Čekejte, prosím...
A A A
170/2021 UsnV

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. února 2021 č. 170

 

k zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné testování

na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období

 

Vláda

ukládá

ministru zdravotnictví určit omezený počet konkrétních screeningových POC antigenních testů vhodných pro provádění preventivního plošného testování žáků/studentů základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol pro pilotní období splňující parametry uvedené v části III materiálu čj. 163/21, a to nejpozději do 15. února 2021,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit sběr požadavků týkajících se nezbytného počtu testovacích sad a respirátorů FFP2 z jednotlivých škol v souladu s harmonogramem pilotního období uvedeného v části III materiálu čj. 163/21,

1.

místopředsedovi vlády a ministru vnitra zadání veřejné zakázky na pořízení testů uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení, a to v počtu potřebném pro pilotní období

od 1. března 2021 do 2. dubna 2021,

1.

místopředsedovi vlády a ministru vnitra podat žádost o rozpočtové opatření podle bodu III/3 tohoto usnesení,

místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu III/3 tohoto usnesení,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ministru zdravotnictví předložit vládě komplexní návrh realizace plošného a pravidelného testování žáků / studentů škol a zaměstnanců škol na následující období od prvního pondělí dubna 2021, a to nejpozději do 28. února 2021,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ministru zdravotnictví zpracovat nezbytné metodické materiály pro školy pro pilotní období, a to nejpozději do 22. února 2021;

pověřuje

Ministerstvo vnitra zajištěním nákupu a distribuce shora uvedených testů k zajištění preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, prostřednictvím vybraného dodavatele nebo Hasičského záchranného sboru České republiky v počtu kusů potřebných pro pilotní období od 1. března 2021 do 31. března 2021, a to formou zadání veřejné zakázky na základě ustanovení § 29 písm. c) zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Ministerstvo vnitra zajištěním účetního převodu shora uvedených testů přímo na konečné příjemce, jimiž se rozumějí školy podle bodu I tohoto usnesení;

 

schvaluje

záměr zavedení plošného a pravidelného testování žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol za účelem zajištění pravidelné školní docházky pro pilotní období v pojetí vymezeném v části III materiálu čj. 163/21,

pořízení potřebného počtu shora uvedených testů pro účely testování žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol za účelem zajištění prezenčního vzdělávání v pilotním období,

uvolnění finančních prostředků v roce 2021 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 250 milionů Kč na krytí skutečných nákladů vyplývajících z uzavřených smluvních závazků do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra za účelem pořízení potřebného počtu shora uvedených testů ve smyslu bodu I/1 tohoto usnesení a zajištění jejich distribuce,

zjednodušení způsobu vykázání účetního převodu podle bodu II/2 tohoto usnesení v účetnictví a výkaznictví Ministerstva vnitra; Ministerstvo vnitra není povinno vykazovat IČ jednotlivých konečných příjemců;

povoluje podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro Ministerstvo vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše uvedeným testům za účelem jejich distribuce do škol a školských zařízení podle seznamu vypracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro účely obnovení prezenční školní docházky.

Provedou:

ministr zdravotnictví,

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády