nebo J.“.

 

66.

§ 34 včetně nadpisu zní:

§ 34

Prověření trvání podmínek pro vydání zbrojní licence

 

Příslušný útvar policie prověří nejdéle ve lhůtě 5 let od vydání zbrojní licence a následně vždy nejpozději každých 5 let skutečnosti uvedené v § 33 odst. 2; stejně postupuje také při změně člena statutárního orgánu nebo odpovědného zástupce držitele zbrojní licence.“.

 

67.

V § 38 odst. 1 písm. a), § 38 odst. 6 písm. c), § 39 odst. 1 písm. p), § 51 odst. 4, § 56 odst. 4, § 57 odst. 5 a 6, § 76 odst. 1 písm. e), § 76c odst. 2 písm. d) a § 76d odst. 1 písm. p) se slova „ , zakázaný doplněk zbraně“ zrušují.

 

68.

V § 38 odst. 3 se slova „jejich zničení nebo“ nahrazují slovy „zhotovení řezů zbraní nebo jejich“.

 

69.

V § 39 odst. 1 písm. m) se slova „B nebo“ nahrazují slovy „A-I, B a“.

 

70.

V § 39 odstavec 3 zní:

(3)

Držitel zbrojní licence skupiny E je dále povinen při ničení střeliva dodržovat postup stanovený prováděcím právním předpisem.“.

 

71.

V § 41 odstavce 3 a 4 znějí:

(3)

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, kterou osoba uvedená v § 42 odst. 1 není oprávněna podle tohoto zákona vlastnit, držet nebo nosit.

(4)

Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.“.

 

72.

V § 41 odst. 5 se slova „písm. a) anebo b) nebo řízení o registraci zastaví“ zrušují.

 

73.

V § 42 odst. 1 se slovo „současně“ zrušuje.

 

74.

V § 42a se text „§ 1 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 1 odst. 3“.

 

75.

V § 42a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Před uskutečněním převodu palné zbraně podle odstavce 1 jsou ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky1), Vojenská policie33), bezpečnostní sbor1a), Vojenské zpravodajství1b), kraj, obec nebo ozbrojené síly nebo sbory jiných států povinny zajistit označení zbraně vyrobené nebo dovezené na území Evropské unie po 14. září 2018 stanovenými identifikačními údaji podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a označením identifikujícím převádějící subjekt podle prováděcího právního předpisu.“.

 

76.

V § 44 odst. 1, § 44 odst. 3 větě druhé, § 44 odst. 4 písm. a), b), c), d), h) a j), § 44 odst. 5 a 6, § 45 odst. 1, § 45 odst. 4 větě druhé, § 45 odst. 5 a 6, § 46 odst. 1 a v § 51 odst. 2 větách první a třetí se slova „A, B nebo C“ nahrazují slovy „A, A-I, B, C nebo C-I“.

 

77.

V § 44 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Zbraň kategorie C-I smí na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nabýt do vlastnictví pouze osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 písm. a) a b) nebo v § 14a odst. 3.“.

 

78.

V § 45 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Osobou oprávněnou na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva k trvalému dovozu zbraně kategorie C-I je osoba splňující podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3.“.

 

79.

V § 45 odst. 3 se za slovo „licence“ vkládají slova „nebo osobám splňujícím podmínky uvedené v § 14a odst. 1 nebo 3“.

 

80.

V § 46 odst. 5 se za slova „kategorie C“ vkládají slova „ , osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci pro expanzní nebo znehodnocenou zbraň“.

 

81.

V § 46 odst. 5 a v § 46 odst. 6 větě první se slova „B nebo C“ nahrazují slovy „A-I, B, C nebo C-I“.

 

82.

V § 49 odst. 2 větě první se za slova „uvedenou v § 6 písm. a) a b),“ vkládají slova „osoba podílející se na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci expanzní nebo znehodnocenou zbraň“, za slova „střelec zbraň uvedenou v“ se vkládá text „§ 4a,“ a slova „loveckou nebo sportovní“ se nahrazují slovem „tuto“.

 

83.

V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Držitel evropského zbrojního pasu vydaného jiným členským státem je oprávněn dočasně dovézt, držet nebo nosit zbraň v něm zapsanou, pokud byl evropský zbrojní pas vydán jiným členským státem uvedeným v nařízení vlády a pokud je v něm zaznamenáno oprávnění jeho držitele nosit zbraň skrytě.“.

 

84.

V § 50 odst. 1 a 2, § 50 odst. 4 až 11, § 76d odst. 8 úvodní části ustanovení a § 76d odst. 8 písm. a), d) a e) se slova „anebo C“ nahrazují slovy „ , C nebo C-I“.

 

85.

Za § 50b se vkládá nový § 50c, který včetně nadpisu zní:

§ 50c

Zákaz, pozastavení a jiné změny přepravy zbraně nebo střeliva

 

(1)

Policie může přepravu zbraně nebo střeliva zakázat nebo pozastavit nebo stanovit jinou trasu přepravy nebo dodatečné podmínky pro zabezpečení přepravy, pokud

a)

přeprava nebyla ohlášena v souladu s § 50 nebo 50a, dopravní prostředek není ve stanovených případech vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, nebo takové zařízení není přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno,

b)

údaje uvedené v hlášení přepravy zbraní nebo střeliva neodpovídají skutečnosti,

c)

jsou zjištěny vážné nedostatky v zabezpečení přepravy nebo skutečnosti nasvědčující tomu, že by v souvislosti s přepravou mohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku, veřejného pořádku nebo bezpečnosti,

d)

nebyl doložen předchozí souhlas následujícího státu, přes který probíhá tranzit zbraní nebo střeliva, nebo přijímajícího státu, pokud tento stát podmiňuje přepravu takových zbraní nebo střeliva po svém území tímto předchozím souhlasem, nebo

e)

je to nezbytné z důvodu plnění mezinárodních závazků České republiky nebo zabezpečení jejích zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů.

(2)

Policie umožní pokračování v přepravě zbraně nebo střeliva, pokud odpadnou důvody, pro které byla jejich přeprava zakázána, pozastavena nebo byla stanovena jiná trasa přepravy.“.

 

86.

V § 51 odst. 3 a 5, § 56 odst. 6, § 57 odst. 5, 6 a 8, § 61 odst. 2 písm. e), § 61 odst. 3, § 62, § 63 odst. 6, § 67 včetně nadpisu, § 76 odst. 1 písm. f), § 76 odst. 2 písm. d), § 76c odst. 2 písm. e) a § 76c odst. 3 písm. d) se slova „ , zakázaného doplňku zbraně“ zrušují.

 

87.

V § 52 odst. 1 se slova „zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo b)“ nahrazují slovy „zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I uvedené v § 6a odst. 1 písm. c) nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo i)“.

 

88.

V § 52 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Technicko-organizační požadavky na střelnice jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.“.

 

89.

V § 52 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 

90.

V § 52 odst. 4 písmeno a) zní:

a)

provozní řád střelnice ověřený znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě,“.

 

91.

V § 52 odstavec 5 zní:

(5)

Příslušný útvar policie si za účelem posouzení žádosti o povolení k provozování střelnice opatří

a)

výpis ze živnostenského rejstříku, pokud má být střelnice používána k podnikatelským účelům, a

b)

vyjádření příslušného stavebního úřadu, zda lze danou nemovitost podle stavebního zákona užívat jako střelnici; to neplatí, týká-li se žádost povolení dočasné střelnice.“.

 

92.

V § 52 odstavec 7 zní:

(7)

Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice se stanoví v příloze č. 3 k tomuto zákonu.“.

 

93.

V § 53 odstavce 1 a 2 znějí:

(1)

Příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice, jestliže

a)

po dobu delší než 30 dnů není ustanoven žádný správce střelnice nebo po tuto dobu žádný správce střelnice svou funkci nevykonává, nebo

b)

při provozu střelnice je z důvodu jejího technického stavu, který nevyhovuje technicko-organizačním požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, střelbou

1.

způsobena újma na životě nebo zdraví, nebo

2.

ohrožován život, zdraví nebo majetek jiné osoby.

(2)

Příslušný útvar policie může rozhodnout o pozastavení provozování střelnice, jestliže její provozní řád nevyhovuje technicko-organizačním opatřením, požadavkům stanoveným v příloze tohoto zákona, může-li z tohoto důvodu dojít k ohrožování života, zdraví nebo majetku jiné osoby střelbou.“.

 

94.

V § 56 odst. 1 a v § 57 odst. 2 větě první se za text „C“ vkládá text „ , C-I“.

 

95.

V § 56 odst. 2 a v § 57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nebo C“ nahrazují slovy „ , C nebo C-I“.

 

96.

V § 57 odst. 1 písm. c) bodu 6 se za slova „§ 42 odst. 1“ doplňují slova „nebo neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I podle § 14a odst. 5“.

 

97.

V § 57 odst. 6, § 76 odst. 1 písm. g) a § 76c odst. 2 písm. f) se slova „ , zakázaným doplňkem zbraně“ zrušují.

 

98.

V § 57 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Byla-li zajištěna zbraň kategorie C-I z důvodu, že nebylo ohlášeno její nabytí, příslušný útvar policie rozhodne o jejím vrácení, pokud její držitel provede ohlášení podle § 14a odst. 5 ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o zajištění; není-li ohlášení zajištěné zbraně v této lhůtě provedeno, postupuje se obdobně podle § 64. Byla-li zbraň kategorie C-I zajištěna z důvodu uvedeného v § 14a odst. 2 a do 6 měsíců ode dne jejího zajištění se neprokáže, že důvod pro zajištění neexistuje nebo odpadl, postupuje se obdobně podle § 64.“.

 

99.

V § 58 odst. 1 větě druhé, § 69 odst. 5 větě druhé, § 75c písm. b), § 76a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 76c odst. 2 písm. a) se za slovo „kategorie“ vkládají slova „C-I nebo“.

 

100.

V § 58 odst. 2 větě druhé se za slovo „kategorie“ vkládá text „A-I,“.

 

101.

V § 58 odstavec 7 zní:

(7)

Pokud rozměry, množství nebo účel zbraní nebo střeliva neumožňují jejich zabezpečení podle předchozích odstavců anebo odpovídá-li to zvláštním místním podmínkám nebo významné provozní potřebě držitele zbrojní licence, může příslušný útvar policie jejich držiteli povolit jiný způsob zabezpečení v případě, že zbraň nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.“.

 

102.

V § 58 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

V případě zbraně, jejímž držitelem je osoba mladší 18 let, je zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen dohlížet na dodržování pravidel zabezpečení takové zbraně, pokud není taková zbraň zabezpečena jinou osobou starší 18 let, která je oprávněna s takovou zbraní nakládat.“.

 

103.

V § 59 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

Zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D anebo střelivo do této zbraně lze svěřit jiné fyzické osobě, která není oprávněna takovou zbraň držet, zejména v rámci“.

 

104.

V § 59 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Zbraň uvedenou v odstavci 1 nebo střelivo lze svěřit jen za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň a střelivo držet. Ten, kdo dohlíží na osobu, které byly zbraň nebo střelivo svěřeny, je povinen

a)

poučit tuto osobu o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem a

b)

provádět dohled tak, aby osoba, které byly zbraň a střelivo svěřeny, neporušila povinnost nebo zákaz stanovený tímto zákonem a zejména neohrozila život nebo zdraví.

(3)

Zbraň kategorie A lze svěřit pouze po předchozím poučení a jiném nezbytném zaškolení

a)

držiteli zbrojního průkazu, nebo

b)

osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence; účelem svěření nesmí být zážitková střelba.“.

 

105.

V § 59 odst. 4 se za slova „používat zbraň“ vkládají slova „uvedenou v odstavci 1“.

 

106.

V § 61 odst. 2 písm. c) a d) se slova „ , zakázaných doplňků zbraní“ zrušují.

 

107.

V § 61 odst. 4 se slova „ , každého zakázaného doplňku zbraně“ zrušují.

 

108.

V nadpise § 63 se slova „a ničení“ zrušují.

 

109.

V § 63 odst. 1 se slova „nebo zničit“ zrušují.

 

110.

V § 63 odst. 1 a 2 se slova „nebo zničením“ zrušují.

 

111.

V § 63 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „kategorie A, A-I, B nebo C“.

 

112.

V § 63 odst. 2 písm. b) a v § 63 odst. 6 a 7 se slova „nebo zničení“ zrušují.

 

113.

V § 63 odst. 2 písm. b), § 63 odst. 7, § 76 odst. 1 písm. l) a § 76c odst. 2 písm. h) se slova „ , hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně“ nahrazují slovy „nebo hlavní části zbraně“.

 

114.

V § 63 odst. 2 písm. c) a § 68 odst. 2 a 3 se slova „nebo zakázaný doplněk zbraně“ zrušují.

 

115.

V § 63 odst. 4, § 68 odst. 3, § 76 odst. 1 písm. n) a § 79 odst. 3 písm. b) se slova „nebo zakázaného doplňku zbraně“ zrušují.

 

116.

V § 63 odst. 4 se slova „nebo zakázaným doplňkem zbraně“ zrušují.

 

117.

V § 63 odst. 5 větě první se za slova „úpravě zbraně“ vkládají slova „kategorie A, A-I, B nebo C“.

 

118.

V § 63 odst. 5 se slova „zničí nebo“ zrušují.

 

119.

V § 63 odst. 7, § 76 odst. 1 písm. l) bod 2 a v § 76c odst. 2 písm. h) bod 2 se slova „ , hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně“ nahrazují slovy „nebo hlavní část zbraně“.

 

120.

V § 63 odst. 7, § 64 odst. 1 písm. b), § 76 odst. 1 písm. l) bod 1, § 76c odst. 2 písm. h) bod 1 a § 79 odst. 3 písm. b) se slovo „ , zničení“ zrušuje.

 

121.

Za § 63 se vkládá nový § 63a, který včetně nadpisu zní:

§ 63a

Úřední zničení zbraně a střeliva

 

(1)

Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze formou úředního zničení zbraně, není-li dále stanoveno jinak. K provedení úředního zničení zbraně je oprávněn stát.

(2)

Zbraň nebo střelivo lze k úřednímu zničení předat prostřednictvím příslušného útvaru policie. Zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu.

(3)

Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně.

(4)

Ministerstvo může rozhodnout, že zbraň nebo střelivo předané k úřednímu zničení budou využity pro sbírkové, muzejní, výzkumně-vývojové nebo obdobné účely nebo jinak dále využity.

(5)

Příslušný útvar policie může držiteli zbrojní licence povolit provést zničení zbraně uvedené v odstavci 1, pokud je to nezbytné pro vývojové nebo výzkumné účely, pro účely technických zkoušek nebo pro účely zpracování znaleckého posudku. Příslušný útvar policie v povolení stanoví způsob, kterým držitel zbrojní licence prokáže, že skutečně došlo ke zničení zbraně. Na řízení o žádosti o povolení se přiměřeně použije § 63.“.

 

122.

V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

123.

V § 64 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se nové písmeno d), které zní:

d)

požádat příslušný útvar policie o jejich předání k úřednímu zničení.“.

 

124.

V § 64 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

V případě zániku platnosti oprávnění nakládat se zbraní kategorie C-I se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.“.

 

125.

V § 65 odst. 2 se slova „ , zakázaném doplňku zbraně“ zrušují.

 

126.

V § 68 odst. 2 a 3 se slovo „jejich“ zrušuje.

 

127.

V § 68 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

(4)

Zbraň, kterou její vlastník opustil34), připadá do vlastnictví státu.

__________

34)

§ 1045 odst. 1 občanského zákoníku.“.

 

128.

V § 71 odst. 2 písm. d) se za slova „nebo C,“ vkládají slova „zbraních kategorie C-I a osobách nabývajících nebo převádějících vlastnictví anebo držících zbraň kategorie C-I nebo osobách, jimž je taková zbraň přenechána,“.

 

129.

V § 71 odst. 2 písm. d) a i) se slova „ , zakázaných doplňcích zbraní“ zrušují.

 

130.

V § 71 odst. 2 písm. e) se slova „ , střelivu nebo zakázaných doplňcích zbraní“ nahrazují slovy „nebo střelivu“.

 

131.

V § 71 odst. 2 písm. i) se slova „nebo zakázaných doplňcích zbraní“ zrušují.

 

132.

V § 72 odstavce 2 a 3 znějí:

(2)

Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 se uchovávají po dobu 30 let ode dne prokazatelného zničení palné zbraně nebo ode dne, kdy zanikla povinnost vést tyto údaje v informačních systémech.

(3)

Při uchovávání dokumentace související s vedením informačních systémů provozovaných podle § 71 se postupuje podle zvláštního právního předpisu26).“.

 

133.

V § 72 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Správce informačních systémů provozovaných podle § 71 zajistí vymazání osobních údajů v nich po uplynutí doby uvedené v odstavci 2.

(5)

Údaje podle § 71 odst. 2 písm. a) až i) týkající se palné zbraně lze ode dne jejího prokazatelného zničení využívat nejdéle po dobu

a)

30 let pro plnění úkolů v oblasti předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, výkonu trestu a ochranných opatření, nebo

b)

10 let pro účely vedení řízení podle tohoto zákona nebo pro účely celního řízení.“.

 

134.

V § 73 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“, na konci písmene b) se slovo „ , a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

135.

V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Policie předává postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie informace o

a)

vydaném zbrojním průvodním listu pro trvalý vývoz nebo trvalý dovoz palné zbraně, a to členskému státu, do kterého nebo ze kterého má být palná zbraň přepravena,

b)

předchozím souhlasu České republiky s nabytím vlastnictví k palné zbrani osobou, která má na jejím území pobyt, nebo s přepravou palné zbraně na její území, a to členskému státu, který o vyslovení předchozího souhlasu žádá, a

c)

zamítnutých žádostech o výjimku podle § 9 nebo 11a nebo o povolení podle § 12, nebyla-li výjimka udělena nebo povolení vydáno z důvodu bezpečnosti nebo z důvodu nespolehlivosti osoby žadatele.“.

 

136.

V § 73a odst. 8 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „A, B nebo C“ nahrazují slovy „A, A-I, B a C“.

 

137.

V § 73b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.“.

 

138.

V § 73b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Policie využívá pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů číslo občanského průkazu a z informačního systému evidence cestovních dokladů číslo a druh cestovního dokladu.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

139.

Za § 73b se vkládá nový § 73c, který včetně nadpisu zní:

§ 73c

Číselník zbraní

 

(1)

Součástí centrálního registru zbraní je číselník zbraní. Správcem číselníku zbraní je Policejní prezidium.

(2)

Položkou číselníku zbraní je soubor údajů o druhu, výrobci, vzoru nebo modelu, ráži a kategorii zbraně.

(3)

Novou položku číselníku zbraní vkládá a případné úpravy stávajících položek provádí Policejní prezidium. Zařazení zbraně do již existující položky číselníku zbraní provádí příslušný útvar policie nebo podnikatel v oboru zbraní a střeliva, jde-li o nově vyrobenou nebo dovezenou zbraň, která je předmětem jeho podnikatelské činnosti. Změnu zařazení zbraně do položky číselníku provádí příslušný útvar policie na základě návrhu oprávněného držitele zbraně nebo podnikatele v oboru zbraní a střeliva, jde-li o zbraň, která je předmětem jeho činnosti.

(4)

Úpravu položky číselníku zbraní nebo zařazení zbraně do položky číselníku zbraní může i bez návrhu provést příslušný útvar policie nebo Policejní prezidium, vyžaduje-li to plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona.

(5)

V pochybnostech o zařazení zbraně do již existující položky číselníku podle odstavce 3 rozhoduje Policejní prezidium. Vyhoví-li Policejní prezidium návrhu v plném rozsahu, provede namísto vydání rozhodnutí pouze navrhovaný zápis do centrálního registru zbraní.“.

 

140.

V § 75a odst. 3 písm. a) a d) se text „B, C“ nahrazuje textem „A-I, B, C, C-I“.

 

141.

V § 76 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice,“.

 

142.

V § 76 odst. 1 písm. d), § 76 odst. 2 písm. a) až c) a v § 76c odst. 3 písm. a) až c) se text „B anebo C“ nahrazuje textem „A-I, B, C nebo C-I“.

 

143.

V § 76 odst. 1 písmeno k) zní:

k)

znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,“.

 

144.

V § 76 odst. 3 písm. a) se za text „písm. a)“ vkládá text „ , b)“.

 

145.

V § 76 odst. 3 písm. b) se text „b),“ zrušuje.

 

146.

V § 76a odst. 1 písm. a) se text „nebo b)“ nahrazuje textem „nebo i)“.

 

147.

V § 76a odst. 1 písmeno b) zní:

b)

střílí ze zbraně kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. e) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. b) až f) v rozporu s § 15 odst. 3,“.

 

148.

V § 76a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „anebo na takové místo přepravuje zbraň kategorie C-I v rozporu s § 14a odst. 4 písm. a) nebo zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 5 písm. a),“.

 

149.

V § 76a odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

 

150.

V § 76a odst. 1 se na konci písmene e) tečka zrušuje a doplňují se slova „v rozporu s § 15 odst. 5 písm. c) anebo vyveze, doveze, provede tranzit anebo přepravuje palnou zbraň kategorie D v rozporu s § 15 odst. 6, nebo“.

 

151.

V § 76a se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

f)

v rozporu s § 14a odst. 5 neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I, s níž doposud nakládal, anebo nevede evidenci zbraní kategorie C-I, které jsou předmětem jeho podnikatelské činnosti.“.

 

152.

V § 76a odst. 2 písmeno b) zní:

b)

neodevzdá posudek o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2.“.

 

153.

V § 76a odst. 6 písm. d) a v § 76a odst. 12 písm. c) se číslo „1000“ nahrazuje číslem „10 000“.

 

154.

V § 76a odst. 7 se slova „B anebo C“ nahrazují slovy „A, B nebo C“.

 

155.

V § 76a odst. 8 písm. d) se slova „ , zakázané doplňky zbraně“ zrušují.

 

156.

V § 76a odst. 8 písmena f) a g) znějí:

f)

svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,

g)

svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3,“.

 

157.

V § 76a odst. 8 písmeno h) zní:

h)

střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou nebo jejíž použití ke střelbě bylo zakázáno podle § 41 odst. 4, nebo“.

 

158.

V § 76a odst. 8 písmeno i) zní:

i)

nosí zbraň v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e) nebo střílí ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu v rozporu s § 29 odst. 3 písm. f).“.

 

159.

V § 76a odst. 14 písm. b) se slova „nebo e)“ nahrazují slovy „ , e) nebo f)“.

 

160.

V § 76c odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

 

161.

V § 76c odst. 2 písmeno b) zní:

b)

znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B nebo C anebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1, nevratně pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně kategorie A, A-I, B nebo C v rozporu s § 63 odst. 5, anebo zničí zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I v rozporu s § 63a,“.

 

162.

V § 76d odst. 1 písmena t) a u) znějí:

t)

svěří zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D nebo střelivo fyzické osobě v rozporu s § 59 odst. 2 nebo 4,

u)

svěří zbraň kategorie A v rozporu s § 59 odst. 3, nebo“.

 

163.

V § 76d odstavec 3 zní:

(3)

Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí přestupku tím, že nedodrží při ničení střeliva postup podle § 39 odst. 3.“.

 

164.

V § 76d odst. 10 písm. a) se slova „ , odstavce 3 písm. a)“ zrušují.

 

165.

V § 76d odst. 10 písm. b) se za slovy „odstavce 3“ slova „písm. b)“ zrušují.

 

166.

V § 77 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a nepodléhá-li právnická nebo podnikající fyzická osoba kontrole, projedná její přestupek Policejní prezidium“.

 

167.

V § 79 odst. 1 písm. d) se za slovy „o zničení“ slovo „zbraně,“ zrušuje.

 

168.

V § 79 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

k provedení § 14a odst. 5 a 6 způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence.“.

 

169.

V § 79 odst. 3 písm. b) se za slovo „výjimky,“ vkládají slova „o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I,“.

 

170.

V § 79 odstavec 4 zní:

(4)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3 a stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně.“.

 

171.

V příloze č. 1 části první se v bodě 2 na samostatný řádek doplňuje věta „Za palnou zbraň se považuje také předmět, který lze uschopnit k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, jestliže má vzhled palné zbraně a v důsledku své konstrukce nebo materiálu, z něhož je vyroben, může být uschopněn ke střelbě.“.

 

172.

V příloze č. 1 části první bod 5 zní:

5.

Expanzní zbraň – palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou. Expanzní zbraní je zejména

a)

poplašná zbraň a signalizační zbraň, kterými je prostředek s nábojovou komorou, který nelze upravit tak, aby z něj mohl být vystřelen kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou, a

b)

akustická zbraň a salutní zbraň, kterými je expanzní zbraň upravená z jiné palné zbraně ke střelbě pouze s využitím nábojek nebo cvičných nábojů a určená pro použití například při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a výcviku.“.

 

173.

V příloze č. 1 části první bod 17 zní:

17.

Zbraň zvláště účinná – střelná zbraň ráže 20 mm nebo vyšší určená pro střelbu munice, včetně odpalovacích zařízení.“.

 

174.

V příloze č. 1 části první body 22 až 24 znějí:

22.

Historická zbraň

a)

střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,

b)

jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo

c)

jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.

 

23.

Hlavními částmi střelné zbraně jsou

a)

hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň a vložná nábojová komora,

b)

pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru, včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru,

c)

válec revolverové zbraně,

d)

závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku a

e)

tlumič hluku výstřelu.

 

24.

Znehodnocená zbraň – střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak, aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě.“.

 

175.

V příloze č. 2 bodu 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena a) až n).

 

176.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. a) se slova „od ráže 20 mm“ nahrazují slovy „ráže 20 mm nebo vyšší“.

 

177.

V příloze č. 2 bodu 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „granátometné náboje“.

 

178.

Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 119/2002 Sb.

 

Část první

Technicko-organizační požadavky na střelnice

1.

Ohrožené prostory

1.1.

Ohrožený prostor - prostor, v němž může být při dodržení pravidel a opatření stanovených provozním řádem střelnice ohrožen život nebo zdraví účinkem kinetické energie střel, střepin nebo povýstřelových plynů.

1.1.1.

Primární ohrožený prostor - ohrožený prostor, který je ohrožen přímou střelbou v prostoru střelnice (výstřelný prostor) a který je stanoven na každé střelnici, a to vždy alespoň v prostoru od dopadiště střel k nejvzdálenější palebné čáře.

1.1.2.

Sekundární ohrožený prostor - ohrožený prostor, který není primárním ohroženým prostorem. Sekundární ohrožený prostor se stanovuje vždy, pokud

-

je střelba vedena do volného prostoru (broková střelnice) nebo volného terénu bez odpovídajícího dopadiště či záchytného zařízení,

-

na střelnici je zvýšené riziko odrazu střel do volného prostoru zejména s ohledem na charakter zařízení a povrchů v primárním ohroženém prostoru nebo s ohledem na používané terče.

 

2.

Zajištění bezpečnosti provozu střelnice

2.1.

K zajištění ochrany života a zdraví osob v ohroženém prostoru a při zacházení se zbraněmi a střelivem na střelnici i mimo ohrožené prostory, jakož i při příchodu a odchodu ze střelnice stanoví provozní řád přiměřená technicko-organizační opatření. Technicko-organizační opatření spočívají v kombinaci technických opatření (ochranných a dalších technických prvků) a organizačních opatření (zásad a pokynů).

2.2.

Technicko-organizační opatření musí při provozu na střelnici zejména:

-

stanovovat pravidla pro bezpečné provádění střelby a bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, jejich bezpečné používání, kontrolu, odkládání, vnášení a odnášení, a to při zohlednění dalších technicko-organizačních opatření,

-

předcházet nebo zabraňovat úniku střel mimo primární ohrožený prostor (opatření proti přestřelení nebo prostřelení technických ochranných prvků střelnice),

-

předcházet nebo zabraňovat ohrožujícím odrazům střel a jejich střepin,

-

předcházet nebo zabraňovat poškození zařízení střelnice střelbou, pokud by v důsledku takového poškození mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob,

-

předcházet nebo zabraňovat vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru, je-li prováděna střelba.

2.3.

Při stanovení konkrétní podoby technicko-organizačních opatření a jejich kombinace se vychází z místních podmínek, povahy a účelu střelnice a zbraní a střeliva používaných na střelnici.

 

3.

Některá technická opatření

3.1.

Dopadiště

Je-li střelnice vybavena dopadištěm střel, musí mít dopadiště takovou podobu, aby došlo k účinnému zachycení střel, a to včetně jejich fragmentů, a aby nedocházelo k ohrožujícím odrazům střel. Dopadiště může mít zejména povahu valu nebo záchytného zařízení.

3.2.

Terče a terčová zařízení

Terče a terčová zařízení musí být zvoleny tak, aby se zabránilo nebezpečným odrazům střel.

V případě pohybujících se terčů nebo terčových zařízení a v případě terčů umísťovaných na různých místech primárního ohroženého prostoru (pohyblivá terčová čára), musí stanovená technicko-organizační opatření zohledňovat všechny polohy takového terče nebo terčového zařízení.

3.3.

Ochranné prvky

Ochranné prvky zabraňují úniku střel mimo primární ohrožený prostor a ohrožujícím odrazům střel a jejich fragmentů, nejde-li o dopadiště, terče a terčová zařízení. Vhodné ochranné prvky se volí v závislosti na zbraních a střelivu používaných na střelnici, způsobu střelby, podobě primárního ohroženého prostoru a přijatých organizačních opatřeních.

3.4.

Opatření proti vstupu nezúčastněných osob do ohroženého prostoru

Zvolí se přiměřený způsob zabránění vstupu nezúčastněných osob, zejména v podobě rozmístění stálých výstražných tabulek, zvukových či světelných signálů ohlašujících začátek a konec střelby, výstražné vlajky; tato opatření mohou být nahrazena oplocením či obdobným ohrazením ohroženého prostoru nebo jeho části.

 

4.

Některá organizační opatření

4.1.

Organizačními opatřeními jsou zejména

-

zásady bezpečné střelby a bezpečného zacházení se zbraněmi a střelivem,

-

stanovení směru a způsobu střelby,

-

vymezení palebné a terčové čáry,

-

vymezení pohyblivé palebné a pohyblivé terčové čáry,

-

vymezení zbraní a střeliva, se kterými lze na střelnici střílet.

4.2.

V případě pochybnosti, zda technické opatření dostačuje pro zajištění bezpečnosti střelby, se stanoví organizační opatření tak, aby byla bezpečnost střelby zajištěna.

4.3.

Při stanovování organizačních opatření se vychází z předpokladu jejich dodržování průměrně způsobilým střelcem, který dbá zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem; nekázeň a hrubé chyby při zamíření se nepředpokládají.

 

Část druhá

Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice

 

1.

Povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice

1.1.

administrativně-provozní náležitosti

1.1.1.

jméno, případně jména, příjmení a datum narození fyzické osoby nebo údaje identifikující právnickou osobu provozovatele střelnice,

1.1.2.

uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení jména, případně jmen, příjmení a data narození fyzické osoby nebo údajů identifikujících právnickou osobu vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována, není-li totožný s provozovatelem střelnice,

1.1.3.

sdělení, zdaje střelnice používána k podnikatelským účelům,

1.1.4.

sdělení, zdaje střelnice přístupná veřejnosti,

1.1.5.

datum ukončení provozování střelnice, jedná-li se o provozování střelnice na dobu určitou,

1.1.6.

vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,

1.1.7.

jméno a příjmení každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,

1.1.8.

uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů,

 

1.2.

technicko-organizační náležitosti

1.2.1.

přehledný situační nákres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,

1.2.2.

uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva a nejvyššího výkonu střeliva, případně nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,

1.2.3.

povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální dálky střelby,

1.2.4.

pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,

1.2.5.

postup při vzniku mimořádných událostí a

1.2.6.

další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice a bezpečnost jejího provozu.

 

2.

Změny provozního řádu střelnice

V případě změn provozního řádu střelnice, které se týkají technicko-organizačních náležitostí podle bodů 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4, musí být provedeno opětovné ověření provozního řádu střelnice znalcem v oboru balistiky nebo osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, a to v rozsahu odpovídajícím této změně.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na zbraně uvedené na trh ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na zbraň podle § 6a, která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, na kterou nemá vydán průkaz zbraně a o níž je povinen vést evidenci v centrálním registru zbraní, je povinen navrhnout příslušnou úpravu položky číselníku zbraní nebo změnu zařazení zbraně do položky číselníku zbraní podle § 73c zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aby bylo dosaženo souladu evidence zbraní se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Převést zbraň podle věty první na jiného oprávněného držitele nebo takovou zbraň vyvézt nelze dříve, než je příslušná zbraň zařazena do položky číselníku zbraní v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem zbrojní licence skupiny A, B, C, D nebo E, je ode dne nabytí účinnosti toho zákona oprávněn v rámci této činnosti nakládat se zbraněmi kategorie C-I a pokud byl v rámci své činnosti podnikatele v oboru zbraní a střeliva ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat se zbraněmi kategorie B, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn nakládat též se zbraněmi kategorie A-I.

5.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o žádosti o povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zbraň kategorie A-I, se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden.

7.

Znehodnocení zbraně převáděné do jiného státu nebo uváděné na trh musí být ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.

8.

Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vyzve držitele povolení podle § 12 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ohlašuje nabytí zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za zbraň kategorie A-I, aby požádal o udělení příslušné výjimky, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; za přijetí této žádosti se správní poplatek nevybírá. Držitel povolení uvedeného ve větě první, který ve stanovené lhůtě o udělení příslušné výjimky nepožádá nebo kterému nebude tato výjimka udělena, je povinen postupovat obdobně podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Správce centrálního registru zbraní uvede číselník zbraní do plného souladu s tímto zákonem do 5 let ode dne nabytí jeho účinnosti.

10.

Držitel zbrojního průkazu, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11.

Bod 10 se přiměřeně použije na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a na kterou má držitel zbrojní licence ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydaný průkaz zbraně.

12.

Zbraně, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předány ke zničení držiteli zbrojní licence, mohou být podle dosavadní právní úpravy zničeny tímto držitelem zbrojní licence nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13.

Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez oprávnění přechovává zbraň nebo střelivo a která je dobrovolně ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a nejpozději pak ke dni 31. července 2021 předá policii; policie vydá o převzetí potvrzení. Pokud nebyly zbraň nebo střelivo použity ke spáchání trestného činu, je ten, kdo je podle věty první policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy příslušného útvaru policie požádat o vydání příslušného dokladu nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně nošení takové zbraně nebo střeliva anebo je přenechat do vlastnictví státu; jinak se postupuje podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

14.

Platnost povolení k provozování střelnice vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává nedotčena. Technicko-organizační požadavky na střelnice podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, se použijí na střelnice, je-li žádost o povolení jejich provozování podána nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže žadatel o povolení k provozování střelnice nebo provozovatel střelnice výslovně požádá o uplatnění těchto technicko-organizačních požadavků.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. f) se slova „a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie“ zrušují.

 

2.

V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

označit kontrolované výrobky identifikačními údaji v souladu s prováděcím právním předpisem, a to bez zbytečného odkladu po jejich vyrobení nebo dovezení.“.

 

3.

V § 22a odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

4.

V § 22a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

g)

neoznačí kontrolované výrobky identifikačními údaji bez zbytečného odkladu po jejich vyrobení nebo dovezení podle § 16 odst. 1 písm. g).“.

 

5.

V § 22a odst. 6 písm. a) se za slova „a) až e)“ vkládají slova „nebo g)“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva do 31. prosince 2021 označuje střelnou zbraň, která vyhoví při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování podle zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva a která je podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie C-I, písmeny „C-I“, které se na střelné zbrani umístí vedle označení dvojčíslí nebo symbolu roku zkoušky.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5)

Čl. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., se mění takto:

1.

V položce 30 se vkládá část „Osvobození“, která zní:

Osvobození

Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.“.

 

2.

V položce 31 písm. c) a v části „Zmocnění“ se slovo „ , zničení“ zrušuje.

 

3.

V položce 31 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g)

Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A-I Kč 200“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

 

4.

V položce 31 se vkládá část „Osvobození“, která zní:

Osvobození

 

Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.