Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
204/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
205/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
203/2018 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
202/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
200/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
201/2018 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
198/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč
197/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
196/2018 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
195/2018 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
194/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
191/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
192/2018 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
190/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
188/2018 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Aktuální články
PR 18/2018 s. 635 Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu
SR 9/2018 s. 289 Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
PR 18/2018 s. Ip Návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – odvrácení personální krize lékařské posudkové služby
SR 9/2018 s. 274 Omezení vlastnického práva prostřednictvím komplexních pozemkových úprav
PR 18/2018 s. 639 Pasivní procesní legitimace v soudním řízení o přezkumu opatření obecné povahy vydaného orgánem obce v přenesené působnosti
PR 18/2018 s. 622 Právo na pojistnou sumu a možnosti určení obmyšleného v soukromém pojištění – 1. část
SR 9/2018 s. 278 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
PR 18/2018 s. IIpc ÚOOÚ: Sdělení k vyžadování souhlasu
PR 18/2018 s. 641 Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku
PR 18/2018 s. 629 Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie?
PR 18/2018 s. 611 Stížnost ve věcném záměru civilního řádu soudního
PR 18/2018 s. IIpa Vláda: Ke koordinaci úkolů v oblasti boje s korupcí na vládní úrovni a změnám Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
PR 18/2018 s. IV Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 11. 8.–31. 8. 2018
PR 18/2018 s. II Právní regulace lobbingu
PR 18/2018 s. IIIpa Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
SR 9/2018 s. 306 Další aktuality ze Štrasburku
PR 18/2018 s. IIpb ČTÚ: Jednostranná změna smlouvy nesmí být oznámena neurčitě s odkazem na další zdroje
PR 18/2018 s. IIIpb Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
TR 9/2018 s. 202 Sociální kurátor a Probační a mediační služba – činnosti související s poskytováním postpenitenciární péče
Současné téma: GDPR
PR 17/2018 s. IIIpb Od 1. 7. 2018 jsou řízení o předběžných otázkách týkající se fyzických osob anonymizována
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
M59 GDPR v kostce
PR 13-14/2018 s. 487 Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb GDPR jako přestupková amnestie?
PR 13-14/2018 s. IIIpa Vláda: ÚOOÚ: Stanovisko k povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů