Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Zvýšení počtu peněžitých trestů

Senátoři schválili opatření ke snížení počtu vězněných osob.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely trestního zákoníku a trestního řádu.

Cílem návrhu je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů. Podle důvodové zprávy je peněžitý trest, který je vhodný u řady trestných činů nižší společenské škodlivosti, ukládán v nedostatečném množství. Jeho častější využití by mělo mimo jiné snížit ukládání krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody a počet vězněných osob.

Získal-li nebo snažil-li se získat pachatel trestným činem majetkový prospěch, při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud podle § 39 odst. 7 TrZ zejména zváží uložení peněžitého trestu (§ 6769 TrZ).

Dvojnásobek počtu denních sazeb nebude smět ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody (§ 68 odst. 3 TrZ).

Navrhuje se zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody (§ 69 TrZ). Namísto toho se upraví přeměna nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného přepočtu.

Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin, se bude hledět, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno.

Dále se navrhuje zrušení přeměny trestu obecně prospěšných prací v trest domácího vězení nebo v peněžitý trest (§ 65 odst. 2 TrZ).

Při výslechu bude třeba se obviněného dotázat na jeho osobní, rodinné, majetkové a jiné poměry tak, aby pro případ rozhodnutí o vině a trestu obviněného byly zjištěny skutečnosti v rozsahu nezbytném pro stanovení druhu trestu a jeho výměry. Dále bude třeba dotázat se na předchozí tresty a na další trestní stíhání obviněného (§ 92 TrŘ).

Odsouzený bude povinen nahradit státu náklady vzniklé přibráním zmocněnce poškozeného, který má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu (§ 154 TrŘ).

Lhůty pro placení peněžitého trestu v § 343 odst. 1 TrŘ se prodlouží z 15 dnů na 1 měsíc.

Dojde také k zavedení kompetenční dělené správy placení nákladů státu z trestního řízení mezi soud a Vězeňskou službu České republiky.

Schválené pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny sloučily vládní návrh s poslaneckým návrhem novely trestního zákoníku a trestního řádu (PZ 304/2019), jehož cílem je zefektivnit sankční politiku.

Navrhuje se zdvojnásobení částek určujících jednotlivé hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci (§ 138 odst. 1 TrZ). Podle důvodové zprávy se tyto výše během 17 let vzdálily ekonomické realitě, a tím došlo k faktickému rozšiřování kriminalizace. Škodou nikoli nepatrnou by se měla rozumět škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč.

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry by měl soud přihlédnout též k postoji pachatele k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné (§ 39 odst. 1 TrZ).

Doznání pachatele k trestnému činu bude výslovně uvedeno mezi polehčujícími okolnostmi (§ 41 TrZ).

Sjednání dohody o vině a trestu bude fakultativním důvodem pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody (§ 58 TrZ).

Dohoda o vině a trestu bude připuštěna i u zvlášť závažných zločinů (§ 175a odst. 8 TrŘ).

Obžaloba bude muset obsahovat i návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání; pokud je navrhován trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu (§ 177 TrŘ). Navrhuje-li státní zástupce uložení zabrání věci nebo zabrání části majetku, bude muset uvést, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jejich výkonu (§ 178 TrŘ).

Návrh podrobně upravuje zjišťování stanovisek obviněného na počátku hlavního líčení, resp. již po doručení opisu obžaloby. Brzké vymezení sporných otázek má celé řízení urychlit.

V zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob se navrhuje zavedení institutu podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí. Rozšíří se také možnosti zahlazení odsouzení (§ 27 TOPO).

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Heleny Válkové

-

stanoví soudu povinnost, neukládá-li souhrnný trest nebo společný trest za pokračování v trestném činu, přihlédnout při stanovení druhu a výměry trestu i ke skutečnosti, že tresty pachateli dříve uložené za jeho jinou trestnou činnost nebyly dosud vykonány (§ 39 TrZ),

-

harmonizují návrh i další předpisy s novým druhem trestu zákazu držení a chovu zvířat (zákon č. 114/2020 Sb․, PZ 78/2020).

Schválený pozměňovací návrh poslance Zdeňka Ondráčka prodlužuje promlčecí lhůtu u trestného činu, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a trestného činu spáchaného při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, ze dvaceti na třicet let [§ 34 odst. 1 písm. a) TrZ].

Návrh míří k prezidentu republiky.