Čekejte, prosím...
A A A
176/2021 Sb. znění účinné od 30. 4. 2021

176

 

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2021

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků

veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:

§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Obsah, struktura a formát předávaných údajů

(1)

Údaje pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a)

anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b)

registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

c)

nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 175/2021 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen „údaje o nákladech“) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

d)

spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2)

Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3)

Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

 

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty

Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, se stanoví takto:

1.

Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Číslo

Kód

Název

Definiční skupiny léčiv

Vyřazovací pravidla

1

THY

Poruchy štítné žlázy

H03A, H03B

 

2

PSY

Antipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostí

N05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51

 

3

DEP

Léčba antidepresivy

N06A

ne, pokud zároveň PSY

4

CHO

Hypercholesterolémie

C10 mimo (C10AC01, C10BX03)

ne, pokud zároveň DM1, DM2, DMH

5

DMH

Diabetes s hypertenzí

A10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01, C03DA04), C07, C08 mimo (C08CA06), C09

ne, pokud zároveň DM1

6

COP

Těžké astma, chronická obstrukční choroba plic

R03AC18, R03BB

ne, pokud zároveň PAH

7

AST

Astma

R03 mimo (R03AC18, R03BB, R03CA02, R03BC01, R03CC13)

ne, pokud zároveň PAH, COP

8

DM2

Diabetes typu II

A10

ne, pokud zároveň DM1, DMH

9

EPI

Epilepsie

N03 mimo (N03AX12, N03AX16), N05BA09

 

10

CRO

Crohnova choroba, ulcerózní kolitida

A07EA06, A07EC02

 

11

KVS

Srdeční choroby

C01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01, C03DA04

ne, pokud zároveň PAH

12

TNF

Revmatické choroby léčené inhibitory TNF

L04AA24, L04AA32, L04AB, L04AC

 

13

REU

Revmatické choroby léčené jinak než inhibitory TNF

A07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CC01, P01BA02

ne, pokud zároveň TNF

14

PAR

Parkinsonova choroba

N04B

 

15

DM1

Diabetes typu I

A10A

 

16

TRA

Transplantace

L04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AX01

ne, pokud zároveň CRO

17

CFP

Cystická fibróza a onemocnění exokrinní funkce pankreasu

J01GB01, J01XB01, R05CB13

 

18

CNS

Onemocnění mozku a míchy

L03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AX07, M03BX01, M03BX02

ne, pokud zároveň RSK

19

ONK

Malignity

L01 mimo (L01BA01), L03AA, L03AX16, L04AX04, L04AX06

 

20

HIV

HIV, AIDS

J05AE, J05AF mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)

ne, pokud zároveň HAR

21

REN

Renální selhání

B03X, V03AE

 

22

RAS

Léčba růstovým hormonem

H01AC01, H01AC03

 

23

HOR

Hormonální onkologická léčba

L02

 

24

NPP

Neuropatická bolest

N01BX04, N03AX12, N03AX16

 

25

AMG

Akromegalie

H01AX01, H01CB02, H01CB03

 

26

CAK

Chronická antikoagulace

B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03

 

27

PAH

Plicní arteriální hypertenze

C02KX01, C02KX02, C02KX05, B01AC11, B01AC27, G04BE03, G04BE08

 

28

HAR

HIV, AIDS - léčba bez využití antiretrovirotik

J05AE, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)

 

29

IDS

Imunodeficitní syndrom

J06BA01, J06BA02

 

30

RSK

Těžká roztroušená skleróza

L04AA23, L04AA27, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AX07

 

2.

Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.

3.

Hodnota koeficientu pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 111.

4.

Hodnota hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.

Příloha č. 2

Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

1.

Údaje o anonymizaci pojištěnce

 

1.1

Subjekty

Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří podle bodů 1.2 až 1.5 této přílohy tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen „anonymizační tabulka“).

 

1.2

Časové období a rozsah dat

Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.

 

1.3

Struktura Základní anonymizační tabulky

Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 této přílohy se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:

Atribut

Typ

Popis

IDPoj

INT(10)

Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

ČísloPojištěnce

CHAR(10)

Číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

 

1.4

Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3 této přílohy. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří byli evidováni jako pojištěnci dané zdravotní pojišťovny alespoň část časového období podle bodu 1.2 této přílohy.

 

1.5

Název předávaného souboru

Předávané soubory obsahující anonymizační tabulky pro zdravotní pojišťovny správce centrálního registru pojištěnců nazve „PojistenciIdentifikace_KZP.csv“, kde se jako KZP uvede kód příslušné zdravotní pojišťovny.

 

2.

Údaje o registrovaných pojištěncích

 

2.1

Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 2.2 až 2.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o svých registrovaných pojištěncích (dále jen „registrační tabulka“).

 

2.2

Časové období

Registrační tabulka obsahuje údaje o pojištěncích zdravotní pojišťovny v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020.

 

2.3

Rozsah dat

V registrační tabulce jsou údaje o pojištěncích dané zdravotní pojišťovny, kteří jsou uvedeni v anonymizační tabulce podle bodu 1.1 této přílohy a které zdravotní pojišťovna v časovém období podle bodu 2.2 této přílohy nebo jeho části identifikovala jako své pojištěnce.

 

2.4

Struktura registrační tabulky

V registrační tabulce odpovídá každé registraci pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle bodu 2.3 této přílohy v časovém období podle bodu 2.2 této přílohy nebo jeho části jeden záznam. Pojištěnec je v registrační tabulce uveden vícekrát, pokud v průběhu uvedeného časového období přestal být pojištěncem zdravotní pojišťovny a poté se ktéto zdravotní pojišťovně opět přihlásil.

Údaje se do registrační tabulky uvedou v této struktuře:

Atribut

Typ

Popis

IDPoj

INT (10)

Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Pojištěncem od

DATE

Datum začátku pojištění (registrace)

Pojištěncem do

DATE

Datum ukončení pojištění (registrace)

Rok narození

INT (4)

Rok narození

Měsíc narození

INT (2)

Měsíc narození

Pohlaví

CHAR(1)

Poslední dostupný údaj o pohlaví pojištěnce. Uvede se „M“ pro mužské pohlaví a „Z“ pro ženské.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

 

2.5

Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující registrační tabulku zdravotní pojišťovna nazve „Pojištěnci.csv“.

 

3.

Údaje o nákladech

 

3.1

Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 3.2 až 3.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o nákladech (dále jen „tabulka nákladů“).

 

3.2

Časové období

V tabulce nákladů jsou uváděny údaje o nákladech vykázaných v kalendářním roce 2020.

 

3.3

Rozsah dat

V tabulce nákladů jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce a zároveň byli pojištěnci dané zdravotní pojišťovny v časovém období podle bodu 3.2 této přílohy, a to i pokud zdravotní pojišťovna v tomto časovém období žádné náklady na tyto pojištěnce neeviduje.

 

3.4

Struktura tabulky nákladů

Každému pojištěnci odpovídá 1 záznam tabulky (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky nákladů uvedou v této struktuře:

Atribut

Typ

Popis

IDPoj

INT (10)

Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Náklady

INT

Náklady pojištěnce v období podle bodu 3.2 této přílohy oceněné podle vyhlášky č. 175/2021 Sb․, o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, zaokrouhlené na celé číslo podle matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

 

3.5

Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku nákladů zdravotní pojišťovna nazve „Naklady.csv“.

 

4.

Údaje o spotřebě léčivých přípravků

 

4.1

Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 4.2 až 4.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o spotřebě léčivých přípravků (dále jen „tabulka spotřeby“).

 

4.2

Časové období

Tabulka spotřeby obsahuje údaje za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020.

 

4.3

Rozsah dat

V tabulce spotřeby jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce.

V tabulce spotřeby jsou zahrnuty údaje o veškeré spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků v časovém období podle bodu 4.2 této přílohy, které byly předepsány a vydány na recept, a hromadně vyráběných léčivých přípravků, které byly spotřebovány v období podle bodu 4.2 této přílohy v rámci poskytnutí zdravotních služeb a vykázány jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

V tabulce spotřeby nejsou zahrnuty údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků, které nebyly uznány zdravotní pojišťovnou.

 

4.4

Struktura tabulky spotřeby

Každému případu vydání nebo spotřeby léčivého přípravku každého pojištěnce odpovídá jeden záznam tabulky spotřeby (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky spotřeby uvedou v této struktuře:

Atribut

Typ

Popis

IDPoj

INT (10)

Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Kód HVLP

CHAR

Kód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o léčivech přidělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zveřejněný jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků

Množství

DECIMAL

Počet vydaných nebo spotřebovaných balení léčivého přípravku, zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle matematických pravidel pro zaokrouhlování

Datum poskytnutí léčivého přípravku

DATE

Datum vydání léčivého přípravku na recept či aplikace zvlášť účtovaného léčivého přípravku

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

 

4.5

Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku spotřeby zdravotní pojišťovna nazve „SpotrebaLeky.csv“.

 

5.

Popis datového rozhraní

 

5.1

Datové typy

Popis datových typů:

CHAR - textový řetězec.

CHAR(n) - textový řetězec o maximálním počtu znaků n.

DATE - datum ve formátu RRRR-MM-DD, včetně úvodních nul.

INT - nezáporné celé číslo.

INT(n) - nezáporné celé číslo o maximálním počtu cifer n.

DECIMAL - desetinné číslo s tečkou jako desetinným symbolem.

 

5.2

Formát souborů

Každá tabulka je předávána jako samostatný textový soubor s příponou „.csv“. Formát souboru je následující:

Každý záznam tabulky je v textovém souboru uveden na jednom řádku.

Kódování obsahu souboru: ASCII (nejsou použity znaky s diakritikou). Oddělovač řádků: CR+LF.

Jednotlivé atributy řádku jsou odděleny znakem „|“ (znak s ascii kódem 124). Hodnoty v buňkách tabulky nejsou ohraničeny žádnými oddělovači textu. Názvy sloupců tabulky nejsou součástí souboru.

 

5.3

Kompletace dat pro předání

Soubory předávané zdravotními pojišťovnami jsou archivovány do jednoho souboru „.zip“ s názvem „KZP-RRRR-MM-DD.zip“, kde RRRR-MM-DD je datum vytvoření tohoto souboru a jako KZP se uvede kód zdravotní pojišťovny.