Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
261/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
260/2018 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
259/2018 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
257/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
258/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
256/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
255/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
251/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
253/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
252/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
248/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
249/2018 Sb. Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
247/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
245/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
244/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
243/2018 Sb. Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
242/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Aktuální články
PR 21/2018 s. IVpb Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 1. 10.–15. 10. 2018
PR 21/2018 s. 750 Zřizování služebností mezi organizačními složkami státu a státní organizací Správa železniční dopravní cesty
PR 21/2018 s. Ip Vláda schválila návrh novely notářského řádu, který reaguje na rozsudek Soudního dvora EU
PR 21/2018 s. IIpc MŽP: Metodický pokyn k vyhlašování nízkoemisních zón
PR 21/2018 s. IIpa Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
PR 21/2018 s. 739 Právo nevypovídat ve vlastní neprospěch při vyšetřování soutěžních úřadů pohledem judikatury
PR 21/2018 s. 753 Smejkal V. Kybernetická kriminalita 2. rozšířené a aktualizované vyd. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 936 s.
PR 21/2018 s. 746 Zamyšlení nad garancemi práva na zákonného soudce z hlediska podústavního
PR 21/2018 s. 725 Postmortální ochrana – úvod, geneze a trvání ochrany
PR 21/2018 s. IIIp Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
PR 21/2018 s. IIpb ÚOOÚ: K povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi
PR 21/2018 s. IVpa Mezinárodní právo: Evropská komise předložila ke konečnému schválení a podpisu dohody o obchodu a investicích mezi EU a Vietnamem
PR 21/2018 s. II Změny v nemocenském pojištění
PR 21/2018 s. 734 Zpracování osobních údajů v pojišťovnictví ve světle nové regulace
TR 10/2018 s. 229 Podmíněné propuštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového šetření
TR 10/2018 s. 234 Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných prostředků proti stanovení stupně zabezpečení
TR 10/2018 s. 221 K vybraným aspektom pričítania trestného činu v právnickej osobe
TR 10/2018 s. 225 Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu (dokončení)
OR 10/2018 s. 278 K možnostem urychlení obchodního sporu prostřednictvím tzv. kvalifikované výzvy k vyjádření (§ 114b OSŘ)
OR 10/2018 s. 282 Digitální výzvy pro kartelové právo (přeložil L. Tichý)
Současné téma: GDPR
PR 21/2018 s. 734 Zpracování osobních údajů v pojišťovnictví ve světle nové regulace
PR 21/2018 s. IIpb ÚOOÚ: K povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi
PR 20/2018 s. 687 Cookies a GDPR
PR 18/2018 s. IIpc ÚOOÚ: Sdělení k vyžadování souhlasu
PR 17/2018 s. IIIpb Od 1. 7. 2018 jsou řízení o předběžných otázkách týkající se fyzických osob anonymizována
M59 GDPR v kostce
PR 13-14/2018 s. 487 Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie?