Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

284/2021 Sb. znění účinné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024, s výjimkou ustanovení čl. XIV bodů 1, 2, 9, 11 a 12 a čl. L bodů 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. srpna 2021, a s výjimkou ustanovení čl. XLII bodu 6, čl. XLIV bodu 17 a čl. LXXXII bodů 26 až 30 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 152/2023 Sb.

1.7.2023

zákonem č. 372/2022 Sb.

1.3.2023

zákonem č. 457/2022 Sb.

1.1.2023

Více...

284

 

ZÁKON

ze dne 13. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (čl. 1)

Čl. I

zatím neúčinné

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně (čl. 2-3)

Čl. II

zatím neúčinné

Čl. III

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní památkové péči (čl. 4-5)

Čl. IV

Bod 65 nelze zapracovat, jelikož § 43a StPamP byl zrušen k 1. 2. 2022.

zatím neúčinné

Čl. V

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ČTVRTÁ

Změna horního zákona (čl. 6-7)

Čl. VI

zatím neúčinné

Čl. VII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (čl. 8-9)

Čl. VIII

zatím neúčinné

Čl. IX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o geologických pracích (čl. 10-11)

Čl. X

zatím neúčinné

Čl. XI

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 12-13)

Čl. XII

zatím neúčinné

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (čl. 14-15)

Čl. XIV

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb., zákona č. 184/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavec 4 zní:

(4)

Při odejmutí zemědělské půdy musí být zohledněna a provedena vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.“.

 

2.

V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.“.

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

V § 9 odst. 5 písm. e) se za slova „na zastavitelné ploše“ vkládají slova „nebo ploše územní rezervy“.

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

V § 9 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m)

plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.“.

 

12.

V § 9 odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině“.

 

13.

zatím neúčinné

 

14.

zatím neúčinné

 

15.

zatím neúčinné

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

zatím neúčinné

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

zatím neúčinné

 

27.

zatím neúčinné

 

28.

zatím neúčinné

 

29.

zatím neúčinné

 

30.

zatím neúčinné

 

31.

zatím neúčinné

 

32.

zatím neúčinné

 

33.

zatím neúčinné

 

34.

zatím neúčinné

 

35.

zatím neúčinné

 

36.

zatím neúčinné

 

37.

zatím neúčinné

 

38.

zatím neúčinné

 

39.

zatím neúčinné

 

40.

zatím neúčinné

 

41.

zatím neúčinné

 

42.

zatím neúčinné

 

43.

zatím neúčinné

 

44.

zatím neúčinné

 

45.

zatím neúčinné

 

46.

zatím neúčinné

 

Čl. XV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí (čl. 16-17)

Čl. XVI

zatím neúčinné

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (čl. 18-19)

Čl. XVIII

zatím neúčinné

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o daních z příjmů (čl. 20)

Čl. XX

zatím neúčinné

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zeměměřictví (čl. 21)

Čl. XXI

zatím neúčinné

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o dráhách (čl. 22-23)

Čl. XXII

zatím neúčinné

Čl. XXIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě (čl. 24)

Čl. XXIV

zatím neúčinné

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna lesního zákona (čl. 25-26)

Čl. XXV

zatím neúčinné

Čl. XXVI

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích (čl. 27-28)

Čl. XXVII

zatím neúčinné

Čl. XXVIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o civilním letectví (čl. 29-30)

Čl. XXIX

zatím neúčinné

Čl. XXX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o oceňování majetku (čl. 31)

Čl. XXXI

zatím neúčinné

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna veterinárního zákona (čl. 32-33)

Čl. XXXII

zatím neúčinné

Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o nouzových zásobách ropy (čl. 34-35)

Čl. XXXIV

zatím neúčinné

Čl. XXXV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky (čl. 36-37)

Čl. XXXVI

zatím neúčinné

Čl. XXXVII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému (čl. 38-39)

Čl. XXXVIII

zatím neúčinné

Čl. XXXIX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 40-41)

Čl. XL

zatím neúčinné

Čl. XLI

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o hospodaření energií (čl. 42-43)

Čl. XLII

Zákon č․ 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9)

Změna způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií může být provedena pouze na základě povolení podle stavebního zákona a za podmínky, že nedojde ke zvýšení její energetické náročnosti; to neplatí, pokud stávající způsob vytápění není možné nadále využívat. Splnění podmínky podle věty předchozí dokládá stavebník průkazem energetické náročnosti budov. V případě budovy s více bytovými jednotkami, která je připojena na soustavu zásobování tepelnou energií, lze změnu způsobu vytápění povolit pouze pro celou budovu. “.

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

zatím neúčinné

 

14.

zatím neúčinné

 

15.

zatím neúčinné

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

Čl. XLIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna energetického zákona (čl. 44-45)

Čl. XLIV

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

zatím neúčinné

 

14.

zatím neúčinné

 

15.

zatím neúčinné

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

V § 77 odstavec 5 zní:

(5)

Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení změny způsobu dodávky nebo změny způsobu vytápění a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení zahrnují rovněž zůstatkovou cenu tepelné přípojky a předávací stanice evidovanou v účetnictví dodavatele tepelné energie ke dni odpojení od rozvodného tepelného zařízení, pokud slouží k dodávce tepelné energie výhradně tomu, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“.

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

Čl. XLV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o pohřebnictví (čl. 46-47)

Čl. XLVI

zatím neúčinné

Čl. XLVII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o státních hranicích (čl. 48-49)

Čl. XLVIII

zatím neúčinné

Čl. XLIX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (čl. 50-51)

Čl. L

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 326/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „hodnoty,“ nahrazuje slovy „hodnoty a“ a slova „a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení“ se zrušují.

 

9.

V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení“ zrušují.

 

10.

V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

V § 6 odst. 5 větě první se slova „4 a 6“ nahrazují slovy „2 a 4“.

 

14.

V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.“.

 

15.

V § 7 odst. 6 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „a dotčené územní samosprávné celky“.

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

V § 8 odst. 1 větě první se text „§ 6 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 3“ a text „odst. 8“ se nahrazuje textem „odst. 6“.

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

zatím neúčinné

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

zatím neúčinné

 

27.

zatím neúčinné

 

28.

zatím neúčinné

 

29.

zatím neúčinné

 

30.

zatím neúčinné

 

31.

zatím neúčinné

 

32.

zatím neúčinné

 

33.

zatím neúčinné

 

34.

zatím neúčinné

 

35.

zatím neúčinné

 

36.

zatím neúčinné

 

37.

zatím neúčinné

 

38.

zatím neúčinné

 

39.

zatím neúčinné

 

40.

zatím neúčinné

 

41.

zatím neúčinné

 

42.

V § 19 odst. 1 větě první se slova „ , oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první“ zrušují a ve větě třetí se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

 

43.

V § 19 odst. 2 se text „3a,“ zrušuje.

 

44.

zatím neúčinné

 

45.

zatím neúčinné

 

46.

zatím neúčinné

 

47.

zatím neúčinné

 

48.

zatím neúčinné

 

49.

zatím neúčinné

 

50.

zatím neúčinné

 

51.

zatím neúčinné

 

52.

zatím neúčinné

 

53.

zatím neúčinné

 

54.

zatím neúčinné

 

55.

zatím neúčinné

 

56.

zatím neúčinné

 

57.

zatím neúčinné

 

58.

zatím neúčinné

 

59.

zatím neúčinné

 

60.

zatím neúčinné

 

61.

zatím neúčinné

 

62.

V příloze č. 1 text bodu 12 ve sloupci „Záměr“ zní:

Zařízení určená pro

a)

konečné uložení vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů,

b)

konečné zneškodnění vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů nebo

c)

dlouhodobé skladování vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány, plánované na více než 10 let.“.

 

63.

zatím neúčinné

 

64.

zatím neúčinné

 

65.

zatím neúčinné

 

66.

zatím neúčinné

 

67.

zatím neúčinné

 

68.

zatím neúčinné

 

69.

zatím neúčinné

 

70.

zatím neúčinné

 

71.

zatím neúčinné

 

72.

zatím neúčinné

 

73.

zatím neúčinné

 

74.

zatím neúčinné

 

75.

zatím neúčinné

 

76.

zatím neúčinné

 

77.

zatím neúčinné

 

78.

zatím neúčinné

 

79.

zatím neúčinné

 

80.

zatím neúčinné

 

81.

zatím neúčinné

 

82.

zatím neúčinné

 

83.

zatím neúčinné

 

84.

zatím neúčinné

 

85.

zatím neúčinné

 

86.

zatím neúčinné

 

87.

zatím neúčinné

 

88.

zatím neúčinné

 

89.

zatím neúčinné

 

90.

zatím neúčinné

 

91.

zatím neúčinné

 

92.

zatím neúčinné

 

93.

zatím neúčinné

 

94.

zatím neúčinné

 

95.

zatím neúčinné

 

96.

zatím neúčinné

 

97.

zatím neúčinné

 

98.

zatím neúčinné

 

Čl. LI

Přechodná ustanovení

1.

zatím neúčinné

2.

zatím neúčinné

3.

zatím neúčinné

4.

Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno sdělení příslušného úřadu, že nebude podléhat zjišťovacímu řízení, a ke kterému bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Pro podlimitní záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro který bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předloženo oznámení podlimitního záměru a nebylo doposud vydáno sdělení příslušného úřadu, zda záměr bude nebo nebude podléhat zjišťovacímu řízení, se použije zákon č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna lázeňského zákona (čl. 52-53)

Čl. LII

zatím neúčinné

Čl. LIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna vodního zákona (čl. 54-55)

Čl. LIV

zatím neúčinné

Čl. LV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o vodovodech a kanalizacích (čl. 56-57)

Čl. LVI

zatím neúčinné

Čl. LVII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o myslivosti (čl. 58)

Čl. LVIII

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o integrované prevenci (čl. 59-60)

Čl. LIX

zatím neúčinné

Čl. LX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o pozemkových úpravách (čl. 61)

Čl. LXI

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna soudního řádu správního (čl. 62-63)

Čl. LXII

zatím neúčinné

Čl. LXIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty (čl. 64-65)

Čl. LXIV

zatím neúčinné

Čl. LXV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o archivnictví a spisové službě (čl. 66)

Čl. LXVI

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 67)

Čl. LXVII

zatím neúčinné

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o elektronických komunikacích (čl. 68)

Čl. LXVIII

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 69)

Čl. LXIX

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o vyvlastnění (čl. 70)

Čl. LXX

zatím neúčinné

Čl. LXXI

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pohonných hmotách (čl. 72)

Čl. LXXII

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (čl. 73-74)

Čl. LXXIII

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinný

 

2.

zrušen

 

Čl. LXXIV

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o základních registrech (čl. 75)

Čl. LXXV

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem (čl. 76-77)

Čl. LXXVI

zatím neúčinné

Čl. LXXVII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (čl. 78-79)

Čl. LXXVIII

zatím neúčinné

Čl. LXXIX

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky (čl. 80)

Čl. LXXX

zatím neúčinné

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona o Celní správě České republiky (čl. 81)

Čl. LXXXI

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší (čl. 82-83)

Čl. LXXXII

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 172/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

zatím neúčinné

 

14.

zatím neúčinné

 

15.

zatím neúčinné

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

zatím neúčinné

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

zatím neúčinné

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

V § 15 odst. 5 se věty první a druhá nahrazují větou „Poplatek za znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 k tomuto zákonu, stanoveného podle nejvyšší dosažené denní průměrné hodnoty koncentrace dané znečišťující látky v celém poplatkovém období, zjištěné na základě kontinuálního měření emisí.“.

 

27.

V § 15 odst. 6 písm. a) se za slova „s rokem 2010,“ doplňuje slovo „nebo“.

 

28.

V § 15 odst. 6 písmeno b) zní:

b)

stacionární zdroj dosahuje podle údajů z kontinuálního měření emisí v celém poplatkovém období nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického emisního limitu.“.

 

29.

V § 15 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.

 

30.

V § 15 se na konci textu odstavce 6 doplňuje věta „Splnění podmínky uvedené v písmenu b) se prokazuje prostřednictvím denních průměrných hodnot koncentrací dané znečišťující látky, zjištěných postupem stanoveným prováděcím právním předpisem.“.

 

31.

zatím neúčinné

 

32.

zatím neúčinné

 

33.

zatím neúčinné

 

34.

zatím neúčinné

 

35.

zatím neúčinné

 

36.

zatím neúčinné

 

37.

V příloze č. 9 bod 2 zní:

2.

Koeficienty úrovně emisí vztažené k dosahovanému procentu specifického emisního limitu

< 50 %

50-60 %

> 60-70 %

> 70-80 %

> 80-90 %

> 90 %

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1“.

Čl. LXXXIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu (čl. 84)

Čl. LXXXIV

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o státní službě (čl. 85)

Čl. LXXXV

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona o pyrotechnice (čl. 86)

Čl. LXXXVI

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o prevenci závažných havárií (čl. 87-88)

Čl. LXXXVII

zatím neúčinné

Čl. LXXXVIII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna celního zákona (čl. 89-90)

Čl. LXXXIX

zatím neúčinné

Čl. XC

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

Změna atomového zákona (čl. 91-92)

Čl. XCI

zatím neúčinné

Čl. XCII

Přechodná ustanovení

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (čl. 93)

Čl. XCIII

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

Změna zákona o odpadech (čl. 94)

Čl. XCIV

zatím neúčinné

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Účinnost (čl. 95)

Čl. XCV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. XIV bodů 1, 2, 9, 11 a 12 a čl. L bodů 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. XLII bodu 6, čl. XLIV bodu 17 a čl. LXXXII bodů 26 až 30 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.