Čekejte, prosím...
A A A
177/2021 Sb. znění účinné od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2021, s výjimkou části čtrnácté, která nabývá účinnosti dnem 1. června 2021.

177

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. dubna 2021,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti

s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (čl. 1-2)

Čl. I

V § 5 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

(10)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí náhrady podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie23) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

23)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (čl. 3-4)

Čl. III

V § 4 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

(5)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie34) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

34)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (čl. 5-6)

Čl. V

V § 2 nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 185/2015 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(3)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí platby podle odstavce 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem22).

__________

22)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (čl. 7-8)

Čl. VII

V § 4 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

(5)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie28) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

28)

Čl․ 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou (čl. 9-10)

Čl. IX

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb., nařízení vlády č. 425/2017 Sb. a nařízení vlády č. 322/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 7 se slovo „například“ zrušuje.

 

2.

V příloze č. 1 environmentálním opatření č. 6.1. ve sloupci Popis se slova „Introdukce predátorů a použití biologických metod ochrany“ nahrazují slovy „Použití biologických, včetně výživy pro predátory, fyzikálních a mechanických metod ochrany“.

 

3.

V příloze č. 2 bodě 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo s vybavením skleníků“.

 

4.

V příloze č. 2 bodě 2 se na konci písmene k) slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, na konci bodu se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

m)

výdaje spojené s roubováním rostlin pro produkci ve venkovních, polních i krytých podmínkách, uznatelným výdajem je rozdíl mezi neroubovanými a roubovanými rostlinami; způsobilým výdajem je pouze samotné roubování rostlin, nebo

n)

výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření (čl. 11-12)

Čl. XI

V § 4 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb. a nařízení vlády č. 36/2017 Sb., se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

(5)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie31) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

31)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (čl. 13-14)

Čl. XIII

V § 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 566/2020 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(4)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem27).

__________

27)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 15-16)

Čl. XV

V § 4 nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

(4)

Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie15) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

15)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (čl. 17-18)

Čl. XVII

V § 5 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

(4)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie18) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

18)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření (čl. 19-20)

Čl. XIX

V § 9 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb. a nařízení vlády č. 351/2019 Sb., se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

(8)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie27) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

27)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství (čl. 21-22)

Čl. XXI

V § 6 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 64/2016 Sb. a nařízení vlády č. 57/2019 Sb., se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(7)

Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

16)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (čl. 23-24)

Čl. XXIII

V § 6 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(5)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádosti o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

16)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 25-26)

Čl. XXV

V § 7 nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

(6)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie20) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

20)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor (čl. 27-28)

Čl. XXVII

zatím neúčinné

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (čl. 29-30)

Čl. XXIX

V § 4 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(5)

Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

7)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (čl. 31-32)

Čl. XXXI

V § 4 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

(6)

Případnou změnu žádosti podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

7)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (čl. 33-34)

Čl. XXXIII

V § 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(8)

Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie22) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

22)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství (čl. 35-36)

Čl. XXXV

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb. a nařízení vlády č. 55/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(7)

Případnou změnu žádosti o dotaci podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie14) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

__________

14)

Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.“.

 

2.

V § 21 odst. 2 písmeno a) zní:

a)

uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo“.

 

3.

V § 23 odstavec 4 zní:

(4)

Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 9 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.“.

Čl. XXXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2021 zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Účinnost (čl. 37)

Čl. XXXVII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2021, s výjimkou části čtrnácté, která nabývá účinnosti dnem 1. června 2021.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

 

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.