Čekejte, prosím...
A A A
183/2021 Sb. znění účinné od 30. 4. 2021

183

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2021,

kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb.,

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se závěrečná část ustanovení zrušuje a středník před závěrečnou částí se nahrazuje tečkou.

 

2.

V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že nezaopatřené dítě nebo osoba podle odstavce 1 nebo dítě mladší 10 let, jde-li o ošetřovné podle § 39 odst․ 1 písm. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění, žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě péče o toto dítě nebo o tuto osobu jejím příbuzným v linii přímé nebo v linii vedlejší podle § 772 občanského zákoníku.“.

 

3.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

§ 5a

 

Zaměstnanec prokazuje splnění podmínky podle § 3 odst. 6 čestným prohlášením.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro účely stanovení nároku na ošetřovné v případech podle § 3 odst. 6 zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se za den vzniku potřeby péče o dítě nebo o osobu uvedenou v § 3 odst. 1 zákona č. 438/2020 Sb. považuje den nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v tento den tato potřeba péče trvá; to neplatí, trvá-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na ošetřovné, který zaměstnanci vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při splnění podmínky podle § 3 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 39 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.