Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
451/2017 Sb. Sdělení o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
450/2017 Sb. Sdělení o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
449/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
447/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
446/2017 Sb. Sdělení o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
445/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
444/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
443/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
442/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
441/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
440/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
439/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
438/2017 Sb. Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
437/2017 Sb. Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
436/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
435/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
434/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
433/2017 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostinebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojákůpři výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení,o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu službynebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolánía o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
432/2017 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
431/2017 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
Aktuální články
CF 12/2017 s. 1 Soudní dvůr připustil zákaz prodeje luxusních výrobků prostřednictvím online tržišť
SR 11-12/2017 s. 375 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 11-12/2017 s. 390 Soudní dvůr EU - září 2017
SR 11-12/2017 s. 377 Vstup insolvenčního správce do řízení o vypořádání SJM
SR 11-12/2017 s. 377 Označení blankosměnka místo směnka
SR 11-12/2017 s. 377 Odpovědnost cestovní kanceláře za ztrátu věcí v hotelu
SR 11-12/2017 s. 377 Zákaz výpovědi z pracovního poměru pro návrh na ústavní ošetřování
SR 11-12/2017 s. 377 Platnost dohody o zajištění pohledávek ze spotřebitelské smlouvy směnkou
SR 11-12/2017 s. 345 Personální otázky
SR 11-12/2017 s. 346 X. Ztráta osoby blízké
SR 11-12/2017 s. 346 XI. Úvahy o (ne)možnosti využití moderačního práva v případě náhrady nemajetkové újmy
SR 11-12/2017 s. 384 Prodloužení doplňkové ochrany
SR 11-12/2017 s. 384 Podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu
SR 11-12/2017 s. 384 Obcházení daňové kontroly
SR 11-12/2017 s. 384 Nekalosoutěžní užívání označení
SR 11-12/2017 s. 384 Lhůta pro napadení OOP
SR 11-12/2017 s. 384 Stanovení záplavových území
SR 11-12/2017 s. 377 Překročení žaloby na uvedení věci do předešlého stavu