Čekejte, prosím...
A A A
17. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Program Antivirus C

Poslanci odmítli rozšíření okruhu zaměstnavatelů s nárokem na prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

Dne 16. 6. 2020 Poslanecká sněmovna setrvala na své verzi vládního návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Cílem návrhu je zachování zaměstnanosti v době ekonomického útlumu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, a to podporou malých zaměstnavatelů, kteří významně nepropouštějí a nesnižují mzdy.

Navrhuje se prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen, červenec a srpen 2020.

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc bude mít zaměstnavatel, jestliže

a)

počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,

b)

počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,

c)

úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,

d)

odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a výši, a

e)

za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (program Antivirus B).

Prominutím pojistného se bude rozumět snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíc se nebudou zahrnovat vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce (resp. část vyměřovacího základu těchto zaměstnanců, která nepřevyšuje 1,5násobek průměrné mzdy).

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny navracejí lhůtu 8 kalendářních dnů pro oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči okresní správě sociálního zabezpečení, když zaměstnanec nastupuje do zaměstnání, nebo v něm naopak skončil (§ 94 odst. 1 věta první a druhá NemPoj), která byla nedávno zkrácena zákonem č. 255/2020 Sb․ (PZ 220/2020).

Senátoři navrhovali mimo jiné

− zvýšit limit počtu zaměstnanců z navrhovaných 50 na 150,

− snížit limit úhrnu vyměřovacích základů z navrhovaných 90 % na 80 %,

− stanovit, že do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za měsíc březen se nebude zahrnovat vyměřovací základ osob, kterým vznikl v daném měsíci nárok na dávku z nemocenského pojištění nebo na rodičovský příspěvek,

− prominout pojistné na sociální zabezpečení také poskytovatelům lékárenských služeb. Alternativní verzi obsahuje vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 (PZ 243/2020).

Návrh míří k prezidentu republiky.