Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

227/2022 Sb. znění účinné od 22. 11. 2022

227

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

 

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., k provedení § 12f písm. a) tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1269.“.

 

2.

V § 9 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Obchodník s cennými papíry určí cílový trh pro každý investiční nástroj a upřesní typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně cílů týkajících se udržitelnosti3), je daný investiční nástroj slučitelný, a zároveň určí typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj slučitelný není; takovou neslučitelnost však nemohou založit faktory udržitelnosti podle čl․ 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20884) (dále jen „faktor udržitelnosti“).“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:

__________

3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.“.

 

3.

V § 9 odst. 6 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b) které zní:

b)

případné faktory udržitelnosti tohoto investičního nástroje odpovídají cílovému trhu a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

4.

V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Faktory udržitelnosti investičního nástroje prezentuje obchodník s cennými papíry transparentním způsobem tak, aby poskytly distributorovi investičního nástroje informace, aby mohl řádně zohlednit veškeré cíle zákazníka týkající se udržitelnosti3).“.

 

5.

V § 10 odst. 3 a v § 12 odst. 2 se za slovo „cílům“ vkládají slova „ , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3),“.

 

6.

V § 11 odst. 2 větě první se za slovo „cíli“ vkládají slova „ , včetně cílů týkajících se udržitelnosti3),“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; pro hodnocení neslučitelnosti se však nepoužijí faktory udržitelnosti“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2022.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., v. r.