Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

283/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

Ust. § 36, 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1 nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení, tj. 30. července 2021.

Ust. § 15 až 18, § 312 odst. 1 a 7, § 313 odst. 1 a 2 a § 315 odst. 1 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ust. § 312 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Zbylá ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2023

zákonem č. 195/2022 Sb.

1.7.2022

zákonem č. 283/2021 Sb.

1.1.2022

283

 

ZÁKON

ze dne 13. července 2021

stavební zákon

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Úvodní ustanovení (§ 1-14)

Hlava I

Obecná ustanovení (§ 1-3)

§ 1

Předmět úpravy

zatím neúčinné

§ 2

Dotčené orgány

zatím neúčinné

§ 3

Změna podmínek

zatím neúčinné

Hlava II

Pojmy (§ 4-14)

§ 4

Záměr

zatím neúčinné

§ 5

Stavba

zatím neúčinné

§ 6

Změna a údržba dokončené stavby

zatím neúčinné

§ 7

Zařízení

zatím neúčinné

§ 8

Terénní úprava

zatím neúčinné

§ 9

Staveniště

zatím neúčinné

§ 10

Veřejná infrastruktura

zatím neúčinné

§ 11

Veřejně prospěšná stavba a opatření

zatím neúčinné

§ 12

Základní pojmy územního plánování

zatím neúčinné

Základní pojmy stavebního řádu

§ 13

zatím neúčinné

§ 14

zatím neúčinné

Část druhá

Organizace a výkon veřejné správy (§ 15-37)

Hlava I

Státní stavební správa (§ 15-18)

§ 15

Obecná ustanovení

(1)

Zřizují se Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy a které jsou správními úřady.

(2)

Nejvyšší stavební úřad je účetní jednotkou. Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem České republiky, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Nejvyššího stavebního úřadu.

(3)

Pro účely zákona o státní službě je Nejvyšší stavební úřad bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů.

§ 16

Nejvyšší stavební úřad

zatím neúčinné

(1)

Nejvyšší stavební úřad je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění.

(2)

Sídlem Nejvyššího stavebního úřadu je Ostrava.

(3)

V čele Nejvyššího stavebního úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Předsedu zastupují v jím vymezených oblastech místopředsedové, které na jeho návrh jmenuje a odvolává vláda. Místopředsedové se považují za ředitele sekce podle zákona o státní službě.

(4)

Výběr, jmenování a odvolání předsedy a místopředsedy se řídí zákonem o státní službě.

§ 17

Specializovaný a odvolací stavební úřad

(1)

Specializovaný a odvolací stavební úřad je správním úřadem s celostátní působností ve věcech stavebního řádu.

(2)

Sídlem Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu je Praha.

(3)

Územní pracoviště Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu stanoví Nejvyšší stavební úřad vyhláškou.

(4)

V čele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu stojí ředitel.

(5)

Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě.

§ 18

Krajské stavební úřady

(1)

Krajské stavební úřady jsou územními správními úřady ve věcech stavebního řádu.

(2)

Krajskými stavebními úřady jsou

a)

Stavební úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b)

Stavební úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

c)

Stavební úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

d)

Stavební úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

e)

Stavební úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

f)

Stavební úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

g)

Stavební úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

h)

Stavební úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

i)

Stavební úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

j)

Stavební úřad pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě,

k)

Stavební úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

l)

Stavební úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

m)

Stavební úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě,

n)

Stavební úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

(3)

Krajský stavební úřad vykonává územní působnost v území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu krajského stavebního úřadu.

(4)

Územní pracoviště krajského stavebního úřadu stanoví Nejvyšší stavební úřad vyhláškou. Při stanovení územních pracovišť přihlédne Nejvyšší stavební úřad k počtu obyvatel správního obvodu územního pracoviště a k jejich dopravní dostupnosti.

(5)

V čele krajského stavebního úřadu stojí ředitel.

(6)

Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě.

Hlava II

Působnost ve věcech územního plánování (§ 19-29)

§ 19

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 20

Vláda

zatím neúčinné

§ 21

Nejvyšší stavební úřad

zatím neúčinné

§ 22

Ministerstvo obrany

zatím neúčinné

§ 23

Krajský úřad

zatím neúčinné

§ 24

Zastupitelstvo kraje a rada kraje

zatím neúčinné

§ 25

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

zatím neúčinné

§ 26

Obecní úřad

zatím neúčinné

§ 27

Zastupitelstvo obce a rada obce

zatím neúčinné

§ 28

Působnost na území hlavního města Prahy

zatím neúčinné

§ 29

Ústav územního rozvoje

zatím neúčinné

Hlava III

Působnost ve věcech stavebního řádu (§ 30-35)

§ 30

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 31

Metodická a kontrolní činnost

zatím neúčinné

§ 32

Nejvyšší stavební úřad

zatím neúčinné

§ 33

Specializovaný a odvolací stavební úřad

zatím neúčinné

§ 34

Krajský stavební úřad

zatím neúčinné

§ 35

Jiné stavební úřady

zatím neúčinné

Hlava IV

Vymezená území (§ 36)

§ 36

(1)

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra vymezí opatřením obecné povahy území, v němž v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu

a)

vydává vyjádření pro účely povolení záměru

b)

vydává vyjádření k návrhu zadání územně plánovací dokumentace a stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny, dotýká-li se vymezeného území, a

c)

může se vyjádřit k nezbytným úpravám u již zřízených staveb nebo uplatnit požadavky na nezbytné úpravy.

(2)

Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení o jeho návrhu a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky.

(3)

Náklady spojené s požadavky na nezbytné úpravy podle odstavce 1 písm. c) nese ministerstvo, které je uplatnilo.

Hlava V

Společné ustanovení (§ 37)

§ 37

zatím neúčinné

Část třetí

Územní plánování (§ 38-136)

Hlava I

Cíle a úkoly územního plánování (§ 38-41)

§ 38

Cíle územního plánování

zatím neúčinné

§ 39

Úkoly územního plánování

zatím neúčinné

§ 40

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

zatím neúčinné

§ 41

Charakter území

zatím neúčinné

Hlava II

Obecná a společná ustanovení (§ 42-60)

Díl 1

Obecná ustanovení (§ 42-43)

§ 42

Oprávněný investor

zatím neúčinné

§ 43

Zveřejňování a ukládání dokumentů

zatím neúčinné

Díl 2

Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti (§ 44-45)

§ 44

Kvalifikační požadavky

zatím neúčinné

§ 45

Výjimka z kvalifikačních požadavků

zatím neúčinné

Díl 3

Pořizovatelská činnost (§ 46-53)

Oddíl 1

Pořizovatel a určený zastupitel (§ 46-49)

§ 46

Pořizovatel

zatím neúčinné

§ 47

Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem

zatím neúčinné

§ 48

Překážky výkonu územně plánovací činnosti

zatím neúčinné

§ 49

Určený zastupitel

zatím neúčinné

Oddíl 2

Zástupce pořizovatele (§ 50-53)

§ 50

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 51

Bezúhonnost

zatím neúčinné

§ 52

Žádost o udělení oprávnění

zatím neúčinné

§ 53

Udělení a zánik oprávnění

zatím neúčinné

Díl 4

Dotčené orgány v procesu územního plánování (§ 54-55)

§ 54

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

zatím neúčinné

§ 55

Řešení rozporů

zatím neúčinné

Díl 5

Společná ustanovení (§ 56-60)

§ 56

Územní rezerva

zatím neúčinné

Úplné znění a koordinační výkres

§ 57

zatím neúčinné

§ 58

[Pochybení při vyhotovění úplného znění]

zatím neúčinné

§ 59

Jednotný standard

zatím neúčinné

§ 60

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost

zatím neúčinné

Hlava III

Nástroje územního plánování (§ 61-136)

Díl 1

Obecné ustanovení (§ 61)

§ 61

Druhy nástrojů územního plánování

zatím neúčinné

Díl 2

Územně plánovací podklady (§ 62-69)

Oddíl 1

Územně analytické podklady (§ 62-66)

§ 62

zatím neúčinné

§ 63

Údaje o území

zatím neúčinné

§ 64

Poskytování údajů o území

zatím neúčinné

§ 65

Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů

zatím neúčinné

§ 66

Projednání územně analytických podkladů

zatím neúčinné

Oddíl 2

Územní studie (§ 67-69)

§ 67

Účel

zatím neúčinné

§ 68

Pořízení

zatím neúčinné

§ 69

Prověření územní studie

zatím neúčinné

Díl 3

Politika architektury a stavební kultury české republiky (§ 70-71)

§ 70

zatím neúčinné

§ 71

[Zveřejnění a vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky]

zatím neúčinné

Díl 4

Územně plánovací dokumentace (§ 72-115)

Oddíl 1

Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace (§ 72-86)

§ 72

Společná ustanovení

zatím neúčinné

§ 73

Forma a závaznost územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

Územní rozvojový plán

§ 74

zatím neúčinné

§ 75

zatím neúčinné

§ 76

[Pořízení a vydání územního rozvojového plánu]

zatím neúčinné

Zásady územního rozvoje

§ 77

zatím neúčinné

§ 78

zatím neúčinné

§ 79

[Pořízení a vydání zásad územního rozvoje]

zatím neúčinné

Územní plán

§ 80

zatím neúčinné

§ 81

zatím neúčinné

§ 82

[Pořízení a vydání územního plánu]

zatím neúčinné

§ 83

zatím neúčinné

§ 84

[Záležitosti nadmístního významu jako součást územního plánu]

zatím neúčinné

Regulační plán

§ 85

zatím neúčinné

§ 86

[Pořízení a vydání regulačního plánu]

zatím neúčinné

Oddíl 2

Pořízení územně plánovací dokumentace (§ 87-105)

§ 87

Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání

zatím neúčinné

Projednání a schválení návrhu zadání

§ 88

[Zveřejnění návrhu zadání]

zatím neúčinné

§ 89

[Stanovisko k návrhu zadání]

zatím neúčinné

§ 90

[Schválení návrhu zadání]

zatím neúčinné

Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace

§ 91

zatím neúčinné

§ 92

zatím neúčinné

§ 93

Návrh územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

§ 94

Společné jednání

zatím neúčinné

§ 95

Přeshraniční konzultace

zatím neúčinné

§ 96

Veřejné projednání

zatím neúčinné

§ 97

Připomínky

zatím neúčinné

§ 98

Vyhodnocení výsledků projednání

zatím neúčinné

§ 99

Informování zastupitelstva

zatím neúčinné

§ 100

Stanovisko k návrhu koncepce

zatím neúčinné

§ 101

Stanovisko nadřízeného orgánu

zatím neúčinné

Úprava návrhu a opakované projednání

§ 102

zatím neúčinné

§ 103

[Nové projednání návrhu územně plánovací dokumentace]

zatím neúčinné

Vydání územně plánovací dokumentace

§ 104

zatím neúčinné

§ 105

[Uložení do národního geoportálu územního plánování a oznámení veřejnou vyhláškou]

zatím neúčinné

Oddíl 3

Vyhodnocování územně plánovací dokumentace (§ 106-107)

§ 106

Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

§ 107

Zpráva o uplatňování

zatím neúčinné

Oddíl 4

Změna územně plánovací dokumentace (§ 108-111)

§ 108

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 109

Rozhodnutí o změně

zatím neúčinné

§ 110

Posouzení podnětu

zatím neúčinné

§ 111

Zpracování a projednání změny

zatím neúčinné

Oddíl 5

Společná ustanovení (§ 112-115)

§ 112

Zvláštní postupy

zatím neúčinné

§ 113

Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem

zatím neúčinné

§ 114

Následky zrušení územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

§ 115

Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

Díl 5

Vymezování zastavěného území (§ 116-122)

Oddíl 1

Zastavěné území (§ 116)

§ 116

zatím neúčinné

Oddíl 2

Vymezení zastavěného území (§ 117-121)

§ 117

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 118

Obsah

zatím neúčinné

§ 119

Pořízení

zatím neúčinné

§ 120

Vydání

zatím neúčinné

§ 121

Změna

zatím neúčinné

Oddíl 3

Nezastavěné území (§ 122)

§ 122

zatím neúčinné

Díl 6

Územní opatření (§ 123-129)

Oddíl 1

Územní opatření o stavební uzávěře (§ 123-124)

§ 123

Podmínky vydání

zatím neúčinné

§ 124

Obsah

zatím neúčinné

Oddíl 2

Územní opatření o asanaci území (§ 125-126)

§ 125

Podmínky vydání

zatím neúčinné

§ 126

Obsah

zatím neúčinné

Oddíl 3

Pořizování a vydávání územních opatření (§ 127-129)

§ 127

Pořízení

zatím neúčinné

§ 128

Vydání

zatím neúčinné

§ 129

Výjimky

zatím neúčinné

Díl 7

Úprava vztahů v území (§ 130-136)

Oddíl 1

Plánovací smlouvy (§ 130-132)

§ 130

Úvodní ustanovení

zatím neúčinné

§ 131

Obsah plánovací smlouvy

zatím neúčinné

§ 132

Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy

zatím neúčinné

Oddíl 2

Náhrady za změnu v území (§ 133-136)

§ 133

Oprávněné osoby

zatím neúčinné

§ 134

Povinné osoby

zatím neúčinné

§ 135

Způsob náhrady

zatím neúčinné

§ 136

Regresní náhrada

zatím neúčinné

Část čtvrtá

Stavební právo hmotné (§ 137-169)

Hlava I

Požadavky na výstavbu (§ 137-152)

Díl 1

Obecná ustanovení (§ 137-138)

§ 137

zatím neúčinné

§ 138

Výjimky z požadavků na výstavbu

zatím neúčinné

Díl 2

Požadavky na vymezování pozemků (§ 139-142)

§ 139

Obecné požadavky

zatím neúčinné

§ 140

Požadavky na vymezování stavebních pozemků

zatím neúčinné

§ 141

Veřejné prostranství

zatím neúčinné

§ 142

Ulice

zatím neúčinné

Díl 3

Požadavky na umisťování staveb (§ 143-144)

§ 143

Obecné požadavky

zatím neúčinné

§ 144

Odstupy staveb

zatím neúčinné

Díl 4

Technické požadavky na stavby (§ 145-151)

§ 145

Základní požadavky na stavby

zatím neúčinné

§ 146

Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby

zatím neúčinné

§ 147

Požadavky na požární odolnost

zatím neúčinné

§ 148

Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí

zatím neúčinné

§ 149

Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě

zatím neúčinné

§ 150

Požadavky na úsporu energie

zatím neúčinné

§ 151

Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů

zatím neúčinné

Díl 5

Společná ustanovení (§ 152)

§ 152

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu

zatím neúčinné

Hlava II

Požadavky na výrobky pro stavby (§ 153)

§ 153

zatím neúčinné

Hlava III

Systém stavebně technické prevence (§ 154)

§ 154

zatím neúčinné

Hlava IV

Činnosti ve výstavbě (§ 155-159)

§ 155

Vybrané činnosti

zatím neúčinné

§ 156

Projektová činnost

zatím neúčinné

§ 157

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru

zatím neúčinné

§ 158

Obsah dokumentace

zatím neúčinné

§ 159

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav

zatím neúčinné

Hlava V

Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav (§ 160-169)

Stavebník

§ 160

zatím neúčinné

§ 161

[Povinnosti stavebníka]

zatím neúčinné

§ 162

Projektant

zatím neúčinné

§ 163

Zhotovitel

zatím neúčinné

§ 164

Stavbyvedoucí

zatím neúčinné

§ 165

Stavební dozor

zatím neúčinné

§ 166

Stavební deník

zatím neúčinné

§ 167

Vlastník stavby a zařízení

zatím neúčinné

§ 168

Vlastník technické infrastruktury

zatím neúčinné

§ 169

Oznámení závad a havárií staveb

zatím neúčinné

Část pátá

Vyvlastnění (§ 170)

§ 170

Účely vyvlastnění

zatím neúčinné

Část šestá

Stavební řád (§ 171-266)

Hlava I

Obecná a společná ustanovení (§ 171-173)

§ 171

[Podmínka povolení záměru]

zatím neúčinné

§ 172

Způsob a forma podání a žádosti

zatím neúčinné

§ 173

Evidence a doručování

zatím neúčinné

Hlava II

Úkony před zahájením řízení (§ 174-181)

Díl 1

Předběžná informace (§ 174)

§ 174

zatím neúčinné

Díl 2

Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu (§ 175-179)

§ 175

Vyjádření

zatím neúčinné

§ 176

Koordinované vyjádření

zatím neúčinné

§ 177

Žádost

zatím neúčinné

§ 178

Lhůta pro vydání

zatím neúčinné

§ 179

Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu

zatím neúčinné

Díl 3

Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (§ 180-181)

§ 180

Žádost

zatím neúčinné

§ 181

Lhůta a způsob doručení

zatím neúčinné

Hlava III

Řízení o povolení záměru (§ 182-227)

Díl 1

Obecná ustanovení o řízení (§ 182-200)

§ 182

Účastníci řízení

zatím neúčinné

§ 183

Společenství vlastníků jednotek

zatím neúčinné

§ 184

Žádost

zatím neúčinné

§ 185

Vady žádosti

zatím neúčinné

§ 186

Závěr zjišťovacího řízení

zatím neúčinné

§ 187

Souhlas vlastníka

zatím neúčinné

§ 188

Vyrozumění o zahájení řízení

zatím neúčinné

§ 189

Ústní jednání

zatím neúčinné

§ 190

Námitky účastníků řízení

zatím neúčinné

§ 191

Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv

zatím neúčinné

§ 192

Připomínky veřejnosti

zatím neúčinné

§ 193

Posuzování záměru

zatím neúčinné

§ 194

Vyjádření stavebníka

zatím neúčinné

§ 195

Rozhodnutí o záměru

zatím neúčinné

§ 196

Lhůta pro vydání rozhodnutí

zatím neúčinné

§ 197

Povolení

zatím neúčinné

§ 198

Platnost povolení

zatím neúčinné

§ 199

Přechod povolení

zatím neúčinné

§ 200

Změna a zrušení povolení

zatím neúčinné

Díl 2

Záměr EIA (§ 201-210)

Oddíl 1

Řízení s posouzením vlivů (§ 201-207)

§ 201

Žádost o řízení s posouzením vlivů

zatím neúčinné

§ 203

Účastníci řízení

zatím neúčinné

§ 204

Žádost

zatím neúčinné

§ 205

Posudek

zatím neúčinné

§ 206

Přerušení řízení

zatím neúčinné

§ 207

Rozhodnutí

zatím neúčinné

Oddíl 2

Samostatné posouzení vlivů (§ 208)

§ 208

zatím neúčinné

Oddíl 3

Společná ustanovení (§ 209-210)

§ 209

Změna záměru

zatím neúčinné

§ 210

Prodloužení platnosti povolení

zatím neúčinné

Díl 3

Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení (§ 211-212)

§ 211

Povolení stavby nebo zařízení

zatím neúčinné

§ 212

Zrychlené řízení

zatím neúčinné

Díl 4

Nestavební záměr (§ 213-220)

Oddíl 1

Změna využití území (§ 213-215)

§ 213

Změny vyžadující povolení

zatím neúčinné

§ 214

Změny nevyžadující povolení

zatím neúčinné

§ 215

Povolení změny využití území

zatím neúčinné

Oddíl 2

Dělení nebo scelení pozemků (§ 216-217)

§ 216

Podmínky

zatím neúčinné

§ 217

Povolení dělení nebo scelování pozemků

zatím neúčinné

Oddíl 3

Stanovení ochranného pásma (§ 218-220)

§ 218

Podmínky

zatím neúčinné

§ 219

Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma

zatím neúčinné

§ 220

Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma

zatím neúčinné

Díl 5

Rámcové povolení (§ 221-223)

§ 221

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 222

Rozsah povolení

zatím neúčinné

§ 223

Obsah rámcového povolení

zatím neúčinné

Díl 6

Změna záměru před dokončením (§ 224)

§ 224

zatím neúčinné

Díl 7

Řízení o odvolání (§ 225-226)

§ 225

zatím neúčinné

§ 226

Postup odvolacího orgánu

zatím neúčinné

Díl 8

Kontrolní prohlídka (§ 227)

§ 227

zatím neúčinné

Hlava IV

Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu (§ 228)

§ 228

Rozhodování o výjimce a žádost

zatím neúčinné

Hlava V

Náhrada za škodu (§ 229)

§ 229

zatím neúčinné

Hlava VI

Řízení o užívání (§ 230-246)

Díl 1

Kolaudační řízení (§ 230-235)

§ 230

Kolaudace

zatím neúčinné

§ 231

Účastníci řízení

zatím neúčinné

§ 232

Žádost

zatím neúčinné

§ 233

Posuzování žádosti

zatím neúčinné

§ 234

Závěrečná kontrolní prohlídka

zatím neúčinné

§ 235

Kolaudační rozhodnutí

zatím neúčinné

Díl 2

Předčasné užívání a zkušební provoz (§ 236-238)

§ 236

Předčasné užívání

zatím neúčinné

§ 237

Zkušební provoz

zatím neúčinné

§ 238

Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu

zatím neúčinné

Díl 3

Rekolaudace (§ 239-245)

§ 239

Změna v užívání stavby

zatím neúčinné

§ 240

Povolení změny v užívání stavby

zatím neúčinné

§ 241

Zrychlené řízení o změně v užívání stavby

zatím neúčinné

§ 242

[Právní moc povolení o změně v užívání stavby]

zatím neúčinné

§ 243

Změna v užívání drobné a jednoduché stavby

zatím neúčinné

§ 244

Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby

zatím neúčinné

§ 245

Pasport stavby

zatím neúčinné

Díl 4

Společná ustanovení (§ 246)

§ 246

zatím neúčinné

Hlava VII

Odstraňování staveb a terénních úprav (§ 247-262)

Díl 1

Řízení o povolení odstranění (§ 247-249)

§ 247

Podmínky odstraňování staveb

zatím neúčinné

§ 248

Žádost o povolení odstranění stavby

zatím neúčinné

§ 249

Povolení odstranění stavby

zatím neúčinné

Díl 2

Nařízení odstranění (§ 250-260)

Oddíl 1

Řízení o nařízení odstranění stavby (§ 250-253)

§ 250

Obecné ustanovení

zatím neúčinné

§ 251

Oznámení o zahájení řízení

zatím neúčinné

§ 252

Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby

zatím neúčinné

§ 253

Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu

zatím neúčinné

Oddíl 2

Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby (§ 254-260)

§ 254

Obecné ustanovení

zatím neúčinné

Dodatečné povolení

§ 255

zatím neúčinné

§ 256

[Podmínky dodatečného povolení]

zatím neúčinné

§ 257

[Zamítnutí žádosti o dodatečné povolení]

zatím neúčinné

Opakované řízení a nové povolení

§ 258

[Opakované řízení]

zatím neúčinné

§ 259

[Nové povolení]

zatím neúčinné

§ 260

Povolení prodloužení doby trvání stavby

zatím neúčinné

Díl 3

Společná ustanovení (§ 261-262)

§ 261

[Terénní úpravy a zařízení]

zatím neúčinné

§ 262

[Odstranění stavby]

zatím neúčinné

Hlava VIII

Mimořádné postupy (§ 263-265)

§ 263

Mimořádné opatření

zatím neúčinné

§ 264

Obnova

zatím neúčinné

§ 265

Společná ustanovení

zatím neúčinné

Hlava IX

Nález (§ 266)

§ 266

[Nález]

zatím neúčinné

Část sedmá

Informační systémy veřejné správy (§ 267-275)

§ 267

Základní ustanovení

zatím neúčinné

§ 268

Portál stavebníka

zatím neúčinné

§ 269

Národní geoportál územního plánování

zatím neúčinné

§ 270

Evidence stavebních postupů

zatím neúčinné

§ 271

Evidence elektronických dokumentací

zatím neúčinné

§ 272

Přístup do evidencí

zatím neúčinné

§ 273

Informační systém identifikačního čísla stavby

zatím neúčinné

§ 274

Informační systém stavebního řízení

zatím neúčinné

§ 275

Spisová služba

zatím neúčinné

Část osmá

Výkon činnosti autorizovaných inspektorů (§ 276-286)

§ 276

[Autorizovaný inspektor]

zatím neúčinné

§ 277

Podmínky výkonu činnosti

zatím neúčinné

§ 278

Žádost o udělení oprávnění

zatím neúčinné

§ 279

Bezúhonnost

zatím neúčinné

§ 280

Doba platnosti a zánik oprávnění

zatím neúčinné

§ 281

Zrušení oprávnění

zatím neúčinné

Výkon činnosti autorizovaného inspektora

§ 282

zatím neúčinné

§ 283

[Povinnosti autorizovaného inspektora]

zatím neúčinné

§ 284

Práva a povinnosti autorizovaného inspektora

zatím neúčinné

§ 285

Příprava a provádění zkoušek

zatím neúčinné

§ 286

Působnost Nejvyššího stavebního úřadu

zatím neúčinné

Část devátá

Kontrola a opatření k nápravě (§ 287-300)

Hlava I

Kontrola ve věcech územního plánování (§ 287-290)

§ 287

Působnost

zatím neúčinné

§ 288

Předmět kontroly

zatím neúčinné

§ 289

Nápravná opatření

zatím neúčinné

§ 290

Kontrola výkonu samostatné působnosti

zatím neúčinné

Hlava II

Kontrola ve věcech stavebního řádu (§ 291-299)

Díl 1

Stavební kontrola (§ 291-297)

§ 291

Obecné ustanovení

zatím neúčinné

§ 292

Kontrola

zatím neúčinné

§ 293

Vstup na pozemek a do stavby

zatím neúčinné

§ 294

Zakazující opatření

zatím neúčinné

§ 295

Opatření k nápravě

zatím neúčinné

§ 296

Provedení opatření k nápravě

zatím neúčinné

§ 297

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

zatím neúčinné

Díl 2

Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů (§ 298-299)

§ 298

Působnost

zatím neúčinné

§ 299

Nápravná opatření

zatím neúčinné

Hlava III

Kontrola výkonu přenesené působnosti při vydávání prováděcího právního předpisu (§ 300)

§ 300

zatím neúčinné

Část desátá

Přestupky (§ 301-304)

§ 301

Přestupky osob

zatím neúčinné

§ 302

Přestupky vybraných osob

zatím neúčinné

§ 303

Přestupky fyzických osob

zatím neúčinné

§ 304

Společná ustanovení

zatím neúčinné

Část jedenáctá

Soudní přezkum (§ 305-310)

§ 305

Postavení stavebníka a vlastníka stavby

zatím neúčinné

§ 306

Lhůta pro podání žaloby

zatím neúčinné

§ 307

Nepřípustnost

zatím neúčinné

§ 308

Odkladný účinek

zatím neúčinné

§ 309

Rozhodnutí o žalobě

zatím neúčinné

§ 310

Přezkum územního rozvojového plánu

zatím neúčinné

Část dvanáctá

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 311-334)

Hlava I

Společná ustanovení (§ 311)

§ 311

Vztah ke správnímu řádu

zatím neúčinné

Hlava II

Přechodná ustanovení (§ 312-332)

Díl 1

Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům (§ 312-315)

§ 312

[Přechod práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů]

Zákon č. 195/2022 Sb. dle svého novelizačního bodu 2 do odst. 2 vkládá novou větu druhou a dle novelizačního bodu 3 mění znění věty poslední, tedy třetí. Podle ustanovení o účinnosti však věta druhá nabývá účinnost až 1. 1. 2024, tudíž formulace věty poslední (nyní druhé, později třetí) „podle vět první a druhé“ tak není v tuto chvíli zcela přesná.

(1)

Na Nejvyšší stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech a zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti Nejvyššího stavebního úřadu․ Podle věty první se však nepostupuje, pokud dotčení zaměstnanci zajišťují v ministerstvech a jiných správních úřadech v převažujícím rozsahu výkon úkolů a činností, které nespadají do působnosti Nejvyššího stavebního úřadu podle tohoto nebo jiného zákona. Přechodem státních zaměstnanců ve služebním poměru na dobu neurčitou podle tohoto odstavce platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku pro příslušný obor státní služby, v němž budou úkoly a činnosti vykonávat u Nejvyššího stavebního úřadu.

(2)

zatím neúčinné

(3)

zatím neúčinné

(4)

Podmínkou přechodu práv a povinností z pracovního poměru zaměstnanců podle odstavce 3 na stát je předchozí písemná dohoda mezi Nejvyšším stavebním úřadem, zaměstnancem a územním samosprávným celkem.

(5)

zatím neúčinné

(6)

zatím neúčinné

(7)

První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v Nejvyšším stavebním úřadu a ve Specializovaném a odvolacím stavebním úřadu se stanoví s účinností od 1. července 2023. První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v krajských stavebních úřadech se stanoví s účinností od 1. července 2024.

§ 313

(1)

Předseda Nejvyššího stavebního úřadu vyhlásí do 31. října 2022 výběrové řízení na služební místo ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. K výběrovému řízení podle věty první se mohou přihlásit dosavadní zaměstnanci krajů, kteří jsou vedoucími zaměstnanci stojícími v čele organizačních útvarů krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, do jejichž působnosti náleží činnosti, které přecházejí do působnosti orgánů státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, a státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou, kteří vykonávají státní službu v oboru státní služby, který je stanoven pro služební místo představeného, které má být obsazeno.

(2)

Předseda Nejvyššího stavebního úřadu vyhlásí do 31. října 2023 výběrové řízení na služební místa ředitelů jednotlivých krajských stavebních úřadů a Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu. K výběrovému řízení podle věty první se mohou přihlásit dosavadní zaměstnanci obcí a krajů, kteří jsou vedoucími zaměstnanci stojícími v čele organizačních útvarů obecních úřadů, krajských úřadů, úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst nebo Magistrátu hlavního města Prahy a úřadů městských částí hlavního města Prahy, do jejichž působnosti náleží činnosti, které přecházejí do působnosti orgánů státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, a státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu neurčitou, kteří vykonávají státní službu v oboru státní služby stanoveném pro služební místo představeného, které má být obsazeno.

(3)

zatím neúčinné

(4)

zatím neúčinné

(5)

zatím neúčinné

§ 314

[Předání informačních systémů a spisů]

zatím neúčinné

§ 315

(1)

Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným ministerstvy a jinými služebními úřady přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Nejvyšší stavební úřad, pokud byl tento majetek užíván výhradně k zajišťování úkolů a činností, které přecházejí podle tohoto nebo jiného zákona na orgány státní stavební správy.

(2)

zatím neúčinné

Díl 2

Přechodná ustanovení k územnímu plánování (§ 316-328)

§ 316

Obecná ustanovení

zatím neúčinné

§ 317

Územně plánovací podklady

zatím neúčinné

§ 318

Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky

zatím neúčinné

§ 319

Územní rozvojový plán

(1)

Územní rozvojový plán vydaný podle dosavadních právních předpisů se považuje za územní rozvojový plán podle tohoto zákona.

(2)

Nedošlo-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k vydání územního rozvojového plánu, Nejvyšší stavební úřad prověří záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje, které jsou zároveň obsažené v politice územního rozvoje a současně jde o veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, které dosud nebyly provedeny a u kterých již uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádusoudního řádu správního. Záměry vyhovující uvedeným hlediskům Nejvyšší stavební úřad převezme ze zásad územního rozvoje bez věcné změny do prvního územního rozvojového plánu, přitom jiný způsob grafického vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu.

(3)

Záměry přebírané do prvního územního rozvojového plánu podle odstavce 2 nepodléhají projednání a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40, ani nejsou přezkoumatelné podle správního řádu nebo soudního řádu správního.

§ 320

Zásady územního rozvoje

zatím neúčinné

§ 321

Územní plán a regulační plán

zatím neúčinné

§ 322

Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007

(1)

Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, schválené přede dnem 1. ledna 2007, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti nové územně plánovací dokumentace, která je nahrazuje, nejpozději však 31. prosince 2028. Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část této územně plánovací dokumentace, se považují za opatření obecné povahy, které je závazné pro navazující územně plánovací dokumentaci a pro rozhodování v území. Části územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007, které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí.

(2)

zatím neúčinné

(3)

U územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu, byly-li schváleny přede dnem 1. ledna 2007, lze pořizovanou změnu vydat nejpozději do 31. prosince 2028, jinak se pořizování zastaví.

§ 323

Pořizování územně plánovací dokumentace

zatím neúčinné

§ 324

Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace

Části územně plánovací dokumentace vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny; toto vypuštění nepodléhá posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se vztahuje k původní územně plánovací dokumentaci, se neupravuje.

§ 325

Zastavěné území

zatím neúčinné

§ 326

Územní opatření

(1)

Stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb. z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

(2)

zatím neúčinné

(3)

zatím neúčinné

(4)

zatím neúčinné

(5)

zatím neúčinné

§ 327

Úprava vztahů k území

zatím neúčinné

§ 328

Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části

zatím neúčinné

Díl 3

Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím (§ 329)

§ 329

zatím neúčinné

Díl 4

Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu (§ 330-331)

§ 330

[Přechodná ustanovení ke správním procesům]

zatím neúčinné

§ 331

Soudní řízení

zatím neúčinné

Díl 5

Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť (§ 332)

§ 332

zatím neúčinné

Hlava III

Zmocňovací ustanovení (§ 333)

§ 333

zatím neúčinné

Hlava IV

Závěrečné ustanovení (§ 334)

§ 334

zatím neúčinné

Část třináctá

Účinnost (§ 335)

§ 335

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení

a)

§ 36, 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,

b)

§ 15 až 18, § 312 odst. 1 a 7, § 313 odst. 1 a 2 a § 315 odst. 1, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,

c)

§ 312 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023,

d)

§ 312 odst. 2 věty druhé a části sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.

Příloha č. 1

Drobné stavby

zatím neúčinné

Příloha č. 2

Jednoduché stavby

zatím neúčinné

Příloha č. 3

Vyhrazené stavby

zatím neúčinné

Příloha č. 4

zatím neúčinné

Příloha č. 5

Obsah a struktura územního rozvojového plánu

zatím neúčinné

Příloha č. 6

Obsah a struktura zásad územního rozvoje

zatím neúčinné

Příloha č. 7

Obsah a struktura územního plánu

zatím neúčinné

Příloha č. 8

Obsah a struktura regulačního plánu

zatím neúčinné

Příloha č. 9

zatím neúčinné