Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Rozmnožovací materiál chmele

Senátoři schválili rozšíření regulace uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Dne 22. 7. 2020 Senát schválil vládní návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby.

Cílem návrhu je zejména nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele (obdobně jako v případě stávající úpravy rozmnožovacího materiálu révy).

Návrh upravuje

-

požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele,

-

podmínky, za kterých lze rozmnožovací materiál chmele uvádět do oběhu,

-

povinnosti, které musí dodavatel rozmnožovacího materiálu při uvádění do oběhu splnit.

Rozmnožovací materiál chmele je množen zejména metodou mikrorozmnožování. To se nově definuje jako množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro z diferencovaných vrcholových meristémů.

Dále se navrhuje například

-

úprava oblasti pověřování soukromoprávních osob ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů o jejich uznání, k odběru vzorků rozmnožovacího materiálu či k provádění laboratorních rozborů odebraných vzorků,

-

doplnění povinnosti žadatele o udělení právní ochrany k odrůdě doložit, kde je prováděno tzv. udržovací šlechtění a kdo je udržovatelem odrůdy.

Schválené pozměňovací návrhy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

-

umožňují Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému uzavřít smlouvu se soukromoprávními subjekty k provádění vegetačních zkoušek chmele,

-

upravují záruční dobu u víceletých druhů (§ 21 zákona č. 219/2003 Sb․),

-

stanoví, že metodiky k provádění polních a laboratorních zkoušek (§ 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb.) budou uveřejněné na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Návrh míří k prezidentu republiky.