Čekejte, prosím...
A A A
530/2021 Sb. znění účinné od 1. 1. 2022

530

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. prosince 2021,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a § 81 odst. 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb. (čl. 1)

Čl. I

Vyhláška č. 177/2009 Sb․, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 se číslo „75“ nahrazuje číslem „85“.

 

2.

V § 7 odst. 2 se číslo „100“ nahrazuje číslem „110“ a číslo „60“ se nahrazuje číslem „70“.

 

3.

V § 9 se číslo „120“ nahrazuje číslem „135“.

 

4.

V § 22 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Nejpozději následující pracovní den poté, co byly tyto výsledky zpřístupněny řediteli školy, zpřístupní je ředitel školy žákům formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.“ a věta čtvrtá se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 3/2015 Sb. (čl. 2)

Čl. II

V příloze č. 5 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 300/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb., body 5.1, 5.2 a 5.3 znějí:

5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – univerzální

5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku v konzervatoři

5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných výtvarných oborech“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Gazdík v. r.