Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
42/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
41/2018 Sb. Rozhodnutí o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
40/2018 Sb. Sdělení o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
39/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
38/2018 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
37/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
35/2018 Sb. Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
36/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
34/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
33/2018 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %
32/2018 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %
31/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
30/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
29/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
28/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
27/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
26/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
25/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
23/2018 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Aktuální články
OR 3/2018 s. 88 Komise přijala legislativní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví
OR 3/2018 s. 73 Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
OR 3/2018 s. 65 Investigativní přístup ke zkoumání vlastní příslušnosti soudu jako předpoklad prosazení zásady důvěry v justici jiného členského státu EU: aktivní zkoumání mezinárodní příslušnosti soudem v insolvenčních věcech podle článku 4 nařízení č. 2015/848
TR 3/2018 s. 53 Institut svolení poškozeného a etický hacking
TR 3/2018 s. 65 Ad Nepřímý úmysl, vědomá nedbalost a jiné kritické momenty zavinění podle trestního zákoníku
TR 3/2018 s. 57 Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274 TrZ v rozhodovací praxi
TR 3/2018 s. 63 Několik kacířských poznámek k trestání recidiv maření výkonu úředního rozhodnutí řízením motorového vozidla vzdor zákazu této činnosti
PR 5/2018 s. 181 Právní souvislosti „ne-vlastnictví“ telefonního čísla jeho uživatelem aneb když padne telekomunikační operátor
PR 5/2018 s. 173 Právní následky porušení notifikační povinnosti dle § 2902 ObčZ
PR 5/2018 s. II O další změně trestního zákoníku
PR 5/2018 s. IIpa Vláda: Veřejný ochránce práv: Zpráva o činnosti za 4. čtvrtletí r. 2017
PR 5/2018 s. 160 Právní jednání biometrickými prostředky v elektronickém bankovnictví
PR 5/2018 s. Ip Vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2018
PR 5/2018 s. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku EU (Řada L a C) v období 20. 1.–10. 2. 2018
PR 5/2018 s. IIIpb Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
PR 5/2018 s. IIIp Vláda: ÚOOÚ: Upozornění na porušování zákonů ze strany šiřitelů obchodních nabídek
PR 5/2018 s. IIIpa Vláda: ERÚ: Výkladové stanovisko k uvedení výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje do provozu v r. 2010
PR 5/2018 s. 153 Hromadné žaloby
PR 5/2018 s. 167 Zpracování veřejně dostupných osobních údajů a GDPR
PR 5/2018 s. 177 Vybrané skutečnosti ovlivňující schopnost zletilého dítěte samostatně uspokojovat své potřeby jakožto nezbytný předpoklad pro trvání vyživovací povinnosti rodičů