Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Komentáře

Občanský zákoník – Švestka/Spáčil a kol.

Občanský zákoník, 2. vydání – Švestka/Spáčil/Škárová/Hulmák a kol.

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci – P. Vojtek

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, 2. vydání – P. Vojtek

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 3. vydání – Liška/Lišková

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, 4. vydání – Liška/Lišková

Zákon o rodině, 3. vydání – M. Hrušáková a kol.

Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství, 4. vydání – M. Hrušáková a kol.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – Jandová/Vojtek

Zákon o spotřebitelském úvěru – Wachtlová/Slanina

Zákon o vlastnictví bytů, 3. vydání – Fiala/Novotný/Oehm/Horák

Zákon o vlastnictví bytů, 4. vydání – Novotný/Fiala/Horák/Oehm/Holejšovský

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 4. vydání – Barešová/Baudyš

Zákon o majetkovém vyrovnání s  církvemi a náboženskými společnostmi – Kříž/Valeš

Další knihy

Katastr a nemovitosti, 2. vydání – P. Baudyš

Nabývání vlastnictví originárním způsobem – B. Petr

Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, 2. vydání – J. Spáčil

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku – M. Králík

Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku, 2. vydání – M. Králík

Uzavírání smluv v civilním právu – M. Hulmák

Věcná břemena v občanském zákoníku – J. Spáčil

Vydržení v českém právu, 2. vydání – B. Petr

Vzory k občanskému právu vybrané z publikací

Velká kniha smluvních vzorů, 5. vydání – Zoufalý/Munková a kol.

Vzory listin o nemovitostech, 2. vydání – Barešová/Baudyš

Oborové články z časopisů

Ad Notam

Bulletin advokacie

Právní rozhledy

Soudní rozhledy