Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

265/2022 Sb. znění účinné od 6. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. 6. září 2022, s výjimkou čl. I bodu 1 a čl. II, které nabývají účinnosti 1. ledna 2023, a čl. I bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti 1. června 2024.

265

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2022,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 a § 6 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb., vyhlášky č. 171/2016 Sb., vyhlášky č. 452/2017 Sb., vyhlášky č. 190/2018 Sb. a vyhlášky č. 216/2019 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Doba, kdy pro celé území státu trvá stav nouze nebo předcházení stavu nouze podle energetického zákona9), se za účelem zachování dodávek energie nezapočítává do stanoveného limitu provozních hodin u spalovacích stacionárních zdrojů, na něž se podle části I přílohy č․ 2 k této vyhlášce vztahují specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje s omezením provozu do 1 500 provozních hodin za rok vyjádřených jako klouzavý průměr za období 5 let, nebo u spalovacích stacionárních zdrojů s omezením provozu do 1 500 provozních hodin za rok, pro něž jsou v povolení provozu stanoveny specifické emisní limity postupem podle jiného právního předpisu6).“.

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

V příloze č. 2 části II bodu 2 podbodu 2.1. tabulce 2.1.2 se ve vysvětlivce č. 1) pod tabulkou číslo „3 200“ nahrazuje číslem „3 600“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

zatím neúčinné

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023, a ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2024.

Ministryně:

Ing. Bc. Hubáčková v. r.