Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

268/2022 Sb. znění účinné od 9. 9. 2022

268

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2022,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 178/2022 Sb., k provedení § 43d odst. 4 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č․ 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2018 Sb. a vyhlášky č. 49/2022 Sb., se mění takto:

1.

Za část desátou se vkládá nová část jedenáctá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:

ČÁST JEDENÁCTÁ

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ

(K § 43d odst. 4 zákona)

 

§ 51f

 

Vzor informačního formuláře19) je uveden v příloze č. 9.

_________

19)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.“.

 

Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá.

 

2.

Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

 

VZOR

 

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ

Informace vztahující se k porušení povinností při užití pozemní komunikace na území České republiky

 

V souladu s § 43d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se s ohledem na vydání příkazu nebo oznámení zahájení řízení o přestupku podle § 42a odst. 2, § 42a odst. 3 nebo § 42b odst. 2 písm. a) až e) tohoto zákona zasílá tato informace, která je přílohou příkazu nebo oznámení.

Označení celního úřadu (včetně kontaktních údajů):

 

Spisová značka:

 

Číslo jednací:

 

Datum vyhotovení:

 

Osoba podezřelá ze spáchání přestupku

Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma nebo název osoby podezřelé ze spáchání přestupku:

Adresa bydliště nebo sídla osoby podezřelé ze spáchání přestupku:

 

Popis skutku

 

Místo spáchání přestupku:

 

Čas spáchání přestupku:

 

Způsob spáchání:

 

Registrační značka vozidla:

 

Členský stát registrace vozidla:

 

Tovární značka a typ vozidla:

 

Druh, typ, označení nebo číslo automatizovaného technického prostředku, pokud jím byl skutek zjištěn:

 

Skutková podstata přestupku včetně označení příslušného ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

 

Za spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu až do výše:

 

Vymezení správního trestu, který je příkazem ukládán*:

 

Informace o splatnosti pokuty a platebních podmínkách uvedených v příkazu**:

 

Poučení: Proti tomuto příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) u výše označeného celního úřadu.*

* Byl-li příkaz vydán

** Je-li příkazem uložena pokuta“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.