Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

89/2021 Sb. znění účinné od 22. 12. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2022 Sb.

22.12.2022

89

 

ZÁKON

ze dne 9. února 2021

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 3-7)

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

Část třetí

zrušena (§ 8-10)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

Část čtvrtá

zrušena (§ 11-22)

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

Část pátá

zrušena (§ 23-27)

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

Část šestá

zrušena (§ 28-37)

Hlava I

zrušena (§ 28-31)

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Hlava II

zrušena (§ 32-37)

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

§ 35

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

Část sedmá

zrušena (§ 38-43)

§ 38

zrušen

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

zrušen

§ 43

zrušen

Část osmá

zrušena (§ 44-47)

§ 44

zrušen

§ 45

zrušen

§ 46

zrušen

§ 47

zrušen

Část devátá

zrušena (§ 48-52)

Hlava I

zrušena (§ 48-50)

§ 48

zrušen

§ 49

zrušen

§ 50

zrušen

Hlava II

zrušena (§ 51-52)

§ 51

zrušen

§ 52

zrušen

Část desátá

zrušena (§ 53-64)

§ 53

zrušen

§ 54

zrušen

§ 55

zrušen

§ 56

zrušen

§ 57

zrušen

§ 58

zrušen

§ 59

zrušen

§ 60

zrušen

§ 61

zrušen

§ 62

zrušen

§ 63

zrušen

§ 64

zrušen

Část jedenáctá

zrušena (§ 65-77)

§ 65

zrušen

§ 66

zrušen

§ 67

zrušen

§ 68

zrušen

§ 69

zrušen

§ 70

zrušen

§ 71

zrušen

§ 72

zrušen

§ 73

zrušen

§ 74

zrušen

§ 75

zrušen

§ 76

zrušen

§ 77

zrušen

Část dvanáctá

Změna zákona o léčivech (§ 78)

§ 78

Zákon č․ 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 36/2018 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 81 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

2.

V § 81 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 117 zní:

h)

centrálního úložiště elektronických poukazů podle jiného právního předpisu117).

_________

117)

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

3.

V § 81 odst. 4 písm. a) se slova „příjmení a“ nahrazují slovem „příjmení,“ a za slovo „narození“ se vkládají slova „a adresu místa pobytu“.

 

4.

V § 81 odst. 4 písm. b) se slova „příjmení a“ nahrazují slovem „příjmení,“ a za slovo „narození“ se vkládají slova „a adresu místa pobytu“.

 

5.

V § 81a odst. 1 se za větu první vkládá věta „Přístupové údaje lékaře a farmaceuta podle věty první lze nahradit prokázáním totožnosti s využitím služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci118).“ a za větu třetí se vkládá věta „K systému eRecept přistupují i další osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis118).“.

Poznámka pod čarou č. 118 zní:

__________

118)

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.“.

Část třináctá

Účinnost (§ 79)

§ 79

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.