Čekejte, prosím...
A A A
27. 7. 2020, [Právní zpravodaj]
Fikce souhlasného závazného stanoviska

Senátoři navrhují výraznější rozšíření výčtu zákonem preferovaných silnic I. třídy.

Dne 23. 7. 2020 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a dalších zákonů.

Cílem návrhu je zefektivnit přípravu a povolovací procesy klíčových liniových staveb.

Dokumentaci pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury, bude lze zpracovat v omezeném rozsahu. Stavebník pak bude povinen zpracovat dokumentaci pro provádění stavby a předat ji nejpozději 5 dnů před zahájením stavby stavebnímu úřadu.

Pro umístění nebo provedení záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se bude vydávat na základě žádosti investora jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny, které nahradí závazná stanoviska nebo vyjádření vydávaná podle zákona o ochraně přírody a krajiny, s výjimkou stanoviska podle § 45i odst. 1 OchPřKr (významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti).

Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska bude mít lhůtu k vydání závazného stanoviska bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočte doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ (§ 149 SpŘ).

O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska podle správního řádu vydá dotčený orgán usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a dotčený orgán vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Jestliže nebude závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, bude se považovat za souhlasné a bez podmínek (§ 4 odst. 9 StavZ). Fikce souhlasného závazného stanoviska se však nebude vztahovat na vyjmenovaná stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředízákona o ochraně přírody a krajiny.

Oprávněný investor bude výslovně oprávněn nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury, tak aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část. Cena pozemku, s výjimkou stavebních pozemků, se pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku dohodou, bude považovat za cenu ve výši obvyklé ceny pozemku, a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena (§ 3b UVDI).

Navrhuje se zavedení nového závazného nástroje územního plánování. Územní rozvojový plán se bude pořizovat pro celé území republiky a bude ho na základě politiky územního rozvoje vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj formou opatření obecné povahy. Územní rozvojový plán bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Národní geoportál územního plánování bude novým informačním systémem veřejné správy. Bude sloužit zejména pro

-

zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování,

-

zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,

-

poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území,

-

zpřístupňování a poskytování dalších dat, která souvisejí s územním plánováním a územním rozvojem.

Projektant územně plánovací dokumentace bude zpracovávat a pořizovateli předávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu (§ 20a159 StavZ).

Návrh dále mimo jiné

-

zjednodušuje stavby elektronických komunikací, pokud se jedná o tzv. přípolož při provádění jiné stavby (§ 2i UVDI),

-

rozšiřuje možnost využití institutu mezitímního rozhodnutí i na stavby vodní a energetické infrastruktury a energetické stavby (§ 4a UVDI),

-

podrobně upravuje postup rušení přejezdů (§ 37 odst. 4 PozKom),

-

stanoví nové lhůty v zákonu o vyvlastnění.

Poslední změny přinesla novela č. 169/2018 Sb․ (PZ 157/2018).

Schválené pozměňovací návrhy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné

-

rozšiřují výčet zákonem preferovaných silnic I. třídy, elektroenergetických vedení a plynárenských vedení,

-

rozšiřují doručování oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou,

-

umožňují místo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k žádosti o vydání rozhodnutí, kterým se má umístit či povolit stavba dopravní nebo energetické infrastruktury, připojit vyjádření těchto vlastníků,

-

zvyšují koeficient kupní ceny v případě stavebního pozemku nebo stavby z 1,15 na 1,5 [§ 3b odst. 1 písm. b) UVDI].

Schválené pozměňovací návrhy poslance Martina Kolovratníka

-

opravňují oprávněného investora společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury, požádat o vydání mezitímního rozhodnutí spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění takové stavby dopravní infrastruktury; obdobné bude platit i pro stavby energetické infrastruktury,

-

upravují státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny,

-

zvyšují příspěvek obci za ukládání radioaktivního odpadu na jejím území a zavádějí nový příspěvek za geologický výzkum Správy úložišť radioaktivních odpadů (§ 117 odst. 3 AtomZ).

Schválený pozměňovací návrh poslance Petra Dolínka osvobozuje dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem od rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu (§ 79 odst. 2 StavZ).

Schválený pozměňovací návrh poslance Martina Kupky zkracuje na polovinu lhůtu, ve které je možné vydat nové závazné stanovisko dotčeného orgánu poté, co bylo zrušeno „fiktivní“ souhlasné stanovisko dotčeného orgánu.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jana Birkeho rozšiřuje výčet zákonem preferovaných staveb vodní infrastruktury.

Senátoři navrhují mimo jiné

-

rozšířit působnost zákona na v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury k ochraně před účinky povodní a sucha (§ 1 odst. 3 UVDI),

-

stanovit, že za stavební úpravu vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu se bude považovat též položení nového vedení vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu vedle stávajícího vedení a plnící jeho funkci, nejdále však v ochranném pásmu stávajícího vodovodu nebo kanalizace (§ 15 odst. 2 VodZ),

-

ještě více rozšířit výčet zákonem preferovaných silnic I. třídy a vodní infrastruktury,

-

stanovit, že získávají-li se potřebná práva podle § 3a UVDI koupí, bude se sjednávat v kupní smlouvě kupní cena ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 2 v případě stavby se způsobem využití jako rodinný dům nebo bytový dům, která je bydlištěm podle § 80 ObčZ alespoň jednoho z vlastníků (§ 3b odst. 1 UVDI),

-

rozšířit výčet účastníků řízení o povolení zrušení přejezdu o obec dotčenou neprůjezdností trasy pozemní komunikace (§ 37a PozKom).

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.