Čekejte, prosím...
A A A
157/2021 Sb. znění účinné od 7. 4. 2021

157

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. dubna 2021,

kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů

 

Český statistický úřad stanoví podle § 28 písm. b) zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 3:

Čl. I

V § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, se slovo „narození,“ nahrazuje slovy „narození a“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo o datu narození a čísle občanského průkazu vedeného v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů4)“.

 

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

__________

4)

Zákon č․ 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.