Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

279/2023 Sb. znění účinné od 20. 9. 2023

279

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

 

Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, se mění takto:

1.

V § 1 písm. a) se slova „hlavního města Prahy a pro území kraje“ nahrazují slovy „Hlavního města Prahy a kraje“․

 

2.

V § 1 písm. e) se slova „a Pardubického“ nahrazují slovy „ , Pardubického, Libereckého a Vysočina“.

 

3.

V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda:

Ing. Štemberka, Ph.D., v. r.