Čekejte, prosím...
A A A
[Legal Alert 10/2020]
Pracovněprávní opatření v souvislosti s nouzovým stavem

Program Antivirus B prodloužen

Program na podporu udržení pracovních míst u zaměstnavatelů byl prodloužen rozhodnutím vlády (dne 26.10.2020, čj. 1301/20) do 31.12.2020. Program má pomoci zaměstnavatelům:

jež zasáhla koronakrize nepřímo, pomocí dodavatelsko-odběratelských vazeb (prostoje a částečná nezaměstnanosti),

jejichž provoz byl omezen kvůli absenci zaměstnanců, zejména z důvodu karantény nebo péče o dítě v důsledku uzavření škol.

Výše příspěvku zůstává na 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně však 29 000 Kč na zaměstnance/ měsíc. Více zde.

 

Home office

Částí III. odst. 4 usnesení vlády č. 1102 ze dne 26. října 2020 bylo nařízeno zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Je na zaměstnavatelech, jak vyhodnotí, kteří zaměstnanci mohou vykonávat práci z domova. Nicméně pokud smluvní ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem neumožňuje zaměstance poslat na „home office“, je na zaměstnanci, zda akceptuje výkon práce z domova.

Doporučujeme zaměstnavateli, aby pro práci z domova určil jasná pravidla například pomocí vnitřního předpisu.

Zachování pracovní doby tak, jak jsou na ni zaměstnanci zvyklí. Neplatí, že by se přechodem na práci z domova změnila automaticky pracovní doba zaměstnance, nebo že by si rozvržení pracovní doby řídil zaměstnanec sám. To neplatí, pokud by se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.

Přestože zaměstnanec není fyzicky přítomen na pracovišti, je zaměstnavatel i nadále odpovědný za zajištní bezpečnosti a ochranu zdrav při práci. Zaměstnanci by tedy měli být proškoleni, jaká pravidla při práci z domova mají dodržovat.

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci prostředky pro práci z domova, měl by ho též poučit o bezpečném používání. Pokud zaměstnanec používá své vlastní prostředky (počítač, telefon), mělo by být již dopředu stanoveno jaké náklady a v jaké výši bude zaměstnavatel zaměstnanci hradit.

 

Pracovnělékařské prohlídky

Stejně jako v tzv. první vlně koronakrize byla upravena pravidla pro zajišťování pracovnělékařských prohlídek, je tomu tak i aktuálně, kdy byl vládou opět vyhlášen nouzový stav od 5. října 2020 na dobu 30 dnů (usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, ve Sbírce pod č. 391/2020 Sb.).

Usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049 upravuje platnost lékařských posudků, jež by skončila v době trvání nouzového stavu a pravidla pro čestná prohlášení, která nahrazují vstupní lékařské prohlídky a zdravotní průkazy. Usnesení je účinné ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu, toto usnesení je dostupné zde. Na čestná prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření (tzn. 16. října 2020) do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé se pohlíží jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. To neplatí jsou-li podmínky zdravotní způsobilosti pro výkon práce stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou následujích bodů této přílohy, jež jsou rizikovými faktory:

Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R);

Rtuť a její sloučeniny;

Antimon a jeho sloučeniny;

Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C);

Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá).

Čestná prohlášení tedy nahrazují vstupní prohlídku u osob, kde doposud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka.

Vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit vstupní lékařskou prohlídku je dostupný zde, a je platné nejdéle po dobu 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Čestným prohlášením lze nahradit zdravotní průkaz u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření (tzn. 16. října 2020) do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb․ Čestné prohlášení je taktéž platné nejdéle 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

 

Periodické lékařské prohlídky

Pro periodické lékařské prohlídky je usnesením vlády udělena výjimka. Po dobu trvání nouzového stavu není třeba tyto prohlídky zajišťovat a provádět.

 

Prodloužení platnosti lékařských posudků

Po dobu nouzového stavu se považují za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost by skončila v době trvání tohoto nouzového stavu, a to lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše

90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá;

30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

A dále se za nadále platné považují lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše

90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá;

30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo registrující poskytovatelé posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněni, jsou povinni na základě usnesení vlády provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku a vydat lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě

nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu pro platnost čestných prohlášení;

90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá;

30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.