Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

165/2022 Sb. znění účinné od 25. 6. 2022

165

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2022,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

 

Výše celkového nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte jako součet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č․ 1 k této vyhlášce a výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů vypočtené podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

 

2.

Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb.

 

Vzorec pro výpočet výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 30. září 2022 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

 

Výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu od 1. června 2022 do 30. září 2022 a následně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte pomocí tohoto vzorce:

 

N = SS1 x VS1 + SS2 x VS2,

 

kde

N

výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů,

SS1

prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese se sazbou daně 3 380 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS1

sazba daně ve výši 3 380 Kč/1 000 l, která odpovídá

a)

hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4000 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b)

hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních,

 

SS2

prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby se sazbou daně 7 300 Kč/1 000 l, prokázaná spotřeba minerálních olejů za zdaňovací období je vyjádřena v litrech a je zaokrouhlována na 2 desetinná místa dolů,

VS2

sazba daně ve výši 7 300 Kč/1 000 l, která odpovídá

a)

hodnotě 8 450 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,8639 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

b)

hodnotě 8 450 Kč/1 000 l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 592 Kč/1 000 l vynásobené koeficientem 0,9290 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, který vznikl ode dne 1. června 2022 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 79/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

 

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.