Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

270/2021 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2024

Zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou

čl. X a čl. XIV bodu 2, pokud jde o část upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení, tj. 20. července 2021,

čl. XII bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,

čl. XIX, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022,

čl. IX bodů 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, a

čl. XIV bodu 3, pokud jde o části týkající se přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, část týkající se umožnění převzetí občanského průkazu a část týkající se poskytnutí součinnosti podle bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 270/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 269/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 270/2021 Sb.

31.1.2022

Více...

270

 

ZÁKON

ze dne 1. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 1)

Čl. I

V § 45 odst. 2 písm. i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 169/2012 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.

Čl. II

V § 123e odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna notářského řádu (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 7/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 109d úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

 

2.

V § 109d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

3.

V § 109d písmeno h) zní:

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Ústavním soudu (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 25a odst. 5 písm. c) se slova „občan prohlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

 

2.

V § 25a odst. 5 písmena d) a e) znějí:

d)

datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,

e)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 42/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 2a odst. 5 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

2.

V § 2a odst. 5 písmeno h) zní:

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

 

3.

V § 2a odst. 5 se písmeno i) zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 6)

Čl. VI

V § 48a odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 135/2019 Sb., se slova „občana a jeho podpisu“ nahrazují slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán, a jejího podpisu uvedené v občanském průkazu“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o zemědělství (čl. 7)

Čl. VII

V § 2f odst. 3 písm. i) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 208/2019 Sb., se slova „zapisované do občanského průkazu podle zákona o občanských průkazech (dále jen „titul nebo vědecká hodnost“)“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o cestovních dokladech (čl. 9-10)

Čl. IX

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 1 se text „§ 17 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 9“.

 

2.

V § 17 odstavec 2 zní:

(2)

Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem.“.

 

3.

V § 17 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“․

 

4.

V § 17 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 7 až 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 4 až 11.

 

5.

V § 17 odst. 5, 8 a 10 se slova „nebo 4“ zrušují.

 

6.

V § 17 odstavec 6 zní:

(6)

Za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.“.

Poznámky pod čarou č. 27 a 28 se zrušují.

 

7.

V § 17 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; v případě žádosti o vydání cestovního pasu vyjádří oprávněná osoba svůj souhlas podepsáním žádosti svým digitalizovaným podpisem. Digitalizovaným podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení, na podpisové zařízení“.

 

8.

V § 17 odst. 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „6“.

 

9.

V § 17 odst. 10 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

 

10.

V § 19 odst. 1 se za slova „Žádost o vydání cestovního dokladu“ vkládají slova „ , s výjimkou cestovního pasu,“.

 

11.

V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 9“.

 

12.

V § 19 odst. 1 se text „§ 20 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 8“.

 

13.

V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost o vydání cestovního pasu se vyhotovuje a podává s využitím speciálního aplikačního programu, který zajišťuje sběr dat pro potřeby výrobce k personalizaci dokladů.“.

 

14.

V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „žádá o vydání cestovního dokladu“ vkládají slova „ , s výjimkou cestovního pasu“.

 

15.

V § 20 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

16.

V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Žádost o vydání cestovního pasu obsahuje údaje podle odstavce 1. Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního pasu se na občana nevztahuje.“.

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

17.

V § 20 odst. 3 se za slovo „je“ vkládají slova „digitalizovaný podpis nebo“.

 

18.

V § 20 odst. 4 se za slovo „žádost“ vkládají slova „o vydání diplomatického nebo služebního pasu“.

 

19.

V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Správnost a úplnost žádosti o vydání cestovního pasu občan stvrdí digitalizovaným podpisem.“.

 

20.

V § 20 odst. 5 se slova „§ 20 odst. 2 a 3“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 3 a 4“.

 

21.

V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

22.

V § 20 odst. 7 se slova „jeho jména i“ nahrazují slovy „vlastního jména, popřípadě jmen, a“.

 

23.

V § 21 odst. 1 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

 

24.

V § 21 odst. 1 se text „§ 20 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 4“.

 

25.

V § 21c se text „§ 17 odst. 13“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 11“.

 

26.

V § 22 odst. 1 písm. b) se za slovo „zástupce“ vkládají slova „ , poručník, opatrovník“ a za slovo „do“ se vkládá slovo „osobní“.

 

27.

V § 22 odst. 1 písmeno c) zní:

c)

opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,“.

 

28.

V § 22 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

d)

člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

 

29.

V § 22 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“.

 

30.

V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „základě“ vkládá slovo „zvláštní“.

 

31.

V § 22 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , popřípadě digitalizovaným podpisem“.

 

32.

V § 22 odst. 4 se slova „§ 17 odst. 3 až 8“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 3 až 6“.

 

33.

V § 26 se slova „§ 17 odst. 2 až 9“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2 až 7“.

 

34.

V § 28 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „kterýkoliv orgán příslušný k vydání cestovního dokladu; pokud cestovní pas vydalo ministerstvo, rozhodne o skončení platnosti kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, jestliže“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, a v případě diplomatického nebo služební pasu Ministerstvo zahraničních věcí, jestliže držitel se skončením platnosti cestovního dokladu souhlasí a“.

 

35.

V § 28 odst. 2 se na začátek písmen a) a b) vkládají slova „cestovní doklad“.

 

36.

V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 6“.

 

37.

V § 28 odst. 2 písm. c) se text „§ 20 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 20 odst. 5“.

 

38.

V § 28 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

 

39.

V § 28 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3)

V případě skončení platnosti cestovního dokladu podle odstavce 2 se namísto písemného vyhotovení rozhodnutí pouze učiní záznam do spisu; proti rozhodnutí se nelze odvolat.

(4)

Pokud držitel se skončením platnosti cestovního dokladu z důvodu podle odstavce 2 nesouhlasí, o skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu. Není-li držitel hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky; neměl-li trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, rozhodne Magistrát města Brna. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5)

Skončení platnosti cestovního dokladu se bezodkladně uvede do evidence cestovních dokladů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

 

40.

V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno y), které zní:

y)

poznámky k předání cestovního pasu.“.

 

41.

V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Evidence cestovních dokladů dále obsahuje

a)

záznam o skončení platnosti cestovního pasu v elektronické podobě,

b)

žádost o vydání cestovního pasu v elektronické podobě a

c)

oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu v elektronické podobě.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

42.

V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 3“.

 

43.

V § 29 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „a 7“ zrušují.

 

44.

V § 29 odst. 6 se slova „písm. a) až r) bodech 1 a 2 a v odstavci 2 písm. s), t) a v) a v odstavci 3“ nahrazují slovy „písm. a) až q), písm. r) bodech 1 a 2 a písm. s), t), v), x) a y) a v odstavcích 3 a 4“ a za slovo „dokladu“ se vkládají slova „ , údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a k) se vedou ještě 75 let ode dne úmrtí občana“.

 

45.

V § 30 odst. 2 se text „§ 29 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 29 odst. 4“.

 

46.

V § 30 se odstavce 3 až 5 a 12 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 3 až 8 a dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 9.

 

47.

V § 30 odst. 4 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno l), které zní:

l)

zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti.“.

 

48.

V § 30 odst. 5 písm. b) se slovo „občana“ nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán“.

 

49.

V § 30 odst. 5 písmeno e) zní:

e)

číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

 

50.

V § 30 se odstavce 7 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 až 15 se označují jako odstavce 7 až 13.

 

51.

V § 30a odst. 1 se slova „§ 29 odst. 3 písm. e) a f)“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 4 písm. e) a f)“.

 

52.

V § 30a odstavce 4 a 5 znějí:

(4)

Žádost o poskytnutí údajů za občana mladšího 15 let může podat jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

(5)

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může dále podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.“.

 

53.

§ 30b se včetně poznámky pod čarou č. 19d zrušuje.

 

54.

V § 31 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

 

55.

V § 31 odst. 1 písm. b) se čárka nahrazuje slovem „a“.

 

56.

V § 31 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

57.

V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

58.

V § 31 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

(4)

Evidence cestovních dokladů plní ve vztahu k dokumentům v ní vedeným úlohu elektronického systému spisové služby podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.

(5)

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby se na evidenci cestovních dokladů nepoužije; to neplatí v případě transakčního protokolu.

(6)

Evidence cestovních dokladů musí umožňovat

a)

předávání dat ve výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu a

b)

označení dokumentu v ní vedeném spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou podle spisového a skartačního plánu.

(7)

Číslo žádosti o vydání cestovního dokladu se považuje za spisovou značku.“.

 

59.

V § 32 odst. 2 se slova „a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal“ zrušují.

 

60.

V § 32 odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Matriční úřad nebo policie současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.“.

 

61.

V § 32 odst. 3 se slova „a současně bezodkladně oznámí tuto skutečnost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu“ zrušují.

 

62.

V § 32 odst. 4 se text „§ 28 odst. 2“ nahrazuje slovy „§ 28 odst. 2 nebo 4“ a slova „a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení“ se zrušují.

 

63.

V § 32 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad orgánu, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

 

64.

V § 32 odst. 4 a v § 34 odst. 1 se slova „orgán, který jej zadržel,“ nahrazují slovem „policie“.

 

65.

V § 33 odst. 2 se slova „a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

 

66.

V § 33 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Policie současně bezodkladně zašle cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

 

67.

V § 34 odst. 1 se slova „a cestovní doklad bezodkladně zaslat orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení“ zrušují.

 

68.

V § 34 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Policie bezodkladně zašle cestovní doklad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal, s uvedením důvodu jeho zadržení.“.

 

69.

V § 34a odst. 3 se slova „u něhož občan“ nahrazují slovy „ministerstvo a zastupitelský úřad, pokud u nich občan“.

 

70.

V § 34a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Obecní úřad obce s rozšířenou působností, ministerstvo nebo zastupitelský úřad, který projednal přestupek podle věty první příkazem na místě, oznámí tuto skutečnost elektronicky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle vět první až třetí.“.

Čl. X

Přechodná ustanovení

1.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

V době od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 11)

Čl. XI

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 písm. i) se slova „jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka,“ a slova „ ; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud opatrovníkovi byl přidělen; uvedené místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; je-li opatrovníkem ustanovena právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou č. 30 a 31 znějí:

j)

o opatrovnictví údaje v rozsahu

1.

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou osobou; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil; místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

2.

název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou; údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,

3.

datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka30), číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,

k)

zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti31), čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti,

__________

30)

§ 465471 občanského zákoníku.

31)

§ 865879 občanského zákoníku.“.

Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena l) až x).

 

3.

V § 3 odst. 3 písm. s) se číslo „12“ nahrazuje číslem „10“.

 

4.

V § 3 odst. 3 písm. x) se slova „a) až u)“ nahrazují slovy „a) až w)“.

 

5.

V § 3a odst. 1 písm. a) se slova „§ 3 odst. 3 písm. a) až f) a k) až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. a) až f) a m) až q)“.

 

6.

V § 3a odst. 4, § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 3 písm. p) a q)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. r) a s)“.

 

7.

V § 4 odst. 1 se slova „§ 3 odst. 3 písm. k) až o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. m) až q)“.

 

8.

V § 4a se slova „§ 3 odst. 3 písm. a) až f), písm. k) až p) a písm. r) a t)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. a) až f), m) až r), t) a v)“.

 

9.

V § 5 odst. 2 se text „§ 3 odst. 3 písm. j)“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. l)“.

 

10.

V § 6 se slova „§ 3 odst. 3 písm. i) a j), § 3 odst. 3 písm. l) a m)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. i) až l), n) a o)“ a slova „§ 3 odst. 3 písm. s) a t)“ se nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. u) a v)“.

 

11.

V § 8 odst. 3 se text „§ 3 odst. 3 písm. q)“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. s)“, text „§ 3 odst. 3 písm. p)“ se nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. r)“ a text „§ 3 odst. 3 písm. r), s) a t)“ se nahrazuje textem „§ 3 odst. 3 písm. t) až v)“.

 

12.

V § 8 odst. 5 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy; v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána.“.

Poznámky pod čarou č. 8b a 8c se zrušují.

 

13.

V § 8 odst. 8 se věta první nahrazuje větami „Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník.“.

 

14.

V § 8 se odstavce 10, 11 a 13 až 15 včetně poznámek pod čarou č. 9a až 9c zrušují.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 10 a dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako odstavce 11 až 13.

 

15.

V § 8 odst. 10 se slova „až 10“ nahrazují slovy „a 9“.

 

16.

V § 8 se odstavce 11 až 13 včetně poznámky pod čarou č. 9d zrušují.

 

17.

V § 10 odst. 10 se slova „nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „ , poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče“.

 

18.

V § 10 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou „Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.“.

 

19.

V § 10 odst. 11 se za slova „Za občana“ vkládají slova „staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat,“.

 

20.

V § 10 odst. 12 se za větu čtvrtou vkládají věty „Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení (čl. 12)

Čl. XII

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 69 odst. 2 se slova „ , jde-li o

a)

cizinku,

b)

občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c)

občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo

d)

občanku, která je jiné než české národnosti

zrušují.

 

2.

V § 69 odst. 3 se slova „ , je-li dítě

a)

cizincem,

b)

občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c)

občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo

d)

občanem, který je jiné než české národnosti

zrušují.

 

3.

V § 69a odst. 1 se slova „ , jde-li o

a)

cizinku,

b)

občanku, která má trvalý pobyt v cizině,

c)

občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo

d)

občanku, která je jiné než české národnosti

zrušují.

 

4.

V § 69a odst. 2 se slova „ , je-li dítě

a)

cizincem,

b)

občanem, který má trvalý pobyt v cizině,

c)

občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo

d)

občanem, který je jiné než české národnosti

zrušují.

 

5.

V § 84d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

 

6.

V § 84d odst. 1 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

7.

V § 84d odst. 1 písmeno h) zní:

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o soudech a soudcích (čl. 13)

Čl. XIII

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., zákona č. 215/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 14/2017, zákona č. 90/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 218/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 175d úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

 

2.

V § 175d písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

3.

V § 175d písmena g) a h) znějí:

g)

datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu,“.

 

4.

V § 175d se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

 

5.

V § 175d písm. i) se slova „občan prohlášený za mrtvého nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 14)

Čl. XIV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V položce 3 v části „Poznámky“ se doplňuje bod 3, který zní:

3.

V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.“.

 

2.

Položka 8 včetně nadpisu zní:

Položka 8

1.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 1 000

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

2.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 500

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

3.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 500

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 250

 

d)

při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 500

4.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

 

 

a)

při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra

Kč 300

 

b)

při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 200

 

c)

při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 100

 

d)

při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Kč 300

5.

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 

 

a)

osobám, které dosáhly věku 15 let

Kč 200

 

b)

osobám mladším 15 let

Kč 100

6.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let

Kč 100

7.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky

Kč 200

8.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy

Kč 200

9.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

Kč 200

10.

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti

Kč 100

11.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Kč 100

12.

Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti

Kč 100

13.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě

Kč 2 000

14.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě

Kč 500

15.

Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi

Kč 500

16.

Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 3536 zákona o státním občanství České republiky

Kč 500

17.

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností

Kč 100

 

Osvobození

Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.

 

Předmětem poplatku není

1.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2.

Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

3.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

4.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.

5.

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.

 

Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.

 

Poznámka

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.“.

 

3.

Položka 157 včetně nadpisu zní:

Položka 157

1.

zatím neúčinné

2.

zatím neúčinné

3.

zatím neúčinné

4.

zatím neúčinné

5.

Vydání cestovního pasu

 

a)

osobám, které dosáhly věku 15 let

Kč 1 200

 

b)

osobám mladším 15 let

Kč 400

6.

Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti nebo náhradního cestovního dokladu EU

Kč 400

7.

Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu

Kč 150

8.

Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka

Kč 200

 

Předmětem poplatku není

1.

Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2.

Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

 

Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 15)

Čl. XV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 134a odst. 1 písm. a) se slovo „občana“ nahrazuje slovy „osoby, jíž je občanský průkaz vydán,“, za slovo „podobu“ se vkládá slovo „druhého“, slova „ , popřípadě jmen a“ se nahrazují slovy „nebo složeného“ a slovo „zapsané“ se nahrazuje slovem „uvedeny“.

 

2.

V § 134a odst. 1 písm. b) se slova „občana, který se narodil“ nahrazují slovy „osoby, která se narodila“ a slova „občan narodil“ se nahrazují slovy „osoba narodila“.

 

3.

V § 134a odst. 1 písm. g) se slovo „registrované“ nahrazuje slovy „údaj o registrovaném“ a slovo „zapsané“ se nahrazuje slovem „uvedeny“.

 

4.

V § 134a odst. 1 písm. k) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

5.

V § 134a odst. 1 písmeno l) zní:

l)

datum skončení platnosti občanského průkazu, datum znehodnocení neplatného občanského průkazu a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání,“.

 

6.

V § 134a odst. 1 se písmeno m) zrušuje.

Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena m) a n).

 

7.

V § 134a odst. 1 písm. m) se slova „občan prohlášený za mrtvého, nepřežil“ nahrazují slovy „osoba prohlášená za mrtvou nepřežila“.

 

8.

V § 134a odst. 1 písmeno n) zní:

n)

číslo, popřípadě sérii a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o ověřování (čl. 16)

Čl. XVI

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 18b úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

 

2.

V § 18b písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

3.

V § 18b písmeno h) zní:

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 17)

Čl. XVII

V § 162 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 195/2017 Sb., se slova „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“ zrušují.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o státním občanství (čl. 18)

Čl. XVIII

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění zákona č. 207/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 60 úvodní části ustanovení se slova „jejich držitelích“ nahrazují slovy „osobách, jimž je občanský průkaz vydán,“.

 

2.

V § 60 písm. f) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovy „správního orgánu“.

 

3.

V § 60 písm. g) se slovo „doba“ nahrazuje slovy „datum skončení“.

 

4.

V § 60 písmeno h) zní:

h)

číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, se mění takto:

1.

V dosavadním čl. LV se body 1 až 3, 5 a 6 zrušují.

 

2.

V dosavadním čl. LXVII se bod 1 zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Účinnost (čl. 20)

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou

a)

čl. X a čl. XIV bodu 2, pokud jde o část upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení,

b)

čl. XII bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,

c)

čl. XIX, který nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2022,

d)

čl. IX bodů 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, a

e)

čl. XIV bodu 3, pokud jde o části týkající se přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, část týkající se umožnění převzetí občanského průkazu a část týkající se poskytnutí součinnosti podle bodů 1 až 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.