Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

67/2023 Sb. znění účinné od 30. 3. 2023

67

 

ZÁKON

ze dne 15. února 2023

o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1 k ochraně před zneužíváním hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online upravuje působnost správních orgánů vykonávajících státní správu na tomto úseku, pravomoc soudů, práva a povinnosti při odstraňování teroristického obsahu online a související přestupky.

§ 2

Příkaz k odstranění

(1)

Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem, (dále jen „policie“), že dochází ke zneužití hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, může přikázat podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 (dále jen „nařízení“) odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, a to na formuláři podle přílohy I nařízení. Při posuzování, zda dochází k veřejnému šíření teroristického obsahu online, policie přihlédne zejména ke skutečnému účelu šíření obsahu.

(2)

Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu (dále jen „příkaz k odstranění“) je prvním úkonem v řízení. Příkaz k odstranění se oznamuje pouze poskytovateli hostingové služby a lze jej doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.

(3)

Odvolání proti příkazu k odstranění nemá odkladný účinek.

(4)

Policie zřídí kontaktní místo podle čl․ 12 odst. 2 nařízení k plnění úkolů podle čl. 3 odst. 6 až 8 nařízení a způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup zveřejní telefonní číslo pro veřejnou komunikační síť a adresu elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje kontaktního místa.

§ 3

Odložení informování o odstranění teroristického obsahu

(1)

Dobu, po kterou není poskytovatel obsahu informován o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, může policie podle čl. 11 odst. 3 nařízení prodloužit.

(2)

Na postup podle odstavce 1 se § 2 odst. 2 a 3 použijí obdobně.

(3)

Během doby, po kterou je odloženo informování poskytovatele obsahu o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, nelze takovou informaci ani jinak zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám.

§ 4

Přeshraniční příkaz k odstranění

(1)

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) podle čl. 4 nařízení rozhoduje, zda příkaz k odstranění předaný ministerstvu podle čl. 4 odst. 1 nařízení porušuje nařízení nebo Listinu základních práv Evropské unie.

(2)

Vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 3 nařízení je prvním úkonem v řízení. Při vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 4 nařízení se § 36 odst. 3 správního řádu nepoužije. Proti rozhodnutí podle vět první a druhé nelze podat rozklad.

§ 5

Dohled nad prováděním zvláštních opatření

(1)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vykonává dohled nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 nařízení. V rámci výkonu dohledu může Úřad provádět kontrolu podle kontrolního řádu.

(2)

Vydání rozhodnutí Úřadem z moci úřední podle čl. 5 odst. 4 nebo 6 nařízení může být prvním úkonem v řízení.

(3)

Úřad na základě žádosti poskytovatele hostingových služeb nebo z moci úřední rozhoduje o tom, že poskytovatel hostingových služeb již není podle čl. 5 odst. 4 nařízení vystaven teroristickému obsahu. Vydání rozhodnutí podle věty první může být prvním úkonem správního orgánu v řízení.

(4)

Je-li to nezbytné k zajištění spolehlivého plnění povinností poskytovatele hostingových služeb podle nařízení, může Úřad tomuto poskytovateli nařídit využívání specializovaného elektronického systému spravovaného Europolem (dále jen „systém Europolu“), je-li zřízen, ke komunikaci podle § 7 odst. 1. Vydání rozhodnutí podle věty první je prvním úkonem v řízení.

(5)

Rozhodnutí podle odstavců 2 až 4 lze doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.

(6)

Rozklad proti rozhodnutí podle odstavců 2 a 4 nemá odkladný účinek.

§ 6

Výměna informací a spolupráce mezi příslušnými orgány

Orgány příslušné podle tohoto zákona navzájem spolupracují při plnění svých úkolů a navzájem si předávají, a to i bez žádosti, informace, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti podle tohoto zákona a podle nařízení. Obdobně policie, ministerstvo a Úřad spolupracují a vyměňují si informace, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úkolů podle nařízení, s příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvními stranami Evropského hospodářského prostoru, a s Europolem, a to i prostřednictvím systému Europolu, je-li zřízen.

§ 7

Komunikace příslušných orgánů s poskytovateli hostingových služeb

(1)

Policie může ke komunikaci s poskytovateli hostingových služeb využívat systém Europolu, je-li zřízen.

(2)

Není-li využit systém Europolu, využije se jiný elektronický prostředek nebo kontaktní údaje, které pro účely komunikace se svým kontaktním místem určil poskytovatel hostingových služeb.

(3)

Využívá-li poskytovatel hostingových služeb systém Europolu, doručuje ministerstvo a Úřad prostřednictvím tohoto systému.

§ 8

Poskytování informací o přijatých opatřeních

(1)

Policie, ministerstvo a poskytovatelé hostingových služeb předávají Úřadu informace uvedené v čl. 21 nařízení. Úřad tyto informace předává Evropské komisi.

(2)

Policie, ministerstvo a Úřad zveřejňují výroční zprávy podle čl. 8 nařízení.

§ 9

Dočasné zachování teroristického obsahu

(1)

Rozhoduje-li soud o žalobě proti příkazu k odstranění nebo proti rozhodnutí o povinnosti přijmout zvláštní opatření, které vedly k odstranění teroristického obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu, může podle čl. 6 odst. 2 nařízení prodloužit dobu zachování teroristického obsahu a souvisejících údajů.

(2)

Vede-li Úřad řízení o zvláštním opatření, které vedlo k odstranění teroristického obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu, může podle čl. 6 odst. 2 nařízení prodloužit dobu zachování teroristického obsahu a souvisejících údajů.

§ 10

Exekuce ukládáním donucovacích pokut

Výše jednotlivé donucovací pokuty, kterou může Úřad uložit poskytovateli hostingových služeb k vymožení jím uložené povinnosti, nepřekročí 100 000 Kč.

Přestupky

§ 11

(1)

Poskytovatel hostingových služeb se dopustí přestupku tím, že

a)

neodstraní teroristický obsah nebo neznemožní přístup k teroristickému obsahu podle čl. 3 odst. 3 nebo čl. 4 odst. 2 nařízení,

b)

neinformuje bez zbytečného odkladu příslušný orgán podle čl. 3 odst. 6 nařízení,

c)

neobnoví obsah nebo k němu znovu neumožní přístup podle čl. 4 odst. 7 nařízení,

d)

nezavede nebo neuplatňuje ustanovení týkající se zneužívání jeho služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu podle čl. 5 odst. 1 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,

e)

nepřijme nebo neuplatňuje zvláštní opatření na ochranu svých služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu podle čl. 5 odst. 2, 3 nebo 6 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,

f)

neoznámí Úřadu zvláštní opatření, která přijal nebo hodlá přijmout, podle čl. 5 odst. 5 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,

g)

nezachová teroristický obsah a související údaje nebo nepoužívá vhodné technické a organizační záruky podle čl. 6 nařízení,

h)

nezveřejní zprávu o transparentnosti nebo nevymezí svou politiku na potírání šíření teroristického obsahu podle čl. 7 nařízení,

i)

nezavede nebo neprovádí mechanismus pro podávání stížností podle čl. 10 nařízení,

j)

neposkytne poskytovateli obsahu informaci o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle čl. 11 odst. 1 nařízení, ačkoliv nebylo informování odloženo podle § 3,

k)

neposkytne poskytovateli obsahu podle čl. 11 odst. 2 nařízení informaci nebo kopii příkazu k odstranění, ačkoli nebylo informování odloženo podle § 3,

l)

poskytne, zpřístupní nebo zveřejní informaci uvedenou v čl. 11 odst. 1 nebo 2 nařízení v době, po kterou bylo informování odloženo podle § 3,

m)

dozví-li se o teroristickém obsahu, jenž bezprostředně ohrožuje život, neprodleně neuvědomí orgány příslušné k vyšetřování a stíhání trestných činů v dotčených členských státech, neuvědomí kontaktní místo, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněné podle § 2 odst. 4 nebo nepředá informace o teroristickém obsahu Europolu podle čl. 14 odst. 5 nařízení,

n)

neurčí nebo nezřídí kontaktní místo k přijímání příkazů k odstranění elektronickou cestou a jejich urychlenému zpracování nebo informace o kontaktním místě neučiní veřejně dostupnými podle čl. 15 odst. 1 nařízení, nebo

o)

v případě, že nemá hlavní provozovnu na území Evropské unie,

1.

neurčí písemně právního zástupce podle čl. 17 odst. 1 nařízení,

2.

svému právnímu zástupci neposkytne nezbytné pravomoci a zdroje pro plnění příkazů k odstranění a rozhodnutí a pro spolupráci s příslušnými orgány podle čl. 17 odst. 2 nařízení, nebo

3.

určení právního zástupce, který má bydliště nebo je usazen v České republice, nezveřejní nebo neoznámí Úřadu podle čl. 17 odst. 4 nařízení.

(2)

Právní zástupce určený podle čl. 17 nařízení se dopustí přestupku tím, že neposkytuje náležitou součinnost pro účely přijímání, dodržování a vymáhání příkazů k odstranění a rozhodnutí vydaných podle tohoto nařízení, čímž způsobí porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až n).

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

(4)

Porušuje-li poskytovatel hostingových služeb soustavným nebo přetrvávajícím jednáním povinnosti podle čl. 3 odst. 3 nařízení, uloží se mu pokuta do výše 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v předcházejícím hospodářském roce; je-li tato částka nižší než 500 000 Kč, uloží se pokuta do 500 000 Kč.

§ 12

Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá Úřad.

§ 13

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Zeman v. r.

 

Fiala v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online.