Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

215/2023 Sb. znění účinné od 1. 7. 2023

215

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. června 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., nařízení vlády č. 442/2022 Sb., nařízení vlády č. 28/2023 Sb. a nařízení vlády č. 77/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 8a odst. 1 písm. d) se slova „odpisy a nákladové úroky“ nahrazují slovy „úpravy hodnot v provozní oblasti a nákladové úroky a podobné náklady a poníženého o opravné položky k dlouhodobému majetku a zásobám“.

 

2.

V § 8a odst. 5 se slova „t měsíc nebo období několika po sobě následujících měsíců v roce 2023, ref referenční období,“ zrušují.

 

3.

V § 8a odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(7)

Hodnoty rozsahů majetkového prospěchu kategorie A až E stanovené v EUR se snižují o výši jiné podpory na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu poskytnuté velkému podnikateli a o výši podpory na úhradu nákladů na tepelnou energii poskytnuté velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok za období od 1. února 2022 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) nebo rozhodnutí Evropské komise, jímž byla schválena jiná opatření podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Hodnoty rozsahů majetkového prospěchu kategorie B až E určené poměrnou hodnotou způsobilých nákladů se snižují o výši jiné podpory na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu poskytnuté velkému podnikateli a o výši podpory na úhradu nákladů na tepelnou energii poskytnuté velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok za období od 1. ledna 2023 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) nebo rozhodnutí Evropské komise, jímž byla schválena jiná opatření podpory podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Za podporu podle vět první a druhé se nepovažuje kompenzace nepřímých nákladů poskytovaná podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

__________

3)

Například nařízení Komise (EU) č․ 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění, nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, nařízení Komise (EU) 2022/2473 ze dne 14. prosince 2022, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, v platném znění.“.

 

4.

V § 8b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „dosažených členy tohoto seskupení osob, kteří v období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, získali majetkový prospěch odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu“.

 

5.

V § 8d odst. 8 se slova „nebo po stanovené lhůtě“ zrušují.

 

6.

Za § 8d se vkládá nový § 8da, který včetně nadpisu zní:

§ 8da

Oprava údajů ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu

 

Velký podnikatel je oprávněn opravit skutečnosti nebo údaje ve zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu do konce druhého kalendářního měsíce po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém nejpozději toto posouzení provádí. Oprava skutečností nebo údajů se provádí podáním nové zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu způsobem podle § 8d odst. 7.“.

 

7.

V příloze č. 1 části C až E znějí:

Část C

Část dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 za plyn použitý na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) se stanoví jako součin množství odebraného plynu v daném odběrném místě a procenta PdMi stanoveného podle následujícího vzorce zaokrouhlená v % na 2 desetinná místa:

kde (1), (5), (6), (11), (12) jsou hodnoty z řádku výkazu části B v MWh; v případě DK a Z1 se hodnota (6) pro účely tohoto výpočtu rovná hodnotě (5),

(13) je hodnota z řádku výkazu části B v MWh,

(8), (9) jsou hodnoty z řádku výkazu části B v MWh; pokud nejsou k obě hodnoty v MWh k dispozici, použijí se obě hodnoty v m3.

PdMi

%

 

Část D

Základ části dodávky plynu za cenu podle § 3 odst. 2 zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo b) mimo část danou v části C PdMi se stanoví jako součin množství odebraného plynu v daném odběrném místě a procenta PdDKi stanoveného podle následujícího vzorce zaokrouhlená v % na 2 desetinná místa:

PdDKi

%

 

Část E

Část dodávky plynu pro výrobu elektřiny se stanoví jako součin množství odebraného plynu v daném odběrném místě a procenta PdELi stanoveného podle následujícího vzorce zaokrouhlená v % na 2 desetinná místa:

PdELi

%

 

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v tomto výkazu je přestupkem podle energetického zákona.

 

Dne: …………………………………………………………

 

………………………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za zákazníka“.

 

8.

Příloha č. 13 zní:

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

 

ČÁST A - výpočet majetkového prospěchu velkého podnikatele

Identifikační údaje velkého podnikatele:

Název nebo obchodní firma

 

Adresa sídla

 

IČO (bylo-li přiděleno)

 

Osoba oprávněná jednat za velkého podnikatele - jméno a příjmení a funkce či způsob, jakým jedná za velkého podnikatele

 

 

Údaje o členství v seskupení osob:

Je velký podnikatel členem seskupení osob? (ANO/NE)

 

IČO člena seskupení osob, který zpracovává část B, jedná-li se o osobu odlišnou od velkého podnikatele

 

 

Vymezení období:

Vymezení období, za které se zpráva o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zpracovává

 

 

Elektřina:

Obchodník s elektřinou - IČO

EAN

Skutečně dosažený majetkový prospěch v tis. Kč

(a)

(b)

(c)

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná jednotková cena elektřiny odebrané v roce 2023

pt

v Kč/MWh

Průměrná jednotková cena elektřiny odebrané v roce 2021

pref

v Kč/MWh

70 % množství nakoupené a odebrané elektřiny v roce 2021

vMWh

Způsobilé náklady na dodávku elektřiny ZN

v tis. Kč

(d)

(e)

(f)

(g)

 

 

 

 

 

Plyn:

Obchodník s plynem -

IČO

EIC

Skutečně dosažený majetkový prospěch

v tis. Kč

(h)

(i)

(j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná jednotková cena plynu odebraného v roce 2023 pt

v Kč/MWh

Průměrná jednotková cena plynu odebraného v roce 2021 pref

v Kč/MWh

70 % množství nakoupeného a odebraného plynu v roce 2021 q

v MWh

Způsobilé náklady na dodávku plynu ZN

v tis. Kč

(k)

(1)

(m)

(n)

 

 

 

 

 

Celkem za elektřinu a plyn

Skutečně dosažený majetkový prospěch

v tis. Kč

Kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele

Nejvyšší možný rozsah majetkového prospěchu podle vybrané kategorie

v tis. Kč

Nejvyšší možný rozsah majetkového prospěchu podle vybrané kategorie ponížený o další přijatou podporu

v tis. Kč

Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele

v tis. Kč

Další přijatá podpora od 1. února 2022 do 31. prosince 2023

v tis. Kč

Další přijatá podpora od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023

v tis. Kč

Celkový odvod nadměrného majetkového prospěchu za všechna předcházející období

v tis. Kč

(o) = (c) + (j)

(p)

(q)

(r) = (q) - (t)

(s)

(t)

(t1)

(u)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem?

(ANO/NE)

Splnění testu „+“ pro upravený výsledek hospodaření (ANO/NE)

Splnění testu pro upravený výsledek hospodaření (ANO/NE)

Splnění testu „0“ pro upravený výsledek hospodaření (ANO/NE)

Je velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích?

(ANO/NE)

Nadměrný majetkový prospěch

v tis. Kč

(v)

(w)

(x)

(y)

(z)

(aa) = (o) - (s)

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplnění části A (pokud nejsou údaje načteny automaticky v elektronické aplikaci):

(a)

Vyplní se IČO obchodníka s elektřinou, který dodává elektřinu do odběrných míst označených jednotlivými EAN kódy.

(b)

Vyplní se jednotlivě EAN kódy za všechna odběrná místa na napěťové hladině vysokého a velmi vysokého napětí, za která se posuzuje vznik nadměrného majetkového prospěchu. Pokud velký podnikatel rozúčtovává jiné osobě část elektřiny odebrané prostřednictvím jeho odběrného elektrického zařízení, posuzuje získaný majetkový prospěch pouze za množství elektřiny odebrané velkým podnikatelem.

(c)

Vyplní se pro jednotlivá odběrná místa skutečně dosažený majetkový prospěch v tis. Kč. V posledním řádku se vyplní součet všech skutečně dosažených majetkových prospěchů velkého podnikatele za odběrná místa uvedená v této tabulce.

(d)

Vyplní se průměrná jednotková cena elektřiny odebrané v roce 2023pt v Kč/MWh určená podle § 8a odst. 6. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(e)

Vyplní se průměrná jednotková cena elektřiny odebrané v roce 2021 pref v Kč/MWh vypočítaná na základě vyúčtování dodávky elektřiny za rok 2021. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(f)

Vyplní se hodnota 70 % množství nakoupené a odebrané elektřiny v roce 2021 q v MWh vypočítaná na základě vyúčtování dodávky elektřiny za rok 2021. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(g)

Vyplní se způsobilé náklady velkého podnikatele na dodávku elektřiny určené podle § 8a odst. 5. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(h)

Vyplní se ICO obchodníka s plynem, který dodává plyn do odběrných míst označených jednotlivými EIC kódy.

(i)

Vyplní se jednotlivě EIC kódy za všechna odběrná místa velkého podnikatele kategorie střední odběratel a velkoodběratel, za která se posuzuje vznik nadměrného majetkového prospěchu. Pokud velký podnikatel rozúčtovává jiné osobě část plynu odebraného prostřednictvím jeho odběrného plynového zařízení, posuzuje získaný majetkový prospěch pouze za množství plynu odebrané velkým podnikatelem.

(j)

Pro jednotlivá odběrná místa se vyplní skutečně dosažený majetkový prospěch v tis. Kč. V posledním řádku se vyplní součet všech skutečně dosažených majetkových prospěchů velkého podnikatele za odběrná místa uvedená v této tabulce.

(k)

Vyplní se průměrná jednotková cena plynu odebraného v roce 2023 pt v Kč/MWh určená podle § 8a odst. 6. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(l)

Vyplní se průměrná jednotková cena plynu odebraného v roce 2021 pref v Kč/MWh vypočítaná na základě vyúčtování dodávky plynu za rok 2021. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(m)

Vyplní se hodnota 70 % množství nakoupeného a odebraného plynu v roce 2021 q v MWh vypočítaná na základě vyúčtování dodávky plynu za rok 2021. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(n)

Vyplní se způsobilé náklady velkého podnikatele na dodávku plynu určené podle § 8a odst. 5. Nevyplňuje se v případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie A.

(o)

Vyplní se celkový skutečně dosažený majetkový prospěch v tis. Kč vypočtený jako součet celkového skutečně dosaženého majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu.

(p)

Vyplní se kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele podle § 8a odst. 1.

(q)

Vyplní se nejvyšší možný rozsah majetkového prospěchu podle vybrané kategorie určený jako hodnota stanovená v EUR pro kategorii rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele vyplněnou ve sloupci (p) přepočtená na Kč a uvedená v tis. Kč.

(r)

Vyplní se nejvyšší možný rozsah majetkového prospěchu podle vybrané kategorie (q) ponížený o hodnotu vyplněnou ve sloupci (t) v tis. Kč.

(s)

Vyplní se nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele podle kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele podle § 8a odst. 1 ((určený poměrnou hodnotou způsobilých nákladů nebo hodnotou stanovenou v EUR) upraveného podle § 8a odst. 7 v tis. Kč.

(t)

Vyplní se jiná podpora na úhradu nákladů na nákup elektřiny nebo plynu poskytnutá velkému podnikateli nebo podpora výroby tepelné energie dodávané velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok za období od 1 února 2022 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo jiné formy poskytnutí podpory než odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

(t1)

Vyplní se jiná podpora na úhradu nákladů na nákup elektřiny nebo plynu poskytnutá velkému podnikateli nebo podpora výroby tepelné energie dodávané velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok za období od 1. ledna 2023 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo jiné formy poskytnutí podpory než odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

(u)

Vyplní se celková výše odvodu nadměrného prospěchu za všechna předcházející období, za která velký podnikatel již podával zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu.

(v)

Velký podnikatel vyplní, zda je energeticky náročným zákazníkem podle § 8a odst. 3.

(w)

Velký podnikatel vyplní, zda plní kritéria testu „+“ pro upravený výsledek hospodaření. Test „+“ znamená, že hodnota upraveného výsledku hospodaření za rok 2023 se zohledněním majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu nepřesáhne 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření za rok 2021.

(x)

Velký podnikatel vyplní, zda plní kritéria testu „-“ pro upravený výsledek hospodaření. Test znamená, že hodnota upraveného výsledku hospodaření za rok 2023 bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu je nižší nejméně o 40 % než hodnota upraveného výsledku hospodaření za rok 2021 neboje záporná.

(y)

Velký podnikatel vyplní, zda plní kritéria testu „0“ pro upravený výsledek hospodaření. Test „0“ znamená, že pokud hodnota upraveného výsledku hospodaření za rok 2021 je záporná, tak hodnota upraveného výsledku hospodaření za rok 2023 se zohledněním majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu musí být menší nebo rovna nule.

(z)

Velký podnikatel vyplní, zda je energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích podle § 8a odst. 4.

(aa)

Vyplní se nadměrný majetkový prospěch v tis. Kč stanovený jako rozdíl celkového skutečně dosaženého majetkového prospěchu a nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele v tis. Kč. Pokud je hodnota záporná, vyplní se nula.“.

 

ČÁST B - stanovení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob a nadměrného majetkového prospěchu velkého podnikatele, který je členem seskupení osob

IČO velkého podnikatele, podle kterého je stanoven nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob

 

Způsob stanovení korekce podle § 8c (vzorec/dohoda)

 

 

 

IČO

Upravený majetkový prospěch velkého podnikatele Sli

v tis. Kč

Kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele

Další přijatá podpora

v tis. Kč

Nejvyšší možný rozsah majetkového prospěchu podle vybrané kategorie

Hodnota korekce Ki

v tis. Kč

 

 

 

 

 

ponížený o další přijatou podporu

v tis. Kč

 

(bb)

(cc) = (o) - (aa)

(dd) = (p)

(ee) = (t)

(ff) = (r)

(gg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM za seskupení osob

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplnění částí B (pokud nejsou údaje načteny automaticky v elektronické aplikaci):

(bb)

Vyplní se jednotlivě identifikační čísla osob za všechny velké podnikatele v rámci seskupení osob, kteří v uplynulém období odebírali elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu.

(cc)

Vyplní se upravený majetkový prospěch velkého podnikatele v tis. Kč vypočtený jako rozdíl mezi skutečně dosaženým majetkovým prospěchem velkého podnikatele a nadměrným majetkovým prospěchem. V posledním řádku „CELKEM“ se vyplní součet všech hodnot v tomto sloupci (tato celková hodnota odpovídá hodnotě Ʃi Sli podle § 8c).

(dd)

Vyplní se kategorie rozsahu majetkového prospěchu velkého podnikatele podle § 8a odst. 1.

(ee)

Vyplní se jiná podpora na úhradu nákladů na nákup elektřiny nebo plynu poskytnutá velkému podnikateli a podpora na úhradu nákladů na tepelnou energii poskytnutá velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok za období od 1. února 2022 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo jiné formy poskytnutí podpory než odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu podle čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie nebo za podmínek stanovených Evropskou komisí na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. V posledním řádku „CELKEM“ se vyplní součet všech hodnot v tomto sloupci.

(ff)

Vyplní se nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele. V posledním řádku „CELKEM“ se vyplní nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele, jehož kategorie rozsahu majetkového prospěchu se vztahuje na seskupení osob, ponížený o celkovou přijatou podporu podle § 8a odst. 7 věty druhé uvedenou ve sloupci (ff) všech osob v rámci seskupení s výjimkou osoby, podle které je stanoven nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob (tato hodnota odpovídá hodnotě L podle § 8c).

(gg)

Vyplní se hodnota korekce Ki, pokud byl překročen nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob. Hodnota korekce Ki se určí podle § 8c.

 

ČÁST C - stanovení odvodu velkého podnikatele

Nadměrný majetkový prospěch

v tis. Kč

Hodnota korekce K,

v tis. Kč

Celkový odvod nadměrného majetkového prospěchu za všechna předcházející období

v tis. Kč

Odvod nadměrného majetkového prospěchu za vymezené období

v tis. Kč

(hh) = (aa)

(ii) = (gg)

(jj) = (u)

(kk) = (hh) + (ii) - (jj)

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplnění částí C (pokud nejsou údaje načteny automaticky v elektronické aplikaci):

(hh)

Vyplní se nadměrný majetkový prospěch velkého podnikatele určený podle části A, sloupce (aa).

(ii)

Vyplní se hodnota korekce v tis. Kč stanovená podle části B, sloupce (gg). Pokud velký podnikatel není členem seskupení osob, vyplní se číslo 0.

(jj)

Vyplní se celkový odvod nadměrného majetkového prospěchu za všechna předcházející období stanovený podle části A, sloupce (u).

(kk)

Vyplní se odvod nadměrného majetkového prospěchu za posuzované období určený jako rozdíl součtu nadměrného majetkového prospěchu a hodnoty korekce Ki a celkového odvodu nadměrného majetkového prospěchu za všechna předcházející období v tis. Kč. Pokud je hodnota odvodu nadměrného majetkového prospěchu za posuzované období záporná, vyplní se číslo 0.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.