Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

282/2023 Sb. vyhlášené znění

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, s výjimkou čl. I bodu 8, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

282

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.“.

 

2.

V § 3 písm. e) se slova „dvakrát ročně“ nahrazují slovy „nejméně jednou za rok“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a b)“.

 

3.

V § 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

zástupcem pedagogického garanta zkoušky, který v případě nepřítomnosti pedagogického garanta zkoušky zajišťuje činnosti uvedené v písmenu a),“․

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

 

4.

V § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení se za text „písm. a)“ vkládají slova „a b)“.

 

5.

V § 5 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „c), d) a e)“ nahrazují slovy „d), e) a f)“.

 

6.

V § 5 odst. 8 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno b), které zní:

b)

vyplněné záznamové listy bezprostředně po ukončení ústní části zkoušky a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

7.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

§ 5a

Úplata

 

(1)

Zkouška se koná za úplatu nejvýše 2 500 Kč.

(2)

Doba splatnosti úplaty podle odstavce 1 trvá ode dne podání přihlášky do 8 dnů přede dnem konání zkoušky.

(3)

Za první pokus u zkoušky z jazyka může za uchazeče hradit úplatu ústřední správní úřad. Pokud ústřední správní úřad hradí za uchazeče úplatu, pak se ustanovení odstavce 2 a § 6 odst. 4, pokud jde o neuhrazení úplaty za zkoušku v době splatnosti, nepoužijí.“.

 

8.

V § 5a odst. 1 se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „3 200 Kč“.

 

9.

V § 6 odst. 1 se slova „ ; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

 

10.

V § 6 odst. 3 se za slovo „přidělí“ vkládají slova „v den konání zkoušky z jazyka“ a slova „při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce“ se zrušují.

 

11.

V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Na uchazeče, který nedodrží lhůty podle odstavce 1, nepředloží platný cestovní doklad, nestvrdí podpisem správnost údajů na přihlášce, neuvede v přihlášce povinné údaje podle odstavce 2 nebo neuhradí úplatu za zkoušku v době splatnosti, se hledí, jako by nebyl na zkoušku přihlášen.“.

 

12.

V § 7 odstavec 1 zní:

(1)

Uchazeč se může do 15 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka omluvit osobně nebo doručením písemné omluvy zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil, bez udání důvodu. V době počínající čtrnáctým dnem přede dnem konání zkoušky z jazyka do dne konání zkoušky z jazyka se může ze zkoušky uchazeč omluvit pouze ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů způsobem podle věty první současně s doložením těchto důvodů.“.

 

13.

V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Nemohl-li se uchazeč ve lhůtě uvedené v odstavci 1 větě první nebo v době uvedené v odstavci 1 větě druhé omluvit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může se dodatečně omluvit i bezprostředně poté, co pominula překážka, která účastníku bránila se zkoušky účastnit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne konání zkoušky.

(3)

Na uchazeče, který se omluvil podle odstavce 1 věty druhé, ale nedoložil zdravotní nebo jiné závažné důvody, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl, dokud se neomluví a nedoloží zdravotní nebo jiné závažné důvody ve lhůtě podle odstavce 2.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

 

14.

V § 7 odst. 4 se slova „věty první a části věty druhé za středníkem“ nahrazují slovy „a 2“.

 

15.

V § 8 odst. 5 písm. d) se slovo „zaznamenávají“ nahrazuje slovy „zaznamenává průběh ústní části zkoušky a“.

 

16.

V § 8 odst. 5 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno g), které zní:

g)

kopií osvědčení a“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

 

17.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

18.

V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e)

zkouška z českého jazyka vykonaná pro účely udělování státního občanství České republiky podle právního předpisu upravujícího prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky a

f)

aprobační zkouška vykonaná podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.“.

 

19.

V příloze č. 1 čl. 4 se číslo „54“ nahrazuje číslem „72“.

 

20.

V příloze č. 1 čl. 5 bodě 3 se slovo „napíše“ nahrazuje slovy „sdělí uchazeči“ a slova „na tabuli“ se nahrazují slovy „vhodným způsobem“.

 

21.

V příloze č. 1 čl. 6 se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zástupce pedagogického garanta zkoušky“.

 

22.

V příloze č. 1 čl. 6 bod 5 zní:

5.

Varianta ústní části zkoušky je uchazeči přidělena automatizovaným způsobem v den zkoušky.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.