Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

75/2023 Sb. znění účinné od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Čl. I bod 12 nabyl účinnosti dne 31. 3. 2023.

Čl. I body 1 až 3 a 5 až 11 a čl. VII bod 4, pokud jde o § 6b odst. 1 větu třetí, nabývají účinnosti dne 1. 7. 2023.

Čl. III bod 2 nabývá účinnosti dne 1. 4. 2024.

Zbylá ustanovení zákona nabyla účinnosti dne 1. 4. 2023.

Část první a pátá pozbývají platnosti uplynutím dne 31. 3. 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 75/2023 Sb.

1.4.2023

75

 

ZÁKON

ze dne 8. března 2023,

kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 198/2022 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

zatím neúčinné

 

4.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

§ 6a

Evidence bytů pro dočasnou ochranu

 

(1)

Byty, které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, jsou zařazeny v informačním systému evidence bytů, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „evidence bytů“). Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

(2)

Evidence bytů obsahuje

a)

identifikační údaje vlastníka bytu,

b)

adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,

c)

písemný právní titul k užívání bytu a

d)

identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.

(3)

Údaje uvedené v odstavci 2 do evidence bytů zadává vlastník bytu, a to s využitím elektronické identifikace určené Ministerstvem práce a sociálních věcí.“.

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

zatím neúčinné

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

zatím neúčinné

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

zatím neúčinné

 

11.

zatím neúčinné

 

12.

V § 9 odst. 2 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Byla-li žádost o humanitární dávku nebo příspěvek pro solidární domácnost podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při posuzování nároku na humanitární dávku nebo příspěvek pro solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Při posuzování nároku na příspěvek pro solidární domácnost za měsíc červen 2023 se postupuje podle zákona č. 66/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejní do 30. dubna 2023 specifikaci, formát a strukturu datové zprávy a využití informačního systému podle § 7 zákona č. 66/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Státním fondu podpory investic (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p)

na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu․“.

 

2.

zatím neúčinné

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 4-5)

Čl. IV

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb. a zákona č. 216/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 136 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna nahlásit nástup zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (dále jen „zaměstnanec s dočasnou ochranou“), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce, do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterou vede Česká správa sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění. Evidenci zaměstnanců s dočasnou ochranou vede Česká správa sociálního zabezpečení v rámci registru pojištěnců nemocenského pojištění podle § 122 zákona o nemocenském pojištění. Stejným způsobem je zaměstnavatel povinen ohlásit změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou uvedeného ve větě první, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl. Zaměstnavatel je dále povinen nahlásit den skončení zaměstnání zaměstnance s dočasnou ochranou uvedeného ve větě první, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění.

(4)

Zaměstnavatel, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona o nemocenském pojištění a který zaměstnává pouze zaměstnance s dočasnou ochranou uvedené v odstavci 3, je povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů vedeného Českou správou sociálního zabezpečení podle § 123 zákona o nemocenském pojištění nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu tohoto zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání, a to způsobem uvedeným v § 93 zákona o nemocenském pojištění. Stejným způsobem je zaměstnavatel povinen ohlásit změnu údajů, které byl povinen uvést podle věty první, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Zaměstnavatel, který zaměstnává pouze zaměstnance s dočasnou ochranou uvedené v odstavci 3, je dále povinen se odhlásit z registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona o nemocenském pojištění ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem těchto zaměstnanců s dočasnou ochranou, a to způsobem podle § 93 zákona o nemocenském pojištění.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

2.

V § 136 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7)

Pro ověření skutečností podle odstavce 3 jsou Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a Úřad práce oprávněny pro účely své činnosti získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:

a)

nástup a skončení zaměstnání zaměstnance s dočasnou ochranou uvedeného v odstavci 3,

b)

druh výdělečné činnosti a skutečnost, že jde o zaměstnání malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění nebo o dohodu o provedení práce,

c)

obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo bydliště.“.

 

3.

V § 139 odst. 2 písm. d) a v § 140 odst. 1 písm. d) se za slovo „oznamovací“ vkládají slova „nebo registrační“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1.

Pokud dojde k nástupu zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, činného na základě dohody o provedení práce v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, vzniká povinnost zaměstnavatele oznámit nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání podle § 136 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i v případě, kdy ke vzniku pracovního poměru, nebo k založení pracovněprávního vztahu na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Pokud zaměstnavatel, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaměstnává zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, uvedeného v bodě 1, je povinen se podle § 136 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit do registru zaměstnavatelů vedeného Českou správou sociálního zabezpečení.

3.

Pokud došlo k nástupu zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, činného na základě dohody o provedení práce dříve než v den nabytí účinnosti tohoto zákona a tento pracovněprávní vztah trvá i v den nabytí účinnosti tohoto zákona, je zaměstnavatel povinen oznámit nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání způsobem uvedeným v § 136 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost uvedená ve větě první neplatí, pokud pracovněprávní vztah uvedený ve větě první skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Pokud zaměstnavatel, který není povinen se přihlásit do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaměstnává zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, v pracovním poměru, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany, činného na základě dohody o provedení práce, u něhož došlo k nástupu do zaměstnání dříve než v den nabytí účinnosti tohoto zákona a tento pracovněprávní vztah zaměstnance trvá i v den nabytí účinnosti tohoto zákona, je zaměstnavatel povinen přihlásit se do registru zaměstnavatelů vedeného Českou správou sociálního zabezpečení způsobem uvedeným v § 136 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost uvedená ve větě první neplatí, pokud pracovněprávní vztah všech jeho zaměstnanců, kteří jsou cizinci požívajícími dočasné ochrany, uvedených ve větě první skončí do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 255/2020 Sb., zákona č. 300/2020 Sb., zákona č. 438/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 417/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb. a zákona č. 423/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 93 odst. 1 větě poslední se za slova „podle věty první“ vkládají slova „nebo není povinen se přihlásit podle § 136 odst. 4 zákona o zaměstnanosti“.

 

2.

V § 94 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, u kterých zaměstnavatel nebyl povinen oznámit den nástupu do zaměstnání podle § 136 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění; vznikla-li tomuto zaměstnanci v kalendářním měsíci, v němž doba zaměstnání skončila, účast na pojištění na základě postupu podle § 7 odst. 3 a § 7a odst. 2 části věty za středníkem, oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zúčtován příjem, který založil účast na pojištění.“.

 

3.

V § 94 odst. 1 se za větu třetí vkládají věty „U zaměstnance, u kterého zaměstnavatel oznámil den nástupu do zaměstnání podle § 136 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, je postup podle věty třetí splněn. Jestliže zaměstnanec uplatnil nárok na výplatu dávky a zaměstnavatel ještě den nástupu zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku podle § 97 odst. 1.“.

 

4.

V § 122 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6)

V registru pojištěnců, jehož správcem je Česká správa sociálního zabezpečení, jsou evidováni též zaměstnanci, jejichž evidence se vede podle § 136 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.“.

 

5.

V § 123 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6)

V registru zaměstnavatelů, jehož správcem je Česká správa sociálního zabezpečení, jsou evidováni též zaměstnavatelé, jejichž evidence se vede podle § 136 odst. 4 zákona o zaměstnanosti.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (čl. 7-8)

Čl. VII

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., zákona č. 198/2022 Sb. a zákona č. 20/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou a“.

 

2.

V § 4 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Ministerstvo vnitra provozuje zázemí pro příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany. Provoz zázemí zahrnuje vytváření kapacit pro příjem a vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany, zajišťování kapacit pro přístřeší určené pro osoby vysídlené z Ukrajiny čekající na podání žádosti o udělení dočasné ochrany a žadatele o udělení dočasné ochrany a zajišťování kapacit pro přidělování ubytování.“.

 

3.

V § 6 odst. 5 větě první se slova „podle tohoto zákona“ zrušují.

 

4.

§ 6b včetně nadpisu zní:

§ 6b

Ubytování

 

(1)

Poskytování ubytování podle tohoto zákona je veřejnou službou. Ubytování se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování (dále jen „evidence“). Rozsah poskytovaných souvisejících služeb a rozložení kapacit ubytování v území stanoví vláda nařízením.

(2)

Ubytování se poskytuje bezplatně, není-li dále stanoveno jinak, nejvýše po dobu 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany podle tohoto zákona (dále jen „maximální doba“), a to zejména v objektech, které slouží jako ubytovací zařízení. Doba ubytování téže osoby v jednotlivých objektech zařazených v evidenci se sčítá.

(3)

Maximální doba se nevztahuje na osobu, která splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky podle § 6 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a je zároveň uvedena v § 6b odst. 1 písm. a) a v § 6b odst. 1 písm. e) bodech 1 až 6 uvedeného zákona (dále jen „zranitelná osoba“).

(4)

Hejtman kraje a primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“) na základě rozhodnutí vlády zajišťuje na území kraje nebo hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) kapacity ubytování podle tohoto zákona. Starostové obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů spolupracují s hejtmanem na zajišťování kapacity ubytování podle věty první.

(5)

Přidělení ubytování, změnu ubytování a vyřazení osoby z ubytování zabezpečuje Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Policie České republiky (dále jen „přidělující orgán“), a to prostřednictvím evidence. Krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“) při změně ubytování poskytuje přidělujícímu orgánu nezbytnou součinnost. Po přidělení ubytování obdrží osoba s udělenou dočasnou ochranou písemnou informaci obsahující její identifikační údaje, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení (dále jen „provozovatel“) a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a opuštění ubytování.

(6)

Pokud osoba, které je ubytování poskytováno bezplatně, bez vážného důvodu odmítne přidělené ubytování nebo ubytování opustí, pohlíží se na ni tak, že vyčerpala maximální dobu. Pokud osoba, které je ubytování poskytováno bezplatně, přestala toto ubytování bez udání důvodů využívat déle než 10 po sobě jdoucích dnů, má se za to, že ubytování opustila. Důvody je osoba povinna bezodkladně sdělit provozovateli.

(7)

Provozovatel je povinen po dobu zařazení v evidenci

a)

umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu zapsané kapacity,

b)

zapisovat každý třetí den do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě ubytování a

c)

zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování.“.

 

5.

V nadpisu § 6c se za slovo „Zajištění“ vkládá slovo „dalších“.

 

6.

V § 6c se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

 

7.

V § 6d odstavec 1 zní:

(1)

Správcem evidence je Ministerstvo vnitra. Evidence obsahuje

a)

údaje o umístění, druhu, celkové kapacitě ubytování a aktuálně volné kapacitě ubytování,

b)

identifikační údaje provozovatele,

c)

identifikační údaje osob využívajících ubytování, včetně údajů o začátku a ukončení využívání ubytování, celkové době ubytování, odmítnutí ubytování a opuštění ubytování, a

d)

údaj o tom, že ubytovaná osoba je zranitelnou osobou.“.

 

8.

V § 6d odst. 2 větě první se za slovo „hejtmanem“ vkládají slova „podle § 6b odst. 4“.

 

9.

V § 6d se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně předává Ministerstvu vnitra dálkovým elektronickým přístupem údaje o zranitelných osobách, které jsou na základě provádění zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, vedeny v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí.“.

 

10.

V nadpisu § 6e se slova „na ubytování“ zrušují.

 

11.

V § 6e odstavec 1 zní:

(1)

Provozovatel zařazený do evidence podle § 6d odst. 2 má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování za osobu, které poskytuje ubytování bezplatně, a noc, a to podle údajů vedených v evidenci. Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj a orgánem kraje příslušným k jejich poskytnutí je krajský úřad.“.

 

12.

V § 6e odst. 4 se slovo „kraj“ nahrazuje slovy „krajský úřad“.

 

13.

V § 6f se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Hejtman koordinuje zajišťování kapacit pro ubytování na území kraje.“.

 

14.

V § 6f odst. 3 se slova „až 6e“ nahrazují slovy „ , 6d a 6e“.

 

15.

V § 7 odst. 2 se středník nahrazuje tečkou, slovo „osoba“ se nahrazuje slovem „Osoba“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Za osobu s trvalým pobytem na území České republiky podle věty druhé se nepovažuje osoba, jejíž závažný zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje výkon práce a tuto skutečnost doloží zdravotní pojišťovně výpisem ze zdravotnické dokumentace.“.

 

16.

Za § 7a se vkládá nový § 7aa, který včetně nadpisu zní:

§ 7aa

Poskytování ambulantní péče mimo zdravotnické zařízení

 

(1)

Vláda v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a z něho plynoucí migrační situace může vyhlásit stav zdravotního ohrožení, jehož účelem je umožnit poskytování ambulantní péče i mimo zdravotnické zařízení osobám, které z důvodu trvání ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace přicestovaly do České republiky a které se přechodně zdržují na území České republiky, zejména v objektech zařazených v evidenci.

(2)

Poskytování zdravotní péče podle odstavce 1 je možné pouze formou ambulantní péče, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem. Ustanovení § 11a odst. 2 až 7 a § 11b zákona o zdravotních službách se použijí přiměřeně s tím, že povolení zaniká nejpozději ke dni skončení stavu zdravotního ohrožení podle odstavce 1. Ustanovení § 11a odst. 8 zákona o zdravotních službách se nepoužije.

(3)

Dojde-li k vyhlášení stavu zdravotního ohrožení podle odstavce 1, Ministerstvo zdravotnictví stanoví opatřením obecné povahy obory péče, pro které lze povolení podle odstavce 2 udělit, a podrobnosti paušální platby podle odstavce 4. Při vydávání opatření obecné povahy podle věty první se § 172 správního řádu nepoužije. Opatření obecné povahy podle věty první nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a pozbývá účinků ke dni skončení stavu zdravotního ohrožení podle odstavce 1.

(4)

Zdravotní pojišťovna uzavře s poskytovatelem zdravotních služeb, který je držitelem povolení podle odstavce 2 a má s touto zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, dodatek k této smlouvě, a to za účelem stanovení rozsahu zdravotních služeb poskytnutých v místech podle odstavce 1. Zdravotní služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a potraviny pro zvláštní lékařské účely v místech podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovny paušální platbou za jeden den poskytování zdravotních služeb. Podrobnosti paušální platby si dohodne zdravotní pojišťovna s poskytovatelem zdravotních služeb v dodatku ke smlouvě podle věty první. Nebudou-li podrobnosti paušální platby dohodnuty v dodatku ke smlouvě podle věty první, použijí se podrobnosti paušálních plateb stanovené Ministerstvem zdravotnictví v opatření obecné povahy podle odstavce 3. Ustanovení § 46 odst. 2 věty první zákona o veřejném zdravotním pojištění o výběrovém řízení se nepoužije.“.

 

17.

V § 9 odst. 2 se text „§ 7b“ nahrazuje textem „§ 7aa“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1.

Osobě, která ke dni 31. března 2023 využívala dočasné nouzové přístřeší nebo nouzové ubytování podle zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se doba, po kterou dočasné nouzové přístřeší nebo nouzové ubytování využívala, započítává do doby 150 dnů bezplatného ubytování podle § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osobě uvedené v bodě 1, která dovršila nejpozději ke dni 31. března 2023 dobu 150 dnů bezplatného ubytování podle § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytuje nouzové ubytování a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Osobě uvedené v bodě 1, která v období do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dovrší v nouzovém ubytování dobu 150 dnů bezplatného ubytování podle § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytuje nouzové ubytování a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou bezplatně do devadesátého dne ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4.

Ubytování poskytnuté podle bodů 1 až 3 se považuje za bezplatně poskytnuté ubytování ve smyslu § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Kapacity dočasného nouzového přístřeší podle zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za kapacity nouzového ubytování podle zákona č. 65/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedohodnou-li se smluvní strany dohody, na základě které byly kapacity podle věty první zařazeny do evidence, jinak, pozbývá tato dohoda platnosti patnáctým dnem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost (čl. 9)

Čl. IX

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou

a)

ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti dnem 31. března 2023,

b)

ustanovení čl. I bodů 1 až 3 a 5 až 11 a ustanovení čl. VII bodu 4, pokud jde o § 6b odst. 1 větu třetí, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023, a

c)

ustanovení čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024.

(2)

Ustanovení částí první a páté pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2024.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

v z. Rakušan v. r.