Čekejte, prosím...
A A A
353/2020 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 31. března 2020 č. 353

 

o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády

ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293

 

Vláda

 

I.

zrušuje

 

1.

usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti,

 

2.

usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293, o změně usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti;

 

 

II.

schvaluje

1.

Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený program“), odhad nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání,

 

2.

použití finančních prostředků kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa z položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 10 900 000 000 Kč na posílení výdajů kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v závazném ukazateli „Aktivní politika zaměstnanosti celkem“ na financování Cíleného programu;

 

 

III.

ukládá

1.

ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu A (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 18. 3. 2020 č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN, ze dne 23. 3. 2020 č. j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN, ze dne 25. 3. 2020 č.j. 13285/2020-1/MIN/KAN, ze dne 30. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, ze dne 30. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN a navazující, a dále usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199, usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201, usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 208, usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211,usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214, usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215, usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 238, usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 239, usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 241, usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 252, usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 264, usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 279, usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280, usnesení vlády ze dne 26. 3. 2020 č. 309, usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348, a usnesení přímo navazující) uvedeného v bodu (21) Cíleného programu, prostřednictvím Úřadu práce ČR,

 

2.

ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy podle části osmé, hlavy III ZP za překážky v práci na straně zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména spočívajících v nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo nedostatek vstupů produkce) uvedeného v bodu (23) Cíleného programu, prostřednictvím Úřadu práce ČR,

 

3.

ministryni práce a sociálních věcí předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,

 

4.

místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti ministryně práce a sociální věcí rozpočtové opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,

 

5.

ministryni práce a sociálních věcí, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, a místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy připravit režim C, kterým se poskytne kompenzace pro firmy, které pokračují v činnosti a u nichž došlo k poklesu produkce;

 

 

IV.

zmocňuje ministryni práce a sociálních věcí k provádění procedurálních změn v Cíleném programu podpory zaměstnanosti uvedeném v bodu II/1 tohoto usnesení.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí,

místopředseda vlády, ministr průmyslu a

obchodu a ministr dopravy

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády