Čekejte, prosím...
A A A
341/2013 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

341

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU

ze dne 10. října 2013,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů

 

Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných zakázkách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/ /2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1.

§ 12 zní:

§ 12

 

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

 

2.

V § 17 se písmeno v) zrušuje.

Dosavadní písmena w) a x) se označují jako písmena v) a w).

 

3.

V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

V § 44 se odstavec 12 včetně poznámky pod čarou č. 60a zrušuje.

 

6.

V § 48 odst. 1 se za slova „ve zjednodušeném podlimitním řízení“ vkládají slova „nebo ode dne odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním“.

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

V § 59 odst. 4 větě třetí se slova „musejí nastat ve“ nahrazují slovy „mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po“.

 

9.

V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „odst․ 6 nebo 7“ nahrazují slovy „odst. 5 nebo 6“.

 

10.

V § 71 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.

 

11.

V § 71 odstavec 6 zní:

(6) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče. To neplatí, pokud zadavatel

a)

postupuje podle § 22 odst. 3 a 4 nebo § 23 odst. 4 až 8 a 10,

b)

zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, nebo

c)

postupoval tak, že

1.

zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e),

2.

v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a

3.

v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek.“.

 

12.

V § 71 odst. 9 a v § 71 odst. 10 větě první se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 8“.

 

13.

V § 71 odst. 11 se slova „odstavce 9 až 11“ nahrazují slovy „odstavce 8 až 10“.

 

14.

V § 72 odst. 3 se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

 

15.

V § 72 odst. 4 větě první se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

 

16.

V § 72 odst. 5 se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

 

17.

V § 72 odst. 6 se slova „odst. 6, 7, 10 až 12“ nahrazují slovy „odst. 5, 6 a 9 až 11“.

 

18. V § 73 odst. 1 větě druhé se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

 

19.

V § 74 odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 85 znějí:

(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na návrh

a)

ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)54), nebo

b)

ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).

__________

85)

Zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

20.

zatím neúčinné

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

V § 74a odst. 6 se slova „vedení seznamu hodnotitelů“ nahrazují slovy „zapisování do seznamu hodnotitelů a jeho vedení“.

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

V § 80 odst. 3 se slova „předmětem hodnocení“ nahrazují slovy „předmětem posouzení“.

 

25.

V § 81 odst. 6 větě druhé se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 5“.

 

26.

V § 84 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7 větě druhé“ nahrazují slovy „odst. 6 písm. a) až c)“.

 

27.

V § 86 odst. 3 písm. d) se slova „odst. 1 písm. e)“ zrušují.

 

28.

V § 96 se odstavec 5 zrušuje.

 

29.

zatím neúčinné

 

30.

V § 114 odst. 6 větě první se slova „do 7 dnů“ nahrazují slovy „do 10 kalendářních dnů“ a ve větě druhé se slova „dokumentaci veřejné zakázky nebo soutěže o návrh“ nahrazují slovy „dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh“.

 

31.

V § 114 odst. 7 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „a dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než současně dojde k odstranění nedostatků návrhu, složení kauce podle § 115 a poskytnutí jistoty, pokud tato povinnost vznikla podle § 67 odst. 4.“.

 

32.

V § 114 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87 znějí:

(8) Vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).

(9) Části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).

__________

86)

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

87)

§ 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

33.

Za § 117a se vkládá nový § 117b, který včetně nadpisu zní:

§ 117b

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu

 

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny nabídky dodavatelů. Je-li nabídka dodavatele nebo její část podkladem pro vydání rozhodnutí, provede se jako důkaz podle správního řádu.“.

 

34.

V § 120 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

 

35.

V § 120 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

h)

nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9.“.

 

36.

V § 120 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h).“.

 

37. V § 147a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) smlouvy na plnění veřejných zakázek zadané na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

 

38.

zatím neúčinné

 

39.

§ 151a se včetně nadpisu zrušuje.

 

40.

V § 156 odstavec 3 zní:

(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.“.

 

41.

zatím neúčinné

 

42.

zatím neúčinné

 

43.

zatím neúčinné

 

44.

V § 159 odst. 3 se slova „písm. x)“ nahrazují slovy „písm. w)“ a slova „§ 96 odst. 5,“ se zrušují.

 

45.

zatím neúčinné

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

2.

V řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele, která byla zahájena ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu a do tohoto dne neskončená a která na zadávání veřejných zakázek nebo soutěž o návrh podle bodu 1 navazují, se postupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 55/2012 Sb. (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V čl. I se body 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3, zrušují.

 

2.

V čl. III se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Štěch v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.