Čekejte, prosím...
A A A
23. 6. 2020, [Právní zpravodaj]
Konsenzuální řešení záležitostí rodinného práva

Vláda navrhuje upřednostnění dohod rodičů o poměrech nezletilých dětí.

Dne 15. 6. 2020 vláda schválila návrh novely občanského zákoníku.

Cílem návrhu je podpora konsenzuálních forem řešení záležitostí rodinného práva a opatření k efektivní vymahatelnosti rodičovských povinností.

Primárním způsobem řešení výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství bude dohoda rodičů. Teprve nedohodnou-li se rodiče, rozhodne soud (§ 906 ObčZ). Totéž bude platit i pro změnu poměrů.

Připojí-li se manžel navrhovatele k jeho návrhu na zahájení řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu, aniž byl návrh vzat zpět nebo připojení odvoláno, vrátí soud polovinu soudního poplatku (§ 10 SoudP).

Navrhuje se také zpoplatnit některá odvolací řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.

Byl-li ve věcech, v nichž lze nařídit předběžné opatření i bez návrhu, zamítnut návrh na nařízení předběžného opatření, bude jej moci navrhovatel, požaduje-li ve věci týchž účastníků z obdobných důvodů stejnou nebo obdobnou zatímní úpravu poměrů, opakovat až po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí (§ 12 ZŘS).

Před nařízením jednání v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé soud uloží využít odborné poradenství za účelem poučení o dopadech rodičovského konfliktu na vývoj dítěte a možnostech smírného řešení, zejména možnosti sepsání dohody o úpravě poměrů dítěte, a popřípadě také o možnosti sepsání rodičovského plánu (§ 474 ZŘS).

Splatnou peněžitou pohledávku výživného, o kterém rozhodl soud, bude možné za úplatu postoupit. Cílem je zlepšit postavení alespoň části oprávněných osob, kterým výživné není placeno.

Souhlasu soudu bude třeba též k právnímu jednání, kterým dítě postupuje pohledávku na výživné, ledaže jde o postoupení za úplatu ve výši jistiny pohledávky v době postoupení (§ 898 odst. 2 ObčZ).