Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

273/2023 Sb. znění účinné od 14. 9. 2023

273

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 180/2023 Sb., k provedení § 15 odst. 3 a § 17a zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb., vyhlášky č. 144/2016 Sb. a vyhlášky č. 127/2021 Sb., se mění takto:

1.

V úvodní větě vyhlášky se za text „§ 6 odst. 1“ vkládá text „písm․ c)“, za text „§ 15 odst. 2“ se vkládají slova „a 3“ a za text „§ 16 odst. 2 písm. a),“ se vkládá text „§ 17a,“.

 

2.

V § 5 odst. 2 se slovo „částí“ nahrazuje slovem „komponentů“.

 

3.

V § 5 odst. 3 písm. g) a § 7 písm. g) se slovo „části“ nahrazuje slovem „komponenty“.

 

4.

V § 7 písm. i) se slova „k částem“ nahrazují slovy „ke komponentům“.

 

5.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zní:

§ 7a

 

Rozsah dokumentace pro předkládání výrobků ke klasifikaci

(K § 17a zákona)

 

Dokumentace předkládaná žadatelem o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR10) (dále jen „klasifikace“) spolu se žádostí zahrnuje

a)

název a popis předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, včetně jejich obchodního a chemického označení,

b)

technickou dokumentaci zahrnující popis funkcí a nebezpečných vlastností předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci, druh a množství obsažených výbušných látek a technický výkres sestavy předmětů s popisem,

c)

průvodní dokumentaci zahrnující popis způsobu balení předmětů a látek předložených ke klasifikaci a výkres přepravního obalu s uvedením obalového kódu,

d)

protokoly o provedených zkouškách u předmětů a látek předkládaných ke klasifikaci a

e)

popisy a vysvětlení nezbytná pro zhodnocení obsahu dokumentů souvisejících s předměty a látkami předkládanými ke klasifikaci.

__________

10)

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).“.

 

6.

Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka Q, která zní:

Q.

Podání žádosti o provedení klasifikace výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, nebo jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty

10 000,–“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.