Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

265/2023 Sb. znění účinné od 1. 9. 2023

265

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb., nařízení vlády č. 562/2020 Sb. a nařízení vlády č. 125/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se slova „přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen „přímá pedagogická činnost“)“ nahrazují slovy „přímé pedagogické činnosti“.

 

2.

V § 2 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně․“.

 

3.

V příloze č. 1 bodě 14.1. se slovo „učitel“ nahrazuje slovem „pedagog“.

 

4.

V příloze č. 1 se bod 14.2. zrušuje.

 

5.

V příloze č. 1 se za bod 16.2. vkládá nový bod 16.3., který zní: „

16.3.

Školský logoped

20 až 24

“.

Dosavadní body 16.3. až 16.5. se označují jako body 16.4. až 16.6.

 

6.

V příloze č. 3 bod 2. zní: „

2. Základní umělecká škola

zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele v individuální výuce

do 14

o 11 hodin týdně

 

15 až 29

o 14 hodin týdně

 

30 až 39

o 18 hodin týdně

 

40 až 49

o 23 hodin týdně

 

50 a více

o 28 hodin týdně

zástupce ředitele školy vykonávající činnost učitele ve skupinové nebo kolektivní výuce

do 14

o 9 hodin týdně

 

15 až 29

o 12 hodin týdně

 

30 až 39

o 16 hodin týdně

 

40 až 49

o 21 hodin týdně

 

50 a více

o 26 hodin týdně

“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.