Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

267/2023 Sb. znění účinné od 20. 9. 2023

267

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odstavec 2 zní:

(2)

Úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro den nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru snížené o 3 procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně․ Úroková sazba je fixní vždy po dobu 5 let. Po uplynutí 5 let se stanoví nová výše úrokové sazby ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro první den nové doby fixace snížené o 3 procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně.“.

 

2.

V § 5 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Nová výše úrokové sazby se v takovém případě stanoví ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku platné pro první den nové doby fixace snížené o 3 procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně.“.

 

3.

V § 5 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Byla-li Státním fondem podpory investic uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, řídí se podmínky pro stanovení výše úroků pro novou dobu fixace, která začne běžet v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podle § 5 nařízení vlády č. 1/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2.

Byla-li Státním fondem podpory investic uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru podle nařízení vlády č. 1/2021 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, řídí se podmínky pro stanovení výše úroků pro novou dobu fixace, která začne běžet v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podle nařízení vlády č. 1/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. září 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj:

PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.