Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

250/2022 Sb. znění účinné od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou čl. I bodu 2 a čl. II bodů 2, 4, 6, 8 a 10, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2023.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 250/2022 Sb.

1.9.2022

250

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 8, § 28 odst. 6 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (čl. 1)

Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 145/2018 Sb., vyhlášky č. 200/2021 Sb. a vyhlášky č. 126/2022 Sb., se mění takto:

 

1.

Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které včetně nadpisů znějí:

Vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu

 

§ 6a

Určená škola

 

(1)

Škola zřízená obcí, krajem nebo svazkem obcí, která je na seznamu škol určených k poskytování jazykové přípravy (dále jen „seznam určených škol“), poskytuje žákům této nebo jiné školy bezplatnou přípravu k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole, a zahrnující základy příslušné odborné terminologie (dále jen „jazyková příprava“)․

(2)

Seznam určených škol vytváří krajský úřad a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

Na seznam určených škol krajský úřad vždy zařadí alespoň jednu školu v kraji.

(4)

Krajský úřad na seznam určených škol zařadí zpravidla školu, v níž

a)

je podíl žáků cizinců z celkového počtu žáků školy k 31. březnu bezprostředně předcházejícího školního roku alespoň 5 %, nebo

b)

je žákem školy alespoň 5 žáků podle § 6b odst. 2.

(5)

Seznam určených škol je možné měnit i v průběhu školního roku.

(6)

V seznamu určených škol je u každé školy uvedeno jméno kontaktní osoby a kontaktní údaje.

(7)

Určená škola poskytuje jazykovou přípravu v každé skupině pro jazykovou přípravu jak osobním způsobem, tak distančním synchronním způsobem, pokud nemohou být všichni žáci ve skupině osobně přítomni. Určená škola poskytuje jazykovou přípravu i žákovi, který se z důvodu organizace vzdělávání ve škole, jíž je žákem, nemůže účastnit jazykové přípravy poskytované osobním nebo distančním synchronním způsobem; způsob poskytování jazykové přípravy přizpůsobí určená škola podmínkám žáka pro tuto přípravu.

 

§ 6b

Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu

 

(1)

Ředitel školy, jíž je žák žákem, vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka uvedeného v odstavci 2 do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání.

(2)

Ředitel určené školy zařadí do skupiny pro jazykovou přípravu žáka cizince, který se vzdělává ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti.

(3)

Zletilý žák se zařazuje do skupiny pro jazykovou přípravu na základě své žádosti. Nezletilý žák se zařazuje do skupiny pro jazykovou přípravu na základě žádosti zákonného zástupce. Součástí žádosti žáka je prohlášení, že žák splňuje podmínku podle odstavce 2.

(4)

Ředitel určené školy zařadí žáka do skupiny pro jazykovou přípravu nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

(5)

Ředitel určené školy nemusí zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu žáka jiné školy, pokud zařazení neumožňují prostorové podmínky školy. Pokud nelze žáka zařadit podle věty první, ředitel určené školy bezodkladně informuje krajský úřad, který zajistí jazykovou přípravu žáka v jiné škole.

 

§ 6c

Vznik skupiny pro jazykovou přípravu

 

(1)

Ředitel určené školy zřizuje skupinu nebo skupiny pro jazykovou přípravu.

(2)

Skupina pro jazykovou přípravu vznikne při nejméně 5 a nejvýše 15 žácích podle § 6b odst. 2. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do každé dosavadní skupiny zařazeno 15 žáků podle § 6b odst. 2.

(3)

Ředitel určené školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory žáka zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu i jiné žáky než žáky podle § 6b odst. 2, a to i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy žáků podle § 6b odst. 2.

(4)

Pokud vznikne pouze jedna skupina pro jazykovou přípravu ve správním obvodu kraje, neplatí pro ni podmínka nejméně 5 žáků podle odstavce 2 věty první.

 

§ 6d

Organizace jazykové přípravy

 

(1)

Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky. Délku jazykové přípravy určí ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy, na základě doporučení ředitele školy, jíž je žák žákem, a podle znalostí žáka ověřených před zahájením jazykové přípravy. Délku jazykové přípravy lze v odůvodněných případech opakovaně prodloužit až do nejvyšší celkové délky jazykové přípravy 200 hodin.

(2)

Jazyková příprava přednostně probíhá mimo dobu vyučování žáka ve škole, jíž je žákem. V době vyučování probíhají nejvýše 3 hodiny týdně. Žák je z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn.

(3)

Škola, jíž je žák žákem, zajistí žákovi ve škole přístup k informačním technologiím pro účast na jazykové přípravě konané distančním synchronním způsobem.

(4)

Rozsah absolvované jazykové přípravy se zaznamenává do dokumentace školy, jíž je žák žákem.

(5)

Škola, jíž je žák žákem, a určená škola vzájemně spolupracují a poskytují si informace o žákovi týkající se vzdělávání a o průběhu a výsledcích jazykové přípravy žáka.“.

 

2.

zatím neúčinné

 

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (čl. 2)

Čl. II

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., vyhlášky č. 256/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb., vyhlášky č. 140/2018 Sb., vyhlášky č. 196/2019 Sb. a vyhlášky č. 271/2021 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Krajský úřad zařadí školu na její žádost na seznam určených škol od 1. září nebo od pozdějšího dne v průběhu školního roku tehdy, pokud je žákem školy alespoň 5 žáků podle § 11 odst. 1.“.

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „druhé,“ vkládají slova „ani žádná škola podle odstavce 1 věty třetí,“.

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

V § 10 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 1 věty třetí a“.

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

V § 10 odst. 5 se slova „a se souhlasem ministerstva“ zrušují.

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

V § 11b odst. 4 se slovo „Absolvování“ nahrazuje slovy „Rozsah absolvované“.

 

10.

zatím neúčinné

 

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodů 2, 4, 6, 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2023.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.